• Nie Znaleziono Wyników

X X X X – 7 2017 . 2017/2018 K H W

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "X X X X – 7 2017 . 2017/2018 K H W"

Copied!
9
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

W

OJEWÓDZKI

K

ONKURS

H

ISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W ROKU SZKOLNYM

2017/2018

STOPIEŃ SZKOLNY

7

GRUDNIA

2017

R

.

1. Test konkursowy zawiera 21 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny.

2. Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.

3. Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach.

4. Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.:

A B C D

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem B , po czym skreśl właściwą literę, np.:

A B C D

5. W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu.

6. Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się z innymi uczestnikami konkursu.

7. Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu.

8. Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany.

9. Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie.

X

X X

X

(2)

Zadanie 1. (2 p.)

Z podanych niżej sformułowań wybierz wszystkie, które charakteryzują stan typowy dla koczowniczego trybu życia i wszystkie, które charakteryzują stan typowy dla osiadłego trybu życia człowieka pierwotnego, a następnie wpisz ich oznaczenia literowe w odpowiednie miejsca tabeli.

A) rozwój rolnictwa B) budowa osad C) hodowla zwierząt D) głównym sposobem zdobywania pożywienia polowania oraz zbieractwo

E) brak stałego miejsca zamieszkania; F) nabycie umiejętności wzniecania ognia

Koczowniczy tryb życia Osiadły tryb życia

... ...

Zadanie 2. (3 p.)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wpisz w wykropkowane miejsca literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, a literę F, jeśli jest fałszywe.

Zdanie P/F

A) Wyznawcy judaizmu wierzyli w jednego boga Jahwe.

...

B) Religia starożytnych Greków w V w. p.n.e. była politeistyczna.

...

C) Chrześcijaństwo powstało w ostatnich latach cesarstwa rzymskiego.

...

Zadanie 3. (1 p.)

Podaj nazwę jednego z miejsc obrad zgromadzenia ludowego w starożytnych, demokratycznych Atenach.

...

Zadanie 4. (3 p.)

Uzupełnij tabelę, wpisując w wykropkowane miejsca imiona wymienionych w niej bogów, czczonych w starożytnej Grecji.

A) bóg mórz, rybaków B) bóg kupców, złodziei C) bóg wojny

……… ……… ………

Zadanie 5. (2 p.)

Podaj nazwy budowli przedstawionych na poniższych ilustracjach.

Źródło: dzieje.pl

(3)

Zadanie 6. (2 p.)

Podkreśl te wydarzenia, które miały miejsce za panowania Bolesława Chrobrego, a następnie uporządkuj te wydarzenia w kolejności chronologicznej, wpisując obok nich kolejne numery (numerem 1 oznacz to z podkreślonych wydarzeń, które miało miejsce wcześniej).

A) bitwa pod Cedynią – …………..

B) obrona Głogowa przed wojskami Henryka V – …………..

C) misja chrystianizacyjna biskupa Wojciecha na ziemie Prusów – …………..

D) powstanie arcybiskupstwa w Gnieźnie – …………..

E) powstanie biskupstwa w Poznaniu – …………..

Zadanie 7. (6 p.)

Które z wymienionych wydarzeń są historyczne, a które legendarne? Wstaw znak „X”

w odpowiednie miejsca w tabeli.

Wydarzenie historyczne legendarne

A) pogryzienie księcia Popiela przez myszy B) przyjęcie chrztu przez Mieszka I

C) wręczenie Bolesławowi Chrobremu kopii tzw. włóczni św. Maurycego

D) założenie grodu Gniezno przez Lecha

E) przeniesienie stolicy Polski z Gniezna do Krakowa F) dokonanie przez Piasta postrzyżyn syna Siemowita

Zadanie 8. (3 p.) Napisz, o kim mowa.

A) Cesarz rzymski do 68 r., wykorzystał pożar Rzymu do wzmożenia prześladowań chrześcijan.

...

B) Rzymski polityk i dowódca wojskowy, zamordowany w idy marcowe w 44 r. p.n.e.

...

C) Pierwszy cesarz rzymski, który przeszedł na chrześcijaństwo; święty kościoła prawosławnego.

...

(4)

Zadanie 9. (4 p.)

Przyporządkuj podane wydarzenia do epok historycznych, w których do nich doszło. Wstaw znak „X” w odpowiednie miejsca w tabeli.

Wydarzenie starożytność średniowiecze nowożytność

A) bitwa pod Legnicą

B) narodziny Jezusa Chrystusa C) unia w Krewie

D) wystąpienie Marcina Lutra Zadanie 10. (2 p.)

Ułóż w kolejności chronologicznej Piastów panujących na polskim tronie, wpisując w wyznaczone miejsca numery od 1 do 5.

A) Mieszko II Lambert ...

B) Bolesław Śmiały ...

C) Kazimierz Odnowiciel ...

D) Władysław Łokietek ...

E) Bolesław Krzywousty ...

Zadanie 11. (4 p.)

Na podstawie mapy i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Źródło: http://wlaczpolske.pl

A) Podaj rok i wiek, w którym odbyła się koronacja Władysława Łokietka.

(5)

B) Wymień nazwy dwóch największych krain historycznych, które znajdowały się w granicach Królestwa Polskiego, gdy władzę królewską obejmował Kazimierz Wielki.

...

C) Podaj nazwę państwa, graniczącego z Polską od południa, z którym Władysław Łokietek utrzymywał najlepsze stosunki dyplomatyczne.

...

Zadanie 12. (3 p.)

Przyjrzyj się reprodukcji obrazu Jana Matejki, a następnie wykonaj polecenia.

Źródło: pinakoteka.zaścianek.pl

A) Nazwij wydarzenie, do którego nawiązał malarz, malując reprodukowany wyżej obraz.

………

B) Podaj wiek, w którym miało miejsce wydarzenie stanowiące temat obrazu.

………

C) Napisz, którego polskiego króla autor obrazu przedstawił jako tytułową postać.

.………..

Zadanie 13. (1 p.)

Napisz, co w szesnastowiecznej Rzeczypospolitej oznaczało powiedzenie „Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”.

...

...

(6)

Zadanie 14. (4 p.)

Do podanych postaci dopasuj miejsca bitew, w których one uczestniczyły. Wpisz w wykropkowane miejsca litery, którymi te bitwy oznaczono.

A Cedynia 1) Stanisław Żółkiewski

…..

B Kircholm 2) Jan Karol Chodkiewicz

…..

C Kłuszyn 3) Jan Sobieski

…..

D Chocim 4) Augustyn Kordecki

…..

E Jasna Góra Zadanie 15. (3 p.)

Napisz, którego polskiego władcy elekcyjnego dotyczą poniższe opisy.

A) Pierwszy polski władca elekcyjny, wybrany na polski tron po bezpotomnej śmierci Zygmunta II Augusta.

...

B) Za jego panowania miał miejsce potop szwedzki. Abdykował w 1668 r.

...

C) Pochodził z dynastii Wettynów, był przedostatnim królem Polski przed rozbiorami.

...

Zadanie 16. (2 p.)

Wymień trzy Kościoły (wyznania) powstałe w XVI wieku wskutek opozycji w stosunku do Kościoła katolickiego (reformacji).

...

...

Zadanie 17. (3 p.)

Do podanych informacji dopisz imiona i nazwiska odkrywców, których one dotyczą.

A) W 1497-98 kierował wyprawą, która odkryła morską drogę do Indii.

……….

B) W 1487 r. odkrył Przylądek Dobrej Nadziei.

……….

C) Od 1519 r. kierował wyprawą, której uczestnicy jako pierwsi opłynęli świat.

(7)

Zadanie 18. (2 p.)

Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj polecenia.

Źródło: www.polskaniezwykla.pl

A) Podaj imię i nazwisko dowódcy wojskowego przedstawionego na ilustracji.

...

B) Podaj nazwę konfliktu z lat 1655-1660, w którym szczególną odwagą wykazał się dowódca przedstawiony na ilustracji.

...

Zadanie 19. (3 p.)

Przyjrzyj się ilustracji, a następnie odpowiedz na pytania.

Źródło: muzeumwp.pl

A) Do którego wydarzenia z historii Polski nawiązał autor powyższego obrazu?

...

B) W którym roku miało miejsce wydarzenie, którego malarską wizję ukazuje ilustracja?

...

C) Jak nazywa się formacja zbrojna przedstawiona w fazie ataku na armaty?

...

(8)

Zadanie 20. (4 p.)

Uzupełnij wszystkie wykropkowane miejsca w tekście tak, by stanowił on spójną, zgodną z prawdą informację na temat Legionów Polskich we Włoszech.

W (A) ... roku w Republice Lombardzkiej z inicjatywy generała (B) ...

... ... powstały Legiony Polskie we Włoszech.

Wówczas (C) ... ... napisał tekst zatytułowany przez niego (D) ..., który po odzyskaniu przez Polskę niepodległości stał się polskim hymnem narodowym.

Zadanie 21. (3 p.)

Przyjrzyj się poniższej mapie i wykonaj polecenia.

Źródło: bnd.idu.edu.pl

A) Podaj rok powstania Księstwa Warszawskiego.

...

B) Podkreśl na mapie pojedynczą linią miejsce bitwy, w wyniku której obszar Księstwa Warszawskiego został powiększony o ziemie zaboru austriackiego.

C) Podaj imię i nazwisko dowódcy, który w tej bitwie dowodził oddziałami polskimi.

(9)

Brudnopis (nie jest oceniany)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jeżeli każdy bok prostokąta zwiększymy 2 razy, to obwód tego prostokąta zwiększy się..

To już zupełnie przestało mu się podobać, zaczął więc przepychać się między płaszczami to w jedną, to w drugą stronę, nawołując:.

Не забудьте взять с собой справку от врача и согласие родителей на ваше участие в занятиях секции, которую вы выбрали.. К сожалению, секция фигурного

przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu – powołanie rządu Ignacego Jana Paderewskiego – powstanie Tymczasowego Rządu Ludowego

Przekątna podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość cm, a przekątna graniastosłupa jest równa cmA. Pole powierzchni całkowitej tego

Podaj dwa przykłady z tekstu, które wskazują, że narratorem jest dziecko.. Cieszył się

Na podstawie przytoczonego tekstu i własnej wiedzy oceń prawdziwość zdań (1, 2), zaznaczając P, jeśli jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. 1) Autor

Oblicz długości przekątnych oraz wysokość tego rombu. Powierzchnia boczna tego graniastosłupa po rozłożeniu na płaszczyźnie jest

Zaznacz P, jeśli odpowiedź jest poprawna lub F, jeśli fałszywa. Nazwa fraszka wywodzi się z

Koronacja Mieszka II – przeniesienie stolicy do Krakowa – koronacja królowej Jadwigi – utworzenie Akademii Krakowskiej.. Koronacja Mieszka II – przeniesienie stolicy

(3 p.) Położenie pierwiastków chemicznych w układzie okresowym pozwala określić właściwości pierwiastków grup głównych. Korzystając z układu okresowego oceń

Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu.. Nie podpisuj testu, zostanie

Podaj nazwy własne budowli przedstawionych na niżej zamieszczonych ilustracjach (A-D) oraz przyporządkuj je do odpowiedniego kręgu kulturowego lub cywilizacji,

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. A) Bolesław Chrobry koronował się na króla Polski po śmierci

Sie musste lernen, wie sie sich präsentieren, wie sie laufen, wie sie sich verhalten sollte.. Viele Stunden hat sie in verschiedenen Casting- Räumen verbracht – auch

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. ОПЕКУН

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wpisz w wykropkowane miejsca literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, a literę F, jeśli jest fałszywe. Zdanie P/F.. 1) Pierwsze kroniki i

4) Panteon został wzniesiony ku czci najważniejszych bogów rzymskich. Podaj nazwy czterech elementów obronnych budowli przedstawionej na poniższej ilustracji.. Na

Na podstawie przytoczonego tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia. Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo, cesarz rzymski zawołał w podziwie: „Na koronę mego cesarstwa!

Władzę zwierzchnią nad całością terytorium miał przejmować książę wybrany przez Bolesława Krzywoustego, a po jego śmierci książę każdorazowo wybierany

Uzupełnij tabelę dotyczącą plemion polskich w IX/X w., wpisując w wykropkowane miejsca właściwe nazwy. Podobnie w innym tomie z czasów papieża Jana XV Dagome, pan, i Ote, pani,

Poniżej przedstawiono przykłady różnych zależności pomiędzy organizmami. 5) Sum żywiący się rybami, żabami i drobnym ptactwem wodnym. 6) Bąkojad żółtodzioby

Wpisz w wykropkowane miejsca nazwy trzech symboli, oznaczonych literami A, B i C, oraz nazwy państw (ziem), do których te symbole się odnosiły.. Obok imion i nazwisk postaci