SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją )

Pełen tekst

(1)

OR-12.3410-68/07 tel. (012) 61 61 216, tel./fax. (012) 61 61 217, 236

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej „specyfikacją”)

1. Informacje o zamawiającym

Gmina Miejska Kraków, zwana w dalszej części „zamawiającym” z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Regon 350508747, NIP 676-10-13-717.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wynajem powierzchni reklamowej na nośnikach typu BB oraz wyklejenie i ekspozycja 1400 billboardów ogólnopolskiej kampanii wizerunkowej Jubileuszu 750 – lecia Lokacji Krakowa”.

3.2. Wynajem powierzchni reklamowej na 700 tablicach billboardowych o wymiarach 5,04 m x 2,38 m) oraz wyklejenie i ekspozycja 700 billboardów, w okresie 1 maja 2007 r. – 15 maja 2007 r., w następujących miastach:

• obligatoryjnie w Krakowie – w ilości 100 nośników,

Pozostałe 600 nośników w 15 miastach Polski, w ilości wskazanej przez Wykonawcę, w tym:

• obligatoryjnie: w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu oraz

• w 10 wybranych przez Wykonawcę miastach spośród wymienionych poniŜej:

Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Gdynia, Gliwice, Jelenia Góra, Kielce, Koszalin, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Piotrków Trybunalski, Przemyśl, Radom, Sosnowiec, Szczecin, Tarnów, Tychy, Zabrze.

3.3. Wynajem powierzchni reklamowej na 600 tablicach billboardowych o wymiarach 5,04 m x 2,38 m) oraz wyklejenie i ekspozycja 600 billboardów, w okresie od 16 maja 2007 r. – 30 maja 2007 r.,w 15 miastach Polski, w ilości wskazanej przez Wykonawcę, w tym:

• obligatoryjnie: w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu oraz

• w 10 wybranych przez Wykonawcę miastach spośród wymienionych poniŜej:

Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Gdynia, Gliwice, Jelenia Góra, Kielce, Koszalin, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Piotrków Trybunalski, Przemyśl, Radom, Sosnowiec, Szczecin, Tarnów, Tychy, Zabrze.

3.4. Wynajem powierzchni reklamowej na 100 tablicach billboardowych o wymiarach 5,04 m x 2,38 m) oraz wyklejenie i ekspozycja 100 billboardów w Krakowie, w terminie od 1 czerwca 2007 r. – 15 czerwca 2007 r.

3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikiem, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot - 74.42.20.00-3.

Przedmiot dodatkowy – 74.41.00.00-6.

3.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

3.8. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

(2)

OR-12.3410-68/07 tel. (012) 61 61 216, tel./fax. (012) 61 61 217, 236

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 15 czerwca 2007r.

a) Wynajem powierzchni reklamowej na 700 tablicach billboardowych o wymiarach 5,04 m x 2,38 m) oraz wyklejenie i ekspozycja 700 billboardów, w okresie 1 maja 2007 r. – 15 maja 2007 r.

b) Wynajem powierzchni reklamowej na 600 tablicach billboardowych o wymiarach 5,04 m x 2,38 m) oraz wyklejenie i ekspozycja 600 billboardów, w okresie od 16 maja 2007 r. – 30 maja 2007 r.

c) Wynajem powierzchni reklamowej na 100 tablicach billboardowych o wymiarach 5,04 m x 2,38 m) oraz wyklejenie i ekspozycja 100 billboardów w Krakowie, w terminie od 1 czerwca 2007 r. – 15 czerwca 2007 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

5.1. spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy.

5.2. posiadają łącznie 1400 nośników reklamowych typu BB (tablice billboardowe o wymiarach 5,04 m x 2,38 m), w terminach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy.

6. Oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawca zobowiązany jest złoŜyć w ofercie, forma dokumentów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których mowa w punkcie 6.2.1. – 6.2.3. specyfikacji.

6.2. Wykonawca jest zobowiązany złoŜyć w ofercie:

- w celu potwierdzenia, Ŝe posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy:

6.2.1. Oświadczenie Wykonawcy – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2A do specyfikacji) albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 2B do specyfikacji).

6.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oznacza to, Ŝe powinno ono być wydane w trybie opisanym w dziale VII kodeksu postępowania administracyjnego – samo stwierdzenie przez właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogów ustawy (nie jest wydaniem zaświadczenia).

6.2.3. Oświadczenie o posiadaniu łącznie co najmniej 1400 nośników reklamowych typu BB (tablice billboardowe o wymiarach 5,04 m x 2,38 m), zawarte w Formularzu Oferty.

- inne dokumenty wymagane w ofercie:

6.2.4. Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione Formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji.

6.2.5. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeŜeli osoba

(3)

OR-12.3410-68/07 tel. (012) 61 61 216, tel./fax. (012) 61 61 217, 236

wskazana jako upowaŜniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

6.3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą.

6.1.1. Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 6.2.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6.3.1. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie 6.2.2. zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.4. Forma dokumentów.

6.4.1. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania wykonawcy na kaŜdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu. Pełnomocnictwo musi być przedłoŜone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

6.4.2. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie moŜe sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, moŜe on zaŜądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

6.4.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upowaŜnione do reprezentowania wykonawcy.

6.4.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem powinien dokonać Pełnomocnik.

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy:

7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

7.2. W takim przypadku – oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 6.2. specyfikacji – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złoŜenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 7.1. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają (podpisane przez ustanowionego Pełnomocnika lub potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem):

7.3.1. kaŜdy z osobna – dotyczący ich dokument wymieniony w punkcie 6.2.2 siwz;

(4)

OR-12.3410-68/07 tel. (012) 61 61 216, tel./fax. (012) 61 61 217, 236

7.3.2. zamiast Oświadczenia Wykonawcy (pkt. 6.2.1. siwz) wg zał. 2 A do specyfikacji – Oświadczenie Pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wg załącznika 2B do specyfikacji; pełnomocnik podpisuje takŜe dokument, o którym mowa w pkt 6.2.3.

8. Sposób porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.2. Korespondencję pisemną naleŜy kierować na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Organizacji i Nadzoru, Oddział Zamówień Publicznych, 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4.

8.3. Korespondencję w formie faksowej naleŜy kierować na numer faksu: 012 616 12 17.

8.4. Ofertę w postępowaniu moŜna złoŜyć wyłącznie w formie pisemnej.

9. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

• w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Anna Pacanowska, tel. 012 61-66-073;

• w sprawach formalnych:

Katarzyna Wrona - Bania, tel. 012 61-61-216.

Małgorzata Ciesielska, tel. 012 61-61-753;

10. Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści specyfikacji:

KaŜdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne modyfikacje będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy.

11. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

12. Sposób przygotowania oferty:

12.1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.

12.2. Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały.

12.3. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

12.4. W Formularzu Oferty wartości liczbowe naleŜy wpisywać w kaŜdej pozycji wyłącznie cyframi, a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane takŜe słownie (nie stosuje się wyraŜenia „jw.” i równowaŜnych).

12.5. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca nie później niŜ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane, naleŜy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „ZastrzeŜona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

(5)

OR-12.3410-68/07 tel. (012) 61 61 216, tel./fax. (012) 61 61 217, 236

przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu.

Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503).

12.6. Wykonawca powinien ponumerować kaŜdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać ilość stron w Formularzu Oferty.

12.7. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób uniemoŜliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).

12.8. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

12.9. Na kopercie lub opakowaniu naleŜy umieścić następujące informacje:

Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć) Wydział Organizacji i Nadzoru UMK,

Oddział Zamówień Publicznych Znak sprawy: OR-12.3410 - 68/07

Oferta na „Wynajem powierzchni reklamowej na nośnikach typu BB oraz wyklejenie i ekspozycja 1400 billboardów ogólnopolskiej kampanii wizerunkowej Jubileuszu 750 – lecia Lokacji Krakowa”.

Nie otwierać przed 19 kwietnia 2007r. godz. 10.00.

13. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

13.1 Termin i miejsce składania ofert

Oferty naleŜy składać na adres: Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Kancelaria Magistratu (parter), stanowisko nr 1 – nie później niŜ do dnia 19 kwietnia 2007 r. godz. 9.30.

Kancelaria Magistratu jest czynna od poniedziałku do piątku od 800 – 1800. Oferty złoŜone po terminie nie będą otwierane. Zostaną one zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

13.2. Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu 19 kwietnia 2007 r., o godz. 10.00. w budynku Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3 -4, w Sali im. J. Lea.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŜe informacje dotyczące ceny.

14. Sposób obliczenia ceny oferty:

14.1. Cenę oferty naleŜy wyliczyć w sposób podany w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.

14.2. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu naleŜytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

(6)

OR-12.3410-68/07 tel. (012) 61 61 216, tel./fax. (012) 61 61 217, 236

14.3. Cenę w ofercie naleŜy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę § 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), Dz. U. Nr 95, poz. 798).

14.4. W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, zamawiający – wyłącznie dla celów porównania ofert – doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi.

14.5. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta cenę wskazaną w Formularzu Oferty.

15. Informacje dotyczące walut obcych:

Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN).

16. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:

Oferty będą oceniane według kryterium: najniŜsza cena – 100%

Ilość punktów będzie obliczana zgodnie z poniŜszym wzorem:

Liczba punktów dla kaŜdej oferty za zaproponowaną w Formularzu oferty cenę z VAT zostanie wyliczona wg poniŜszego wzoru przy uwzględnieniu wartości tego kryterium – 1 pkt. (1% odpowiada 1 pkt.)

najniŜsza cena pośród ocenianych ofert

Liczba punktów badanej oferty = --- x 100 pkt cena oferty ocenianej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów z zastrzeŜeniem pkt. 14.4. siwz.

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

17.1. Ogłoszenie wyników postępowania – niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o:

17.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

17.1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

17.1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

oraz zamieszcza informacje z pkt 17.1.1. na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

17.2. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy odrębnym pismem.

17.3. W przypadku wyboru oferty złoŜonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy ci – przed zawarciem umowy z zamawiającym – są zobowiązani do przedłoŜenia zamawiającemu umowy określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

18. Dodatkowe informacje:

18.1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

(7)

OR-12.3410-68/07 tel. (012) 61 61 216, tel./fax. (012) 61 61 217, 236

18.2. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy zamawiający w toku badania i oceny ofert moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych ofert. Nie złoŜenie w terminie określonym przez zamawiającego wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty.

18.3. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złoŜyli oferty.

19. Zmiana oferty, wycofanie oferty:

19.1. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

19.2. Zmiany dokonuje się przez złoŜenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.

19.3. Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złoŜony zamawiającemu z zastrzeŜeniem pkt. 19.1., podpisany przez osoby/ę upowaŜnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do Ŝądania fizycznego zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz wzór umowy: wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji.

21. Środki ochrony prawnej:

21.1. Wykonawcy przysługuje przewidziany w ustawie środek ochrony prawnej w postaci protestu.

21.2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy.

21.3. W przedmiotowym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg.

22. Cena wydruku specyfikacji wynosi: 3 zł.

Wykaz załączników:

1. Wzór umowy załącznik nr 1, stron 4 2. Oświadczenie wykonawcy/Pełnomocnika załącznik nr 2A i 2B, stron 2 3. Formularz oferty załącznik nr 3, stron 3

Z up. Prezydenta Miasta /-/

Renata Sykut W zastępstwie

Kierownika Oddziału Zamówień Publicznych

(8)

OR-12.3410-68/07 tel. (012) 61 61 216, tel./fax. (012) 61 61 217, 236

Załącznik nr 2A do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wynajem powierzchni reklamowej na nośnikach typu BB oraz wyklejenie i ekspozycja 1400 billboardów ogólnopolskiej kampanii wizerunkowej Jubileuszu 750 – lecia Lokacji Krakowa”.

Imię/ Nazwisko/ Firma Wykonawcy

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Adres Wykonawcy

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) oświadczam/-y, iŜ:

1. posiadam/-y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadam/-y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/-my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

3. znajduję/-my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

4. nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

__________________________________

Data i podpis(y) osób(y) upowaŜnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

(9)

OR-12.3410-68/07 tel. (012) 61 61 216, tel./fax. (012) 61 61 217, 236

Załącznik nr 2B do SIWZ OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wynajem powierzchni reklamowej na nośnikach typu BB oraz wyklejenie i ekspozycja 1400 billboardów ogólnopolskiej kampanii wizerunkowej Jubileuszu 750 – lecia Lokacji Krakowa”.

Firmy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

___________________________________________________________________________

Adresy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Działając jako Pełnomocnik ww. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, stosownie do treści 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) oświadczam Ŝe:

1. wspólnie posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie*, a takŜe wspólnie dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

2. wspólnie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

3. wspólnie posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Ponadto oświadczam, iŜ kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

______________________________________

Data i podpis Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia

*Niezbędną wiedzę i doświadczenie musi posiadać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

(10)

OR-12.3410-68/07 tel. (012) 61 61 216, tel./fax. (012) 61 61 217, 236

Załącznik nr 3 do SIWZ

……… ………

(Pieczęć wykonawcy) (Data)

FORMULARZ OFERTY

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy ...

...

Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego:

ul. ...

kod ____-________ miejscowość ...

powiat ……… województwo ………

Telefon: ………. Fax: ………

NIP ………. Regon ……….

Internet:……….. e-mail………@ ………..

Nr rachunku bankowego ...

Składając ofertę na „Wynajem powierzchni reklamowej na nośnikach typu BB oraz wyklejenie i ekspozycja 1400 billboardów ogólnopolskiej kampanii wizerunkowej Jubileuszu 750 – lecia Lokacji Krakowa” zobowiązuję się do:

1. Wykonania prac objętych zamówieniem za cenę:

L.p.

Przedmiot zamówienia

Ilość nośników w poszczególnych

miastach. Okres ekspozycji Cena

[brutto]

1.

Wyklejenie i ekspozycja 700

billboardów ogólnopolskie j kampanii wizerunkowej Jubileuszu 750-lecia Lokacji Krakowa.

Kraków – 100 nośników Gdańsk - ………nośników Katowice - ….…nośników Poznań - ………nośników Warszawa - ……nośników Wrocław - …..…nośników

10 miast wskazanych przez Wykonawcę wraz z podaniem ilości nośników przypadających na dane miasto.

1. Miasto ………..ilość nośników … 2. Miasto ……… .ilość nośników … 3. Miasto ……… .ilość nośników … 4. Miasto ……… .ilość nośników … 5. Miasto ……… .ilość nośników … 6. Miasto ……… .ilość nośników … 7. Miasto ……… .ilość nośników …

od dnia 1.05.2007 r.

do dnia 15.05.2007r.

(11)

OR-12.3410-68/07 tel. (012) 61 61 216, tel./fax. (012) 61 61 217, 236

9. Miasto ……… .ilość nośników … 10. Miasto ……… .ilość nośników …

2.

Wyklejenie i ekspozycja 600

billboardów ogólnopolskie j kampanii wizerunkowej Jubileuszu 750-lecia Lokacji Krakowa.

Gdańsk - ……nośników Katowice - ……nośników Poznań - ……nośników Warszawa - ……nośników Wrocław - ……nośników

10 miast wskazanych przez Wykonawcę wraz z podaniem ilości nośników przypadających na dane miasto.

1. Miasto ………..ilość nośników … 2. Miasto ……… .ilość nośników … 3. Miasto ……… .ilość nośników … 4. Miasto ……… .ilość nośników … 5. Miasto ……… .ilość nośników … 6. Miasto ……… .ilość nośników … 7. Miasto ……… .ilość nośników … 8. Miasto ……… .ilość nośników … 9. Miasto ……… .ilość nośników … 10. Miasto ……… .ilość nośników …

od dnia 16.05.2007r.

do dnia 30.05.2007r.

3.

Wyklejenie i ekspozycja 100

billboardów ogólnopolskie j kampanii wizerunkowej Jubileuszu 750-lecia Lokacji Krakowa.

Kraków od dnia 1.06.2007 r.

do dnia 15.06.2007r.

Razem:

Cena łączna:………zł

(słownie: ...

...

(12)

OR-12.3410-68/07 tel. (012) 61 61 216, tel./fax. (012) 61 61 217, 236

... zł) w tym stawka podatku VAT* ………… %

2. Zobowiązuje się do wykonywania całości prac objętych przedmiotem zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do 15 czerwca 2007 r.

3. Oświadczam, Ŝe posiadam łącznie co najmniej 1400 nośników reklamowych typu BB (tablice billboardowe o wymiarach 5,04 m x 2,38 m).

4. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeŜeń.

6. Oświadczam, Ŝe jestem związany złoŜoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Oświadczam, Ŝe w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach przedstawionych w ofercie oraz dołączonym do specyfikacji wzorze umowy.

8. Oferta zawiera … zapisanych i ponumerowanych stron.

………..

Data i podpisy osób/y upowaŜnionych do reprezentowania Wykonawcy

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :