SPIS ILUSTRACJI

Pełen tekst

(1)

SPIS ILUSTRACJI

Ks. d r A ntoni B a ra n ia k , a rc y b isk u p -m e tro p o lita poznański . 4 1. F ig u ra św. S tan isław a Bpa w T r z e b i n i ... 8 2. L ip a z cm en ta rz a przy daw n y m kościele św. S tan isław a w

T r z e b i n i ... 8 3. S ta ry k asz ta n przy p a ra fia ln y m sz p ita lu ubogich w T rzeb in i 8 4. L ip a z c m en ta rz a przy d aw n y m kościele św. S tan isław a w

T r z e b i n i ... 8

5. Szkic sy tu a cy jn y kościółka św. S ta n isła w a B pa i dom u u b o ­ gich w T r z e b i n i ... 12 6. B iskup S eb astia n R o s t o c k ... 80 7. W ykłady u n iw e rsy te c k ie spisane przez biskuipa S. R ostocka 80 8. P o rtr e t b isk u p a S eb astia n a R ostocka z a u to g ra fe m . . . . 96 9. E k slib ris b p a S eb astia n a R o s to c k a ...168 10. E gzem plarz P ism a św. z księgozbioru b isk u p a S eb astia n a R o­

stocka z osobistym zapisem w ła s n o ś c io w y m ... 168 11. Z ak rzo w sk i kościół d rew n ia n y z r. 1720, stojący od 1948 r. na

H aren d zie k. Z a k o p a n e g o ...216 12. M uro w an y kościół w S tryszow ie z r. 1742, rozbudow any w la ­

ta ch 1840—41 216

13. M u row any kościół w Z akrzow ie z r. 1935. Fot. R yszard S taw ow y 216 14. K ościół p o m isjo n arsk i w S ie m ia ty c z a c h ... 240 15. K a rta ty tu ło w a k ro n ik i m isy jn ej dom u w ileńskiego (1686—

— 1768). R kps A M S ... 240 16. K a r ta ty tu ło w a k ro n ik i m isy jn ej dom u siem iatyckiego (1720—

—1785). R kps A M S ... 256 17. Je d n a z k a r t k ro n ik i m isy jn ej dom u siem iatyckiego . . . 256 18. M isje dla ubogich głoszone n a p lacu la z a re tu obok kościółka

św. S eb astia n a w K ra k o w ie w ro k u 1751 ... 272 19. K a r ta ty tu ło w a k ro n ik i m isy jn ej dom u płockiego (1727—1776).

R kps A M S ... 272 20. M odlitew nik B rac tw a św. R ocha przy p a ra fii św. K rzyża w

W a r s z a w i e ... 288 21. M odlitew nik d la w iern y c h p a ra fii św. K rzyża w W arszaw ie 288 22. Ś w iadectw o E d m u n d a T rzeciak a z egzam inu na pom ocnika

a p t e k a r s k i e g o ... 312 23. M a rta T rzeciakow a z dziećm i: L eo n ard ą, M arią, A lek san d rą

i E dm undem . Z djęcie w y k o n an e 8 IX 1934 r. przed w yjazdem E d m u n d a do W i l n a ... 312 24. Ks. E dm und T rzeciak jako m isjo n arz w C hinach (Sbahopet-

ehanig 1940) . 320

(2)

SPIS TREŚCI

Ks. STA N ISŁA W K O SO W SK I: D aw ny kościół św. S tan isław a Bpa M. i szpital ubogich w T r z e b i n i ... 7 Ks. STA N ISŁA W R U M IŃ SK I: N au k a ks. Ja c k a L ib eriu sza

o św iętości M atki B o ż e j ... 37 Bp W INCENTY URBAN: S eb astia n Ignacy R ostock, b isk u p w ro ­

cław ski (1664—1671), jak o zasłużony bibliofil . . . . 7 3 FR A N C ISZEK LENC ZOW SK I: O kościołach i p a ra fia c h w S try ­

szowie i Z akrzow ie w diecezji k r a k o w s k i e j ... 191 Ks. M ARIAN BAŃBUŁA: L itu rg ia na m isjach ludow ych i w dusz­

p aste rstw ie p a ra fia ln y m Z grom adzenia K sięży M isjonarzy w Polsce 1651—1864 ... 235 Ks. A LFO N S SCH LETZ: Ks. K o n rad E d m und T rzeciak w la ta c h

1911—1939 309

R EC EN ZJE I SPRA W OZD A N IA

" ’ V . . V

B iskupi W rocław ia i re fo rm a c ja n a Ś ląsku. — A lfred S a b i s c h, Die Bischofe von B reslau und die R e fo rm a tio n in Schlesien.

(Ks. Józef B a ń k a ) ... . 329 Ks. W acław S z e t e l n i c k i , O dbudow a kościołów w a rc h id ie ­

cezji w ro cław sk iej w la ta c h 1945—1972. (Ks. Józef Bańka) . . 331 Spis i l u s t r a c j i ... 335

1— i Q r ,

T >

^ Kł* ** Hls/ęlurrjr*^

V * Krtkowi* A

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :