NASZA PRZESZŁOŚĆ

Pełen tekst

(1)
(2)

Okładką projektowała

CZESŁAWA LEWANDOWSKA-GORGOŃ

N A S Z A PRZESZŁOŚĆ

(3)

NOTRE PASSE

Etudes sur 1’Hisłoire de 1’Eglise et de la C ulłure C ałholique

en Pologne

D i r e c t e u r : A l p h o n s e S ć h l e t z ;

XXXV

C ra c o v ie 1971

NASZA PRZESZŁOSC

Studia z dziejów Kościoła i kulłury katolickiej w Polsce

R edaktor: Ks. A l f o n s S c h l e ł z C.

=.

X X X V

K ra kó w 1971

(4)

W y d a w n i c t w o

N A S Z A P R Z E S Z Ł O Ś Ć Kraków, ul. Stradom 4

Krak. Zakł. Graf. Zakł. nr 3, ul. B. Joselewicza 24 352/71 15C0 + 50 M 14

(5)

Stefan Kard. Wyszyński

Prymasowi Polski Jego Eminencji

Księdzu Kardynałowi

Dr Stefanowi Wyszyńskiemu

na XXV-lecie. sakry biskupiej

Redakcja „Naszej Przeszłośći”

i autorzy

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :