• Nie Znaleziono Wyników

Prof. dr hab. Julian Jan Auleytner Prof. dr hab. Julian Jan Auleytner (1922-2003) by

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Prof. dr hab. Julian Jan Auleytner Prof. dr hab. Julian Jan Auleytner (1922-2003) by"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Prof. dr hab. Julian Jan Auleytner

Prof. dr hab. Julian Jan Auleytner (1922-2003) był wybitnym naukowcem, który pracując na Uniwersytecie Warszawskim (1952-1961) oraz w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie (1962-2003) przyczynił się do rozwoju badań strukturalnych i metod charakteryzacji materiałów w Polsce oraz wychował liczną kadrę badawczą.

Na Uniwersytecie Warszawskim Julian Auleytner uzyskał stopnie magistra (w 1952 r.) i doktora nauk fizycznych (w 1959 r.). W 1962 r. habilitował się w Instytucie Fizyki PAN, gdzie w 1968 roku otrzymał profesurę. W latach 1968-1970 pełnił obowiązki dyrektora Instytutu Fizyki PAN. W roku 1973 zorganizował Środowiskowe Laboratorium Badań Rentgenowskich i Elektronomikroskopowych.

Wśród licznych osiągnięć Profesora Auleytnera szczególne znaczenia miało zorganizowanie w latach 1964-1992 ośmiu międzynarodowych szkół połączonych z sympozjami naukowymi na temat defektów w kryształach, które przyczyniły się do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności w dziedzinie charakteryzacji materiałów oraz do rozwoju kontaktów naukowych z innymi krajami, zarówno z Zachodu, jak i ze Wschodu. W 1978 r. był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Kongresu Krystalografii w Warszawie, w którym wzięło udział aż 1650 uczestników z całego świata.

Profesor Auleytner napisał 3 monografie, w tym jedną w języku angielskim, oraz ponad 240 artykułów naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, opracował dwa patenty, wygłosił wiele wykładów zaproszonych, współorganizował ponad 40 konferencji międzynarodowych, w ostatnich latach życia jako Honorowy Chairman. Opracował on oryginalną metodę badań defektów za pomocą spektrometru z oscylującym filmem, zaprojektował dwie kamery rentgenowskie z oscylującym filmem i oscylującą szczeliną do topografii rentgenowskiej, a także opracowanie prototyp mało ogniskowej lampy rentgenowskiej do badań strukturalnych i medycznych (UNIPAN wyprodukował w oparciu o ten prototyp 20 aparatów rentgenowskich, które zostały sprzedane do różnych placówek badawczych).

Profesor Auleytner dużą wagę przykładał do przekazywania swojej wiedzy i doświadczeń młodej kadrze naukowej (wypromował 27 doktorów). Wychowankowie Profesora pracują w wielu ośrodkach naukowych i badawczych w Polsce i za granicą, w USA, Kanadzie, Brazylii i Australii. Był członkiem rad naukowych IF PAN, IChF PAN i Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW, członkiem Prezydium Narodowego Komitetu CODATA i Komitetu Krystalografii oraz Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów im. Jana Czochralskiego i Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego.

Danuta Żymierska

Cytaty

Powiązane dokumenty

Można także przyjąć, że Autor niewłaściwie sformułował HG, a powinna brzmieć: jakość obsługi w oddziałach banku zrzeszającego oparta o bliskie relacje z klientami

Nietrudno więc było wybrać z dwóch diametralnie różnych rozwiązań stosunków społecznych w Południowej Afryce, przedstawionych przez komisję Tomlisona82: „albo wybierze

Składał się on z dwóch pomieszczeń: wejściowego z kilkoma stolikami i bufetem, przy któ- rym można było (ale niekoniecznie) zamówić skromną konsumpcję, z reguły w

Najważniejsze zagrożenia wynikające z przystąpienia Polski do strefy euro, które zdaniem firm będą miały wpływ na pozycję konkurencyjną badanych przedsiębiorstw, to

fragment N-końcowy po zewnętrznej stronie błony komórkowej, fragment C- stronie błony komórkowej, fragment C-. końcowy po

Socjologiczna analiza funkcjonowania samorządu terytorialnego, zagadnienia odrodzenia świadomości regionalnej i regionalizacji, problematyka rozwoju wspólnot lokalnych

do 1981 pełnił na poznańskim Wydziale Prawa funkcję Kierownika Zakładu Powszechnej Historii Państwa i Prawa, a po zmianie orga­ nizacyjnej w roku 1981 roku został

Warto zwrócić też uwagę, że ocena spełniania takich kryteriów, jak obecność biletomatu, stacji roweru miejskiego czy dodatkowych informacji jest uzależniona od

Tables 9 and 10 support Hypothesis 4 that biospheric values strength moderates the association between news about the impact of Kilometerheffing on environment-congestion

Gdyż niektóre seriale (np. Stawka większa niż życie, Czterej pancerni i pies) pojawią się ponownie za naszych czasów, choć już w innej roli, może jako relikt, może jako

Celem pierwszego etapu badań balistycznych było porównanie odporność na przebicie trzech konfiguracji osłon wykonanych ze stopu AW 2024-T3, tj.z blachy o grubości 3 mm, pakietu

Ponadto zauważono, że warstwy ceramiczne znacznie zwiększają odporność na przebicie osłon balistycznych i ich stosowanie w takich osłonach wydaje się niezbędne

W początkowym okresie pracy zajmował się zagadnieniami grup krwi u bydła i owiec, a następnie polimorfizmem białek su- rowicy krwi.. Wyniki tych badań zostały

Jego osiągnięcia jako hodowcy to wyse- lekcjonowanie w stadzie polskiej owcy górskiej w Bielance kilku liczących się w tej rasie wybit- nych osobników, które zdobyły

wpływów czeskich na język polski, wpływów polskich na język cze­ ski, historii czeskiego języ k a literackiego, w zajem nych czesko-polskich bądź

ALTER TABLE LA_SpatialUnitLA_BAUnit ADD CONSTRAINT FK_LA_SpatialUnitLA_BAUnit_baunit FOREIGN KEY (baunit) REFERENCES La_spatialunit (Suid) ON DELETE No Action ON UPDATE No

Literaturwissenschaft" , Wolfgang Kayser, Bern 1954, dritte erweiterte Auflaga, Francke Verlag, s.. rozdział o zaw artości).. jego stru k

W drugim roku bada wi nie okulizowane na klonie Colt oraz siewkach antypki były istotnie grubsze od okulantów na podkładkach: P-HL 84, P-HL 6, F 12/1 i czere nia ptasia..

Sesjeþ II: „Dziecko z uszkodzonym narz þadem s"uchu i jego rodzina”, rozpoczeþ"o wyst þapienie „Prawid"owo funkcjonuj þacy s"uch i pe"na rados´ci

[r]

Jednak to, co staje się zwieńczeniem tego okresu dla Zantej‑ czyka, czyli powrót do ojczyzny nigdy nie spełni się w przypadku Słowackiego.. Dlatego też poeta sugeruje, że

Prawo rzymskie; recepcja prawa rzymskiego; historia średniowiecznego prawa kanonicznego;.. angielska historia prawa; amerykańska historia prawa; historia zawodów prawniczych i

Środki konwencjonalne zawierały głównie chlorek glinu (gingiva Liquid, Alustin, Racestypine roz- twór, Racécord żel), siarczan glinu (orbat sensiti- ve i gel cord) oraz