• Nie Znaleziono Wyników

Ogłoszenieo konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ogłoszenieo konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Ogłoszenie

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul.

11 Listopada 78,

28-200 Staszów, tel. 15 864 86 08, fax 15 864 36 75

działając na podstawie art.26 oraz 27 ustawy a dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej /Dz.U.Nr112,poz.654/ oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2008 r. Nr 164,poz.1027 ze zm. / ogłasza konkurs i zaprasza

do składania ofert na świadczenia zdrowotne w ramach umów cywilnoprawnych w zakresie:

1. Usług lekarskich realizowanych w:

- oddziałach szpitalnych SPZZOZ w Staszowie /leczenie szpitalne i dyżury medyczne/:

a/ oddział neurologiczny,

b/ oddział ginekologiczno-położniczy, c/ oddział neonatologiczny,

d/ oddział chirurgii ogólnej

e/ oddział urologiczny /z wyłączeniem dyżurów/, f/ oddział anestezjologii i intensywnej terapii, g/ oddział otolaryngologiczny,

h/ oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, i/ oddział pediatrii,

- Dziale Ratownictwa Medycznego /zespoły wyjazdowe S i P/, - Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,

- Dziale Diagnostyki Obrazowej,

- ambulatoryjnej opiece specjalistycznej,

- nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w zakresie poz,.

2. Usługi pielęgniarskie realizowane w zakresie:

- nocnej i świątecznej opiece pielęgniarskiej w zakresie poz.

3. Usługi ratownika medycznego realizowane

- w Dziale Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Proponowany czas trwania umowy: 2 lata.

Szczegółowe informacje, warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularz ofertowy można uzyskać w Dziale Kadr SPZZOZ w Staszowie lub na stronie internetowej: www.szpitalstaszow.pl

Zamknięte oferty z napisem: "Konkurs na wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ..."

należy składać w Sekretariacie Dyrektora w terminie do 28 czerwca 2017r. do

godz.12.00., otwarcie ofert nastąpi

(2)

w dniu 29 czerwca o godz 13.00.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Skargi i protesty dotyczące konkursu należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie szpitala w Staszowie.

Administratorem danych osobowych jest SPZZOZ w Staszowie.

Cytaty

Powiązane dokumenty

3) braku realizacji zaleceń pokontrolnych. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do punktualnego stawiania się w miejscu wykonywania świadczeń. W przypadku

Przy realizacji zadań objętych niniejszą umową Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do współpracy z personelem medycznym wykonującym świadczenia opieki

3) braku realizacji zaleceń pokontrolnych. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do punktualnego stawiania się w miejscu wykonywania świadczeń. W przypadku

1.Przyjmujący zamówienie nie może bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienie przenieść obowiązków wykonywania świadczeń, objętych niniejszą umową na osobę

unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych 6.17 W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń

Zamówienia umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie oferenta. 6.6 W przypadku gdy

2.4.1. Zaproponowania najniższej stawki godzinowej: ... Przy czym za najniższą stawkę godzinową uznaje się stawkę mniejszą o nie mniej niż 15% średniej arytmetycznej sumy

- wypełnione oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści ogłoszenia, warunków konkursu ofert oraz wzoru umowy (załącznik nr 2),.. - wypełnione oświadczenie o