• Nie Znaleziono Wyników

29.05.20 Temat: Akwarium to też prostopadłościan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "29.05.20 Temat: Akwarium to też prostopadłościan"

Copied!
2
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Matematyka4b10 od 26maja Dzień dobry,

Powoli zblimy się do końca roku. Proszę o wyjątkową mobilizację w pracy. Pilnujcie terminów wykonywania prac. Myślę, że znów spotkamy się w piątek o 10.40.

Na matematyce, w tym tygodniu, jeszcze utrwalimy bryly, a następnie : ostatni nowy dział przed wakacjami.

29.05.20

Temat: Akwarium to też prostopadłościan.

Na dzisiejszej lekcji będziemy pracować z takim nietypowym prostopadłościanem jakim jest akwarium.

Pamiętajcie w swojej pracy, że akwarium nie ma jednej ze ścian - podstawy górnej.

Rozwiążcie zadania ze strony 50 i 51 w ćwiczeniach. Wszystkie potrzebne obliczenia muszą być w ćwiczeniach (jest dużo miejsca). Proszę również ułożyć domino o którym jest mowa w ćwiczeniach.

Prac z ćwiczeń nie wysyłaj.

1.06.20

Temat: Utrwalenie wiadomości o prostopadłościan ach.

Na dzisiejsze lekcji podsumujemy wszystkie wiadomości oprostopadłościanach.

Pod tematem:

Rozwiąż zadanie 2, 3 i 4 ze strony 239 z podręcznika.

Ze względu na to że dzień jest wyjątkowy to praca wyjątkowo jest nieobowiązkowa.

Oczywiście nie wysyłamy jej .

2.06.20

Temat:Test sprawdzający wiadomości o prostopadłościanach.

Czas na podsumowanie wiadomości. Rozwiąż test ze strony 240 i 241. Pamiętaj, że podajemy nie tylko wynik ale obliczenia lub uzasadnienie własnej odpowiedzi pracę prześlij do 4 czerwca.

4.06.20 i 5.06.20

Temat: Ułamek dziesiętnych, a postać dziesiętna.

Poznamy nowy zapis ułamków - masz na to dwie lekcje.

Przeczytaj dokładnie Temat z podręcznika strona 242 243 i 244 wraz z przykładami.

Obejrzyj filmy:

https://pistacja.tv/film/mat00125-liczby-dziesietne-wprowadzenie?playlist=216 https://pistacja.tv/film/mat00126-ulamki-o-mianownikach-10-100-1000?playlist=216 https://pistacja.tv/film/mat00129-zapisywanie-liczb-dziesietnych-za-pomoca-ulamkow- zwyklych?playlist=216

https://pistacja.tv/film/mat00128-zamiana-ulamkow-zwyklych-na-liczby-dziesietne?playlist=216 https://pistacja.tv/film/mat00130-zaznaczanie-liczb-dziesietnych-na-osi-liczbowej?playlist=216 https://pistacja.tv/film/mat00131-odczytywanie-liczb-dziesietnych-zaznaczonych-na-osi- liczbowej?playlist=216

Pod tematem napisz notatkę - co dowiedziałeś się o nowych ułamkach.

(2)

Pracę prześlij do 5.06.20

Cytaty

Powiązane dokumenty

12. Rodzice dzieci zamieszkujących poza Gminą Wieliczka mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieliczka jeżeli po przeprowadzeniu

c) uczeń w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium uzyskał średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych,

pochowanie ciała Wojciecha w Gnieźnie wykupienie ciała męczennika przez Bolesława. papież uznaje Wojciecha za męczennika i ogłasza go świętym

Rozwiązane ćwiczenia możesz zapisać w swoim folderze, wydrukować lub przepisać same odpowiedzi do zeszytu.. Oceń czy poniższe zdania

Rozwiązane ćwiczenia możesz zapisać w swoim folderze, wydrukować lub przepisać same odpowiedzi do zeszytu.. Oceń czy poniższe zdania

1.Do każdego typu mniejszości mieszkających w Polsce przyporządkuj trzy spośród wymienionych przykładów.. W tym celu wpisz litery we właściwe

Wykaż, że jeżeli długości kolejnych boków czworokąta opisanego na okręgu tworzą ciąg arytmetyczny, to ten czworokąt jest rombem.. Wyznacz długości

Zaznacz ołówkiem lub wskaż palcem ile znajduje się pisanek na obrazkach.. Wskaż palcem lub zaznacz ołówkiem

e) uŜytkowniku systemu – naleŜy przez to rozumieć osobę upowaŜnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym Urzędu. UŜytkownikiem moŜe

W przypadku niewypłacalności, upadłości lub likwidacji Klienta, jeżeli Klient prowadzi postępowanie układowe ze swoimi wierzycielami lub jeżeli zostanie wyznaczony

Miejsca w przedszkolu mają zapewnione dzieci objęte obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym (art. ) i dzieci mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego

W ramach podsumowania uczniowie przypominają pojęcie homonimu oraz tłumaczą, od czego zależy właściwe zrozumienie znaczenia słowa, by mowa nie

Kolejna część konferencji podjęła problematykę szeroko rozwiniętej myśli społecz- nej  w  doktrynie  i  nauczaniu  Kościoła  katolickiego.  zagadnienie 

15) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia

Aplikacyjna praca dyplomowa jest wykonywana z pomocą opiekuna (promotora) pracy ze strony uczelni, którym na ogół nie będzie uczelniany opiekun praktyki, oraz z pomocą

Wieloletnie doświadczenia polskiej i nie tylko polskiej adwokatury pozwalają bez trudu określić, na jakich zasadach musi być zbudo­ wany samorząd adwokatury, by palestra

uczyć brzeg wspólny (fotografia), Agata Witkowska doesn’t care (fotografia), Tomasz Bieńkowski mirrors (linoryt) i zastanawiają się, biorąc pod uwagę pytanie zawarte w temacie,

Rozwiązania należy oddać do piątku 26 kwietnia do godziny 13.00 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty

[r]

Druga różnioa polega na tym, że w geodezji dla podniesienia dokładnośoi rezultatów mierzy się zwykle więoej elementów, niż Jest to potrzebne do Jednokrotnego

Samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe są podstawowym fundamentem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Wspólnym, najważniejszym ich celem jest zaspokojenie potrzeb

Obecnie w gromadzenie i udostępnianie informacji o nowych technologiach jest zaangażowane wiele ośrodków naukowych, badawczo-rozwojowych oraz jednostek

Próba zmierzenia się z tym problemem wyrosła z jak najbardziej praktycznych potrzeb — rodzina, krewni i znajomi, a także studenci nieraz stawiają mi pyta- nie, jak to