• Nie Znaleziono Wyników

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Recenzja rozprawy doktorskiej mgr"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Prof. dr hab. inż. E. Tuliszka-Sznitko Katedra Techniki Cieplnej

Politechnika Poznańska Ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

e-mail: ewa.tuliszka-sznitko@put.poznan.pl tel. 61 6652111

Recenzja

rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Koteckiego

pt. „System obliczeń aerosprężystych dla modeli przepływowych wyższych rzędów”

1. Ogólna charakterystyka rozprawy

Obszarem zainteresowań naukowych autora jest aerosprężystość konstrukcji lotniczych. Autor stawia sobie za cel stworzenie systemu aerosprężystego z zastosowaniem do badania zagadnień lotniczych. System został nazwany IDIHOM. W jego tworzeniu autor posłużył się program przepływowym PADGE udostępnionym przez DLR, który dokonuje obliczeń CFD i ustala rozkład ciśnień na opływanej powierzchni. W następnym kroku ciśnienie przeliczane jest na wektory sił, które interpolowane są na siatkę strukturalną. W kolejnym kroku autor przeprowadza obliczenia aerosprężyste. Po wyznaczeniu obliczeń strukturalnych, uzyskane przemieszczenia są interpolowane z siatki strukturalnej na siatkę przepływową. Pod wpływem tych przemieszczeń siatka przepływowa jest modyfikowana. Obliczenia prowadzone są w sposób iteracyjny w pętli.

Autor w pracy wykorzystał doświadczenie i elementy systemu TAURUS wcześniej stworzonego przez zespół prof. M. Morzyńskiego, również bazującego na programie przepływowym udostępnionym prze DLR (Program TAU). Wymianie uległ więc program do obliczeń przepływowych: program TAU bazujący ma metodzie objętości skończonych został zastąpiony programem PADGE, w którym zastosowane zostały metody wyższych rzędów. Celem zmiany było, miedzy innymi, zwiększenie precyzji obliczeń systemu. Wprowadzenie zmian wymagało od autora dokładnej znajomości programu PADGE, metod numerycznych stosowanych w mechanice płynów, jak i wiedzy z zakresu informatyki. Weryfikacji nowego systemu autor dokonał przez porównanie swoich wyników, z uzyskanymi przy wykorzystaniu systemu TAURUS. Uważam, że wybór tematyki rozprawy jest w pełni uzasadniony i innowacyjny dla obliczeń aerosprężystych w Polsce.

2. Ocena pracy

Rozprawa, licząca 103 strony, składa się z siedmiu rozdziałów, trzech dodatków, spisu rysunków i tabel, oraz bibliografii liczącej 75 pozycji. Rozdział pierwszy stanowi bardzo krótki wstęp z uwagami na temat wymogów jakie powinny spełniać samoloty; wymagania te dotyczą między innymi redukcji emisji dwutlenku węgla, związków azotu i zredukowania poziomu hałasu. Rozdział 2 ma charakter literaturowy. Autor podkreślił wagę obliczeń numerycznych w zagadnieniach

(2)

aerodynamiki lotniczej i konieczność ich dalszego rozwoju, odniósł się do stanu wiedzy z zakresu metod numerycznych wyższych rzędów. Autor rozważa problem z punktu widzenia przemysłowej mechaniki płynów, głównie aerodynamiki lotniczej. Zaawansowane kody obliczeniowe muszą operować w zakresie wysokich liczb Reynoldsa, muszą umożliwiać obliczenia w obszarach o zmiennych liczbach Macha (z uwzględnieniem obszarów stagnacji i fal uderzeniowych) oraz w zmiennych warunkach brzegowych (np. w pobliżu wylotów i wlotów do silników). Obecnie standardową metodą stosowaną do przemysłowych zagadnień przepływowych jest metoda RANS, w której do aproksymacji po przestrzeni stosuje się na ogół metodę objętości skończonych.

Natomiast, takie metody jak DNS czy LES stosowane są w celu szczegółowego badania zjawisk fizycznych na modelowych przykładach i do tworzenia nowych, precyzyjnych modeli metody RANS. Przemysł stawia wymagania dotyczące dokładności obliczeń i czasu obliczań. Z jednej strony powoduje to konieczność ulepszenia sposobu modelowania zjawisk z drugiej konieczne jest rozwijanie metod numerycznych (w szczególności wyższych rzędów). Autor omawia dwie metody wyższych rzędów Discontinuous Galerlin (DG) oraz Continuous Residual. Metoda DG określona jest jako metoda hybrydowa ponieważ łączy cechy metody elementów skończonych i metody objętości skończonych. Teoretycznie rozwiązanie może być osiągnięte dla dowolnie wysokiego rzędu dokładności (Bassi i Rebay, 1997). Autor analizuje błąd rozwiązania równań NS w funkcji rzędu metody.

W rozdziale 3 autor formułuje cel pracy: opracowanie nowego systemu aerosprężystego wykorzystującego solwer CFD oparty na metodach wyższych rzędów.

Rozdział 4 ma również charakter literaturowy i dotyczy metod wyższych rzędów. Autor przytacza definicje metod wyższych rzędów: metody są określane jako k-tego rzędu, jeżeli błąd rozwiązania jest proporcjonalny do hk, gdzie h to rozmiar siatki (metoda uważana jest za wyższego rzędu, gdy k>2). Autor zwraca uwagę na to, że dla kodów drugiego rzędu pewne problemy mechaniki płynów są nieosiągalne (np. propagacja wirów). Autor analizuje, które metody (niższych i wyższych rzędów) i w jakich warunkach warto stosować. Dalej analizuje możliwości wystąpienia zbieżności wykładniczej (spektralnej) i algebraicznej.

Rozdział 5 jest głównym rozdziałem pracy zatatuowanym, tak jak cała rozprawa „System obliczeń aerosprężystych dla modeli przepływowych wyższych rzędów”. Rozdział liczy 51 stron. Na wstępie autor dokonał podziału możliwości realizacji komputerowej obliczeń aerosprężystych wyróżniając trzy rozwiązania: systemy zintegrowane, blisko sprzężone i luźno sprzężone (systemy TAURUS i IDIHOM są systemami luźno sprzężonymi opartymi na dwóch solwerach przepływowym i strukturalnym). Następnie, autor podaje równania określające zagadnienia analizy aerodynamicznej i strukturalnej z uwzględnieniem dynamiki siatki przepływowej (5.1)-(5.3). W dalszej kolejności szczegółowo opisany jest program PADGE. Nowy program PADGE ma trzy opcje:

rozwiązywane są laminarne równania NS przepływu płynu lepkiego i ściśliwego, równania Eulera oraz równania metody RANS z modelem k-. Stosowana jest metoda DG. Istnieje możliwość adaptacji siatki przez zmianę rozmiaru elementów (zmiana gęstości siatki, refinement typu h) lub zmianę stopnia wielomianu (refinement typu p). Zmiany mogą być dokonane od p=0 do 3, lokalnie lub globalnie. Autor następnie omawia szczegółowo tworzenie siatek oraz strategie obliczeń: na początku stosowane jest zagęszczanie typu h, a następnie zwiększa się stopniowo stopień wielomianu. Wydaje się jednak, że najwięcej uwagi autor poświęcił interpolacji wyników CFD na siatkę strukturalną. Jako warunek brzegowy do obliczeń strukturalnych wymagane są wektory sił wynikające z rozkładu ciśnienia W nowym tworzonym systemie pojawia się dość istotny problem ze względu na zastosowanie DG (rozwiązanie jest nieciągłe, w każdym węźle siatki przepływowej znajduje się różna liczba rozwiązań w zależności od ilości elementów, do których dany węzeł

(3)

należy). Autor zaproponował metodę wyznaczania rozkładu wektorów sił na podstawie nieciągłego rozkładu ciśnienia i zaimplementował stworzoną procedurę. Następnie, opisuje sposób wyznaczania odpowiedzi programu strukturalnego na wyznaczony rozkład sił. Ta część systemu nie została zmieniona w stosunku do systemu TURUS. W następnym kroku autor interpoluje przemieszczenia wyznaczone przez program strukturalny na siatkę przepływową.

Pętlę zamyka deformacja siatki przepływowej. Zastosowanie metody wyższych rzędów wymusiło opracowanie całkowicie nowej metody deformacji siatek (metoda użyta w systemie TAURUS nie mogła być zastosowana).

Do przetestowania nowego systemu aerosprężystego autor wykorzystał skrzydło LANN i samolot DLR-F6 – w obu przypadkach zastosowano statyczną analizę aerosprężystości, co związane jest z ograniczeniami programu PADGE (program nie ma możliwości badania przepływów niestacjonarnych). Stworzony system ma jednak możliwość liczenia przykładów niestacjonarnych i autor przeprowadził taki test stosując solwer TAU. Do testu wykorzystano samolot PZL I23 Manager. Porównanie autor przedstawia w formie wykresów: odkształcenie w funkcji iteracji.

Autor uzyskał zgodność wyników podkreślając, że stworzone narzędzie pracuje prawidłowo i że w czasie testów nie wystąpił żaden błąd programistyczny.

3. Uwagi formalne

W pracy zdarzają się pewne niedociągnięcia formalne jak w wzorze (5.14), gdzie po lewej stronie powinna być pochodna po z oraz drobne błędy językowe, jak np. użycia sformułowania „.jednym z testkejsów…”. Generalnie praca jest zredagowana przejrzyście i czytelnie. Autor poprawnie posługuje się językiem naukowym. Ilustracje są bardzo dobrze wykonane.

4. Konkluzja końcowa

Mgr Krzysztof Kotecki wykazał się w recenzowanej rozprawie bardzo dobrą znajomością literatury w omawiamy obszarze wiedzy, znajomością mechaniki płynów, informatyki, jak i metod numerycznych. W sposób jasny sformułował cel pracy i zadania częściowe. Autor stworzył bardzo dobre narzędzie numeryczne i przeprowadził jego walidacje, należy żałować jedynie, że nie pokusił się o przeprowadzenie serii badań, których efektem mogłyby być np. rozkłady współczynnika cp, czy rozkłady lokalnej liczby mach na powierzchni samolotu. Tego typu analiza znacznie szerzej pokazałaby możliwości i zalety stworzonego narzędzia. Tego typu badania autor z pewnością podejmie w najbliższym czasie. Niezależnie od tych uwag oceniam pracę wysoko.

Podsumowując stwierdzam, że praca doktorska mgr inż. Krzysztofa Koteckiego pt. „System obliczeń aerosprężystych dla modeli przepływowych wyższych rzędów” w pełni spełnia wymagania stawiane pracom określone Ustawą z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003r. Nr.65. poz. 595, z póź.

zm.) i wnoszę o dopuszczenie jej do publicznej obrony.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Część druga zawiera już rozważania dotyczące „eksplikacji” (Doktorantka z upodobaniem nadużywa tego słowa, zupełnie bezpodstawnie) poglądów Skargi odnoszących

7 merytoryczny z przywołaniem metodologii dość ścisłej nauki, gdzie taka analiza ma sens i jest stosowana zarówno jakościowo (modele przestrzenne cząsteczki), jak i

W ramach części literaturowej Autor poruszył kilka wątków, przybliżając między innymi podstawowe informacje na temat budowy chemicznej biomasy roślinnej, jak również

Recenzowana rozprawa doktorska dotyczy sezonowości przepływów oraz wyznaczenia sezonów hydrologicznych w 40 zlewniach zlokalizowanych w różnych regionach

Sformułowany cel pracy – praktyczne wykorzystanie symulacji ruchu drogowego do oceny przewidywanego wpływu modyfikacji infrastruktury drogowej na poziom emisji zanieczyszczeń

Należy podzielić podejście Doktoranta, że sposób ujęcia zagadnienia odpadów komunalnych nie jest współmierny do odpadów przemysłowych wymaga wyodrębnienia postawienia

W recenzowanej pracy zawarta została bardzo dokładna i szczegółowa analiza literatury nie tylko krajowej ale również zagranicznej z obszaru zarządzania zasobami

Ten temat jest przedmiotem rozdziału piątego, w którym autor wymienia podzespoły, które spowodowały co najmniej 80% awarii maszyn odstawczych.. Jest to cenna informacja dla

Przyjęto, że ogólny algorytm doboru tłumienia będzie się składał z czterech algorytmów cząstkowych: szacowania masy nadwozia, szacowania typu nawierzchni drogi, algorytmu

- zasadność wykorzystania paliw alternatywnych do zasilania autobusów komunikacji miejskiej. Drugi problem badawczy nie jest nowym problemem, a jedynie potwierdzeniem

Mariusza Grajka uważam, że postawiony przez Autora rozprawy problem badawczy ma charakter dysertabilny i w pełni nawiązuje do współczesnych osiągnięć oraz

Ze względu na usankcjonowanie, już obecnie, emisji cząstek stałych (masy i liczby) w przepisach dotyczących badań homologacyjnych, a w przyszłości także podczas badań

Autor, na stronie 36., zdefiniował cel i zakres badań odnoszący się do ilościowej oceny emisji związków toksycznych z pojazdów samochodowych, ale w dużej

Cele i zadania badawcze ogólny cel pracy formułuje następująco: „Określenie wpływu oddziaływań mechanicznych na zmiany parametrów fizykochemicznych, wybranych owoców,

Teza I: Na podstawie badań emisji gazów wylotowych autobusów miejskich w rzeczywistych warunkach eksploatacji, możliwe jest wskazanie najkorzystniejszego rozwiązania

Ernesta Pujszo jest analiza niskorozdzielczych widm mas, wykonanych techniką jonizacji strumieniem elektronów (EI ), za pomocą połączonych metod chemometrycznych i

Przeprowadzenie badań wpływu topografii terenu na emisję związków szkodliwych spalin i określenie ilościowych zależności tej emisji w zależności od nachylenia terenu

„Materiały mikro- i mezoporowate jako napełniacze aktywne” oraz przedstawionej aktywności naukowej jednoznacznie stwierdzam, że recenzowana rozprawa spełnia

Można do nich zaliczyć: dobór odpowiednich parametrów procesu suszenia konwekcyjnego, celem uzyskania optymalnych warunków prowadzenia tego procesu w warunkach

W związku z powyższym, główny cel pracy jaki zdefiniował Autor jest następujący: opracowanie uniwersalnej, spójnej metodyki ustalania kolejności realizacji projek-

Współczesny rozwój silników spalinowych wiąże się z koniecznością uwzględniania często sprzecznych wymagań dotyczących ochrony środowiska (np. przez ograniczenie

W rozdziale pierwszym stanowiącym wprowadzenie do rozprawy doktorskiej Doktorant określił sekwencjonowanie DNA, a w szczególności jego wariant opierający się na

Krzysztofa Szajka poświęcona jest zagadnieniu optymalnego projektowania implantów stomatologicznych ze względu na ich wytrzymałość statyczną i zmęczeniową oraz