• Nie Znaleziono Wyników

WNIOSEK W SPRAWIE: realizowania kształcenia modułowego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "WNIOSEK W SPRAWIE: realizowania kształcenia modułowego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

WNIOSEK W SPRAWIE: realizowania kształcenia modułowego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Wrocław, dnia ...

Imię i nazwisko studenta: ………

Nr albumu: ………

Miejsce zam.: ………

Kontakt (e-mail, tel.): ………

Kierunek studiów: ………

Rok studiów: ………

Studia: I/II stopnia stacjonarne/niestacjonarne

Sz. P.

...

Prodziekan Wydziału Filologicznego UWr

Uprzejmie proszę o zgodę na realizowanie zajęć należących do modułu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela jako przedmiotów obowiązkowych, włączonych do programu kształcenia.

Zobowiązuję się do zaliczenia wszystkich zajęć z tego modułu. Zostałam/em poinformowana/y o konieczności powtórzenia przedmiotów należących do tego modułu w razie ich niezaliczenia i o konieczności wniesienia w takim przypadku odpowiednich opłat (wg stawek określonych w Zarządzeniu Rektora UWr).

Z poważaniem

………

(własnoręczny podpis)

Informacja

Studenci studiów niestacjonarnych nie składają tego podania.

Ścieżka dokumentów: student  dziekanat

Cytaty

Powiązane dokumenty

douteux, des personnages ecclésiastiques figurent dans une autre oeuvre de Węgierski, L ’Incident dans la cave, ainsi que dans la poésie pleine d ’ironie Co kto

Wyraźne jest także znaczne zróżnicowanie znaczenia kapitału własne- go, jako źródła finansowania działalności gospodarczej, w zależności od

Obecny stan organizacyjny — skład personalny oraz wyposażenie techniczne pracowni arche­ ologiczno-konserwatorskich — pozwala na op­ tym istyczne stwierdzenie, że

Studium chem iczno-m ineralogiczne korozji zabytków z brązu i miedzi zajmuje się przyczynami i m echa­ nizmem korozji, powstającymi produktami, ich che­ micznym i

razi pewną napuszysteścią : autor zestawia podobne u obu poetów miejsca ,,dla użytku polonistów“, wiersze Kallmacha podaje w przekładzie polskim, (n. Temu, źe

Podstawą tej ostatniej jest ocena uzyskana za dokumentację praktyki, na którą składają się: dziennik praktyk, notatki (sprawozdania) z wszystkich obserwacji lekcji, w

Proponowane podejście do obliczania i projektowania fun- damentów palowych pociąga za sobą również zmianę podejścia do interpretacji wyników próbnych obciążeń pali.

Avoiding unjustified interference in market processes and impartiality of the state limits the possibilities of exerting influence of entrepreneurs on decisions in the sphere

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.. Na podstawie

Uprzejmie proszę o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów: pierwszego stopnia / drugiego stopnia* w Uniwersytecie Wrocławskim oraz suplementu do dyplomu w

So- metimes child’s life situation cannot be changed, in this case the custody of foster family ends in the moment of gaining legal age and independence by a

W ramach zaawansowanej praktyki położniczej, student położnictwa uzyskuje wiedzę w zakresie rodzajów działań medycznych i prawnych w przypadku przemocy wobec dziewczynek

Natychmiast trzeba do­ dać, że stwierdzenie to nie wyklucza istnienia innych (pozarozrywkowych) war­ tości gier. Tak będzie np. w przypadku gier dydaktycznych, których

Ze wzgle˛du na ograniczony zakres mojego artykułu nie moge˛, niestety, zaj ˛ac´ sie˛ dokładn ˛a, tak wizualn ˛a, jak i literack ˛a „biografi ˛a” naszego bohatera; chciał-

są podmiotowe uwarunkowania empatii, jednak obok zdolności biologicznych i różnic indywidualnych ważne jest doświadczenie przyswojenia przez dziecko wartości

K_W06 zna podstawowe zasady projektowania procesu kształcenia i wychowania w kontekście rozwijania kompetencji kluczowych ucznia i jego bezpieczeństwa; rozumie

w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela ( Dz.U. poz.890) - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) oraz

4) w pkt 4 naleŜy wpisać nazwę instytucji, która potwierdziła uprawnienia do wykonywania zawodu w państwie wnioskodawcy, państwo, miejscowość oraz datę –

The given work proposes the heat calculation technique of two-stage heat utilizer using heat pipes (thermosyphons) in terms of water vapour condensation with the deep

W rozporządzeniu z dnia 28 września 2011 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i

Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej jest przedmiotem skierowanym do studentów II stopnia realizujących uprawnienia do nauczania biologii w szkołach

77 ustawy o izbach lekarskich, sąd lekarski ma możliwość w sytuacjach wyjątkowych, a mianowicie, gdy zebra- ne dowody wskazują z dużym prawdo- podobieństwem, że lekarz, którego