• Nie Znaleziono Wyników

Geometria płaska – pole czworokąta

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Geometria płaska – pole czworokąta"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Imię i nazwisko ... klasa ...

Grupa A

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suma

Liczba punktów

Geometria płaska – pole czworokąta

Praca klasowa nr 1

W zadaniach 1–5 zaznacz prawidłową odpowiedź i rozwiąż zadania 6–9.

1. W czworokącie ABCD przekątne przecinają się pod kątem prostym oraz mają długość 12 cm i 6 cm. Pole tego czworokąta jest równe:

A. 72 cm2 B. 18 cm2 C. 9 cm2 D. 36 cm2.

2. Dwa czworokąty są podobne i stosunek ich obwodów jest równy 3 : 1. Stosunek pól tych czworokątów jest równy:

A. 4 : 1 B. 1 : 3 C. 3 : 1 D. 9 : 1.

3. Pole i obwód kwadratu, którego przekątna ma długość 2 są odpowiednio równe:

A. 0,5 i 2 2 B. 1 i 4 C. 1 i 1 D. 2 i 4 2.

4. Odcinek łączący środki ramion trapezu ma długość 12 cm, a pole tego trapezu wynosi 72 cm2. Wówczas wysokość trapezu jest równa:

A. 6 cm B. 12 cm C. 3 cm D. 4 cm.

5. Przekątne rombu mają długość 12 i 16. Niech P oznacza pole rombu, zaś O – obwód tego rombu. Wówczas:

A. P = 192, O = 14 B. P = 192, O = 40

C. P = 96, O = 40 D. P = 96, O = 14.

(2)

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

6. (2 pkt) O ile procent zwiększy się pole rombu o kącie ostrym 30°, jeśli jego obwód po- większymy o 20%? Wykonaj odpowiednie obliczenia.

7. (4 pkt) W trapezie prostokątnym dłuższe ramię ma długość 6 cm, a miara kąta ostrego jest równa 30°. Krótsza przekątna trapezu jest prostopadła do ramienia. Oblicz pole tego trapezu.

8. (4 pkt) Oblicz długości boków i pole równoległoboku o obwodzie 28 cm, wiedząc, że sto- sunek boków jest równy 4 : 3, zaś miara jednego z kątów jest dwa razy większa od miary drugiego kąta przy tym samym boku.

9. (5 pkt) W prostokącie o bokach długości 10 cm i 8 cm przedłużono każdy bok o 4 cm w sposób przedstawiony na rysunku poniżej. Następnie połączono końce przedłużeń.

a) Oblicz pole otrzymanego czworokąta.

b) Wykaż, że powstały czworokąt jest równoległobokiem.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Miara jednego z jego kątów wewnętrznych jest pięć razy większa od miary drugiego kąta przy tym samym boku.. Wiedząc, że stosu- nek boków jest równy 2 : 3, oblicz miary

(4 pkt) W trapezie równoramiennym jedna z podstaw jest dwa razy krótsza od drugiej. Odcinek łączący środki ramion trapezu ma długość 12 cm... a) Oblicz długości

(5 pkt) W trapezie, którego obwód jest równy 26 cm, trzy boki mają taką samą długość, a wysokość wynosi

Oblicz pole prostokąta KLMN będą- cego obrazem prostokąta ABCD w podobieństwie o skali

Obliczenie pól nieprzystających trójkątów prostokątnych:.. 24 cm 2 oraz 28

Wskazani uczniowi, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:!. matematyka2LOpm@gmail.com skan

P1) Oblicz pole prostokąta o długości 12 cm i szerokości o 4 cm krótszej. na kolejnej stronie.. P3) Oblicz pole kwadratu o obwodzie 44 dm. Przemyślcie więc to. W filmie są

Pole powierzchni bocznej sto˙zka jest trzy razy wie ι ksze od pola jego podstawy.. Ile razy obje ι to´s´ c sto˙zka jest wie ι ksza od obje ι to´sci kuli wpisanej w