• Nie Znaleziono Wyników

Phrasal verbs In the house Places to live; Parts of the house A

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Phrasal verbs In the house Places to live; Parts of the house A"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Places to live; Parts of the house A

1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

attic balcony block city cottage floor lift semi-detached stairs village

We live in a big 0 city. My home is a 1 _______________ on the top floor in a 2 _______________ of flats. There’s a 3 _______________ outside my bedroom and the view from there is fantastic. I take the 4_______________

to get to my flat, I don’t walk up the stairs.

Our house is an old 5 _______________. It’s in a small

6 _______________ in the country. It’s got a garden, a bathroom, a kitchen, a living room and two bedrooms. My bedroom is in the

7 _______________ at the top of the house.

Our home is a 8 _______________ house. It’s in a small town in Scotland. Our living room is next to our neighbours’ living room and we can hear their TV every night. My room is in the attic and I have to walk up many 9 _______________.

In the house

2 Uzupełnij zdania.

1 I sit at my d e s k to do my homework.

2 Hot water comes out of that t _ _ .

3 I always check my face in the m _ _ _ _ _ before I go out.

4 I wash the dishes in the kitchen s _ _ _.

5 My pens are in a d _ _ _ _ _ in my desk.

6 The plates and bowls are in a kitchen c _ _ _ _ _ _ _.

7 All my books are in the b _ _ _ _ _ _ _.

Phrasal verbs

3 Uzupełnij zdania, używając for, out lub up.

1 Get up! It’s very late.

2 Check ___________ this new sports website. It looks interesting.

3 I want to find ___________ more about garden birds.

4 In summer I wake ___________ early and go to bed late.

5 Let’s look ___________ some new games on the Internet.

6 When you finish cooking, please clean ___________ the kitchen.

English Class A2 © Pearson Central Europe 2019 PHOTOCOPIABLE

Cytaty

Powiązane dokumenty

Qui matrimonium init deceptus dolo, ad obtinendum con- sensum patrato, circa aliquam aletrius partis qualitatem, quae nata est ad consor­ tium vitae coniugalis graviter

chanizowanego ruchu, a w przypadku kierowców ciężarówek dalekobieżnych wpływa na zama- zanie się granic pomiędzy tym, co jest domem a pracą oraz tym, co jest prywatne i

Pytać będziemy o oblicza polskiej lokalności przede wszystkim w społecznościach peryferyjnych, z niskim poziomem cywilizacyjnym i kulturalnym, które poniosły największe

I suggest that Kant’s wrestling with the notion of divine grace can draw us all towards recognition of the ultimate mystery of human motivation and behaviour, and our need

Celem artykuÙu jest charakterystyka nowych zachowaÚ ryzykownych oraz okreïlenie tendencji ich rozwoju..

Dad doesn’t mind because he can work from home on his computer, but I’m going to miss our semi-detached house in Birmingham.. Some people don’t like living in semi-detached houses,

Tom 1 zawiera1 takie części, jak: Od autorów, Wstęp, Lokalizacja wyrazów kaszubskich, Skróty źródeł i literatury, inne skróty, wreszcie ok.. 550 artykułów

Nikt z respondentów nie korzysta z oferty domu kultury, a zatem nie jest on dostrzeżony jako instytucja, która gwarantuje intere- sujące sposoby spędzania czasu wolnego, co

Również wymaga interpretacji tych wyników, które mają być testem dla tez filozoficznych, ale nie jest to interpretacja eksperymentu, lecz wybranych elementów obrazu

Tym razem proponowane są następujące tematy: sztuka i umiejętności kaznodziej- skie Grzegorza; świat kaznodziei: społeczne i moralne aspekty jego homilii; egzegeza

mało jonów i jest w stanie przenieść mniej ładunków.. (c) Nie-elektrolit nie zawiera jonów i nie

Czasowniki frazalne to takie czasowniki, które po dodaniu im partykuły (dodatkowego słówka) zmieniają swoje znaczenie, np. w słowniku, na wykazie) Look around – rozglądać się

Składnia MoncoPL umożliwia stosunkowo wygodne wyszukiwanie różnego rodzaju związków wyrazowych, na przykład idiomów, formuł konwersacyjnych, kolokacji, a także

• Tomasz Pawlik, Politechnika Śląska Gliwice; • Zbigniew Pędzich, AGH Kraków – Prezes Zarządu; • Waldemar Pyda, AGH, Kraków;. • Mikołaj Szafran, Politechnika

The mule worked hard all week, but on Sunday the man and his wife went to church and came home and ate dinner, and the mule had a rest.. One Saturday the man had to go to

Zasadniczym tematem tego posiedzenia będzie historia stosun­ ków naukowych między uczonymi krajów bałtyckich i znaczenie tych stosunków dla rozwoju nauki..

De boven- liggende laag (alkylaat, benzeen en propaan) wordt áfgescheiden en met loog geneutraliseerd. Daarna wordt in een destillatiekolom pro-.. paan uit het

określa, że funkcjonariuszem publicznym jest: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, poseł, senator, radny, poseł do Parlamentu Europejskiego, sędzia, ławnik,

Nie jest to prawda, gdyż u dorosłych osobników ssaków w nasadach kości znajduje się szpik czerwony odpowiedzialny za wy­ twarzanie krwinek czerwonych, a w trzonie

~ trzymać się z dala kogoś, nie dotykać kogoś/ czegoś Keep your hands off me.. Trzymaj ręce

nikt jeszcze nie spodziewa się, że skromny w gabarytach budynek gun- thera Domeniga może stać się przełomowy i wpłynąć na powstanie nowych stylów w architekturze, prze- cież

During the fulfilment of the project “Conscious preschooler today – conscious citizen tomorrow”, for 2 weeks children performed 10 house chores that were treated by teachers

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań..