Gmina Międzyrzec Podlaski : biuletyn informacyjny R. 2 (2015) nr 1 (5)

16  Download (0)

Full text

(1)

Biuletyn Informacyjny

Gmina

Międzyrzec Podlaski

Wesołych Świąt!

(2)

Szanowni Mieszkańcy Gminy Międzyrzec Podlaski!

„Wesoły nam dzień dziś nastał, Którego z nas każdy żądał.

Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, Alleluja! Alleluja!”

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć Państwu najser- deczniejsze życzenia. Radości i zdrowia, miłości i ciepła rodzinnego domu. Niech zbliżający się czas stanie się dla Państwa momentem odnowy duchowej i chwilą wytchnienia od problemów codzienności.

Cieszmy się ze Zmartwychwstania Pańskiego! Zgodnie z tradycją, niech nasze sto- ły wypełnią się świątecznymi potrawami, kraszonymi uśmiechem bliskich nam osób, a Lany Poniedziałek niech będzie prawdziwie mokry – na szczęście!

W imieniu Radnych oraz pracowników Urzędu Gminy Składamy płynące prosto z serca życzenia

Krzysztof Adamowicz

Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski

Andrzej Pietruk

Przewodniczący Rady Gminy

na bieżąco

Inwestycje wokół nas

(3)

mieszkańcy decydują o rozwoju swojej miejscowości

na podstawie wniosków o realizację przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 r. składa- nych przez sołtysów każdej miejscowości, przedsta- wiamy podsumowanie zadań przewidywanych na 2015 r.

1. Bereza, Kożuszki, Krzewica, Rogoźnica – w tych miej- scowościach zostanie zamontowana nowa klimatyzacja w świetlicach wiejskich

2. Dołhołęka, Kol. Rogoźnica, Koszeliki, Tłuściec, Utrów- ka, Wysokie, Zasiadki, Żabce – sołtysi tych miejscowości zadeklarowali przeznaczenie środków z FS na naprawę i remonty dróg. W Wólce Krzymowskiej zostaną udroż- nione rowy, a w Halasach kontynuowana będzie budowa oświetlenia chodnika (II etap na tzw. cegielni).

3. Sawki i Rogoźniczka – tutaj dzieci dostaną nowe place zabaw

4. Niektóre miejscowości postanowiły przeznaczyć środki z FS na zakup wyposażenia i innych materiałów:

`do Łubów, Jelnicy i Mań zostaną zakupione stoły i krzesła, a do Krzymoszyc – stoły i chłodziarka,

`w Łuniewie, Pościszach, Przychodach, Puchaczach, Sitnie, Strzakłach i Zawadkach pieniądze zostaną za- inwestowane w wyposażenie kuchenne,

`do Tuliłowa trafią nasiona traw i sadzonki krzewów oraz ławki

5. Fundusz Sołecki zostanie przeznaczony również na robo- ty budowlane, np.:

`w Łukowisku planowana jest budowa altany oraz wy- łożenie placu kostką brukową

`w Misiach FS zostanie przeznaczony na budowę ogro- dzenia wokół remizy oraz utwardzenie kostką bruko- wą placu przy niej

`w Rudnikach zostanie wybudowany płot dookoła alta- ny oraz zostaną zakupione ławki

`w remizie w Rzeczycy zostanie zamontowane ogrze- wanie

`w remizie w Zaściankach planowana jest wymiana sto- larki okiennej

`w Tuliłowie Fundusz Sołecki zostanie przeznaczony na wyrównanie działki i dowóz ziemi

`w Puchaczach będzie kontynuowany remont świetlicy wiejskiej*

*wg informacji na dzień 26.03.2015 r.

zdejmujemy azbest dla wspólNego bezpieczeństwa

w naszej gminie odbyły się już dwa nabory wnio- sków o dofinansowanie zmiany pokrycia da- chowego wykonanego z azbestu. W pierwszym terminie, czyli od 3 do 27 listopada 2014 r. do Urzędu Gminy wpłynęło aż 186 wniosków. Prace demontażowe będą przeprowadzane w terminie od maja do październi- ka tego roku.

Wniosek mógł złożyć każdy zainteresowany mieszka- niec. Jedynym wymaganiem było zgłoszenie u Starosty Bial- skiego zamiaru wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest oraz wymianę pokrycia dachowego. Dofinansowanie pokrywało koszty de- montażu i utylizacji azbestu. Obecnie trwają oczekiwania na listę rankingową potwierdzającą przyjęcie wszystkich wniosków.

Od 2 do 13 marca br. został przeprowadzony drugi na- bór wniosków o dofinansowanie do zdjęcia azbestu z dachu.

W tej edycji projektu dofinansowaniem objęto zarówno de- montaż i utylizację zagrażającego naszemu zdrowiu azbe- stu, jak również koszt zakupu nowej blachodachówki (bez prac montażowych nowego pokrycia). Do Urzędu Gminy wpłynęło 7 wniosków i na ich liczbę z pewnością miało wpływ dodatkowe kryterium przy naborze. Osoby zaintere- sowane skorzystaniem z projektu musiały być zarejestrowa- ne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, a dochód na 1 członka rodziny nie mógł przekraczać 456 zł netto.

na bieżąco

Inwestycje wokół nas

(4)

grudzień – uchwały z sesji z 30 grudNia 2014 r.

 podjęto uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015,

 przyjęto wieloletnią prognozę finansową,

 dokonano zmian w budżecie gminy na 2014 rok,

 zmieniono przyjęty już gminny program profilaktyki i rozwiązy- wania problemów alkoholowych na 2015 rok,

 przyjęto gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata 2015-2017,

 dokonano zmian uchwały w sprawie ustalenia wysokości i za- sad przyznawania diet radnym gminy międzyrzec podlaski oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

w odpowiedzi na pismo wojewody lubelskiego, rada gminy po- twierdziła swoje stanowisko w sprawie uchwały nr XlVII/45/2007 z 30 maja 2014 r., iż nie narusza ona postanowień art. 42 ust. 3 i art.

42 ust 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. karta nauczyciela i jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

styczeń – uchwały z sesji 30 styczNia 2015 r.

 zmieniono budżet gminy na 2015 rok,

 podjęto uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

 przyjęto plany pracy komisji rady gminy międzyrzec podlaski:

rewizyjnej, Budżetu i finansów, oświaty, kultury, sportu i po- rządku publicznego oraz komisji rolnictwa,

 przyjęto plan pracy rady gminy międzyrzec podlaski,

 podjęto uchwałę w  sprawie nieodpłatnego ustanowienia słu- żebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością gminy w utrówce,

 wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne w jelnicy,

 ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy,

 podjęto uchwałę w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie międzyrzec podlaski na kadencję 2015-2019,

 przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za- pobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2015 r.,

 powołano program funkcjonowania funduszu wkładów wła- snych jako instrumentu współpracy gminy z organizacjami poza- rządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,

 rozpatrzono skargę na działalność wójta gminy międzyrzec pod- laski.

rada gminy przyjęła również stanowisko w sprawie budowy auto- strady a2. w związku z deklaracją zawartą w wygłoszonym w dniu

1 października 2014 r. exposé premier ewy kopacz, dotyczącą odda- nia do użytku w latach 2014-2020 pełnej sieci autostrad, rada gmi- ny międzyrzec podlaski zwróciła się z apelem do rządu rp o przy- śpieszenie realizacji fragmentu autostrady a2 na całym odcinku do przejścia granicznego w kukurykach i umieszczenie tej budowy w planach inwestycyjnych gddkia na lata 2015-2020.

luty – uchwały z sesji z 27 lutego 2015 r.

 zmieniono budżet gminy na 2015 r. oraz wieloletnią prognozę finansową,

 podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej po- wiatowi Bialskiemu,

 określono kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych, dla których gmina jest organem prowadzącym,

 ustalono liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy,

 upoważniono przewodniczącego rady gminy międzyrzec pod- laski do reprezentowania rady gminy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

z życia rady gminy

Radni przegłosowali...

plan budżetu na bieżący rok

Inwestycje wokół nas

Biuletyn Informacyjny Gminy Międzyrzec Podlaski

Redakcja i korekta tekstów:

Zespół

Projekt, skład i łamanie:

Karolina Przesmycka-Szustak Druk:

POLIGRAF,

ul. Męczenników Podl. 8, 21-570 Drelów

Gmina

Międzyrzec Podlaski

(5)

z życia rady gminy

Radni przegłosowali...

p odczas II Sesji Rady Gminy Mię- dzyrzec Podlaski (30 grudnia 2014 r.) został uchwalony plan budżetu na 2015 r. Na kierunek polityki finan- sowej gminy składa się całość budżetu.

Z pewnością w tym roku każdy miesz- kaniec gminy odczuje INWESTYCJE, gdyż plan wydatków inwestycyjnych na 2015 r. wynosi 4 mln.

WODOCIĄGI I KANALIZACJA – 2 MLN 945 tys. Zł

Główną inwestycją tej części zadań będzie przebudowa stacji uzdatniania wody w Halasach. Na ten cel udało się pozyskać w 2014 r. środki finansowe po- chodzące z Unii Europejskiej w kwocie 1 mln zł. Budżet zapewnia również środki na projekty budowy kanalizacji sanitar-

nej w Wysokim i Halasach na łączną kwotę 120 tys. zł.

DROGI I OŚWIEtLENIE – 187 tys. 135 Zł

Ta część zadań finansowych będzie służyła poprawie ja- kości dróg i chodników, którymi codziennie się przemiesz- czamy. Na modernizację drogi gminnej Misie-Zaburze- Strzakły przewidziano 60 tys. zł. Wyremontowana zostanie również droga w Starych Pościszach, na co zabezpieczono środki w wysokości 70 tys. zł. W tym roku zostanie zreali- zowany drugi etap budowy oświetlenia chodnika na tzw.

cegielni w Halasach. Posłużą temu środki z Funduszu Sołec- kiego. W trosce o bezpieczeństwo dorosłych i dzieci czeka- jących na autobus, powstaną nowe wiaty przystankowe przy gminnych drogach. Zostanie również zmodernizowany most na Krznie, znajdujący się na drodze relacji Przychody- Porębiszcze.

ŚWIEtLICE I OŚRODKI KULtURy – 258 tys. 934 Zł

W planach inwestycyjnych dla wsi Łuby znalazła się budowa świetlicy wiejskiej. Pierwszym krokiem w celu jej utworzenia będzie wykonanie w tym roku dokumentacji projektowej. W ramach Funduszu Sołeckiego zabezpieczo- ne zostały także kwoty w przedziale od 20 do 29 tys. zł na polepszenie jakości funkcjonowania oraz rozbudowanie za-

plan budżetu na bieżący rok

Inwestycje wokół nas

plecza sportowego świetlic wiejskich. Dotyczy to takich za- dań jak: utworzenie boiska przy Domu Ludowym w Berezie, utwardzenie placu oraz wykonanie ogrodzenia przy remizie w Misiach, wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Rogoźni- cy oraz budowa ogrodzenia dookoła niej, a także instalacja ogrzewania świetlicy wiejskiej w Rzeczycy. Zawadki otrzy- mają nową altanę oraz środki na zagospodarowanie terenu wokół niej w kwocie łącznej 147 329 zł. Prawie 96 tys. zł z tej kwoty to środki pozyskane z Unii Europejskiej.

OŚWIAtA – 50 tys. Zł

W tym roku powstanie dokumentacja projektowa nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogoźnicy. Na ten cel zabezpieczono 50 tys. zł w budżecie gminy.

stRAŻE POŻARNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 800 tys. Zł

Jednostki OSP w Krzewicy i Rzeczycy otrzymają nowe samochody strażackie, na których zakup zostaną przekaza- ne pieniądze w łącznej kwocie 750 tys. zł. Fundusz Sołec- ki zapewni zakup i montaż klimatyzacji w remizach OSP w Kożuszkach i Krzewicy. Plac przed remizą OSP w Łunie- wie zostanie wyłożony kostką brukową.

*wszystkie kwoty podane w zaokrągleniu do pełnych złotych

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2 mln 940 tys.

Bezpieczeństwo i ochrona p.poż.

80 tys.

Transport i łączność 165 tys.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

35 tys.

Oświata 50 tys.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

22 tys. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 147 tys.

Domy i ośrodki kultury, świetlice 112 tys.

wykres sporządzono na podstawie danych z załącznika nr 5 do uchwały rady gminy międzyrzec pod- laski z 30.12.2014 r. „plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku”.

(6)

l.p. miejscowość sołtys data wyboru

1. Bereza teresa nikończuk 6.02.2015

2. dołhołęka stanisław Bogdański 10.02.2015

3. Halasy adam zaniewicz 13.02.2015 4. jelnica Barbara siłuszyk 6.02.2015 5. kożuszki teresa kokoszkiewicz 8.02.2015

6. kol. rogoźnica roman kamiński 13.02.2015 7. koszeliki justyna jańska 10.02.2015 8. krzewica krzysztof ostapiuk 11.02.2015

9. krzymoszyce krystyna kokoszkiewicz 12.02.2015

10. Łuby antoni chwedczuk 12.02.2015

11. Łukowisko stanisław oksiejuk 20.02.2015 12. Łuniew wiesław domański 12.02.2015

13. manie przyłuki tadeusz sawczuk 17.02.2015

14. misie stanisław karwowski 16.02.2015

15. pościsze kol.

wolańska Barbara karwowska 10.02.2015 16. przychody andrzej frąckiewicz 8.02.2015

17. puchacze sylwia semeniuk

-siłaczuk 9.02.2015

wybory sołtysów – kadencja 2015–2019

twoi sołtysi

rok 2015 można nieoficjalnie ogłosić rokiem wybor- czym – w tym roku przypada termin zarówno wy- borów prezydenckich, jak i parlamentarnych. Dla mieszkańców naszej gminy nadszedł również czas wy- boru nowych sołtysów i Rad Sołeckich.

Nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak istotny wymiar mają lokalne wybory – to od nich zależy, kto będzie reprezentował interesy naszych miejscowości.

W dniach od 6 do 24 lutego mieszkańcy gminy wy- bierali sołtysów oraz Rady Sołeckie swoich miejscowości.

Ostatecznie wybory udało się przeprowadzić w każdej wio- sce. Wszystkie zebrania sołeckie zakończyły się wyborem nowych sołtysów i Rad Sołeckich. Do Urzędu Gminy nie wpłynął żaden oficjalny protest, dotyczący sposobu przepro- wadzenia wyborów zgodnie ze Statutem sołectw. Wybrano 15 nowych sołtysów. Wśród nich jest aż 5 kobiet, które dołą- czyły do reprezentacji sołtysek w naszej gminie.

l.p. miejscowość sołtys data wyboru

18. rogoźniczka waldemar kałabun 19.02.2015 19. rogoźnica marian kusznieruk 24.02.2015

20. rudniki ewa Biernacka 19.02.2015

21. rzeczyca stanisław kurenda 17.02.2015

22. sawki stanisław mikołajczuk 12.02.2015 23. sitno mirosława michaluk 13.02.2015

24. strzakły Barbara wsół 9.02.2015

25. tłuściec czesław węgrzyniak 16.02.2015 26. tuliłów jadwiga Ilczuk 17.02.2015

27. utrówka agata smoleńska 9.02.2015

28. wólka

krzymowska dorota zaniewicz 10.02.2015 29. wysokie agnieszka daniluk 6.02.2015

30. zasiadki Henryk semeniuk 11.02.2015 31. zaścianki przemysław skopiński 11.02.2015 32. zawadki wojciech michaluk 16.02.2015 33. Żabce stanisław gregorowicz 8.02.2015

(7)

wybory sołtysów – kadencja 2015–2019

twoi sołtysi

wokresie karnawału w naszej gminie nie brakowało rozrywek dla dzieci i młodzieży. Gminny Ośro- dek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim połączył swoje siły z Gminną Biblioteką Publiczną w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim i zorganizował bal karnawałowy dla dzieci. Zabawa odbyła się 31 stycznia w budynku biblio- teki w Wysokim, który już dawno nie tętnił życiem.

Kolorowe przebranie było elementem obowiązkowym pod- czas balu. Wśród dziewczynek panowała moda na długie, ba- lowe suknie, zaś wśród chłopców popularnością cieszył się strój Batmana i Spidermana. Dzieci spędzały czas na tańcu w rytm muzyki granej przez profesjonalnego DJ’a. Nie zabrakło również quizów i konkursów, w których dzieci chętnie brały udział, ucząc się sprawiedliwej rywalizacji. Każdy z uczestników został obda- rowany również upominkami od św. Mikołaja. Bal karnawałowy spełnił swoje zadanie i wywołał uśmiech na dziecięcych buziach.

mieszkańcy naszej gminy lubią wszelkie formy in- tegracji. Potwierdza to sukces Spotkania Opłat- kowo-Noworocznego w Tuliłowie, które odbyło się w Tuliłowie w święto Trzech Króli. Wydarzenie było inicjatywą władz gminy. Wzięło w nim udział ok. 300 osób.

Oficjalnymi organizatorami spotkania był Wójt Gmi- ny Krzysztof Adamowicz oraz Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim. Mieszkańcy gminy tego dnia spotkali się na modlitwie podczas Mszy Świętej sprawo- wanej w intencji społeczności oraz władz gminy, a także dzielili się opłatkiem i wspólnie kolędowali.

Święto Trzech Króli w naszej gminie rozbrzmiało zatem wspólną modlitwą, serdecznymi życzeniami noworocznymi i kolędami w wykonaniu zespołów ludowych. Do dyspozycji uczestników spotkania był również stół zastawiony tradycyj- nymi bożonarodzeniowymi potrawami. Na spotkanie mógł przyjść każdy mieszkaniec gminy. Dziękujemy tym wszyst- kim, którzy skorzystali z naszego zaproszenia, a tych, którzy nie mogli być tego dnia z nami – zapraszamy za rok!

z życia gminy

Dziecięcy karnawał w Wysokim

z życia gminy

Noworoczny klimat

w tuliłowie

na scenie wystąpiły lokalne zespoły ludowe, m.in. zespół i kapela przy- jaciele z Berezy, prezentując tradycyjne polskie kolędy.

dzieci bawiły się wspólnie z dorosłymi w rytm muzyki dj’a

dzięki grom i zabawom dzieci mogły zintegrować się z rówieśnikami

spotkanie w tuliłowie spotkało się z dużą aprobatą społeczności gmin- nej, czego potwierdzeniem była frekwencja.

(8)

w dniach od 2 do 13 lutego w świetlicach w Halasach, Żabcach i pościszach odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży pod hasłem „ferie z gok-iem”.

dzieci ze świetlicy w Żabcach wybrały się na wycieczkę do sąsiedniej biblioteki w tłuśćcu. mogły tam spędzić czas wsłuchując się w bajki czytane przez bibliotekarkę.

każde dziecko miało okazję własnoręcznie wykonać zakładkę do książki zgodnie z własną inwencją.

ognisko z kiełbaskami w Halasach było jedną z tych atrakcji, która dzieciom spodobała się najbardziej.

dzieci chętnie uczestniczyły w różnorodnych zajęciach, np. plastycznych czy sportowych. szybko udowodniły, jak bardzo są utalentowane.

gminny ośrodek kultury w międzyrzecu podlaskim

Kolorowe ferie z GOK-iem

gminny ośrodek kultury w międzyrzecu podlaskim

Kolorowe ferie z GOK-iem

(9)

zajęcia sportowe odbyły się w sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Halasach.

uczestnicy ferii organizowanych przez gok ćwiczyli również umiejętności rękodzielnicze.

dzieci miały wielką frajdę spędzając czas z kolegami i koleżankami. zamiast domowej nudy, tworzyły dzieła artystyczne z kolorowego papieru.

na zakończenie owocnie spędzonego czasu ferii zimowych, uczestnicy „fe- rii z gok-iem” pojechali na lodowisko do międzyrzeca oraz do miejscowego

„kina za rogiem” na wspólny seans filmowy.

efektem zajęć kulinarnych stały się wypieki dzieciaków – ciastka, faworki i desery na zimno.

gminny ośrodek kultury w międzyrzecu podlaskim

Kolorowe ferie z GOK-iem

gminny ośrodek kultury w międzyrzecu podlaskim

Kolorowe ferie z GOK-iem

(10)

gminny ośrodek kultury w międzyrzecu podlaskim

tradycja świąt w kolędzie ukryta

11stycznia kościół parafialny w Maniach roz- brzmiewał tradycyjnymi, świątecznymi pie- śniami. Wszystko to działo się za sprawą Prze- glądu Kolęd i Pastorałek, który w naszej gminie odbył się już po raz dziewiąty. Organizatorami wydarzenia był ze- spół ludowy „Jutrzenka" z kapelą z Rogoźnicy, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Maniach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.

Przegląd rozpoczął się oczywiście uroczystą Mszą Św.

Po wspólnej modlitwie zgromadzeni razem kolędowali i nieśli nowinę o nowonarodzonym dzieciątku Jezus. Ko- lędy i pastorałki były prezentowane przez zespoły ludowe działające na terenie gminy, jak i te pochodzące z sąsiednich gmin. Uczestnicy przeglądu mieli również okazję wysłuchać wierszy o tematyce bożonarodzeniowej, recytowanych przez uczennicę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogoźnicy Julię Czopińską.

Po oficjalnej części IX Przeglądu Kolęd i Pastorałek od- bywającego się w kościele, uczestnicy przenieśli się do Domu Ludowego w Rogoźnicy, by tam wspólnie dzielić się opłat- kiem i kolędować, a także skorzystać z przygotowanego po- częstunku.

IX Przegląd Kolęd i Pastorałek spotkał się z wielkim za- interesowaniem wśród zespołów i kapel ludowych. Udział w nim wzięły następujące zespoły:

 „Jutrzenka” z kapelą z Rogoźnicy,

 „Ale Baby” z kapelą z Berezy,

 „Leśne Echo” z dziecięcym zespołem „Hreczka” z Za- ścianek,

 zespół i kapela „Przyjaciele” z Berezy,

 „Sami Swoi” z Tłuśćca,

 „Nadzieja” z Mań,

 Schola „Miriada” z Mań,

 Chór Parafialny z Mań oraz zespoły spoza gminy:

 „Czerwone Korale” z Zahajek,

 Chór Parafialny z Łomaz,

 „Melodia” z Domaszewnicy,

 „Świderzanki” ze Świderek,

 „Tęcza” z Brzozowicy Małej,

 „Zielawa” z Rossosza,

 „Przegalinianki” z Przegalin Dużych.

młodzi zdolni

Wyższa szkoła... tańca

chór parafialny z Łomaz

przegląd kolęd i pastorałek zgromadził wielu uczestników. kościół w ma- niach był wypełniony przez miłośników muzyki.

zespół „ale Baby” z kapelą z Berezy

(11)

gminny ośrodek kultury w międzyrzecu podlaskim

tradycja świąt w kolędzie ukryta

młodzi zdolni

Wyższa szkoła... tańca

DAMIAN JABłOńsKI – 22-LEtNI MIEsZKANIEC BERE- Zy, INstRUKtOR tAńCA tOWARZysKIEGO, fItNEssU, ZUMBy. fOtOGRAf. stUDENt AWf W  BIAłEJ POD- LAsKIEJ. POsIADA MIęDZyNARODOWĄ KLAsę „s”

W  tAńCACH LAtyNOAMERyKAńsKICH I  KRAJOWĄ MIstRZOWsKĄ KLAsę „A” W  styLU stANDARDO- WyM. tEN MłODy CZłOWIEK JUŻ WsZEDł NA WyŻy- Ny sWOICH MARZEń I OsIĄGNĄł sUKCEs. DZIŚ DLA NAs ODPOWIADA NA PytANIA.

 Kiedy zacząłeś swoją przygodę z tańcem?

Ciekawa historia się z tym wiąże. Właściwie to zaczą- łem chodzić na tańce, bo razem ze znajomymi postanowili- śmy nauczyć się tańczyć na bal gimnazjalny. Poszliśmy na kurs tańca i tak się zaczęło. Było to w III klasie gimnazjum.

Później hobby rozwinęło się już samo, zacząłem tańczyć w starszej grupie, a po roku zapisałem się do klubu tańca w Białej Podlaskiej. Obecnie trenuję w Lublinie.

 Czy miałeś kiedyś chwilę zwątpienia na swojej drodze do kariery?

Każdy ma kiedyś momenty zwątpienia. Ja miałem ich mało, ale oczywiście zdarzało się, że nawet chciałem prze- stać tańczyć. Na szczęście mam rodziców, którzy zawsze mnie wspierają (zarówno duchowo, jak i finansowo) i znajo- mych, którzy szybko potrafią postawić do pionu.

 Czy to prawda co mówią o tańcu, że to „piękne lecz kosztowne hobby”?

Zdecydowanie tak. Większość ludzi myśli, że taniec to tylko przyjemność i nic się za tym nie kryje. Taniec spor- towy (bo o takim mówimy) wymaga wiele wyrzeczeń i po- święcenia. Znajomi czasem śmieją się ze mnie, że muszę zapisywać w kalendarzu kiedy się mogę z nimi spotkać. Po części to śmieszne, ale też straszne. Kiedy inni idą na impre- zę, ja idę na trening. Tancerze naprawdę mają mało życia prywatnego. Jeśli chodzi o stronę finansową, również nie jest to tanie, ponieważ częste dojazdy na treningi, stroje tanecz- ne, buty, lekcje prywatne z trenerami, turnieje - to wszystko kosztuje. Jednak jest to nieodłączną częścią życia tancerza i jeśli chcemy się rozwijać, to nie możemy stać w miejscu.

Takie hobby jak taniec jest bardzo kosztowne, zarówno pod względem finansowym, jak i mentalnym.

 Jaką masz teraz wizję na swoją przyszłość?

[chwila zastanowienia] Chciałbym się wciąż rozwi- jać w tańcu, nie tylko towarzyskim. Moim celem jest być wszechstronnym tancerzem i nie tylko zamykać się na je- den styl. Dlatego też studiuję taniec na studiach podyplo- mowych i staram się brać udział w różnych warsztatach.

Kiedyś na pewno chciałbym otworzyć klub tańca, ale póki co chcę się jeszcze spełniać jako tancerz.

zwycięzcy turNieju wiedzy pożarNiczej

3marca w Szkole Podstawowej w Halasach wyło- niono osoby, które będą reprezentowały gminę na szczeblu powiatowym XXXVIII Turnieju Wiedzy Po- żarniczej „Młodzież zapobiega pożarom".

Na podium znaleźli się:

W kategorii szkół podstawowych:

1. Mateusz Barczuk (SP Rzeczyca) 2. Wojciech Domański (SP Halasy)

3.Julia Daniluk (SP Halasy) i Kinga Podgajna (SP Misie)

W kategorii szkół gimnazjalnych:

1. Wioletta Komińczyk (Gimnazjum w Krzewicy) 2. Aleksandra Zaniewicz (Gimnazjum w Krzewicy) Serdecznie gratulujemy laureatom i trzymamy kciuki na dalszych etapach konkursu!

damian jabłoński z partnerką Izą zakrzewską podczas turnieju polish open championships

uczestnicy konkursu pożarniczego dołożyli wszelkich starań, aby napisać test jak najlepiej. mimo trudnych pytań, niektórzy uczniowie oddawali swo- je arkusze już po 20 minutach.

(12)

nazwa oferenta nazwa i zakres przedmiotowy działania kwota wnioskowanej dotacji

kwota przyznanej dotacji

osp jelnica aktywne życie – zdrowe życie 5000 zł 4000 zł

stowarzyszenie rozwoju wsi

pościsze i tuliłów organizacja turnieju piłki nożnej dla uczniów klas IV-VI 3670 zł 1500 zł stowarzyszenie rozwoju wsi

pościsze i tuliłów organizacja festynu pod hasłem „dzień rodziny” 1650 zł 1650 zł stowarzyszenie rozwoju wsi

pościsze i tuliłów

organizacja II rajdu rowerowego szlakiem doliny

krzny 2000 zł 2000 zł

ulpks „orlIk” krzewica organizacja IV międzygminnego turnieju piłki nożnej

dziewcząt 2130 zł 1500 zł

ulpks „orlIk” krzewica promocja zdrowego stylu życia 1450 zł 1000 zł

ulpks „orlIk” krzewica organizacja I szkolnych Igrzysk sportowych 7000 zł 6200 zł towarzystwo sympatyków

Historii i kultury ziemi międzyrzeckiej

teatr obrzędowy „dziurawe sito” 3250 zł 3250 zł

stowarzyszenie Inicjatyw lokalnych tłuściec

wakacje 2015 pod hasłem „zapomniane miejsca

i Historie” 3000 zł 3000 zł

stowarzyszenie Inicjatyw lokalnych tłuściec

to co przeżyło jedno pokolenie – drugie przeżywa

w sercu i pamięci pod hasłem „leć głosie po rosie” 3000 zł 3000 zł

stowarzyszenie moja gmina wspólne rowerowanie 4000 zł 2580 zł

stowarzyszenie moja gmina rodzina sportem silna 5900 zł 5900 zł

stowarzyszenie aktywni gminy międzyrzec

popularyzacja lokalnego dziedzictwa kulturowego warsz-

taty tkackie i zdobnicze „ przywrócić zapomniane” 4990 zł 4990zł stowarzyszenie aktywni gminy

międzyrzec obóz wypoczynkowo warsztatowy dla dzieci 5870 zł 5870 zł

stowarzyszenie piłkarska liga gminy międzyrzec podlaski

w rogoźnicy

uczestnictwo reprezentacji stowarzyszenia piłkarska liga gminy międzyrzec podlaski w rogoźnicy, w rozgrywkach klasy B grupy I Bialskopodlaskiego okręgowego związku

piłki nożnej

6612,04 zł 4900 zł

stowarzyszenie na rzecz

rozwoju wsi Bereza zachowajmy naszą tożsamość dla przyszłych pokoleń 4900 zł 4900 zł stowarzyszenie na rzecz

rozwoju wsi jelnica koło teatralne „watra” 3760 zł 3760 zł

stowarzyszenia aktywnie

Konkurs ofert rozstrzygnięty

31grudnia 2014 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożyt- ku publicznego dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Na zadania z tego zakresu przezna- czono kwotę 60 tys. zł. Wpłynęło 27 ofert na łączną kwotę blisko 102 tys. zł.

W ramach prac komisji konkursowej, przyznano 17 do- tacji dla 10 organizacji pozarządowych. Dotacje pozwolą, z jednej strony, na rozwój aktywności społeczności lokalnej, stowarzyszeń, z drugiej zaś zapewnią bogatą ofertę wyda- rzeń o charakterze kulturalnym oraz rekreacyjnym wszyst- kim mieszkańcom naszej gminy.

Zestawienie przyznanych dotacji przedstawia się następująco:

(13)

stowarzyszenia aktywnie

Konkurs ofert rozstrzygnięty

nowozałożone Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Jelnica wyszło z inicjatywą zorganizowania Dnia Babci i Dziadka dla mieszkańców naszej gminy.

25 stycznia w sali gimnastycznej przy Publicznym Gim- nazjum w Jelnicy zgromadzili się seniorzy wraz z wnuczę- tami, by wspólnie uczcić to wyjątkowe święto.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Misiach przygotowały dla wszystkich babć i dziadków jasełka, a młodzież gimnazjalna zaprezentowała kolędy i piosenki utrzymane w duchu Bożego Narodzenia. Przedstawienie miało charakter słowno-muzycz- ny. Wzbudził on w uczestnikach wiele pozytywnych wrażeń i emocji. Dzięki zaangażowaniu w pracę z dziećmi ks. Micha- ła Wawerskiego, Joanny Jędruchniewicz, Małgorzaty No- wak, łukasza Męczyńskiego oraz Mateusza Kuligowskiego, młodzi aktorzy mogli zaprezentować swoje talenty na małej scenie. Wsparcie Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim umożliwiło wspólne spędzenie czasu również przy słodkim poczęstunku. Nie zabrakło także akcentu ludowego – na scenie pojawił się zespół ludowy „Echo” z Przychód. Dzię- ki tej inicjatywie babcie i dziadkowie mieli okazję wysłuchać kolęd, spędzić niedzielne popołudnie z wnuczętami oraz wy- mienić się doświadczeniami.

stowarzyszenia aktywnie

Dzień Babci i Dziadka

stowarzyszenia aktywnie

Kobieto uwierz w siebie!

każda inicjatywa może stać się cykliczna, o ile wyni- ka z zapotrzebowania i spotka się z uznaniem wśród lokalnej społeczności. Z pewnością za taką uznać można Forum Kobiet, które po zeszłorocznym sukcesie, doczekało się drugiej odsłony. 7 marca Stowarzyszenie Ak- tywni Gminy Międzyrzec zorganizowało lokalne obcho- dy Święta Kobiet. Forum odbyło się w sali gimnastycznej Gimnazjum w Krzewicy, które włączyło się w organiza- cję. Wydarzenie otrzymało również wsparcie Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim oraz zostało objęte honorowym patronatem Wójta Gminy.

Każdy, z licznego grona uczestników forum, przyniósł maskotkę jako bilet wstępu. Zabawki zostaną rozdane dzie- ciom podczas obchodów Dnia Dziecka. W ramach forum odbyła się prelekcja pt.: „Jak zachować młodość” autorstwa dyrektor Szkoły Podstawowej w Kożuszkach – Teresy No- wak. Panie miały również możliwość skorzystania z za- biegów kosmetycznych oraz wypróbowania kosmetyków znanej firmy. Młodzież z Gimnazjum w Krzewicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogoźnicy oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tłuśćcu zapewniły oprawę artystyczną wy- darzenia.

Stowarzyszenie rozstrzygnęło również własny konkurs

„Kobieta sukcesu 2015”, którego celem było wyłonienie kobiet działających aktywnie zarówno na płaszczyźnie ro- dzinnej, jak i społecznej. Wśród uhonorowanych znalazły się: Danuta Gruszczyńska i Bożena Leszczuk z Tłuśćca oraz Ewa Ostapiuk z Krzewicy. Panie zostały nagrodzone upo- minkami wręczonymi przez Wójta Gminy oraz radnych.

Cel Forum Kobiet jest zawsze ten sam: wspólne spotka- nie, rozmowa, wymiana doświadczeń, integracja, a także zwrócenie szczególnej uwagi na nieocenioną rolę kobiet we współczesnym świecie.

dzieci ze szkoły podstawowej w misiach były świetnie przygotowane do swoich ról w jasełkach. długie kwestie nie sprawiły im żadnego problemu, ukazując wschodzące gwiazdy aktorstwa.

na zdjęciu radny maciej tymoszuk, organizatorki – Barbara kamińska i kry- styna kokoszkiewicz wraz z laureatkami konkursu „kobieta sukcesu 2015”.

mieszkańcy jelnicy i okolic nie zawiedli. sala gimnastyczna przy gimnazjum w jelnicy szybko wypełniła się liczną reprezentacją babć i dziadków.

(14)

papierowej, konkurs prac badawczych, ekologiczne wiedzy o lesie, fotograficzne, florystyczne oraz konkurs prac glinia- nych). Ponadto, szkoła zorganizuje wycieczkę do wybranego Parku Narodowego. Poprzez udział w projekcie uczniowie zdobędą szerokie wiadomości i umiejętności, np. wyrabia- nia w sobie proekologicznych nawyków czy też samodziel- nego przeprowadzania doświadczeń i obserwacji mikrosko- powych.

Î NAsZA GMINA PRZystĄPIłA DO PROJEKtU

„MULtI sPORt”, REALIZOWANEGO PRZEZ WO- JEWóDZKIE ZRZEsZENIE LUDOWyCH ZEsPOłóW sPORtOWyCH W LUBLINIE.

W okresie od kwietnia do grudnia 2015 r. dla uczniów klas IV-VI zostaną zorganizowane zajęcia sportowe. Będą miały miejsce 3 razy w tygodniu w wymiarze po 90 min.

Miejscem wspólnych spotkań będzie Publiczna Szkoła Pod- stawowa im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu. Spotkania po- prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego. Zajęcia prze- widują trzy bloki: lekkoatletyka i gimnastyka, gry sportowe oraz sporty mające tradycję i zapotrzebowanie w danym śro- dowisku. Uczestnicy zajęć sportowych zostaną doposażeni w sprzęt sportowy (na kwotę 2680 zł) i ubezpieczeni od NW.

Wynagrodzenie trenera finansuje LZS.

z życia oświaty

Z dofinansowaniem można więcej

Î NAsZA GMINA POZysKAłA DOfINANsOWA- NIE W  WysOKOŚCI 50% KOsZtóW PRACy ANI- MAtORA NA ORLIKU W JELNICy. ŚRODKI POCHO- DZĄ Z fUNDACJI ROZWOJU KULtURy fIZyCZNEJ W  PUCKU W  RAMACH PROJEKtU ,,ANIMAtOR MOJE BOIsKO-ORLIK 2012”.

Maksymalna kwota dofinansowania na rok 2015 wynie- sie 9 tys. zł (1000 zł miesięcznie). Fundacja podpisuje umo- wy z Gminą Międzyrzec Podlaski i bezpośrednio z anima- torem. W ramach współpracy z fundacją zajęcia na Orliku mogą odbywać się od marca do listopada 2015 r. (160 go- dzin miesięcznie). Obecnie animatorem jelnickiego orlika został Tomasz Olesiejuk. Zachęcamy do skorzystania z róż- norodnej oferty zajęć na orliku. Harmonogram zajęć można sprawdzać na stronie internetowej www.naszorlik.pl po wpi- saniu w zakładkę „Znajdź orlik” nazwę miejscowości Jelnica.

Î Z WOJEWóDZKIEGO fUNDUsZU OCHRONy ŚRODOWIsKA I GOsPODARKI WODNEJ W LUBLI- NIE UDAłO sIę POZysKAć 2 DOtACJE:

1) DOtACJę W WysOKOŚCI 10 000 Zł NA „ZAGO- sPODAROWANIE I  URZĄDZENIE tERENóW ZIE- LENI W GMINIE MIęDZyRZEC PODLAsKI EtAP I”.

Wartość pierwszego etapu przewidzianego na rok 2015 zaplanowanego w budżecie gminy wynosi 22 tys. zł. Re- alizacja projektu odbędzie się przy szkołach w Krzewicy, w Jelnicy, w Tłuśćcu, w Kożuszkach i w Rzeczycy. W ramach projektu zostaną zakupione między innymi wieloletnie sa- dzonki (tuje, krzewy iglaste), czy nasiona traw. Prace związa- ne z nasadzeniem roślin zostaną wykonane przy zaangażo- waniu pracowników szkół, uczniów, rodziców i społeczności lokalnej;

2) DOtACJę W WysOKOŚCI 32 000 Zł NA „ EDU- KACJę EKOLOGICZNĄ W  sZKOłACH Z  GMINy MIęDZyRZEC PODLAsKI”.

Wartość całego projektu zaplanowanego w budżecie wynosi 73 tys. zł. Projekt z edukacji ekologicznej zostanie przeprowadzony w szkołach w Rogoźnicy, Halasach, Jelnicy, Rzeczycy, Misiach, Rudnikach, Krzewicy, Tłuśćcu i w Ko- żuszkach. W ramach projektu zostaną zrealizowane liczne warsztaty i konkursy (plastyczne, plecionkarskie z wikliny

z życia oświaty

Wieczornica na Dzień Kobiet

(15)

z życia oświaty

Z dofinansowaniem można więcej

z życia oświaty

Wieczornica na Dzień Kobiet

młodzież i dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolne- go w Rogoźnicy działają prężnie na polu arty- stycznym. 11 marca przygotowały Wieczornicę z okazji Dnia Kobiet, która zgromadziła wielu członków lokalnej społeczności. Sala gimnastyczna przy szkole wy- pełniła się po brzegi.

Słowno-muzyczna inscenizacja pod hasłem „Kobieta –matka” pozwoliła młodym na zaprezentowanie wielu talen- tów. Nie zabrakło znanych i lubianych piosenek, wzruszeń,

recytacji wierszy, scenek kabaretowych oraz ciepłej i życzli- wej atmosfery. Przedstawienie o tematyce kobiecej i relacjach damsko-męskich, dostarczyło uczestnikom niezliczonych emocji: przez wzruszenie, uznanie, aż po śmiech. Trud pra- cy z młodzieżą podjęły nauczycielki zespołu szkół – Małgo- rzata Kuzaka i Justyna Kołodziejczuk. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło władz gminy, duszpasterza, przedstawicie- li urzędu, ale przede wszystkim – nie zabrakło dumnych ze swoich dzieci mam!

młodzież z zespołu szkolno-przedszkolnego w rogoźnicy prezentowała utwory znane i lubiane, które uczestnicy mogli śpiewać wraz z nimi. nie zabrakło również mocnego głosu gabrysi.

Świetnie przygotowały się również najmłodsze dzieci, które z ogromnym zapałem śpiewały piosenki dla mam. najważniejsze były szerokie uśmiechy na buziach dzieci, które roztopiłyby największy lodowiec.

rodzice gwiazd występujących w przedstawieniu z dumą patrzyli na swoje

pociechy. czy każdy wie, jakie są różnice w rozmawianiu przez telefon kobiet i męż-

czyzn? „pani” na zdjęciu świetnie zaprezentowała je publiczności!

(16)

mikołaj kopeć z rzeczycy, ur. 05.01.2015 r. patrycja kozłowiec z Halas, ur. 21.01.2015 r.

alan zbucki z rzeczycy, ur. 05.02.2015 r.

wiktoria muszyńska z rzeczycy, ur. 16.01.2015 r.

kamil franczuk z Łukowiska, ur. 25.01.2014 r. dawid lipiński z puchacz, ur. 16.02.2015 r.

z życia gminy

sukces mieszkańców Jelnicy

Gmina się powiększa

wniedzielę 22 marca 2015 r. w Szkole Podstawo- wej w Sosnówce odbył się II Powiatowy Przegląd Tradycji Wielkanocnych. Podczas przeglądu Gminę Międzyrzec Podlaski reprezentowały liczne dele- gacje, a ich udział obfitował w sukcesy.

W konkursie na tradycyjny stół wielkanocny zwyciężyło Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Jelnica. Stół przygo- towany przez panie z Jelnicy obfitował w liczne tradycyjne potrawy oraz imponujące dekoracje. W kolejnym konkursie na pisankę wykonaną metodą współczesną w kategorii do- rosłych zwyciężyła sabina Drupaluk z Jelnicy, a w kategorii dzieci trzecie miejsce zajął uczeń ZSP w Rogoźnicy – Patryk Koślacz. Rozstrzygnięto także konkurs na palmę wielkanoc- ną – w kategorii dzieci trzecie miejsce zajęła Gabrysia Zień- czuk ze Szkoły Podstawowej w Rzeczycy.

Wszystkim reprezentantom naszej gminy serdecznie gratulujemy! Te osiągnięcia potwierdzają, że inicjatywy po-

dejmowane na rzecz pielęgnowania i rozwoju tradycji w na- szej gminie (jak np. niedawne warsztaty wielkanocne w Jel- nicy) przekładają się na regionalne sukcesy indywidualnych mieszkańców naszej gminy.

Figure

Updating...

References

Related subjects :