• Nie Znaleziono Wyników

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Ewa Kolanowska

Przedmiot: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Klasa: 3 TIA

Temat lekcji: Ochrona danych osobowych.

Data lekcji: 06.05.2020r Wprowadzenie do tematu:

1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2. Dz.U. 2018 poz. 1000 USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej

„rozporządzeniem 2016/679”.

Celem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE(4) jest zharmonizowanie ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z czynnościami przetwarzania oraz zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych między państwami członkowskimi.

Szybki postęp techniczny i globalizacja przyniosły nowe wyzwania w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Skala zbierania i wymiany danych osobowych znacząco wzrosła. Dzięki technologii zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i organy publiczne mogą na niespotykaną dotąd skalę wykorzystywać dane osobowe w swojej działalności. Osoby fizyczne coraz częściej udostępniają informacje osobowe publicznie i globalnie.

Technologia zmieniła gospodarkę i życie społeczne i powinna nadal ułatwiać swobodny przepływ danych osobowych w Unii oraz ich przekazywanie do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, równocześnie zaś powinna zapewniać wysoki stopień ochrony danych osobowych.

Cele i zasady dyrektywy 95/46/WE pozostają aktualne, jednak wdrażając ochronę danych w Unii, nie uniknięto fragmentaryzacji, niepewności prawnej oraz upowszechnienia się poglądu, że ochrona osób fizycznych jest znacznie zagrożona, w szczególności w związku z działaniami w internecie. Różnice w stopniu ochrony praw i wolności osób fizycznych w państwach członkowskich – w szczególności prawa do ochrony danych osobowych – w związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą utrudniać swobodny przepływ danych osobowych w Unii. Mogą zatem stanowić przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej na szczeblu Unii, zakłócać konkurencję oraz utrudniać organom wykonywanie obowiązków nałożonych na nie prawem Unii. Różnice w stopniu ochrony wynikają z różnic we wdrażaniu i stosowaniu dyrektywy 95/46/WE.

Materiały pomocnicze do tematu lekcji:

1. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001000/T/D20181000L.pdf 2. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000

3. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByKeyword.xsp?key=ochrona%20danych%20osobowych

Instrukcje do pracy własnej:

Przeczytaj i zapoznaj się z tematem lekcji 19.6 Ochrona danych osobowych. na stronach/zakładka od 312 – 315 (strona w PDF 90-93), e-podręcznik znajduje się pod linkiem poniżej:

https://www.sklep.ekonomik.biz.pl/images/pliki/MDZN/Podejmowanie%20i%20prowadzenie%20dzia%C5

%82alno%C5%9Bci%20gospodarczej%20podr%C4%99cznik%20(rozdzia%C5%82y%2014-19)%20-

%20materia%C5%82y%20do%20zdalnego%20nauczania.pdf

(2)

oraz odpowiedz sobie na pytanie nr 6,7,8 pod tematem Sprawdź swoją wiedzę str.320 (PDF 98) co ułatwi wykonanie zadania domowego (ćw.348/str.177)

Praca własna:

Wykonaj ĆWICZENIE 348 ze str. 177, zeszyt ćwiczeń znajduje się pod linkiem:

https://www.sklep.ekonomik.biz.pl/images/pliki/MDZN/Podejmowanie%20i%20prowadzenie%20dzia%C5

%82alno%C5%9Bci%20gospodarczej%20%C4%87wiczenia%20(rozdzia%C5%82y%2014-19)%20-

%20materia%C5%82y%20do%20zdalnego%20nauczania.pdf

Informacja zwrotna: prześlij wykonane ĆWICZENIE 348 ze str. 177 do dnia 15 maja 2020r

Wszelkie pytania w sprawie tematu –zapraszam na grupę facebook pod nazwą: 3TIA-PDG ( na którą zapraszam wszystkich uczniów klasy 3 TIA) lub pisać na adres: doradcazawodowy@zs9elektronik.pl

Pozdrawiam Ewa Kolanowska

Cytaty

Powiązane dokumenty

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We ogólne rozporządzenie

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie