Apothecarius, 2005, R. 14, nr 8

Pełen tekst

(1)
(2)
(3)

w Katowicach

PTFarm Polskie

Towarzystwo Farmaceutyczne

Ruch M³odych Aptekarzy

A AR A

A A

A

Na ok³adce: Mgr farm. Anna Œliwiñska i dr farm. Stanis³aw Piechula

Wydawca: Okrêgowa Rada Aptekarska w Katowicach

ul. Kryniczna 15, 40-637 Katowice; tel.: 0-32 202-89-26, fax: 0-32-252-02-44 e-mail: redakcja@katowice.oia.pl; http://www.katowice.oia.pl Redaktor naczelny: Dionizy Moska

Cz³onkowie kolegium: Stanis³aw Piechula - Prezes ORA w Katowicach Genowefa Kruszec - Prezes OIA w Czêstochowie

Sekretarz redakcji: Ma³gorzata Handermander-Lewicka Redaktor odpowiedzialny: Jaros³aw Lewicki

Tel. do redakcji: 0-603-333-536

Zdjêcia: Ma³gorzata Handermander-Lewicka, archiwum OIA w Katowicach

Redakcja czeka na korespondencjê dotycz¹c¹ problemów œrodowiska farmaceutycznego

Druk: ARA-GRAF Katowice, www.aragraf.pl Nak³ad: 1300 egz.

Redakcja nie identyfikuje siê ze wszystkimi przedstawionymi pogl¹dami autorów,

niektóre z nich traktujemy jako zaproszenie do dyskusji STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE ...

Nasi kandydaci ...

Wóz albo przewóz - dr farm. Stanis³aw Piechula ...

Rozmowa z Ann¹ Œliwiñsk¹, kandydatk¹ na pos³a RP ...

Wybory 2005 ...

140 lat Katowic - miasto dojrza³e - Jaros³aw Lewicki ...

Œl¹sk powinien siê promowaæ ...

Ziemianin aptekarzem - Jaros³aw Lewicki ...

Profesora Dionizego Moski historia aptekarstwa œl¹skiego...

Ekonomika leku - dr Tadeusz Szuba ...

Droga patronów polskich farmaceutów

- prof. dr hab. Jerzy Masiakowski ...

Tachnik Farmaceutyczny - mgr farm. Piotr Klima ...

Jubileusz Kamsoftu ...

„Kenszen” - mgr Edward Kasza ...

Apteka polska i szwedzka w fotografiach ...

NACZELNA IZBA APTEKARSKA ...

DEPARTAMENT OBRONY I KONSOLIDACJI

APTEK NRA ...

APOTHECARIUS - BIULETYN OIA W KATOWICACH ...

Kalendarium farmaceutyczne ...

Pisma ...

Protoko³y ...

Prasa - pisz¹ do/o nas ...

Kierownik apteki - kierownik zak³adu pracy

- mec. Krystian Szulc ...

Szkolenia punktowane ...

Pierwszy urlop pracownika 1/12 wymiaru po ka¿dym miesi¹cu - mec. Krystian Szulc ...

OG£OSZENIA ...

Pielgrzymka Farmaceutów do Rzymu 2005 ...

WIZERUNKI ...

Hurtap ...

Itero ...

Spis treœci

2 2 3 4 5 13 14 15 16 19 27 32 36 37 40 42 45 49 49 50 56 78 80 81 83 84 84 89 89 92

(4)

Przed nami w ybory , to wy darze nie, spo³ecznoœci aptekarskiej. Ostatni okres to którego donios³oœ æ oceniæ bêdzie mo¿na silny g³os œl¹skich aptekarzy. Sprzeciw wobec dopiero za co najmniej rok. Scena polityczna tzw. „sieci”, to przecie¿ dba³oœæ w efekcie o pa- ulegnie absolutnej zmianie. Prawdopodobnie cjenta, bowiem sieciowa próba monopolizacji odejd¹ wszyscy, którzy politykê traktowali rynku aptekarskiego to dyktat. Nasi kandy- jak „dobr¹ fuchê”. Œl¹skie œrodowisko apte- daci sprzeciwiaj¹ siê destrukcji aptek rodzin- karskie bêd¹ reprezentowali: Prezes i Wice- nych, a to wszak one gwarantuj¹ to co jest prezes, Stanis³aw Piechula i Anna Œliwiñska. najwa¿niejsze, poziom obs³ugi pacjentów, Korporacja zawodowa, oferuje do pracy którzy przywi¹zani s¹ i maj¹ zaufanie do w Sejmie ludzi tam potrzebnych. Kadencja, aptek, gdzie logo to nazwisko w³aœciciela, która przed nami, musi zaj¹æ siê ochron¹ a nie anonimowa sieæ, która mo¿e siê zmieniæ zdrowia, a w tym prawem farmaceutycznym. z dnia na dzi eñ. Apt eki rod zin ne to Reprezentacja œrodowiska musi byæ „mocna” w warunkach rozmywania odpowiedzialnoœci merytorycznie i praktycznie. Nasi kandydaci gwarancja jakoœci i kultury obs³ugi.

to ludzie, którzy siê sprawdzili w organizacji

Jaros³aw Lewicki

Nasi kandydaci

w Katowicach

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(5)

Tym razem krótko, zreszt¹ ci¹gle brakuje Chyba nie pozostaje ju¿ nic wiêcej do dodania, czasu by wszystko dopi¹æ. zaanga¿owaliœmy siê z ca³ych si³ i mo¿liwych

S¹ g³osy, „po co Piechula i inni pchaj¹ siê do œrodków, by przez kolejne cztery lata nie tylko Sejmu?” W¹tpliwoœci w pewnej mierze uzasa- narzekaæ, ale mieæ jak najwiêksze pole do dzia- dnione. Mimo to trzeba szybko dzia³aæ by ratowaæ ³ania na rzecz pacjentów i naszego œrodowiska.

co jeszcze siê da i po to Piechula, Œliwiñska Jak Pañstwo podejdziecie do tej szansy? Czy nam i Grzywocz chc¹ znaleŸæ siê Sejmie. Dla mnie jest i sobie pomo¿ecie i te¿ siê zaanga¿ujecie, czy te¿

oczywiste, ¿e gdy w Sejmie zabraknie aktywnych z g ó r y przyjmiecie powolny upadek w narze- i energicznych farmaceutów to szans na naprawie- kaniach i bezsilnoœci? Najbli¿sze dni o wszystkim nie czegokolwiek nie bêdzie. Logicznie rzecz zadecyduj¹.

bior¹c, powinniœmy zrobiæ wszystko, by farma- Tym, którzy zdecyduj¹ siê pomóc finansowo ceuci tam siê znaleŸli i dbali o sprawy pacjentów i w g ³o s owaniu, przes³aliœmy ju¿ wczeœniej wszy- i naszego zawodu. stkie szczegó³owe informacje, które tak¿e stale

aktualizujê na stronie www.piechula.pl a tak¿e na Przede wszystkim, ka¿dy z nas powinien

stronie www.sliwinska.pl siê zastanowiæ, jak¹ wartoœæ przedstawia

Dziêkujê wszystkim, którzy ju¿ nas wsparli szansa naprawiania z³ego prawa, które ko-

i oczekujê tych, którzy zdecyduj¹ siê poprzeæ moj¹ sztuje nas m.in. zwroty refundacji w oparciu

kandydaturê 25 wrzeœnia w Miko³owie, wejœcie na o z³e przepisy i rozporz¹dzenia, niepotrze-

Rynku jak do Starej Apteki, gdzie po g³osowaniu bne k³ótnie z pacjentami, niejasnoœci

bêdzie siê mo¿na spotkaæ i wpisaæ do pami¹tkowej w codziennej pracy i setki innych k³opotów.

ksiêgi.

Warto spojrzeæ dalej w przysz³oœæ i zasta- nowiæ siê nad losem naszych aptek i miejsc

Z uszanowaniem pracy dla farmaceutów, gdy na rynku zaczn¹

Prezes ORA dominowaæ sieci. Wówczas zacznie spadaæ dr farm. Stanis³aw Piechula iloœæ indywidualnych aptek, a za tym iloœæ

miejsc pracy. Myœlê, ¿e ka¿dy obserwuj¹c przez ostatnie lata zachowanie niektórych

firm winduj¹cych ceny leków, stymu- J.L.: Panie Prezesie, co uwa¿a Pan za najwiêksze luj¹cych wojny cenowe oraz hurtowni zagro¿enie dla œrodowiska aptekarskiego?

tworz¹cych sieci aptek, orientuje siê w ja- Stanis³aw Piechula: Zagro¿enia sygnalizo- waliœmy ju¿ od doœæ dawna:

kim kierunku zmierza ten rynek.

- To miêdzy innymi rozwój aptek sieciowych, oraz Prosi³bym by ka¿dy z Pañstwa wspar³

programy lojalnoœciowe. Przygl¹daj¹c siê temu bli¿ej finansowo (wp³aty warto dokonywaæ najpóŸniej

widzimy, ¿e jest to proces, który pojawia siê zawsze tam, do 15 wrzeœnia) oraz w g³osowaniu 25 wrze- gdzie os³abiona jest ekonomiczna baza trwania aptek œnia nasze starania o wejœcie do Sejmu na rodzinnych. Jesteœmy w punkcie, w którym na tyle, na ile wycenia wartoœæ i znaczenie zagro¿enia mo¿emy odpowiedzieæ konsolidacj¹ œrodowiska i stanowczym g³osem domagaj¹cym siê naszego zaanga¿owania w przeciwdzia³anie

prawa farmaceutycznego. Startujemy w wyborach, bo opisanym powy¿ej zjawiskom. Liczy siê dla

tylko g³os praktyków mo¿e coœ zmieniæ. My jesteœmy nas ka¿de wsparcie i ka¿dy g³os!

najbli¿ej kupuj¹cych leki pacjentów. Leki mog¹ byæ Zauwa¿yli Pañstwo jak potrafiliœmy zaanga-

tañsze. My aptekarze to wiemy, jednak prace legisla-

¿owaæ siê w sprawy dotycz¹ce farmacji przy cyjne s¹ przyczyn¹ zastoju.

wsparciu i wykorzystaniu mo¿liwoœci naszej Izby Jako œrodowisko musimy zdaæ sobie sprawê, ¿e Aptekarskiej. Na podstawie tych dzia³añ wiemy, kryzys naszej aktywnoœci mo¿e przerodziæ siê w kryzys jak znacz¹ce by³oby wsparcie pos³ów we wszy- to¿samoœci, a to najgroŸniejsze zjawisko w zawodach

korporacyjnych, i dlatego te¿ idziemy do wyborów.

stkich sprawach, o które od lat walczymy.

Wóz

albo przewóz

- wybory do sejmu, 25 wrzesieñ 2005 Stanis³aw Piechula

w Katowicach

Dr farm. Stanis³aw Piechula

O PINIE, INFORMACJE O PINIE, INFORMACJE

(6)

Jaros³aw Lewicki: Co jest istot¹ zawodów podstawowy problem doskonalenia, poch³ania zaufania publicznego? to olbrzymie œrodki, a w naszym przypadku jest

ich niewiele i to zmusza do bolesnych wyborów.

Anna Œliwiñska: Posz³am na farmacjê, bo-

My jako aptekarze musimy pomagaæ tak, by wiem uwa¿a³am siê za osobê zorganizowan¹,

nawet najbiedniejsi mogli korzystaæ z ochrony studia wybra³am samodzielnie, nie by³o w mojej

zdrowia, to truizm, jednak nie zawsze uœwiada- rodzinie tradycji. Teraz, po prawie dwudziestu

miany.

latach pracy w zawodzie mogê powiedzieæ, ¿e

J.L.: Zmieñmy temat, jest pani wicepre- nie pomyli³am siê. Nale¿ymy do zawodów

zesem OIA, czy ta organizacja pomaga precyzyjnych. To wi¹¿e siê z odpowiedzial-

konsolidowaæ œrodowisko?

noœci¹. Na koñcu stoi cz³owiek ze swoimi

problemami zdrowotnymi, a ¿yjemy w czasach, A.Œ.: Zawody o wa¿nej randze spo³ecznej gdzie zysk jest kategori¹ równie istotn¹. musz¹ zrzeszaæ siê w korporacje. My mamy te

J.L.: Czy to siê k³óci z etosem zawodu? mo¿liwoœæ zaledwie od kilkunastu lat, dziêki temu nasz g³os sta³ siê wa¿ny, jesteœmy A.Œ.: Nie, bo zawód ³¹czy w sobie kilka cech,

racjonalistami i dlatego musimy mieæ mo¿li- które w efekcie daj¹ humanistyczny jego obraz,

woœæ artyku³owania swoich pogl¹dów. Kondy- proszê zapytaæ pacjentów, którzy staj¹ pod

cja naszego zawodu przek³ada siê bezpoœrednio okienkiem apteki, czy poprawi³a siê w ostatnich

na kondycjê zdrowotn¹ spo³eczeñstwa.

latach jakoœæ pracy farmaceutów - aptekarzy,

J.L.: Trudne zawody wymagaj¹ odreago- uzyskamy odpowiedŸ pozytywn¹. Zawód od po-

cz¹tków transformacji ewoluuje, bo musi, wania stresu, dla Pani to...?

ewolucja w zawodach medycznych musi d¹¿yæ A.Œ.: ¯eglarstwo*, to sport, który daje do lepszej jakoœci, innej drogi nie ma, ten proces relaks, który okreœli³abym jako aktywny.

jest trudny w zawodach zwi¹zanych z ochron¹ Wiêkszoœæ ludzi reprezentuj¹cych zawody zdrowia, mo¿na zastosowaæ twierdzenie poch³aniaj¹ce cz³owieka bez reszty nie potrafi Kopernika o pieni¹dzu, z tym, ¿e trzeba trakto- tylko le¿eæ na pla¿y. ¯eglarstwo jest pasj¹, która waæ je odwrotnie. Nie z³y pieni¹dz wypiera jako taka wymaga odpowiedzialnoœci. Ostatnio dobry, a z³a us³uga w ochronie zdrowia jest mia³am na ³odzi kilku m³odych tzw. zupe³nie wyparta przez dobr¹. Patrz¹c na proces zielonych, którzy po zejœciu z jachtu znali ju¿

leczenia, œredni¹ d³ugoœæ ¿ycia, to musimy przy- smak wspólnego odpowiedzialnego dzia³ania.

znaæ racjê o prawid³owej filozofii wywodz¹cej Ja mia³am satysfakcjê i czu³am siê odprê¿ona.

siê od Hipokratesa. J.L.: Dziêkujê za rozmowê

J.L.: W przypadku Polski nie jest to takie

oczywiste. * Anna Œliwiñska ma patent ¿eglarski - jest A.Œ.: Prawid³owoœæ dzia³a, tylko jest jeden sternikiem jachtowym.

Rozmowa z Ann¹ Œliwiñsk¹, kandydatk¹ na pos³a RP

Aptekarz

zawód zaufania publicznego

Mgr farm. Anna Œliwiñska

Stanis³aw PIECHULA

Lista 8, nr 16

ŒLIWIÑSKA Anna

Lista 8, nr 11

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(7)

Sosnowiec dn. 23.08.2005

Mgr farm. Anna Œliwiñska Lista wyborcza

Platformy Obywatelskiej Nr 11 bezpartyjna Okrêg Wyborczy Nr 32

(Powiat: bêdziñski, zawierciañski, oraz miasta D¹browa Górnicza, Jaworzno i Sosnowiec)

Szanowne Kole¿anki i Koledzy,

Nareszcie mamy szanse ! farmaceutka- aptekarz ! kobieta ! bezpartyjna ! znalaz³a siê na liœcie wyborczej do Sejmu :

- doceniono aptekarza i zaufanie spo³eczne, jakie posiada

- zauwa¿ono, ¿e w polityce kobieta reprezentuje wyborców w przeciwieñstwie do mê¿czyzn s³u¿¹cych interesom partii

- uznano bezpartyjnoœæ za opcjê dla zniecierpliwionych politycznymi przepy- chankami.

Pomoc, jak¹ uzyska³am od grona aptekarskiego przy zbieraniu podpisów, g³osy zaufania i poparcia, przesz³y wszelkie oczekiwania i potwierdzaj¹, ¿e: to my:

- jesteœmy najbli¿ej socjalnych, zdrowotnych i spo³ecznych problemów spo³e- czeñstwa

- my w skorumpowanym uk³adzie polityczno-gospodarczym jesteœmy dowodem, ¿e w przejrzysty i uczciwy sposób mo¿na pracowaæ i prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Dziêki wsparciu i akceptacji Kole¿anek i Kolegów wiem, ¿e podjê³am s³uszn¹ decyzjê startuj¹c w wyborach, ¿e musimy mieæ w Sejmie reprezentacjê naszego œrodowiska i obroñców obywatelskich i gospodarczych praw. Brak politycznych uwik³añ, partyjnego knebla bêd¹ mi bardzo pomocne.

Wp³aty, jakich dokonuj¹ aptekarze na konto wyborcze (w tym osoby z Izb Aptekarskich, którym nie uda³o siê wy³oniæ kandydatów do Sejmu) s¹ przeliczalne na wymiern¹ iloœæ materia³ów informacyjnych dla wyborców, a przecie¿ od ich g³osów zale¿y nasz sukces.

Fakt, ¿e zaanga¿owaliœcie Pañstwo swój osobisty autorytet w promowanie mojej kandydatury wœród przyjació³, znajomych i pacjentów jest dla mnie wielkim zobowi¹- zaniem.

Jestem gotowa godnie i skutecznie reprezentowaæ Was w Sejmie.

Anna Œliwiñska

O PINIE, INFORMACJE O PINIE, INFORMACJE

(8)

Warszawa, dn. 17 sierpnia 2005 roku

Apel Prezesa NRA do œrodowiska aptekarskiego o zaanga¿owanie w wybory

Apel do kolporta¿u w za³¹czniku.

Szanowne Kole¿anki i Koledzy !

W imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz wszystkich tych, którym le¿y na sercu dokonanie kardynalnych zmian legislacyjnych kszta³tuj¹cych bez w¹tpienia obraz wspó³czesnej polskiej farmacji zwracam siê z proœb¹ o powszechne poparcie kandydatów reprezentuj¹cych nasze œrodowisko zg³o- szonych w tegorocznych wyborach do Sejmu i Senatu RP.

Wiêkszoœæ z nas jest œwiadoma nieuchronnoœci przemijania tradycyjnego modelu apteki i apte- karstwa gdzie personel bezpiecznie, pod kontrol¹ w³adz pañstwowych, wykonuje zadania miêdzy innymi w zakresie zaopatrzenia ludnoœci w produkty lecznicze. Zdajemy sobie sprawê z koniecznoœci posiadania przez aptekarzy nowych umiejêtnoœci mened¿erskich, dobrego przygotowania z zakresu prawa, ekonomii oraz innych dziedzin powi¹zanych z gospodark¹.

Z tego powodu nale¿y systematycznie czyniæ przygotowania do udostêpniania tej¿e wiedzy i doœwiadczenia farmaceutów wykorzystuj¹c moment wyznaczania przez polityków nowych celów do realizacji w ochronie zdrowia oraz przy doskonaleniu systemu opieki zdrowotnej w naszym Kraju.

Kandydatów-farmaceutów zaanga¿owanych w Wielk¹ Politykê jest niewielu, wiêc z ³atwoœci¹ znaj- dziecie ich na listach wyborczych w swoich okrêgach. Zmobilizujcie rodziny i znajomych, aby 25 wrze- œnia br. oddali swój g³os na te osoby, które daj¹ gwarancjê godnego reprezentowania interesów naszego spo³eczeñstwa w ³awach Sejmu i Senatu RP.

Andrzej Wróbel

oddaæ na nich swe g³osy (aby mo¿na by³o to zrobiæ, trzeba pobraæ z urzêdu swojej gminy zaœwiad- czenie o prawie do g³osowania i mieæ dowód osobisty). Koledzy z Warszawy maj¹ wygodne Nareszcie mamy okazjê wejœcia do Sejmu

i szybkie po³¹czenie kolejowe do Katowic. Kto chce z g³osem decyduj¹cym. Dwoje farmaceutów jest

oddaæ g³os na dr. Piechulê dojedzie do Katowic wœród kandydatów do parlamentu: Dr Stanis³aw

i z dworca uda siê taksówk¹ (14 km) do Miko³owa.

Piechula, prezes OIA w Katowicach, i Mgr Anna

Kto chce oddaæ g³os na mgr Œliwiñsk¹ nie musi Œliwiñska, wiceprezes OIA w Katowicach.

dojechaæ do Katowic, mo¿e wysi¹œæ wczeœniej Oboje s¹ na listach wyborczych Platformy

w Zawierciu lub Sosnowcu G³ównym.

Obywatelskiej. Dr Piechula w okrêgu Nr 30

„Aptekarz” z satysfakcj¹ opublikuje wyniki (Miko³ów, Racibórz, Rybnik, Jastrzêbie Zdrój).

wyborów, bez podawania nazwisk osób g³osuj¹- Mgr Œliwiñska w okrêgu 32 (Sosnowiec, Jaworzno,

cych, bo wybory s¹ tajne.

D¹browa Górnicza, Bêdzin, Zawiercie).

Stan¹ siê na pewno pos³ami, jeœli farmaceuci

dr Tadeusz J. Szuba z ca³ej Polski udadz¹ siê 25 wrzeœnia b.r. na Œl¹sk

WYBORY

Stanis³aw PIECHULA

Lista 8, nr 16

ŒLIWIÑSKA Anna

Lista 8, nr 11

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(9)

Pismo Prezesów Rad Aptekarskich skierowane do œrodowiska farmaceutycznego.

Warszawa, dn. 19 sierpnia 2005 roku

Apel Prezesów Rad Aptekarskich

Szanowne Kole¿anki i Koledzy!

Potrzeba reprezentacji parlamentarnej naszego œrodowiska jest oczywista. Farmaceuta zasiadaj¹cy w parlamencie, w znacz¹cy sposób zwiêkszy nasze szanse w walce o optymalny kszta³t rynku aptecznego.

Nasz liczny udzia³ i zaanga¿owanie w wybory parlamentarne stanowi szansê, któr¹ powinniœmy bezwzglêdnie wykorzystaæ. Kolejne 4 lata bez dostêpu do g³osu na trybunie sejmowej mog¹ nas kosztowaæ zbyt wiele.

Nasz reprezentant, wykorzystuj¹c swoj¹ wiedzê i doœwiadczenie, móg³by wspólnie z naszym samorz¹dem skuteczniej zabiegaæ o poprawê ustawodawstwa. Dba³oœæ o pacjentów, dostêpnoœæ tanich leków, przysz³oœæ naszego zawodu oraz aptek, to tylko niektóre z najwa¿niejszych spraw, które po raz kolejny zale¿¹ od aktywnoœci i zaanga¿owania naszego ca³ego œrodowiska farmaceutycznego.

W dniu 2005-08-17 obradowa³ w Warszawie Konwent Prezesów izb aptekarskich, na którym obecni Prezesi postanowili wejœæ w sk³ad Komitetu Wyborczego naszego kandydata do Sejmu z ramienia Platformy Obywatelskiej RP, dr. farm. Stanis³awa Piechuli.

Popieraj¹c kandydaturê naszego kolegi, Prezesa Okrêgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach, Cz³onka Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz aktywnego Koordynatora Departamentu Obrony i Konsolidacji Aptek NRA, postanowiliœmy wystosowaæ ten apel do wszystkich farmaceutów i osób zwi¹zanych z farmacj¹, by udzielili zarówno finansowego, jak i wyborczego wsparcia naszemu przedstawicielowi kandyduj¹cemu w wyborach parlamentarnych.

Wsparcia finansowego kampanii wyborczej dr. farm. Stanis³awa Piechuli mo¿na dokonaæ wp³acaj¹c okreœlon¹ kwotê zgodnie z za³¹czon¹ informacj¹, zaœ wsparcia wyborczego mo¿na udzieliæ, udaj¹c siê w jak najszerszym gronie w dniu wyborów (niedziela 2005-09-25) do lokali wyborczych na terenie rybnickiego okrêgu wyborczego i oddaj¹c g³os na naszego Kolegê. Warto zauwa¿yæ, ¿e ka¿dy z nas mo¿e g³osowaæ w dowolnym miejscu w Polsce, wiêc jak najbardziej mo¿emy tak¿e oddaæ nasze g³osy na naszego reprezentanta w jego okrêgu wyborczym (szczegó³y w za³¹czeniu lub na stronie internetowej dr. Piechuli www.piechula.pl).

Wiceprezes NRA dr farm. Danuta Ignyœ

Szczegó³y dotycz¹ce mo¿liwoœci wsparcia N I E W O L N O W P £ A C A Æ P I E N I Ê D Z Y dr farm. Stanis³awa Piechuli GOTÓWK¥ (ANI W BANKU ANI NA POCZCIE).

Stale aktualizowane informacje znajduj¹ siê WP£AT MO¯NA DOKONYWAÆ WY£¥CZNIE na stronie www.piechula.pl PRZELEWEM Z KONTA BANKOWEGO OSOBY

Wsparcie finansowe (ma sens je¿eli wp³ata F I Z Y C Z N E J . P I E N I ¥ D Z E W P £ A C O N E zostanie zrobiona najpóŸniej do dnia 9 wrzeœnia). GOTÓWK¥ LUB NIEZGODNIE Z PONI¯SZ¥

Wp³at na rzecz kampanii wyborczej mog¹ INSTRUKCJ¥, ULEGN¥ PRZEPADKOWI NA dokonywaæ WY£¥CZNIE osoby fizyczne RZECZ SKARBUPAÑSTWA.

przelewem bankowym ze swojego konta Na ka¿dym druku przelewu bankowego os ob is te go z a po œr ed ni ct we m Fu nd us zu nale¿y bezwzglêdnie dodatkowo wpisaæ imiê, Wyborczego Platformy Obywatelskiej RP: na zw is ko , P ES EL , a dr es i n um er ko nt a

bankowego darczyñcy. Je¿eli na druku brak FUNDUSZ WYBORCZY PLATFORMY nr konta, œwiadczy to o wp³acie gotówkowej, a nie OBYWATELSKIEJ RP PKO BP I / W-wa 15 przelewie bankowym. Jest to wadliwa wp³ata,

10201013 0000 0602 0005 9378 która przepadnie na rzecz Skarbu Pañstwa.

O PINIE, INFORMACJE O PINIE, INFORMACJE

(10)

Tytu³ przelewu bezwzglêdnie musi zawieraæ w Polsce. 2 - Zaœwiadczenia nale¿y odbieraæ opis mówi¹cy, dla kogo wp³aca siê pieni¹dze: osobiœcie 3 - Za upowa¿nieniem mo¿na odebraæ

zaœwiadczenie tylko dla osoby, która ma taki sam sejm/ok30/PIECHULA Stanis³aw adres zameldowania (babcia, chory m¹¿, itp.).

4 - Z takim zaœwiadczeniem i dowodem osobistym Osoby, które dokonaj¹ wp³aty proszone s¹ mo¿n a g ³ os owaæ w dniu wyborów w dowolnym o przekazanie dodatkowej informacji o wp³acie miejscu w Polsce, np. w okrêgu rybnickim na podaj¹c swoje imiê i nazwisko, miasto, kontakt naszego Kolegê. 5 - G³osowaæ mo¿na wy³¹cznie o r a z w i e l k o œ æ w p ³ a t y n a a d r e s e m a i l osobiœcie.

stanislaw@piechula.pl lub SMSem na telefon

komórkowy 602881081, ewentualnie telefo- Wszyscy g³osuj¹cy na Stanis³awa Piechulê nicznie do biura Izby Aptekarskiej w Katowicach mog¹ wpisaæ siê w dniu wyborów do pami¹tkowej (32) 6089760. ksiêgi w Miko³owie na Rynku, wejœcie do Starej Wsparcie w g³osowaniu Apteki. Lokal wyborczy te¿ znajduje siê na Rynku Wszyscy, którzy s¹ zameldowani w rybnickim

okrêgu wyborczym, czyli czêœæ województwa **********

œl¹skiego obejmuj¹ca obszary powiatów:

miko³owski, raciborski, rybnicki, wodzis³awski Kto wchodzi do Sejmu z danej listy wyborczej?

oraz miast na prawach powiatu: Jastrzêbie-Zdrój, Zgodnie z prawem, g³osowanie w wyborach Rybnik, ¯ory, odnajd¹ dr. farm. Stanis³awa odbywa siê imiennie, czyli g³osuje siê na kon- Piechulê na liœcie wyborczej Platformy Obywatel- kretne osoby wymienione na listach wyborczych.

skiej RP. Iloœæ g³osów zebranych na dan¹ partiê w danym

Osoby z innych miejsc Polski, mog¹ tak¿e okrêgu w y borczym decyduje o tym, ile osób w dniu wyborów udaæ siê do tego okrêgu w³aœnie z tej listy wejdzie do Sejmu. Je¿eli dana

wyborczego! partia zdobêdzie np. 3 mandaty do sejmu to

Zgodnie z ordynacj¹ wyborcz¹, ka¿dy ma otrzymaj¹ je te trzy osoby z danej listy, które bêd¹ prawo g³osowaæ w dowolnym miejscu Polski, czyli posiada³y najwiêksz¹ iloœæ g³osów, a nie trzy nawet poza miejscem swojego zameldowania. pierw sze jak czêsto niektórzy uwa¿aj¹. Dlatego, W tym celu nale¿y: 1 - udaæ siê wczeœniej (naj- choæ marketingowo uwa¿a siê za najlepsze w zbie- póŸniej do dnia 19 wrzeœnia - poniedzia³ek) do raniu g³osów pierwsze miejsca i ostatnie, to urzêdu miasta, gminy, gdzie jest siê zameldo- mandat otrzymaj¹ w kolejnoœci kandydaci z naj- wany m i okaz uj¹c dowó d osob isty pobr aæ wiêksz¹ iloœci¹ g³osów. W zwi¹zku z powy¿szym zaœwiadczenie o prawie do g³osowania, które nale¿y g³osowaæ dok³adnie na osobê, któr¹ chce siê upowa¿nia do g³osowania w dowolnym miejscu poprz eæ w wyborach.

Stanis³aw PIECHULA

Lista 8, nr 16

ŒLIWIÑSKA Anna

Lista 8, nr 11

Drugiego wrzeœnia 2005 roku w historycznym budynku Strzechy raciborskiej odby³o siê spotkanie w cyklu spotkañ przedwyborczych dr Stanis³awa Piechuli, prezesa OIA w Kato- wicach, które by³o poœwiêcone ocenie zagro¿eñ dla rozwoju aptek rodzinnych. Wszyscy zabieraj¹cy g³os w dyskusji stwierdzali zgodnie i¿ problem aptek sieciowych jest powa¿ny, bowiem ich rozwój zagra¿a etosowi zawodu farmaceuty aptekarza prowadz¹cego aptekê rodzinn¹. Œrodowisko uwa¿a, ¿e poziom integracji korzystnie wp³ynie na jego aktywnoœæ obywatelsk¹, co bezpoœrednio przek³ada siê na frekwencjê wyborcz¹.

Raciborscy aptekarze w trakcie spotkania, którego moderatorem by³ mgr Piotr Klima, raciborski radny, oraz wiceprezes

OIA w Katowicach.

Spotkanie przedwyborcze

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(11)

Nasz znak:OIAKat-814-2005

Katowice 2005-08-08

Szanowne Kole¿anki i Koledzy Cz³onkowie Izb Aptekarskich

W³aœciciele aptek

Jak ju¿ informowaliœmy wczeœniej, bêdziemy kandydowali w wyborach parlamentarnych, które odbêd¹ siê 25 wrzeœnia 2005r.

Z pomoc¹ farmaceutów i znajomych zebraliœmy ju¿ potrzebne podpisy wsparcia naszych list wyborczych, za co wszystkim gor¹co dziêkujemy.

O kolejnych naszych dzia³aniach w kampanii wyborczej bêdziemy Pañstwa na bie¿¹co infor- mowaæ a tak¿e prosiæ o pomoc i wsparcie. W okrêgach, z których kandydujemy, bêdziemy starali siê zorganizowaæ zebrania z osobami, które rozumiej¹ koniecznoœæ wprowadzenia farmaceutów do Sejmu i wyka¿¹ chêæ pomocy i zaanga¿owania siê w kampaniê wyborcz¹.

Poni¿ej zamieszczamy informacje, o które Pañstwo pytacie.

Za pomoc i wsparcie naszych starañ z góry dziêkujemy. Po zakoñczeniu wyborów przeka¿emy Pañstwu wszelkie informacje dotycz¹ce naszej kampanii wyborczej, by mogli Pañstwo sami oce- niæ, na co staæ nasze œrodowisko i jakie mieliœmy szanse.

*************

Wsparcia finansowego - wp³at na rzecz kampanii wyborczej mog¹ dokonywaæ wy³¹cznie osoby fizyczne przelewem za poœrednictwem Funduszu Wyborczego Platformy Obywa- telskiej RP:

FUNDUSZ WYBORCZY PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP PKO BP I / W-wa 15 10201013 0000 0602 0005 9378

NIE WOLNO WP£ACAÆ PIENIÊDZY GOTÓWK¥ (ANI W BANKU ANI NA POCZCIE). WP£AT MO¯NA DOKONYWAÆ WY£¥CZNIE PRZELEWEM Z KONTA BANKOWEGO OSOBY FIZYCZNEJ. PIENI¥DZE WP£ACONE GOTÓWK¥ LUB NIEZGODNIE Z PONI¯SZ¥ INSTRUKCJ¥, ULEGN¥ PRZEPADKOWI NA RZECZ SKARBU PAÑSTWA.

Na ka¿dym druku przelewu bankowego nale¿y bezwzglêdnie wpisaæ imiê, nazwisko, PESEL, adres i numer konta bankowego darczyñcy. Je¿eli na druku brak nr konta, œwiadczy to o wp³acie gotówkowej, a nie przelewie bankowym. Jest to wadliwa wp³ata, która przepadnie na rzecz Skarbu Pañstwa.

Tytu³ przelewu bezwzglêdnie musi zawieraæ opis mówi¹cy, dla kogo wp³aca siê pieni¹dze:

sejm/ok30/PIECHULA Stanis³aw lub sejm/ok32/ŒLIWINSKA Anna

40-637 Katowice ul. Kryniczna 15

tel.+48 (32) 6089760, fax 6089770 , www.katowice.oia.pl, katowice@oia.pl

O PINIE, INFORMACJE O PINIE, INFORMACJE

(12)

Je¿eli ktoœ z Pañstwa wesprze nas finansowo, to proszê o przekazanie dodatkowej informacji o wp³acie podaj¹c swoje imiê i nazwisko, miasto, kontakt oraz wielkoœæ wp³aty:

- na kampaniê Stanis³awa Piechuli na adres email piechula.stanislaw@farmaceuta.pl lub SMSem na telefon komórkowy 602881081

- na kampaniê Anny Œliwiñskiej na adres email sliwinska.anna@farmaceuta.pl lub SMSem na telefon komórkowy 602263872.

Mo¿na tak¿e podaæ powy¿sze informacje telefonicznie do biura naszej Izby (32) 6089760.

Pomoc i wsparcie medialne kampanii wyborczej przez osoby z naszych okrêgów.

Bêdziemy tak¿e potrzebowali pomocy w rozwieszaniu plakatów, kolporta¿u ulotek, znale- zieniu dobrego miejsca w Pañstwa miejscowoœciach na banner wyborczy (mo¿e na aptece, domu w ruchliwym miejscu, ..), Itp.

Je¿eli zdecydowaliby siê Pañstwo wesprzeæ medialnie nasze kampanie wyborcze i pomóc osobiœcie, to proszê o podanie kontaktu do siebie w biurze naszej Izby (32) 6089760 lub kontaktuj¹c siê bezpoœrednio ze Stanis³awem Piechul¹ - email:

piechula.stanislaw@farmaceuta.pl lub telefon komórkowy 602881081 lub bezpoœrednio z Ann¹ Œliwiñsk¹ - email sliwinska.anna@farmaceuta.pl lub telefon komórkowy 602263872.

Bardzo wa¿na i przydatna by³aby tak¿e Pañstwa pomoc w informowaniu innych osób, rodziny, znajomych, itd. o g³osowaniu na nasze kandydatury.

Powy¿sza proœba dotyczy osób z naszych okrêgów wyborczych:

Anna Œliwiñska Okrêg wyborczy nr 32 - czêœæ województwa œl¹skiego obejmuj¹ca obszary powiatów: bêdziñski, zawierciañski oraz miast na prawach powiatu: D¹browa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec.

Stanis³aw Piechula - Okrêg rybnicki nr 30 - czêœæ województwa œl¹skiego obejmuj¹ca obszary powiatów: miko³owski, raciborski, rybnicki, wodzis³awski oraz miast na prawach po- wiatu: Jastrzêbie-Zdrój, Rybnik, ¯ory.

Wsparcie kampanii wyborczej przez osoby spoza naszych okrêgów.

Najprawdopodobniej wielu z nas ma znajomych w tych okrêgach. Gdyby zechcieli im Pañstwo przedstawiæ nasze kandydatury i poleciæ nasze osoby ich uwadze przy g³osowaniu, by³by to tak¿e znacz¹cy wk³ad w kampaniê wyborcz¹.

Jak mo¿na g³osowaæ w innym miejscu ni¿ miejsce zameldowania?

Gdyby ktoœ z Pañstwa akurat w dniu wyborów przebywa³ poza miejscem zamieszkania i chcia³ wzi¹æ udzia³ w wyborach w dowolnym miejscu Polski, w którym bêdzie przebywa³, to zgodnie z ordynacj¹ wyborcz¹ powinien posiadaæ zaœwiadczenie o prawie do g³osowania.

Zaœwiadczenie takie nale¿y wczeœniej odebraæ w urzêdzie swojego miasta, gminy, … tam gdzie siê jest zameldowanym.

Zaœwiadczenie takie za³atwia siê na poczekaniu a nastêpnie mo¿na wzi¹æ udzia³ w wy- borach w dowolnym miejscu w kraju.

Kto wchodzi do sejmu z danej listy wyborczej?

Zgodnie z prawem, g³osowanie w wyborach odbywa siê imiennie, czyli g³osuje siê na kon- kretne osoby wymienione na listach wyborczych.

Iloœæ g³osów zebranych na dan¹ partiê w danym okrêgu wyborczym decyduje o tym, ile osób w³aœnie z tej listy wejdzie do Sejmu.

Je¿eli dana partia zdobêdzie np. 3 mandaty do sejmu to otrzymaj¹ je te trzy osoby z danej listy, które bêd¹ posiada³y najwiêksz¹ iloœæ g³osów, a nie trzy pierwsze jak czêsto niektórzy uwa¿aj¹.

Dlatego, choæ marketingowo uwa¿a siê za najlepsze w zbieraniu g³osów trzy pierwsze miejsca i ostatnie, to mandat otrzymaj¹ w kolejnoœci kandydaci z najwiêksz¹ iloœci¹ g³osów.

W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y g³osowaæ dok³adnie na osobê, któr¹ chce siê poprzeæ w wybo- rach.

Z uszanowaniem:

dr farm. Stanis³aw Piechula mgr farm. Anna Œliwiñska Prezes ORA w Katowicach Wiceprezes ORA w Katowicach

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(13)

Nasz znak:OIAKat-779-2005

Katowice 2005-07-19

Szanowne Kole¿anki i Koledzy Cz³onkowie Okrêgowej Izby Aptekarskiej, w³aœciciele aptek, inne osoby zwi¹zane z farmacj¹.

Pomó¿my naszym Przedstawicielom w wyborach parlamentarnych.

Bardzo czêsto narzekamy, ¿e przez brak przedstawicieli naszego œrodowiska w parlamencie podupada nasz zawód i apteki a w gospodarce lekiem panuje ci¹g³y chaos, czego razem z pacjentami doœwiadczamy ka¿dego dnia w naszych aptekach. Brak mo¿liwoœci aktywnego udzia³u w naprawie przepisów dotycz¹cych farmacji, skutkuje tymi wszystkimi problemami, które na co dzieñ utrudniaj¹ nam wykonywanie naszego zawodu i sprawowanie rzetelnej opieki farmaceutycznej nad pacjentami.

Kiedy zbli¿aj¹ siê wybory parlamentarne od¿ywaj¹ dyskusje o koniecznoœci posiadania w Sejmie przedstawicieli, którzy przynajmniej próbowaliby reprezentowaæ œrodowisko aptekarskie, mogliby w sposób bardziej znacz¹cy braæ udzia³ w kszta³towaniu prawa farmaceutycznego i posiadaliby mo¿liwoœci, które stwarza bycie parlamentarzyst¹ i które s¹ naszemu œrodowisku i pacjentom naszych aptek bardzo potrzebne.

By po raz kolejny nie zaprzepaœciæ takiej szansy, która pojawi siê znowu dopiero za 4 lata, dwie osoby z naszej Okrêgowej Rady Aptekarskiej zdecydowa³y siê reprezentowaæ nasze œrodowisko we wrzeœniowych wyborach parlamentarnych. Z listy Platformy Obywatelskiej bêdzie kandydowaæ Wiceprezes ORA Anna Œliwiñska (okrêg wyborczy powiaty: bêdziñski, zawierciañski oraz miast na prawach powiatu: D¹browa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec) i Prezes ORA Stanis³aw Piechula (okrêg wyborczy powiaty: miko³owski, raciborski, rybnicki, wodzis³awski oraz miast na prawach powiatu: Jastrzêbie-Zdrój, Rybnik, ¯ory).

Jak wszyscy Pañstwo doskonale zdajecie sobie sprawê, wybory to nie tylko szczere chêci i zaistnienie na liœcie wyborczej ale przede wszystkim udana kampania wyborcza, czyli znacz¹ca iloœæ zebranych g³osów.

Z uwagi na powy¿sze, zwracamy siê do Pañstwa z proœb¹ o pomoc i zaanga¿owanie w zbli¿aj¹c¹ siê kampaniê wyborcz¹.

Wszystkich, którzy rozumiej¹ koniecznoœæ zaanga¿owania siê we wsparcie naszych Przedstawicieli i chc¹ nam pomóc, prosimy o kontakt z biurem Izby.

O dalszych szczegó³ach bêdziemy informowali na bie¿¹co a w sta³ym kontakcie bêdziemy z osobami, które zaoferuj¹ swoj¹ pomoc.

Obecnie ju¿ zwracamy siê z konkretn¹ proœb¹ do osób zameldowanych w tych dwóch w/w okrêgach wyborczych, by zebraæ mo¿liwie du¿o podpisów popieraj¹cych listy, na których znajduj¹ siê nasi kandydaci.

Iloœæ zebranych podpisów bêdzie tak¿e dla nas informacj¹ o Pañstwa zaanga¿owaniu, chêci pomocy i naszych mo¿liwoœciach.

Szczegó³y przesy³amy do osób w tych dwóch okrêgach wyborczych oczekuj¹c na Pañstwa zaanga¿owanie i pomoc.

Wiceprezesi Okrêgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach mgr farm. Maria Biliñska dr farm. Andrzej Del¹g

40-637 Katowice ul. Kryniczna 15

tel.+48 (32) 6089760, fax 6089770 , www.katowice.oia.pl, katowice@oia.pl

O PINIE, INFORMACJE O PINIE, INFORMACJE

(14)

Nasz znak:OIAKat-780-2005

Katowice 2005-07-19

List otwarty do wszystkich osób, które zechc¹ wesprzeæ kampaniê wyborcz¹ przedstawicieli œrodowiska farmaceutycznego.

Szanowne Kole¿anki i Koledzy, Szanowni Pañstwo

Od lat obserwujemy pogarszanie siê statusu zawodu farmaceuty i kondycji naszych aptek. Ci¹gle narzekamy na coraz trudniejsz¹ dla pacjentów i naszych aptek sytuacjê na rynku farmaceutycznym. Pomimo takiej sytuacji, w zdecydowanej wiêkszoœci przypadków nasze œrodowisko biernie lub nieudolnie podchodzi do najwa¿niejszych tematów, które zadecyduj¹ o naszej przysz³oœci.

Jako jedn¹ z przyczyn takiego stanu rzeczy czêsto podajemy brak energicznych i zdecydowanych reprezentantów naszego œrodowiska miêdzy innymi w parlamencie, jednak dotychczas poza narzekaniem nikt nie podj¹³ znacz¹cych dzia³añ by to zmieniæ.

By nie zaprzepaœciæ pojawiaj¹cej siê raz na cztery lata szansy reprezentowania tych najwa¿niejszych dla nas i pacjentów naszych aptek spraw, postanowiliœmy podj¹æ próbê kandydowania do Sejmu.

Mamy nadziejê, ¿e dzia³ania Okrêgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach a tak¿e nasza aktywnoœæ w obecnej kadencji, przekona³a Pañstwa, ¿e nale¿y i mo¿na efektywnie wykorzystaæ si³ê naszego œrodowiska i znaczenie samorz¹du aptekarskiego w obronie praw pacjentów, rangi naszego zawodu i istnienia indywidualnych aptek.

Tym listem otwartym, chcemy oficjalnie poinformowaæ Pañstwa, ¿e w celu reprezentowania pacjentów naszych aptek i naszego œrodowiska postanowiliœmy kandydowaæ w wyborach do Sejmu.

Znajdujemy siê na listach wyborczych Platformy Obywatelskiej i zwracamy siê do Pañstwa z proœb¹ o zaanga¿owanie i pomoc w naszej kampanii wyborczej.

Wszystkich, którzy zechc¹ nam pomóc i aktywnie zaanga¿owaæ siê w kampaniê wyborcz¹, prosimy o kontakt z biurem Izby i pozostawienie swoich danych. Biuro tak¿e mo¿e przekazaæ bezpoœredni kontakt do nas.

Wiceprezes ORA mgr farm. Anna Œliwiñska Prezes ORA dr farm. Stanis³aw Piechula

40-637 Katowice ul. Kryniczna 15

tel.+48 (32) 6089760, fax 6089770 , www.katowice.oia.pl, katowice@oia.pl

Stanis³aw PIECHULA

Lista 8, nr 16

ŒLIWIÑSKA Anna

Lista 8, nr 11

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(15)

Ka to wi ce ni e n al e¿ ¹ d o m ie js ki ch dziurawych historycznie Katowicach artyœci Matuzalemów wœród polskich miast. Raptem bêd¹ tymi, którzy tworz¹ obraz tego miasta.

140 lat. To niewiele, a historia miasta Sz tu ka po si ad a t ê c za ro dz ie js k¹ mo c burzliwa, z tak¹ iloœci¹ bia³ych plam, ¿e tworzenia i mno¿enia bytów nie przejmuj¹c siê trudno siê dziwiæ brakowi elity intelektualnej historycznymi przyczynkami, które wszak tego miasta. W zwi¹zku z czym realizuje siê wa¿ne same z siebie, obrazu miasta nie daj¹.

czêsto pomys³y niedowarzone, œrednie, by nie Miasto bez swojej historii w literaturze jest powiedzieæ do kitu, ale tak to bywa gdy niczym. Bo czy¿ Gdañsk bez „Blaszanego bê- zaplecze intelektualne pomys³odawców jest benka” by³by miastem ¿yj¹cym w wyobraŸni taki e, ja kie j est. Mias to uz ysku je sw ¹ tysiêcy ludzi na wszystkich kontynentach?

to¿samoœæ poprzez ludzi, którzy st¹d wyszli Czy Zabrze bez Janoscha i Gliwice bez Bienka?

b¹dŸ tu dzia³ali, ich miejsca urodzeñ, domu Szukajmy ludzi, którzy stworz¹ artystyczny w którym mieszkali powinny byæ istotnymi obraz Katowic. To nie historycy, a literaci miejscami na mapie miasta. A tak naprawdê stworz¹ obraz miasta. Tak by³o zawsze. Czy historiê miasta opowiadaj¹ artyœci. Oni s¹ Katowic nie staæ na przyk³ad. Na stypendium bardami tego szczególnego miejsca dla nich. dla pisarza, który by podj¹³ siê tego? Warto To im miasto zawdziêcza to¿samoœæ. Tak jest zaryzykowaæ.

w ka¿dym mieœcie i jak widaæ nawet w tak

Jaros³aw Lewicki

felieton

140 lat

Katowic

- miasto dojrza³e

Widok na koœció³ œw. Piotra i Paw³a, (dawna Katedra)

Katowice to metropolia ze wszystkimi tego konsekwencjami

O PINIE, INFORMACJE O PINIE, INFORMACJE

MHLMHLMHLMHL

(16)

Jaros³aw Lewicki: Skromnoœæ jest cno-

tworz¹c muzeum Check Point Charlie.

t¹, jedn¹ z najwa¿niejszych

Tworzenie w³asnego wizerunku to ciê¿ka pra- ca, w Polsce lekcewa¿ona nie ze wzglêdu na

Allan Stretton: Tak, ale nie kompleks

skromnoϾ, tylko na wspomniany kompleks.

ni¿szoœci, bo to jeden z czynników najbardziej

Z tym trzeba skoñczyæ. W przeciwnym przy- niszcz¹cych wizerunek tak cz³owieka, jak

padku wszystkie zabiegi skoñcz¹ siê po³owi- i kraju. Takie podejœcie, zw³aszcza w Polsce

cznym sukcesem (w najlepszym przypadku).

ma wielesetletni¹ tradycjê, która jest

J.L.: Œl¹sk to pana miejsce na ziemi?

zwi¹zana z pasmem klêsk ostatnich trzystu

A. Stretton: Tak, to piêkna ziemia, jak¿e

lat. To jednak przesz³oœæ, z której trzeba siê

otrz¹sn¹æ. Przysz³oœæ nale¿y do narodów, niedoceniane s¹ wartoœci tu wystêpuj¹ce, które potrafi¹ zadbaæ o swój obraz, Polacy po a i sami Œl¹zacy nie dostrzegaj¹ tego co raz kolejny stracili szansê. „Solidarnoœæ”, najlepsze. Wchodzimy w czasy, w których która jako has³o wesz³a do œwiatowych praca jest wartoœci¹ sam¹ w sobie. ¯eby encyklop edii, kraj, który stworzy³ feno- dobrze wykonywaæ pracê trzeba znaæ pojêcie m e n a l n y r u c h , n i e p o t r a f i ³ z a d b a æ dyscypliny, dobrej organizacji. Œl¹zacy to o wykorzystanie czasu, którego historia daje potrafi¹. Dlatego przewidujê, i¿ Œl¹sk, zazna- zwykle sk¹po i utrwaliæ wizjê nie tylko czam Górny, skazany jest na sukces.

w postaci monumentów. Te bowiem

powszedniej¹, ale tak jak o to zadbali Niemcy,

J.L. Dziêkujê za rozmowê

Rozmowa z Allanem Strettonem - konsulem honorowym

Wielkiej Brytanii w Katowicach

Œl¹sk powinien

siê promowaæ

Allan Stretton

- konsul honorowy Wielkiej Brytanii w Katowicach

Londyn Istambu³ Pary¿

Zag³êbie Ruhry Madryt Sankt-Peterburg Berlin

11.950.000 11.250.000 9.900.000 5.800.000 5.250.000 5.200.000 4.200.000 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Barcelona Rzym Neapol Kijów Lizbona Aglomeracja Katowicka

3.800.000 3.350.000 3.050.000 3.250.000 2.950.000 2.850.000 8.

9.

10.

11.

12.

13.

Stuttgart Birmingham Hamburg Manchester Budapeszt Warszawa Amsterdam

2.650.000 2.600.000 2.550.000 2.500.000 2.400.000 2.400.000 2.150.000 14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Najwiêksze miasta Europy

(wg www.citypopulation.de)

- Panie dochtór, bydom tacy dobrzi i doradzom medecyna, a nie takie œlywki!

co robiæ, aby mój stary tyla we œpiku nie godo³. ******

- Jo im powiem, pani Klycino, niech mu dajom - No, jak¿e siê tam dziœ czuje nasz chory? pyta bez dzieñ dojœæ do s³owa, to ni bydzie godo³ jak œpi. lekarz.

****** Pacjent, wielki bogacz odpowiada:

Pewien wieœniak widzi w aptece, jak aptykorz - Mam wra¿enie, panie doktorze, ¿e stan szykuj¹c mu przepisan¹ medecynê, zlewa j¹ mojego zdrowia znacznie siê poprawi³.

z ró¿nych flaszek, w kierych tylko po troszce - To œwietnie! A z czego to pan wnioskuje?

p³ynów, do jednej flaszki. - Ano, bo w ci¹gu dnia odwiedzali mnie krewni Zniecierpliwiony wo³a: i zauwa¿y³em, ¿e wszyscy bez wyj¹tku mieli bardzo - A có¿ se to panoczku, myœl¹, ¿e jo takie resztki strapione miny!...

byda s³epo³? Jo chca, pierzyna, mieæ œwie¿o ******

ŒL¥SKIE WICE

- z ksi¹¿ki Stanis³awa Ligonia „Bery i bojki œl¹skie”

(Katowice 1957, Wydawnictwo Œl¹sk)

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(17)

Edward £ukaszewicz (18.03.1908 - roln¹, która by³a nie tylko fizycznym zaborem

1994) urodzi³ siê w Brylinach maj¹tku w ro- mienia ale równie¿ szykanami wobec ca³ej dzinie ziemiañskiej, której dobra le¿a³y po rodziny. To, ¿e w Polsce ostatnia zmiana prawej stronie Wis³y, miêdzy Pu³tuskiem w ³adzy o d by ³a siê t ak aksamitnie to zas³uga a P³oñskiem. Urodzi³ siê u progu czasów nie polityków, ale ludzi skrzywdzonych przez fascynuj¹cych a zarazem okrutnych. Jako upad³y ustrój bo oni nie ¿ywili chêci zemsty, ch³opiec, m³odzieniec przezywa³ II Rzeczy- Ed wa rd £u ka sz ew ic z po pr zy go da ch pospolit¹, to pokolenie ch³onê³o odzyskan¹ wojennych (by³ podporucznikiem rezerwy niepodleg³oœæ. Im przekazana niezawis³oœæ w korpusie medycznym WP. broni³ m.in.

by³a jako najcenniejszy depozyt. To tacy Lwowa) absolwent farmacji Uniwersytetu ludzie kultywowali po II wojnie pamiêæ Warszawskiego osiad³ na Œl¹sku, gdzie otwo- niepodleg³ej Dziêki nim powsta³a III Rzeczpo- rzy³ Laboratorium produkuj¹ce leki homeo- spolita, a wszak byli to ludzie okrutnie patyczne. W³adza ludowa nadal polowa³a na po kr zy wd ze ni . W pr zy pa dk u Ed wa rd a ludzi pokroju mgr £ukaszewicza. Ten by³y ju¿

£ukaszewicza by³a to parcelacja rodzinnego ziemianin i kapitalista na dorobku wykoñ- maj¹tku. To polscy ziemianie karmili reformê czony zosta³ nowym genialnym wynalazkiem

socjalistycznego fiskusa - domiarami.

Zahartowany Edward przyj¹³ ten przykry przecie¿ fakt ze stoickim spokojem. Fiat voluntus... Niebawem wst¹pi³ w progi katowickiej apteki Pod Or³em, gdzie pracowa³ do emerytury, a i póŸniej równie¿. Rozwi¹zano izby aptekarskie, jedyn¹ form¹ integracji by³ PTFarm, gdzie dzia³a³. Czasy socrealu nie by³y ³askawe dla aptekarzy, aby utrzymaæ rodzinê mgr £ukaszewicz ( jako ¿e mieszka³ na katowickim Muchowcu zbiera³ wraz z synem konwalie, z których produkowa³o siê leki nasercowe, dostarcza³ równie¿ jad ¿mij, których na prawie bezludnych przestrzeniach wokó³ muchowieckiego lotniska by³o wiele, zdrapywa³ równie¿ sporysz, wszystkie te rzeczy chêtnie kupowa³ Herbapol, zw³aszcza,

¿e by³y one pozyskiwane przez fachowca.

Pracowity i co nieco sceptyczny racjonalista mgr Edward £ukaszewicz szarmancki ziemianin by³ lubiany i szanowany w œro- dowisku i uwielbiany przez pacjentów, a zw³aszcza pacjentki, bo wszak ziemianie mieli nieziemski urok.

Jaros³aw Lewicki

Ziemianin

aptekarzem

Jaros³aw Lewicki

Mgr Edward £ukaszewicz w pracy

O PINIE, INFORMACJE O PINIE, INFORMACJE

(18)

PROFESORA DIONIZEGO MOSKI HISTORIA

APTEKARSTWA ŒL¥SKIEGO PROFESORA DIONIZEGO MOSKI HISTORIA

APTEKARSTWA ŒL¥SKIEGO

Dionizy Moska

Prof. Dionizy Moska

Urodzi³ siê w 1882r ( w Poznaniu lub Bosk¹”. By³ czynnym cz³onkiem Ogólnego innym mieœcie Wielkopolski - brak danych). Zwi¹zku Aptekarzy Województwa Œl¹- Dyplom aptekarza aprobowanego zdoby³ skiego Okrêgu Polskiego Powszechnego w Monachium w 1909r. W liœcie datowanym Towarzystwa Farmaceutycznego w Kato- 23 grudnia 1921 r. wys³anym z Poznania do wicach. Pracowa³ spo³ecznie w Komisji Wy dz ia ³u Zd ro wi a Pu bl ic zn eg o pr zy Rewizyjnej oraz w Komisji ds. Przepisów Naczelnej Radzie Ludowej w Katowicach Œl¹skich „PŒ”. Niemieckie w³adze okupa- Grzesiecki przesy³a wycinek z gazety cyjne przejê³y na w³asnoœæ polsk¹ aptekê

„Zentralblatt” informuj¹c o og³oszonym Grzesieckiego. Wiktor Grzesiecki zosta³ konkursie na koncesje siedmiu aptek na aresztowany i osadzony w hitlerowskim obszarz e Górnego Œl¹ska przyzna nego obozie koncentracyjnym w Gusen zgin¹³ Polsce. Og³oszenie wyda³ Prezydent w 1940 r.

Rejencji Opolskiej. Œl¹ski Urz¹d Woje-

wódzki w Katowicach og³osi³ konkurs na Dionizy Moska

stanowisko referenta (inspektora) aptekar- skiego w Wydziale Zdrowia Publicznego.

Wiktor Grzesiecki przyby³ z Poznania na

ród³a: D. Moska: Apteki i aptekarstwo w autono-

Górny Œl¹sk i obj¹³ stanowisko inspektora

micznym województwie Œl¹skim w II Rzeczypospolitej

farmaceutycznego w Urzêdzie Wojewódz-

Polskie w latach 1922 1939. Œl¹ska Akademia

twa Œl¹skiego w latach 1922 - 1924 w Kato-

Medyczna, Sosnowiec 1992r, s.26, 63,115,252,329;

F. Nowak: Materia³y do historii aptekarzy œl¹skich i ich

wicach. By³ pierwszym polskim inspekto-

udzia³ w walkach narodowo - wyzwoleñczych. PZWL,

rem farmaceutycznym w województwie

Warszawa 1964, s.25; Ministerstwo Opieki Spo³ecznej

œl¹skim.

Urzêdowy Spis: lekarzy, lekarzy dentystów,

Wiktor Karol Grzesiecki otrzyma³

farmaceutów... Warszawa 1939, s.25. Rocznik Farmaceutyczny, nak³. farmaceutycznego Instytutu

koncesjê osobist¹ 3 wrzeœnia 1924r na

Naczelnej Izby Aptekarskiej, Warszawa 1949/50,

otwarcie i prowadzenie nowej apteki

s. 381.; Kalendarz Farmaceutyczny 1924, s. 51;

w Chorzowie III (Stary), ul. Mazurska 16.

Kalendarz Farmaceutyczny 1925, s. 160, 260; Kalen- darz Farmaceutyczny 1939, s.312.

Apteka otrzyma³a nazwê „Pod Matk¹

Wiktor Grzesiecki (1882 - 1940)

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(19)

Wincenty Grz yma³a (1895 - 1944) D¹browskim wchodzi³ w sk³ad sosno- farmaceuta, dzia³acz zwi¹zkowy. Ur. 22.01. wi ec ki eg o za rz ¹d u Od dz ia ³u ZZ FP . w Siedlcach, jako syn Bronis³awa W latach 1936 1939 by³ prezesem Zwi¹zku i M a r i a n n y . G i m n a z j u m u k o ñ c z y ³ Zawodow ego Farm aceutów Pracowników w Petersburgu podczas pierwszej wojny Oddzia³u w Bielsku Bia³ej (w lutym 1939) œwiatowej, tam te¿ podj¹³ praktykê zmieniono nazwê na Oddzia³ Œl¹sko- zawodow¹ w aptece. Wróci³ do kraju Cieszyñski). W latach miêdzywojennych w 1919r i podj¹³ pracê w aptece w Siedlcach, by ³ cz³on ki em Zw i¹ zk u Zacho dn ie go a nastêpnie w Ostrowie Mazowieckim. Od (a nawet jej przewodnicz¹cym). W latach 1923r pracuje w aptece mgr Eugeniusza 1938 -39 pe³ni³ obowi¹zki cz³onka Komisji Wejmera w Niwce ko³o Sosnowca. Nale¿a³ Organizacyjnej Zarz¹du G³ównego ZZFP do Polskiej Partii Socjalistycznej (pe³ni¹c w Warszawie.

pr ze z p ew ie n c za s f un kc jê pr ze wo - We wrzeœniu 1939r Grzyma³a zosta³ dnicz¹cego. Za³o¿y³ Towarzystwo Uniwer- powo³any do wojska polskiego walczy³ pod sytetu Robotniczego (na którym by³ wyk³a- Lwowem. W 1940r osiedli³ siê w Warszawie

dowc¹). pracowa³ w aptece Komorowskiego. Dzia³a³

St ud ia fa rm ac eu ty cz ne po dj ¹³ na w ruchu oporu pod pseudonimem „Orze³”.

Wydziale farmaceutycznym Uniwersytetu Bra³ czynny udzia³ w powstaniu warsza- Warszawskiego (1926). Dyplom magistra wskim. Po powstaniu zosta³ wywieziony do farmacji uzyska³ w 1929r. W tym samym obozu koncentracyjnego we Flessenburgu, roku obj¹³ funkcjê zastêpcy kierownika gdzie zgin¹³ 19 listopada 1944r, cia³o apteki Kasy Chorych w Chrzanowie. spalono w krematori um. W 1939r za zas³ugi W 1932r zorganizowa³ aptekê Ubezpie- zawodowo-spo³eczne zosta³ odznaczony czalni Spo³ecznej w Œremie, a nastêpnie S rebrn ym Krzy¿em Zas³ugi.

w GnieŸnie woj. poznañskiego. W obu

aptekach pe³ni³ funkcje kierownika. Dionizy Moska

W 1935r przenosi siê do Bia³ej k. Bielska,

gdzie obj¹³ kierownictwo apteki Ubezpie-

F.Nowak: Materia³y do historii aptekarzy œl¹skich i ich

czalni Spo³ecznej.

udzia³ w walkach narodowo wyzwoleñczych. PZWL.

Warszawa 1964r; D. Moska: Apteki i aptekarstwo

Wincenty Grzyma³a nale¿a³ do akty-

w a u t o n o m i c z n y m w o j e w ó d z t w i e œ l ¹ s k i m

wnych dzia³aczy zwi¹zkowych. Do Zwi¹zku

w II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1922 1939.

Zawodowego Farmaceutów Pracowników

Œl¹ska Akademia Medyczna. Katowice 1992. Materia³y w³asne w archiwum autora.

wst¹pi³ w 1919r. Pracuj¹c w Zag³êbiu

Wincenty Grzyma³a (1895 - 1944)

O PINIE, INFORMACJE O PINIE, INFORMACJE

(20)

„Aptekarz” przet³umaczy³ i wyda³ amerykañsk¹ ksi¹¿kê Marcii Angell, wybitnej znawczyni prawdy o farmacji.

Marcia Angell

Prawda o firmach

Farmaceutycznych

Jak nas oszukuj¹ i co z tym robiæ?

Suplement do „Aptekarza” Vol 13 (2005) ISSN 1230-8730

Kup jeden egzemplarz ksi¹¿ki kosztuj¹cy 50 z³.

Kosztuje du¿o, ale warto zap³aciæ, bo ksi¹¿ka jest bardzo interesuj¹ca, a wydatek pozwala sfinansowaæ jej bezp³atn¹ dystrybucjê do parlamentu, rz¹du, uczelni, bibliotek.

Dr Tadeusz J. Szuba Redaktor Naczelny

P.S. Zamówienie mo¿na z³o¿yæ do OIA w Katowicach. Izba je przeka¿e wydawcy, ten wystawi fakturê pro forma wskazuj¹c¹ sposób zap³aty.

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(21)

ctwo, w³ókiennictwo, chemia et cetera).

Wyk³ad 19. Ekonomika farmakoterapii

Farmacja przemys³owa d³ugo by³a doczepio-

Wyk³ad 20. Farmakoekonomika

na do chemii. W farmaceutycznych Pabia- Po³¹czy³em dwa wyk³ady w jednym nie

nicach (obecnie Polfa, dawniej Ciba) do bez powodu. Ko³a historii nauk farmaceu-

II wojny œwiatowej robiono barwniki. W far- tyczno-ekonomicznych potoczy³y siê tak, ¿e

maceutycznym Tarchominie artyku³em Nr 1 farmakoekonomika (po polsku ekonomika

by³ kwas octowy. Ale du¿y biznes farmaceu- leku), która powinna s³u¿yæ ca³ej gospodarce

tyczny rós³ szybko, a wraz z nim potrzebna farmaceutycznej: aptece, wytwórni, labora-

by³a ekonomika leku. Uczono jej w szko³ach torium, poszukiwaniu leków, badaniu,

politechnicznych, a nie uniwersyteckich. Te wytwarzaniu, stosowaniu, obecnie s³u¿y

ostatnie przygotowywa³y kadry farmaceu- tylko lekarzom i firmom zw¹cym siê

tyczne dla biznesu bardzo ma³ego, dla aptek.

innowacyjnymi. Zosta³a przekszta³cona

Z czasem i biznes apteczny sta³ siê bardzo w ekonomikê farmakoterapii. Gorzej zosta³a

du¿y nie dlatego, ¿e prê¿ny przemys³ wynaturzona i rozwiniêta tak, by umo¿liwiæ

produkowa³ i dostarcza³ coraz wiêcej dla koncernom farmaceutycznym wodzenie

zaspokojenia potrzeb zdrowotnych oraz zro- lekarzy za nos. Postarajmy siê poznaæ

zumia³ej ¿¹dzy zysku, lecz dlatego, ¿e nowo- prawdê.

czesne pañstwa rozwinê³y systemy opieki Praca przy lekach jest nie tylko dzia³al-

spo³ecznej rozszerzaj¹c dostêp do leków noœci¹ humanitarn¹, lecz tak¿e gospodarcz¹.

wszystkich ludzi, nie tylko zamo¿nych.

Pewne minimum wiedzy ekonomicznej jest

Sprawa dostêpu do leków spêdza nam dziœ nieodzowne.

sen z oczu, przy istnieniu zamo¿nego Naro- Z lekami maj¹ do czynienia farmaceuci

dowego Funduszu Zdrowia, bo ceny nowych i lekarze. I jedni i drudzy powinni lizn¹æ

leków bywaj¹ astronomiczne. Problem kosztu ekonomii. Farmaceuci sporo, lekarze du¿o

leków istnia³ zawsze w ³agodniejszym lub mniej. Zakres wiedzy dla farmaceutów

ostrzejszym stopniu. Historycy farmacji mog¹ powinien siê nazywaæ ekonomik¹ leku

powiedzieæ, ¿e przed wojn¹ co prawda nie (farmakoekonomik¹), a dla lekarzy ekono-

istnia³y leki kosztuj¹ce 500 z³ 1000 z³ 2000 mik¹ farmakoterapii. Pomijamy tu ekono-

z³, ale lek, czy to przemys³owy flakon syropu, mikê ochrony zdrowia, naukê ostatnio bardzo

czy recepturowa mikstura zrobiona w aptece, rozwijan¹ na Zachodzie (health economics),

kosztowa³ 3 z³ 5 z³ 7 z³. A œredni statystyczny która bardziej przydatna jest administra-

zarobek pracownika fizycznego w 1938 r. w torom „przemys³u” zdrowia, nie lekarzom

przeliczeniu na 1 dzieñ wynosi³ 5,92 z³, i farmaceutom.

umys³owego 9,35 z³. Ten zarobek musia³ Ekonomika leku (ekonomika farmacji)

wystarczyæ na utrzymanie ca³ej rodziny:

jest nauk¹ star¹. Nie a¿ tak star¹ jak

po¿ywienie, odzie¿, mieszkanie, ogrzewanie ekonomia poczêta przez Adama Smitha w

itd. Zakup lekarstwa by³ zawsze problemem.

XVIII wieku i Davida Ricardo w pocz¹tkach

Widzimy wiêc, ¿e ekonomika leku by³a i jest XIX wieku, ale star¹, bo datuj¹c¹ siê od

obiektywnie potrzebna. I konsumentom (ich drugiej po³owy XIX wieku, od czasu takiego

kasom chorych, ministerstwom zdrowia), by stadium rozwoju kapitalizmu, kiedy oprócz

podejmowaæ rozs¹dne decyzje zakupu lub rolnictwa, manufaktury, ¿eglugi, handlu

refundacji, i producentom, by maksy- zaistnia³y ró¿ne ga³êzie przemys³u (górni-

Tadeusz J. Szuba

Ekonomika leku.

Podrêcznik dla studentów farmacji i farmaceutów

Dr Tadeusz Szuba

O PINIE, INFORMACJE O PINIE, INFORMACJE

(22)

malizowaæ efekty pracy, móc pobieraæ ceny lizy medyczno-ekonomicznej. Np. w przypad- mo¿liwe do udŸwigniêcia przez chorych. ku ³agodnego przerostu prostaty rachunek Jako ¿e farmacja, zarówno w sensie ekonomiczny mo¿e pomagaæ w decyzji, czy wytwarzania dóbr, jak i obrotu nimi, bardzo preferowaæ zabiegi „bezoperacyjnej” resekcji, ró¿n i siê od in nych ga³ê zi go spod arki czy leczenie farmakologiczne. Istnieje te¿

narodowej, istnieje du¿y k³opot z nauk¹ i dy- ogromnie du¿o sytuacji, w których lekarze daktyk¹ farmaceutyczno-ekonomiczn¹. stoj¹ przed decyzj¹ wyboru œrodków Powinny to robiæ uczelnie ekonomiczne, ale fa rm ak ol og ic zn yc h. Oc zy wi œc ie za ws ze nie robi¹, bo nie potrafi¹. Nie potrafi¹, bo powinn i wybier aæ œrodek skuteczniejs zy eko nom iœc i nie zna j¹ tow aro zna wst wa i bezpieczniejszy. Ale jeœli podobnie skute- farmaceutycznego. Z koniecznoœci musi to byæ cznych i bezpiecznych jest kilka, lekarz zadaniem uczelni farmaceutycznych, które powinien wybraæ tañszy.

te¿ kiepsko sobie z tym radz¹. Jednak ³atwiej Przy setkach chorób i tysi¹cach leków jes t fa rma ceu cie nau czy æ si ê pe wne go ekonomika farmakoterapii (medycyny) jest kw an tu m ek on om ii , ni ¿ ek on om iœ ci e obiektywnie potrzebn¹ nauk¹. Szko³y medy- rozeznaæ choæby najprostsze tajniki farmacji. czne podchodz¹ do niej bez dostatecznego

Przestañmy jednak mówiæ o trudnoœciach, zapa³u, bo lekarze maj¹ umys³y zaabsorbo- lecz stwierdŸmy po prostu, ¿e ekonomika leku wane zdrowiem i ¿yciem do tego stopnia, ¿e (farmacji) jest nauk¹, nauk¹ obiektywnie koszt leczenia niezbyt ich interesuje. Ka¿dy potrzebn¹, zarówno producentom, jak inny profesjonalista (adwokat, krawiec, i konsumentom oraz oczywiœcie ich reprezen- artysta, farmaceuta) bierze pod uwagê kie- tantom, instytucjom, organizacjom, stowa- szeñ swego klienta. Lekarz z regu³y siê ni¹ nie rzyszeniom. interesuje, bo ma rzeczywiœcie powa¿niejsze

Program prac naukowych oraz dydaktyki problemy na g³owie.

w zakresie e konomiki le ku, jak ka¿d ej Ekonomika farmakoterapii jest nauk¹, ekonomiki bran¿owej, nie jest i nigdy nie której rola musi rosn¹æ. Niestety, zamiast jej bêdzie jeden, skrystalizowany, sta³y. On siê prawid³owego rozwoju dokonuje siê burzliwy mu si zm ie ni aæ st os ow ni e d o p ot rz eb rozwój wersji pseudonaukowej, sponsoro- gospodarki, a nawet stosownie do potrzeb wan ej przez przemys³. Koncerny farma- i mo¿liwoœci uczelni. Jeœli na przyk³ad ceut yczn e prz yw³a szcz y³y s obie term in nauczenie studenta ekonomiki produkcji farm akoekonomika, stworzy³y z pomoc ¹ i obrotu lekami wymaga 500 godzin, a rektor ekonom is t ów bardzo naukowy jej szkielet, z dziekanem daj¹ nam 300 godzin, musimy który póŸniej z pomoc¹ lekarzy wype³nia siê dokonaæ selekcji tematów. Ka¿dy nauczyciel t r e œ c ia mi sprzyjaj¹cymi zwiêkszaniu sprze- z pewnoœci dokona selekcji innej. da¿y leków dro¿szych i gorszych. Ofiar¹ tej

Ja, na tym etapie historycznym, nakre- „nauki” - humbuga pada wielu lekarzy pra- œli³em zakres zajêæ dydaktycznych Ekono- wych, i dlatego poœwiêcimy jej gros uwagi miki leku w moim podrêczniku (patrz w tym wyk³adzie.

„Aptekarz” Nr 9/2003 str. 194). Konstrukcjê Co jest nauk¹, a co nauk¹ nie jest? Nauk¹ pod rêc zni ka pod da³ em „og óln okr ajo wej ” jest to, co zmierza do poznania prawdy i do jej dyskusji i zosta³a akceptowana przez Zespó³ g³oszenia. Farmakoekonomika serwowana Ekonomiki, Organizacji i Zarz¹dzania obecnie ca³emu œwiatu i Polsce ma zewnê- Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. trzne pozory nauki, paradoksalnie robi du¿o Oczywiœcie ka¿dy wyk³adowca ma prawo bardziej naukowe wra¿enie ni¿ ekonomika uczyæ odmiennie, ale równie¿ nie powinien leku, a w istocie jest maskarad¹ nauki. U jej upieraæ siê przy swoim sposobie nauczania, podstaw le¿y nie g³oszenie prawdy, a walka jeœli ¿ycie gospodarcze podpowie mu potrzebê z prawd¹, g³oszenie nieprawdy.

innego sposobu. Farmakoekonomika sprzedajna, proprze-

Równolegle do nauki ekonomika leku, mys³owa jest nauk¹ bardzo m³od¹. Dawniej uprawianej przez farmaceutów dla dobra by³a (i teraz jest) obiektywnie nikomu do gospodarki i poœrednio dla dobra zdrowia, niczego niepotrzebna. Wyros³a jako antido- istnieje nauka ekonomika farmakoterapii z tum na z³¹ reputacjê przemys³u zaistnia³¹ przeznaczeniem dla lekarzy. Jest to te¿ w latach 60. ubieg³ego stulecia. Wykryto nie- nauka bran¿owa, której nie potrafi¹ uprawiaæ wiarygodne nadu¿ycia producentów leków ekonomiœci . Istnieje w medycynie w iele niewykrywalne wczeœniej wskutek niewiedzy sytuacji i pytañ wymagaj¹cych trudnej ana- (f ar ma ce ut yc zn ej ) ko ns um en tó w i ic h

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(23)

rzeczników. prawdê (4). By³a ona tak ra¿¹ca, ¿e nawet G³ówne zas³ugi œledcze przypisuje siê Labour Party w³¹czy³a do swego programu Senatowi USA. Jak wiadomo, w Stanach postulat nacjonalizacji przemys³u farmaceu- Zjednoczonych w ca³ej gospodarce by³o du¿o tycznego.

nadu¿yæ monopolistycznych i oligopolistycz- Gwo Ÿdz iem ety czn o-p syc hol ogi czn ym nych. Tam nauczono siê z nimi walczyæ. by³o ujawnienie przez Komisjê ds. Monopoli Pow sta ³o dob re pra wo (An tit rus t and w Anglii praktyk cenowych Roche`a przy monopoly law). W³aœnie w Stanach Zjedno- produkcji i sprzeda¿y Chlordiazepoxidu czonych wykszta³ci³y siê kadry polityczne (Librium) i Diazepamu (Valium). Te anksjoli- umiej¹ce patrzeæ kupcom i przemys³owcom tyki mo¿na by³o kupiæ we W³oszech po 10

na rêce. funtów szterlingów za 1 kilogram, a Roche

W senackiej komisji sprawiedliwoœci pod- pobiera³ od National Health Service za 1 kg ko mi te t ds . tr us tó w i mo no po li po d Librium 2000 funtów i Valium 4000 funtów przewodnictwem Estesa Kefauvera przepro- (5).

wadzi³ bardzo pracowite przes³uchania Wiadomoœci o niewyobra¿alnym wyzysku osobistoœci biznesowych (w Izbie Reprezen- uprawianym przez koncerny farmaceutycz- tantów i w Senacie k³amaæ nie wolno!) ne by³y jawne, rozchodzi³y siê po ca³ym i ustali³ liczne fakty w rodzaju (1): œwiecie. Dociera³y te¿ do Polski (6). Klimat

- firma Schering Corporation kupowa³a dla przemys³u by³ nieprzyjazny.

Prednisolon od firmy Upjohn Corporation Prz emy s³ far mac eut ycz ny ch³ ost any p³ac¹c 2,37 dol. za gram i produkowa³a publicznie by³ jednak doœæ zamo¿ny, by sobie tabl etki po ko szci e w³a snym 3,13 dol. zafundowaæ adwokatów. Po przygnêbiaj¹cych (ponosz¹c koszt 32%). Sprzedawa³a je po latach 1960. nast¹pi³y lata 1970., kiedy to 35,80 (w przeliczeniu na gram) z ponad 11- zatrudniono wybitnych ekonomistów do wy- krotnym przebiciem, bielania farmaceutycznych praktyk mono-

- firma Merck Corporation kupowa³a polistycznych.

Prednison od firmy Syntex po 2,06 dol. za Nie sposób pamiêtaæ wszystkich „uczo- gram i robi³a z niego tabletki 5 mg po koszcie nych”, ale wymieñmy kilku z pewnoœci¹ w³asnym 1,36 dol. za 100 tbl. Sprzedawa³a tê wybitnych: G. Teeling-Smith, W.D. Reekie, G.

iloœæ leku po 17,90 dol., co stanowi 1316% Polanyi, D. Schwarzman z krêgu Office of

kosztu, Health Economics w Londynie, opartego na

- firma Upjohn kupowa³a Tolbutamid od finansach The Association of the British firmy Hoechst, robi³a tabletki (Orinase) po Pharmaceutical Industry, oraz H.A. Clymer, koszcie 13,11 dol. za 1000 tbl, w³¹cznie z op³a- H.G. Grabowski, L. Lasagna, S. Peltzman, t¹ licencyjn¹ na rzecz Hoechsta; konsumenci W.M. Wardell z krêgu American Enterprise p³acili za tê iloœæ leku 139 dolarów, Institute w Waszyngtonie, opartego na finan-

- firma Bristol produkowa³a Tetracyclinê sach firm amerykañskich.

cps po 1,67 dol. za 100 szt., a pacjent p³aci³ 51 Trudno jest mierzyæ zak³amanie nauko-

dolarów, we, ale mo¿na powiedzieæ, ¿e w USA by³o

- firma Schering kupowa³a Estradiol od mniej sze; tam jest lêk przed odpow ie- Ro us se la , ta bl et ko wa ³a i sp rz ed aw a³ a dzialnoœci¹ za s³owo i czyn. W Anglii nie by³o (Progynon) po 8,40 dol. za 60 tbl, które j¹ hamulców dla szarlatanerii ekonomicznej.

kosztowa³y 0,12 dol. Poka¿my j¹ na przyk³adzie p³odnego

Takich przyk³adów by³o multum. Obraz apologety monopolistów, W.D. Reekie`go.

nadu¿yæ by³ potwierdzony w toku prac innego Jego odkryciem jest istnienie konkurencji na podkomitetu pod przewodnictwem senatora rynku leków opatentowanych. Reekie ka¿e Huberta Humphreya, farmaceuty, póŸniej na m s iê ci es zy æ, ¿e mo no po li st yc zn e wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych (2). preparaty walcz¹ ze sob¹, twierdzi nawet, ¿e

Stany Zjednoczone prze¿y³y szok. Inne ich mnogoœæ powoduje spadek cen, co jest kraje za ich przyk³adem podjê³y badania oczywist¹ nieprawd¹, bo monopoliœci walcz¹ rynku leków. Podobne odkrycia by³y robione ze sob¹ promocj¹, a nie cen¹. Powiada, ¿e i udokumentowane w Kanadzie (3). Trzês³o firma mo¿e pobieraæ wysokie ceny, gdy¿

siê w Wielkiej Brytanii, gdzie ju¿ w 1961 r. konsumenci s¹ sk³onni je p³aciæ. Napisa³ Public Accounts Committee zwróci³ uwagê na wiele prac z takimi banialukami, ale ca³o- ekscesy, ale dopiero w latach 1965-1967 kszta³t jego odkryæ najlepiej jest przeczytaæ komitet lorda Sainsbury`ego ujawni³ ca³¹ w ksi¹¿ce „Profits, Politics and Drugs” (7).

O PINIE, INFORMACJE O PINIE, INFORMACJE

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :