Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 31 Dyrektora Zespołu Szkół w Otrębusach z dnia r.

10  Download (0)

Full text

(1)

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 31 Dyrektora Zespołu Szkół w Otrębusach z dnia 13.06.2017 r.

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych - samorządowych

zatrudnionych w szkole – Zespole Szkół w Otrębusach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Brwinów

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych, zwanych dalej „pracownikami”, w Zespole Szkół w Otrębusach, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz inne świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

§ 2

Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich niepedagogicznych pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Szkół w Otrębusach na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 902 ze zm.)

§ 3 Regulamin określa w szczególności:

1) wymagania kwalifikacyjne pracowników;

2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego;

3) warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego;

4) warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego;

5) warunki i sposób przyznawania innych świadczeń związanych z zatrudnieniem;

6) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa.

§ 4

1. Przed dopuszczeniem do pracy nowo zatrudniony pracownik zaznajamia się z regulaminem u specjalisty ds. kadr i płac.

2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem zostaje dołączone do jego akt osobowych.

§ 5 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) pracodawcy – rozumie się przez to Zespół Szkół w Otrębusach; czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Zespołu Szkół w Otrębusach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonuje Dyrektor Zespołu Szkół w Otrębusach,

(2)

2) dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Zespołu Szkół w Otrębusach,

3) pracowniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Zespole Szkół w Otrębusach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t .j. Dz. U. z 2016r., poz. 902), na podstawie umowy o pracę, bez względu na jej rodzaj i czas trwania oraz wymiar czasu pracy,

4) szkole – rozumie się przez to Zespół Szkół w Otrębusach,

5) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 902),

6) rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania – rozumie się przez to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t .j. Dz. U. z 2014 r., poz.1786)

§ 6 Ustala się:

1) tabelę maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;

3) tabelę zawierającą wykaz stanowisk pracowniczych, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi, minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, kategorie zaszeregowania wskazujące maksymalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

II. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

§ 7

1. Wymagania kwalifikacyjne pracowników określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może skrócić minimalny staż pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy oraz art. 6 ust.

4 ustawy.

III. WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE

§ 8

1. W szkole obowiązuje czasowy system wynagradzania polegający na ustaleniu dla poszczególnych pracowników kategorii zaszeregowania, miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz miesięcznych stawek dodatkowych składników wynagrodzenia przewidzianych niniejszym Regulaminem.

2. Wynagrodzenie miesięczne uzyskane przez pracownika za przepracowany w pełnym wymiarze czasu pracy miesiąc kalendarzowy nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ogłaszane w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

(3)

3. Jeżeli wynagrodzenie pracownika jest niższe od minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy (wyrównanie) za okres każdego miesiąca łącznie z wynagrodzeniem miesięcznym.

4. Wynagrodzenie przysługuje za pracę faktycznie wykonaną.

5. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa tak stanowią.

6. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

7. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosownie do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

8. Wypłata wynagrodzenia za pracę następuje w formie i na zasadach określonych w regulaminie pracy obowiązującym w szkole.

IV. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

§ 9

1. Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest każdorazowo w umowie o pracę poprzez wskazanie kategorii zaszeregowania i oznaczenie kwoty należnej pracownikowi.

2. Podstawą ustalenia zaszeregowania pracownika jest tabela stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu.

3. Poziom maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Decyzję o zastosowaniu dla danego pracownika stawki osobistego zaszeregowania podejmuje dyrektor.

5. W przypadkach uzasadnionych realizacją zadań szkoły, dyrektor może wyznaczyć w drodze zarządzenia, dodatkowe stanowisko lub pełnienie określonych funkcji, które nie są wymienione w załączniku nr 3 do Regulaminu.

6. Wymagania kwalifikacyjne osób wymienionych w ust. 5, ich wynagrodzenie i termin wykonywania pracy, wymiar czasu pracy i czas pracy ustala dyrektor. Wynagrodzenie to nie może przekroczyć maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego w XIII kategorii zaszeregowania określonego w załączniku nr 3 do Regulaminu.

V. DODATEK FUNKCYJNY

§ 10

1. Dodatek funkcyjny jest fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia za pracę i jest przyznawany na stanowiskach określonych w załączniku nr 3 do Regulaminu.

2. Dodatek funkcyjny przyznaje i jego wartość kwotową ustala dyrektor.

3. Dodatek funkcyjny może być przyznany czasowo w sytuacji zastępstwa osoby, o której mowa w ust. 1 pracownikowi zastępującemu, przez okres co najmniej 1 miesiąca.

4. Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

VI. DODATEK SPECJALNY

§ 11

(4)

1. Dodatek specjalny może być przyznany pracownikom z tytułu:

1) powierzenia zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności;

2) okresowego zwiększenia obowiązków służbowych;

3) powierzenia dodatkowych zadań.

2. Podstawę przyznania dodatku stanowi decyzja dyrektora, w której określa się okres, na który przyznaje się dodatek.

3. Dodatek przyznaje się na czas nieokreślony lub określony, nie dłuższy niż istnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, w kwocie wynoszącej nie więcej niż 50%

łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego osoby, której dodatek przyznano.

VII. NAGRODY

§ 12

1. W ramach środków na wynagrodzenia pracowników samorządowych tworzy się fundusz nagród uznaniowych, zwanych dalej „nagrodami”, w wysokości 1%

planowanego osobowego funduszu płac.

2. Fundusz nagród może być podwyższony przez dyrektora szkoły w ramach środków posiadanych na wynagrodzenia osobowe.

3. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje dyrektor.

4. Wysokość nagrody jest określana każdorazowo w indywidualnej decyzji dyrektora przyznającej pracownikowi nagrodę.

5. Nagroda może być przyznana pracownikowi w oparciu o:

1) ocenę uzyskanych wyników pracy zawodowej;

2) stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań;

3) dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań objętych zakresem obowiązków pracownika;

4) wykonywanie dodatkowych zadań poza zakresem obowiązków pracownika;

5) działania usprawniające na stanowisku pracy;

6) poziom wykonywania powierzonych zadań;

7) poziom dbałości o mienie szkoły;

8) podnoszenie kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami szkoły;

9) inne znaczące dla szkoły osiągnięcia.

6. Pracownik, na którego nałożono karę porządkową w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień ustalania prawa do nagrody, traci prawo do tej nagrody.

7. Przy przyznawaniu nagrody dyrektor nie bierze pod uwagę absencji pracownika spowodowanej chorobą, koniecznością opieki nad chorym członkiem rodziny i macierzyństwem.

8. Pracownik zachowuje prawo do nagrody za okres choroby, opieki nad chorym członkiem rodziny i macierzyństwa.

9. Pracownikowi przysługuje roszczenie o wypłatę przez pracodawcę nagrody tylko wówczas, gdy została mu ona już przyznana decyzją dyrektora, o której mowa w ust.

3.

VIII. PREMIE

§ 13

1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych tworzy się fundusz premiowy w wysokości do 20% środków

(5)

przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze pracowników, z przeznaczeniem na premie dla pracowników.

2. Pracownikowi może być przyznana premia kwotowa w wysokości do 20%

wynagrodzenia zasadniczego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Premia nie wykorzystana w danym miesiącu z powodu jej obniżenia lub pozbawienia pracownika może być przydzielona innemu pracownikowi w danym lub następnych miesiącach roku kalendarzowego, ze szczególnym uwzględnieniem pracownika zastępującego nieobecnych.

4. Maksymalna wysokość indywidualnej premii pracownika, o której mowa w ust.3, nie może przekroczyć jego 100% wynagrodzenia zasadniczego.

5. Warunkiem przyznania premii i ustalenia jej wysokości jest spełnienie co najmniej jednego z następujących kryteriów:

1) staranne, wzorowe i terminowe wykonywanie obowiązków;

2) wzorowe przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz związanych z dyscypliną i porządkiem pracy;

3) wzorowe i należyte wykonywanie zarządzeń dyrektora i poleceń przełożonego;

4) racjonalne wykorzystywanie powierzonych środków i narzędzi pracy;

5) dobra organizacja i efektywne wykorzystanie czasu pracy;

6) wykonywanie pracy w zastępstwie nieobecnego pracownika;

7) inicjowanie i wykonywanie zadań służących rozwojowi i dobremu imieniu szkoły;

8) samodzielne rozwiązywanie pojawiających się problemów w toku pracy;

9) wykonywanie prac na rzecz szkoły wykraczających poza obowiązki;

10) wykonywanie innych zadań uznanych przez dyrektora za istotne dla dobra szkoły.

§ 14

1. Premia nie przysługuje za okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą pracownika lub opieką nad członkami jego rodziny, trwającą dłużej niż 20 dni kalendarzowych.

2. Za okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą pracownika lub opieką nad członkami jego rodziny trwający od 10 do 20 dni kalendarzowych, premia może być przyznana w wysokości do połowy premii maksymalnej, o której mowa w § 13 ust.2.

3. Premia nie przysługuje w szczególności z powodu:

1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;

2) niewykonywania, uchylania się bądź niewłaściwego wykonywania:

a) obowiązków należących do pracownika, b) poleceń służbowych;

3) stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub spożywania alkoholu w miejscu pracy;

4) nieprzestrzegania dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i przeciwpożarowych;

5) palenia tytoniu lub stosowania środków odurzających w miejscu pracy;

6) ukarania karą porządkową za naruszenie porządku i dyscypliny pracy (art. 108 §1 Kodeksu Pracy);

7) zawinionego spowodowania szkody pracodawcy (art. 114 i art. 115 Kodeksu Pracy);

8) rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem z jego winy lub bez wypowiedzenia;

9) pozostawienia po zakończonej pracy niezabezpieczonego mienia.

(6)

§ 15

1. Propozycje wysokości premii pracowników za przepracowany miesiąc ustala przełożony sprawujący nadzór nad ich pracą i przedkłada do zatwierdzenia dyrektorowi.

2. Ostateczną decyzję o przyznaniu premii w określonej wysokości lub jej nie przyznaniu podejmuje dyrektor.

§ 16

1. Premia przyznawana jest w okresach miesięcznych. Wypłata premii następuje równocześnie z wynagrodzeniem miesięcznym za miesiąc, w którym była przyznana.

2. Od decyzji w sprawie wysokości przyznanej premii lub jej nie przyznaniu odwołanie nie przysługuje.

§ 17

1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

2. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy ustala się i wypłaca według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r., Nr 2 poz. 14, ze zm.).

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.06.2017 r., tj. po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom poprzez wyłożenie do zapoznania się w sekretariacie Zespołu Szkół w Otrębusach oraz zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej szkoły.

2. Wynagrodzenia ustalone na podstawie niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 27.06.2017r.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Pracy, ustawy i aktów wykonawczych do tych przepisów oraz pozostałych przepisów prawa pracy.

4. Wszelkie zmiany Regulaminu następować będą w drodze aneksów, w trybie właściwym dla jego przyjęcia.

5. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych w Zespole Szkół w Otrębusach z dnia 06.10.2014r. – tekst jednolity.

6. Regulamin został uzgodniony z działającymi u pracodawcy zakładowymi organizacjami zawodowymi, tj. Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym

„Solidarność” oraz Związkiem Nauczycielstwa Polskiego ZG.

(7)

Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół w Otrębusach

Tabela maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego.

Kategoria zaszeregowania

Maksymalna kwota w złotych

I 1800,-

II 1850,-

III 1950,-

IV 2000,-

V 2050,-

VI 2100,-

VII 2600,-

VIII 2750,-

IX 2800,-

X 2850,-

XI 2900,-

XII 3000,-

XIII 3100,-

XIV 3300,-

XV 3400,-

XVI 3500,-

XVII 3550,-

XVIII 3600,-

XIX 3700,-

(8)

Załącznik nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół w Otrębusach

Tabela stawek dodatku funkcyjnego

Stanowisko Stawka minimalna dodatku funkcyjnego

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego

(kwota w złotych)

Kierownik gospodarczy 300,- 700,-

Sekretarz szkoły 200,- 600,-

(9)

Załącznik nr 3 do Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół w Otrębusach Wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi, minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, maksymalny poziom dodatku funkcyjnego oraz kategorie zaszeregowania wskazujące minimalny i maksymalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego.

Lp. Stanowisko Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (wyrażony w stawkach)

Minimalny i maksymalny

poziom wynagrodzenia

zasadniczego Kategorie zaszeregowania

Minimalne wymagania kwalifikacyjne wykształcenie

oraz

umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1 2 3 4 5

Stanowiska urzędnicze Specjalista ds. kadr i

płac

- VIII wyższe2) 4

- średnie3) 5

Specjalista ds. sieci komputerowej

- - wyższe2) 4

- średnie3) 5

Samodzielny referent ds. administracyjno-

gospodarczych

- - wyższe2) 2

- średnie3) 4

Informatyk - IX wyższe2) 4

Stanowiska pomocnicze i obsługi Kierownik

gospodarczy

700,- XIII wyższe2) 2

Sekretarz szkoły - XII średnie3) 5

Pielęgniarka - XI Według odrębnych

przepisów

Dietetyczka - - średnie3 4

Starszy operator elektronicznych

monitorów ekranowych

- VII średnie3 1

Kierownik kuchni - - wyższe2) -

- średnie3) 4

Szef kuchni - - średnie

zawodowe

4

- zasadnicze

zawodowe5) i tytuł mistrza

(10)

Konserwator maszyn i urządzeń

- - zasadnicze

zawodowe5)

2 Konserwator,

robotnik wykwalifikowany

- V zasadnicze

zawodowe5)

-

Archiwista - - średnie3) 1

- zasadnicze

zawodowe5)

2

Recepcjonista - IV średnie3) 1

- zasadnicze

zawodowe5)

2

Pomoc kuchenna - - zasadnicze

zawodowe5)

-

Woźna - II podstawowe4) -

Starsza woźna - III podstawowe4) -

Dozorca - II podstawowe4) -

Sprzątaczka - I podstawowe4) -

Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie

przewozu do i ze szkoły, przy przejściu przez jezdnię w drodze do

i ze szkoły)

- I podstawowe4) -

Tabelę należy uzupełnić o stanowiska, występujące w placówkach zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18.11.2014 ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) wraz z wpisaniem kategorii zaszeregowania i stawek dodatku funkcyjnego.

1) Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

2) Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, a także wymagania określone w ustawie stosownie do opisu stanowiska.

3) Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk

urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

4) Podstawowe i umiejętność wykonywania czynności.

5) Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.

Figure

Updating...

References

Related subjects :