Handel zagraniczny województwa katowickiego w 1987 roku

Pełen tekst

(1)

- 3 ^ £ < Y y i,

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y

Do wtytfcu odr*»o«o

£»* *r

/ 1 6 Ó 3 ¡ H

HANDEL ZAGRANICZNY

WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W 1987 ROKU

;

Katowice Luty 1988

(2)

aun nom

( M i k i /-/ - »Jawlako ni* «7»tfpuJ».

Z • r 0 / O / - «Jawlako latnlaja, Jadnakia • llotolaoh BniaJaijroti od U o « b , która BOgłyby byd wyraiona uwldo«tniony»l • tablloy tnakaml oyfrowymi, n p n produkoja wyratona Jaat w tyaląoaob ton /■ llombaoh oałkowltyoh/, tnak / O / otnaoaa, U produkoja

» danym pttypadku ula oaiąga 0 ,5 tya. ton.

K r o p k a / . / - »upalny brak lnformaojl, albo brak lnformaojl wlarygodnyoh.

Z n a k A / - wypalnlanla » b r y k i , ta *ig l«d u aa układ tab lloy , Jaat nla- aoiliwa lub aiaoaloaa.'

„W ty »" - o u m h, ta n i a podają *1« watyatklob akladnlkA* au*j ogólnaj.

\

*Jl2XUJSZS araiwi

tl • alotyoh 1 * litr

ty a. » tyai*o ■ * “*tr

«ln . Bilion ^ - “*tr k a a d r a t o ^

t . tona •»* »

Kiaktóra dana llotbo«« B a j* obaraktar ty»o»aaoiry 1 mogą ulao talanoa

» póiniajaiyofi o p r v °"a n l » o h Wojawódtklago Urttdu Statyatyotnago.

W U S Katowice. am.

‘w

(3)

SPIS TREŚCI ' Str.

Uwagi metodyczne ... 3 Uwagi analityczne ... 7

SPIS TABLIC

Eksport województwa katowickiego według rodzajów obrotu 10 Ekśport województwa katowickiego według wybranych gałę­

zi wyrobów ... 10 Eksport województwa katowickiego według orup gałęzi w y ­

robów ... 11 Eksport województwa katowickiego na tle kraju ... 11 Eksport województwa katowickiego według waluty płatności 12 Efektywność eksportu województwa katowickiego ... 12 Eksport województwa katowickiego według krajów sprzedaży 12 Eksport województwa katowickiego do wybranych krajów

według waluty płatności ... . 14 Najwięksi eksporterzy województwa katowickiego ... 15 Import województwa katowickiego według rodzajów obrotu 18 Import województwa katowickiego według grup gałęzi w y r o ­

bów ... IR Struktura importu województwa katowickiego oraz jego

efektywność według grup gałęzi wyrobów ... 19 Import województwa katowickiego według krajów zakupu ... 20 Import województwa katowickiego według waluty płatności 21

Opracował mgr Oai Fryc

(4)

mld zł

E K S P O R T W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O /w cenach bieżących transakcyjnych/

og ół em

II III IV 1984

II I I I IV 1985

II III 1986

IV I II III TV 1987

kwa r t a Iy

• lata

(5)

UWAGI METODYCZNE

Dans statystyczna, dotyczące eksportu -obejmują wartość

t o n e r ó w i usług wywiezionych za granicę w rasach transakcji han­

dlowych. Oans te zostały opracowana centralnie przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie syeteau ewidencji faktur eksportowych FE.

Rodzaj o brotu w statystyce handlu zagranicznego Właściwy ekeport obejmuje i

- eksport towarów 1 usług produkcji krajowej,

- ekeport towarów w rewach kooperacji przemysłowej z zagranicą, - ekeport towarów w rasach apecjallzacjl produkcji pomiędzy kra­

jami RWPG,

- reeksport pośredni, - reeksport bezpośredni, - eksport budownictwa.

Dostawy wewnątrz kraju w rozliczaniu dewizowym obejmująt - dostawy towarów pochodzenia krajowego na cele eksportu wewnę­

trznego oraz dostawy do PHZ *8altona* na zaopatrzenie statków polaklch 1 placówek dyplomatycznych,

- sprzedaż na cele eksportu budownictwa, ,v - sprzedaż towarów pochodzenia krajowego dla przedsiębiorstw

zagranicznych drobnej wytwórczości /firmy polonijne/, przedslę- bioratw wieszanych z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce - oraz dla indywidualnych krajowych odbiorców niw zarejestrowa­

nych w systemie REGON,

- dostawy w ramach pomocy bezpłatnej.

Dostawy wewnątrz kraju w rozliczeniu dewlzowys w rozumieniu sta­

tystyki międzynarodowej nie są zaliczane do eksportu w statystyce handlu zagranicznego. Ewidencja tych dostew prowadzona Jest obok ewidencji właściwego eksportu 1 służy do uzgodnienia z dostawcami wielkości eksportu wewnętrznego.

Eksport na rachnek własny /dostawcy - producenta/

Oznacza sprzedaż towarów 1 usług kontrahentom zagranicznym*

na rachunek dostawcy - producenta za pośrednictes jednostki han­

dlu zagranicznego na podstawia umowy komisowej będż przez produ­

centa samodzielnie na podstawie otrzymanej koncesji. Z a pośreo- nictwo Jednostka handlu zagranicznego otrzymuje pronizj?, która stanowi element kosztów producenta.

(6)

& U w a g i m e to dy cz na

Eksport na rachunek phz /jednostki handlu zagranicznego/

Oznacza eksport towarów i usług nabytych przez te Jednostki od dostawców krajowych na podstawie umowy kupna - sprzedaży po określonych cenach krajowych. Na pokrycie kosztów zwlgzanych z realizację eksportu na swój rachunek 1 wygospodarowanie zysku, Jednostka handlu^zagranicznego otrzymuje «arię.

Obszar płatniczy

Podział obrotów według obszarów płatniczych dokonywany Jast na podstswle waluty płatności w realizacji transakcji handlowych.

Do obrotów z Z obezarsm płatniczym zalicza się obroty rozliczane w walutach krajów aocjallatycznych, t J . w rublach transfsrowych i clearingowych 1 walutach narodowych, do obrotu z II obszarem obroty rozliczane w walutach krajów kapitalistycznych.

Wartość w cenach transakcyjnych w eksporcie

Zawiera wartość sprzedaży towarów i usług w złotych ns bazie FOS lub franco granica Polski, tj. bez opłat za przswóz towsru i Jego ubezpieczenia od granicy polskiej do miejsca przeznaczenia.

Obliczenia war.toścl w cenach transakcyjnych dokonuje się mnożęc wartość w walucie obcej, przez obowiązujący w dniu wystawienia faktury FE kurs waluty według tabeli Kursów Walut NBP.

» r t o ś ć w cenach-krajowych obejmuje:

- przy eksporcie realizowanym za pośrednictwem Jednostki handlu zagranicznego - wartość eksportu w krajowych cenach zakupu stosowanych w rozliczaniach eksportera z dostawcę krajowym, tj. w cenach urzędowych’, regulowanych i umownych pomniejszo­

nych o ewentualny zwrot cła i podatku obrotowego od pośrednich faz produkcji,

- przy akaporcla realizowanym przez producenta samodzielnie w oparciu«o otrzymaną koncesję - wartość w cenach transakcyj­

nych powiększoną o należną dopłatę wyrównawczą 1 pomniejszo­

ny o ewentualny marżę 1 prowizję agenta zagranicznego.

wartość w cenach krajowych Jest kategorię służącą do wyliczenia wskaźników efektywności finansowej ekoportu z punktu widzenia Jed­

nostki handlu zagranicznego.

(7)

Uwagi mctodyczne

H a rz a /p ro wi zj o/

Obejmuje kwotę marży lub prowizji należnej Jednostce handlu zagranicznego z tytułu działalności handlowej. Marża /prowizja/

nie noże występować w przypadku eksportu wła3nej produkcji, rea­

lizowanego przez Jednostki uprawnione do działalności w dziedzi­

nie handlu zagranicznego i prowadzące działalność produkcyjną.

Należność dostawcy

Obejmują wartość należną dostawcy z tytułu sprzedaży na eksport, wynikającą z umowy z eksporterem. W przypadku eksportu realizowanego na rochnek Jednostki handlu zagranicznego /phz/

Jest to wartość wykazana w fakturze sprzedaży wystawionej przez dostawcę, a w przypadku sprzedaży na rachunek własny /na rachu­

nek dostawcy/, Jest to wartość w cenach transakcyjnych pomniej­

szona o marżę lub prowizją eksportera, prowizją agenta zagranicz­

nego, wydatki krajowe i dewizowe poniesione pr2az eksportera w związku z realizacją kontraktu w imieniu wykonawcy, a także pomniejszona o awentualne oboląłania wyrównawcze lub powiflcszonu o ewentualną dopłatą wyrównawczą.

Wynik flnensowy

Stanowi różnicą między wartością eksportu w cenach transak­

cyjnych, a wartością w cenach krajowych powiększoną o marżę lub prowizję eksportera i prowizję agenta zagranicznego ( wartoś­

cią krajową eksportu)

- wynik finansowy dodatni występuje. Jeżeli wartość w cenach

> transakcyjnych Jest wyższa od wartości krajowej eksportu, - wynik finansowy ujemny występuje. Jeżeli wartość w cenach tran­

sakcyjnych Jeet niższa od wartości krajowej eksportu,

- saldo wyniku finansowego stanowi sumę wyników dodatnich 1 u j e m ­ nych .

Wskaźnik efek ty wn oś ci finansował /’,7F/ w eksporcie

Wskaźnik stanowiący relację między wartością krajową ekepor- tu, t j . wartością eksportu w cenach krajowych powiększoną o narżę lub prowizję eksportera i prowizję agenta zagranicznego a warto-*

ścią eksportu w córach transakcyjnych. _

(8)

6 U w a g i a e t o d y c z n a

WF obrazuj* koszt uzyskania 1 złotego przaz Jednostkę handlu zagranicznego.

WF . ____ _

wartość eksportu n cenach tranaakcyjnych k

In mniejsze od jedności wartość przyjmuje ten wskaźnik, tym wlę- kezę opłacalności« charakteryzujs się eksport.

Wartość laportu w cenach tranaakcyjnych CIF Jaat to wartość wyrażona w złotych na warunkach CIF tzn. łącznia z kosztaal tran­

sportu 1 ubezpieczania -do granicy polaklej. Wartość importu w cenla tranaakcyjnaj wyliczono Jako aumę wartości w cenie zakupu w złotych 1 kosztów tranaakcyjnych zagranicznych poanlejazon«

0 wartość kradytu kupieckiego.

Isport w cenla zakupu Jaat to wartość kontraktowa dostawy, w yn i ­ kająca z pomnożenia wertoścl w walucie obcej przez obowiązujący

<s danya dniu kura waluty w złotych wg. Tabeli Kursów Walut NBP.

.(■»rtość laportu w cenie sprzsdaży jest to wartość obliczona w cenach obowiązujących w rozliczeniach Jadnoatek handlu zagrani­

cznego z odbiorcami towarów importowanych, tj.t

- w cenach urzędowych, a Jeżeli ceng urzędowy jest cena detali­

czna «•wartość towaru w tych aenach, poaniejazona o marżę handlu wewnętrznego,

' - w cenach regulowanych, - w cenach umownych.

/

Wskaźnik efektywności /WF/ w imporcie określa relecję wartości lapoctu w cenach aprzedaży .do wartości w cenach tranaakcyjnych 1 oznacza i

- w przypadku WF mniejszego od 1 iaport dotowany będź nierentowny - w przypadku WF wlękazego od 1 import realizowany po cenech

traneekcyJnych powiększonych Jedynie o marżę Jednostki hendlu zagranicznego będi realizujęcy dodatnię akumulecję finaneowę w postaci obclętsó wyrównawczych, cła i podatku obrotowego.

Wynik finansowy w imporcie stanowi różnicę pomiędzy wertościę laportu w cenech sprzedaży pomniejszonę o marżę Jednostki handlu zagranicznsgo, a wartośclę importu w cenach transakcyjnych.

Oane dotyczące importu zoetały opracowane ne podetawle systemu ewidencji faktur Importowych FI.

(9)

UWAGI ANALITYCZNE

Rok 1987 charakteryzowały następujące tendencje w eksporcie i imporcie przedsiębiorstw województwa katowickien - Prawie 2Vi eksportu kraju - to eksport województwa katowicki

‘ (w 1985 r. - 24,7*‘, w 1986 r. - 24,35!).

- Eksport przedsiębiorstw wyriiósł 737,1 mld zł i wzrósł w pori niu z 19.66 r. o 43,2% (w bieżących cenach transakcyjnych - wprost dostaw do I Obszaru płatniczego o 32,4%, a co II o^ł z

0 48,6%.

- Ponad dwukrotnie większy udział eksportu do II obszaru p ł a t ­ niczego (68,9%) niz do I obszaru (31,15).

- Spadek eksportu węgla kamiennego w porównaniu z 1926 r.

(z 34380 tys.t do 31014 tys.t, tj. o około 3.« min t).

- Licząc obroty z I obszarem płatniczym w rublach, a z II ob-:z rem w dolarach p»stąpił wzrost eksportu do I obszaru o 4,' 1 spadek do II obszaru o 1,8%.

- Zróżnicowana dla kraju i- województwa struktura sksoortu do poszczególnych obszarów płatniczych. V: omawianym okresie udział II obszaru płatniczepo w eksporcie województwa w y m ć ę 68,9%, podczas pdv-w eksporcie kraju 59,6%. ':! porównaniu z 1986 r. udział ten dla województwa zwiększył się o 2,6 c * dla kraju o 4,8 pkt.

- Ponad 40« eksportu województwa w 1987 r? - to eksport pal; . i energii. Udział w tym eksporcie węgla kamiennego wyniósł 92,6%. W 1986 r. udział eksportu tej grupy wyrobów w ekspert ogółem wyniósł 55,7"!.

- Wyroby przemysłu elektromaszynowego to druga znacząca gru o wyrobów w eksporcie (33% udziału w eksporcie ogółem w 198’ r i około 23% w 1986 r.) Wzrost udziału tyc.i wyrobów z o s t s ; spowodowany m.in. spadkiem udziału paliw i energii w eksper:

województwa. Udział wyrobów przemysłu metalurgicznego w* badanym roku wyniósł około lź% i zwiększył sie o lii w porównaniu z rokiem poprzednim.

- Wysoki - w porównaniu z 198é r. wzrost eksportu wyrobów przemysłu: c h e m i c z n e g o , drzewno-papierniczego, metalurgiczne oraz mineralnego (wymienione gałęzie osiągnęły wzrost pov.. i•’

60%^ w cenach bieżących transakcyjnych).

- Przedsiębiorstwa województwa katowickiego eksportowały do rc 90 państw.

(10)

Odbiorcami przeważającej części sprzedawanych za granicę wyrobów i usług były: ZSRR, RFN, Austria, Czechosłowacja, Chiny, Włochy, Szwajcaria, Wielka Brytania.

42,2% eksportu to eksport do krajów socjalistycznych, 57 ,8X stanowił eksport do krajów kapitalistycznych.

Eksport przedsiębiorstw województwa katowickiego to przede w szystkim eksport towarów i usług - 9 4 , ĆX eksportu województwa.

Niski udział eksportu w ramach kooperacji przemysłowej z zagranicę oraz w ramach specjalizacji produkcji między krajami RWPG ( 3 ,IX eksportu ogółem).

Wzrost liczby eksportujących przedsiębiorstw z około 450

w 1986 r. do około 500 w 1987 r. (bez kopalń węgla kamiennego reprezentowanych przez Centralę Zbytu Węgla).

Spośród 18 przedsiębiorstw o wartości eksportu ponad 4 mld zł w cenach transakcyjnych tylko 3 osiągnęły zysk na eksporcie (liczony jako różnica między wartością eksportu w cenach transakcyjnych, a wartością krajową eksportu). Są to:

Kombinat Urządzeń Mechanicznych "Bumar-Łabędy" w Gliwicach, Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmag", Zarząd Gwarectwa

w Katowicach,

Przędzalnia Bawełny "Przyjaźń" w Zawierciu.

Rozpatrując ws ka źn ik efektywności finansowej WF (opłacalność eksportu) z^punktu widzenia gospodarki narodowej jako całości - eksport jest efektywny gdy wskaźnik ten jest niższy bądź

ró w n y .j e d n o ś c i . W 1987 r. wskaźnik przekroczył nieznacznie (o 0,04 punktu) granicę jedności i pogorszył się w porównaniu z rokiegf poprzednim. W podziale na obszary płatnicze dużo efektywniejszy był eksport do II niż do I obszaru.

Zanotowano stratę finansową na eksporcie w wysokości 32,3 mld zł, (w 1986 r. zysk wyniósł 25,9 mld zł). Dotyczyło to w większym stopniu II obszaru płatniczego. Centrala Zbytu Węgla zanotowała stratę 424 min zł przy zysku w 1986 r. prawie 60 mld zł.

Znikomy udział sp ół d z i e l c z o ś c i ,organizacji społecznych i pr ze d­

siębiorstw prywatnych w eksporcie wojewóditwa (poniżej IX).

Import przedsiębiorstw województwa katowickiego wyniósł 330,9 mld zł (w cenach transakcyjnych CIF) i był wyższy niż przed rokiem o 52,5%.

40,7X to import z I obszaru płatniczego, 59,3i stanowił import z II obszaru płatniczego. Nastąpił spadek udziału importu

(11)

z I obszaru płatniczego w porównaniu z 1386 r. na rzecz importu z II obszaru.

Wyraźny spadek udziału importu wyrobów przemysłu meta lu rg i­

cznego (z 39,0* w 1986 r. do 35,2* w 1987 r.).

Wzrost udziału w imporcie wyrobów przemysłu elektromaszynowego (z 33,7* w 1986 r7~do 36,2* w 1987 r.).

Import z krajów kapitalistycznych stanowił 54* importu ogółem, a import z krajów socjalistycznych 46*. W 1986 r. sytuacja była odwrotna, większy był udział importu z krajów so cj al is ty­

cznych (prawie 53*).

Spośród państw so cjalistycznych najwięcej importowaliśmy ze ZSRR, Czechosłowacji, NRD, Jugosławii.

Spośród państw kapitalistycznych największy import przypadał na: RFN, Brazylię, Austrię, Włochy, Francję, Szwajcarię.

Import województwa przeznaczony był przede wszystkim

na potrzeby bieżącej produkcji (78,7* impor.tuj, import na p o ­ trzeby inwestycyjne wyniósł 13,4*. •

Licząc dynamikę importu w rublach (dla I obszaru) i w dolarach (dla II obszaru) import wzrósł odpowiednio o 6,0* i 11,5*.

9

(12)

10

Tabl. 1. EKSPORT .70JSWÓDZTWA KA TO WICKIEGO W E D Ł U G RO OZ AJ ÓW 03 R 0 T U W T987 R. (ceny bieżące transakcyjne) RODZAJ

OB RO TU

Ogó- i em O b ­

szar 1 O b ­

szar II O g ó ­ łem O b ­

szar I O b ­ szar I w milionach złotych w odsetkach O G Ó Ł E M ... 737083 229497 507586 100,0 100,0 100,0 Eksport towarów

i usług produkcji

krajowej ... 697547 199814 497733 94,6 87, 1 98,1 Eksport w ramach

kooperacji p r z e ­ mysłowej z za-

5813 4599 1214 0,8 2,0 0,2

Eksport w ramach spec ja 1 i zac j i produkcj i p o ­ m i ęd zy krajami

RW PG ... 16860 16816 44 2,3 7,3 0,0 Eksport budownictwa

• i czony met odą

sprzedaży brutto , . 16826 8268 8558 2,3 3,6 1.7 Reeksport b e z p o ś r e d ­

n i

...

33 33 0,0 X 0,0

Reeksport pośredni 3 - 3 0.0 X 0.0

Tabl. 2. • EKSPORT WO JE WÓDZTWA KATO WI CK IE GO WE DŁ UG W Y BR AN YC H GAŁĘZI W Y R O B Ó W

WYSZCZ EG ÓL NI EN IE

1985 1986 1987 Dynamika w X w m l n zł (ceny

t ransakcy j n e) 1986 1985

1987 1986 O G Ó Ł E M ... 417177 514874 737083 123,4 143,2 Udział województwa

katowickiego w e k s p o r ­

cie kraju w X ... 24, 24,3 22,8 X V

X

Węgiel kamienny ... 221033 236371 292018 106,9 123,5 Maszyny i urządzenia .. 43394 54646 94943 125,9 173,7 Środki transportu .... 12908 18827 35890 145,9 190,6 Ayrooy przemysłu

elektrotechnicznego

I elektronicznego .... 4066 4225 7810 103,9 184,9 Wy roby przemysłu

precyzyjnego ... 9179 11978 19622 130,5 163,8 Artykuły r o I n o- sp oż yw­

cze (bez produktów

gospodarki leśnej) ... 1134 1464 1940 129,1 132,5 Pozostały eksport, ... 125463 187363 284860 149,3 152,0

(13)

11

Tabl. 3. EKSPORT WOJEWÓDZTWA. KATOWI CK I EGO WEDŁUG GRUP GAŁĘZI WYROBÓW (ceny bieżące .ransakcyjne)

1987 1986 1967

WySZCZEGÓLNIENIE

w min zł 1986

*100 w odsetkach

O G Ó Ł E M ... 737083 143,2 100,0 100,0 obszar płatniczy I .. 229497 132,4 33,3 31,1

obszar płatniczy I I 507586 148,6 66,7 68,9

Wyroby przemysłu

elektromaszynowego ... 243032 150,2 22,9 33,0

Obiekty budowlane ... 17597 144, 1 2,0 2.4

Pa I i wa i energ i a ... 315426 127,3 55.7 42,8 Wyroby przemysłu

metalurgicznego ... 116910 172,8 14,9 15,9

Wy ro by przemysłu

chemicznego ... 20149 195,9 1.9 2,7

Wyroby przemysłu

mi nera Inego ... 5456 160,8 0,6 0,7

Wyroby przemysłu

dr zewno-pap i ern i czego 1666 180,5 0,1 0,2

Wyroby przemysłu

lekkiego ... 11512 142,9' 1.4 1.6

Wyroby przemysłu

spożywczego i produkty

roIn i c twa ... ... 2313 158,0 0,3 0,3

Towary pozostałe ... 3022 236,3 0.2 0.4

Tabl. 4. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO NA TLE kRAJU W 1987 R.

Wo jewództwo Kraj Wo j e -

wódz two Kra j

W y S Z C Z E ­ GÓLNIENIE

war toić eks- por tu w c e ­ nach t ransak- cy jnych w mln zł

udz i ał w ek-

sporc I e kraju w X ’

wartoić eks­

portu w cenach nach t ransak- cy jnych w mln zł

w odsetkach

O G Ó Ł E M . . 737083 22.8 3227731 100,0 100,0

Obszar p ł a t ­

niczy I .... 229497 17,6 1304567 31, 1 40,4

Obszar płat-

n i czy II .... 507586 26,4 1923144 68,9 •

59,5

(14)

12

Tabl. 5. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG WALUTY PŁATNOŚCMtceny bieżflce)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - w mln zł b - w ml n rub I i c - w mln do I. USA

198S 1986 1987

w liczbach bezwzalędnych 1986

•100 O G Ó Ł E M ... *17177 51*87* 737083 1*3,2 Óbszar płatniczy I .. a 138881 173359 229*97 132,*

b 1665 1883 1971 104,7

Obszar płatniczy II . a 278296 3*1515 507586 1*8,6

c 1891 19*9 191* 98,2

1/ Wartość w rublach ! dolarach obliczono iwedłus średnich kursów rubla I dolara za odpowiedni rok.

Tabl. 6. EFEKTYWNOŚĆ EKSPORTU WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE

1985 1986 1987

wskaźnik efektywności finansowej (WF)

O G Ó - E M ... 0,91 0,95 1,0*

Obszar płatniczy I ... 1,06 1.12 1,15 Obszar płatniczy II . ... 0,8* 0 ^ 6 0,99 Tabl. 7. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWI CK I EGO WEDŁUG K R AJ ÓW SPRZEDAŻY

WYSZCZEGÓLNIENIE a - 1986

b - 1987

/Kar t ość w ce- nach t ran- sak- cy jnych

Wynik f i nan- sowy (saI d o )

WF

War tośó w c e ­ nach t ransak- cyjnych

1986

•100 w min zł (ceny bieżące)

O G Ó Ł E M ... a 51*87* 25886 0,91 X

b 737083 -32293 1,0* 143,2

OBSZAR I ... a

.... b

229*97173359 -3*899-8306 1,061.15 132,4X

w tym: *

ZSRR ... a 91065 -13303 1,15 X

b 1190*2 -22279 1,19 130,7

Czechosłowacja ... a 26981 -1960 1,07 X

b 38*07 -3671 1,10 142,*

NRO ... a 20156 -392 1,02 X

b 272*8 96 1,00 135,2

Rumun i a ... a 12099 -2668 1,22 X

b 161*2 -5393- 1,33 133,*

... a 1*88* -1011 1,07 X

b 1**82 -2*08 1,17 97,3

(15)

13 Tabl. 7. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO AEDUJ3 KRAJÓW SPRZEDAŻY (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - 1986

b - 1987

Wartoić w ce­

nach t ran- sak- cyjnych

Wynik f inan- s owy (saI do)

WF

War t ofć w c e ­ nach

t ransak- cy jnych

1986

»100 w min zł (ceny bieżące)

OBSZAR I (dok.)

Bułgar la ... . a 5298 -404 1,08 x V*

b 9990 -194 1,02 188,6

OBSZAR II ... a 341515 46309 0,86 X

'b 507586 . 2606 0,99 148,6

w tym-.

RF N ... a 41613 5776 0,86 X

b 61674 789 0,99 148,2

Aus i a ... a 23237 9270 0,60 X

b 40959 -135 1,00 176,3

Chiny ... a 23756 59 1,00 X

b 36015 2564 0,93 151,6

17713 250 0,99 X

b 34298 -889 1,03 193,6

Szwa jcarla ... a 12374 -1056 1,09 X

b 32192 -1451 1,05 260,2

Wielka Brytania ... a 15409 1833 0,88 X

b 30912 306 0,99 200,6

Bryzy I i a ... a 20818 4254 0,80 X

b 25273 -3 1,00 121,4

F i nI and i a ... a 17509 5075 .0,-71 X

b 20294 96 1,00 115,9

11502 3260 0,72 X

b 19395 -6 1,0.0 168,6

Jugosławla ...a 14126 1144 0,92 X

b 16344 955 0,94 115,7

Be IgI a ... a 7194 376 0,95 X

b 14224 101 0,99 197,7

IrI and la ... a 8547 2988 0,65 X

b 12050 0 1,00 141,0

Holandia ... a 6503 976 0,85 X

b 10772 -214 1,02 165,7

Fr anc Ja ... . a 4975 -29 1,01 X

b 10381 -476 1,05 208,7

ZSRR ... a 17519 7641 0,56 X

b 23592 - 1,00 134 ,7

4153 452 0,89 X

b 2815 189 0,93 67,8

(16)

Tao I . 7 . EKSPORT WDJEVtóDZTW KATOWI£X1EGO <'£DŁLG KRAJÓW SPPZEDA2Y (d o k .)

w y s z c z e g ó l n i e n i e a - 1986 b - 1907

Wa r t o w c e ­ nach t ran- sak - cy jnych

Wyn i k

fInan- V

sowy

(saI d o )

WF

Wa r t o i ć w c e ­ nach transak­

cyjnych 1986 -100 w mln zł (ceny bieżące)

O e S Z A R II (ook.>

•Vegry ... a 2599 85 0,97 X

b 2159 242 0,89 83,1

Czechosłowacja ... a 202 -12 1,06 X

b 558 33 0,94 276,2

B u ł gar i a ... a 176 2 0,99 X

b 537 - 1,00 305,1

NRO ... a 251 -22 1,09 X

b 261 -42 1. 15 104,0

Tao I . 8. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO DO WYBRANYCH KRAJÓW /;e d l u g w a l u t y p ł a t n o ś c i

KRAJE a - 1987 b - 1986*100

Ob s z a r płatniczy I w mln rubI i

Obszar p ł a t ­ niczy II w mln d o I . USA

ZSRR ... 1022,6^/ 89,0

b 103,4 89,0

Czechosłowacja ... 329,9 2,1

b 112,5 182,3

hRD ... 234 ,1 1,0.

b 106,9 68,6

JO i a ... 13e,7 10,6

b 105,5 4 U , 8

•'■«gry ... 124,4 8,1

b 77,0 54,9

9ułga r i a ... 85,8 2,0

b 149,1 201,5

RfN ... 0 232,6

b X 97,9

-us t r ;a ... 0 ' 154,5

b X 116,5

Ch i ny ... - 135,8

b X 100,2

//łochy ... - 129. 3

b X 12“ 9

(17)

Tabl. 8. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO DO WYBRANYCH KRAJon

WEDŁUG WALUTY PŁATNOŚCI (dok.) \

KRAJE a - 1987 b - 1986*100

Obszar płatniczy I w ml n r u b I 1

Obszar płat­

niczy II w ml n do K USA

Szwa jcari a ... 121,4

b X 171,9

Wielka Brytania ... _ 116,6

b X 132,6

Brazylia ... . 95,3

b X 80,2

_ 76,5

. b X 76,6

Dan la ... - 73,1

• b X ^11,4

Jugosławia ... - 61,6

b X 76,5

. 53,6

b X 130,7

- 45,4

b X 93,2

Holandia ... . 40,6

b X 109,5

Francja ... . 39,1

b X 137,9

Tabl. 9. NAJWIĘKSI EKSPORTERZY WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE a - 1986

b - 1987

Wartość w c e ­ nach tran- sak- cyj- nych

Na I e- żność dos t aw- cy

Zysk, stra­

ta (-) W F 17

Wartość eks- por tu w ce­

nach t ran- sak- cy jnych

1986 w min zł (ceny bieżące) *100

Centrala Zbytu a 235530 164113 59798 0,75 X

Węgla, Katowice b 291476 277345 -424 1,00 123,8 Kombinat Urządzeń

Mechan i cznych

"Bumar -Ł ab ęd y*, a 63646 54103 -1736 1,03 X

Gl lwice b 70994 * 1402 0,98 111,5

(18)

If.

Tabl. 9. NAJWIĘKSI EKSPORTERZY WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - 1986

b - 1987

Wartoió w c e ­ nach t ran- sak- cy J- nych

Na I e- tnoii dos t aw- cy

Zysk, stra­

ta (-)

W F 1/

Wartość ek s - por tu w c e ­ nach t r an- sak- r v i n r h w min zł (ceny bietące) 1986

»100 21

Ho ta Kaiowice ( a 31953 39435 -10321 1,32 X

Dąbrową Górnicza b 51539 63414 -15224 1,30 161,3 Zakłady M e ta lu rg i­

czne "Tr zebIn i a" , a 12347 • 14651 -2681 1,22 X

Trzeb i n i a b 36075 30630 -2 1,00 292,2

Fabryka Samochodów Mało 1 i trazowych

Zakład Nr ?. a 14652 16976 -2954. 1,20 X

w Tychach b 25325 26822 -2232 1,09 172,8

Zakłady Urządzeń Komputerowych

"M er a- E1 z a b * , a 6725 6301 0 1,00 X

Zabrze b 11058 10211 - 1,00 164,4

Kombinat K o k s o c h e ­

miczny "Zabrze", a 5531 5910 -522 1,09 X

Zabr ze b 9025 10744 -2007 1,22 163,2

rabryka Zmechanizo­

wanych Obudów Ścian.

"Fazos", T a m o - a 4700 4502 -1 1,00

flh.

X

wskie Góry b 7323 6979 1 1,00 155,8

Chorzowska Wy twór- n i a Kons t rukc j i

Stalowych "Kon- a 1304 1252 -3 1,00 X

stal", Chorzów b 7167 7889 -1216 1,17 549,6

Huta im.t.Ced1 era , a 4470 4484 -370 1,08 X

Sosnowi ec b 7124 7076 -481 1,07 159,4

Hu t a Me t a 1 i Ni e ż e 1aznych

"Szop i en i ce" a 4283 5381 -1251 1,29 X

Kat owi ce b 6833 8114 -1541 1,23 159,5

Gwarectwo Me c h a n i ­ zacji Górnictwa

"°olT!ag", Zarząd

Gw ar e c t w a , a 1363 1265 -1 1,00 X

Kat owi ce b 5971 4141 1561 0,74 438,1

P rzedsi eo i or s two Pr ze^tys ł owo- Handlowe, Polskie

Odczynniki C h e m i ­ a 2330 2499 -16S 1,07 X

czne, Głi w i ce b 5743 5743 - 1,00 246,5

(19)

17 Tabl. 9. NAJWIĘKSI EKSPORTERZY WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO (dok.)

l

WYSZCZEGÓLNIENIE a - 1986

b - 1987

War toić w c e ­ nach tran- sak- cyj- nych

Na I e- żnoii dos t aw- cy

Zysk, stra­

ta (-)

i

W F 1/

Wartoii eks­

portu w c e ­ nach t ran- sak- cyjnych

1986 w m i n zł (ęeny bieżące) *100

Fabryka Ob ra b i a ­ rek "Rafamet",

Kuźnia Ra c i b o r ­ a 3839 3817 0 1,00 X

ska b 5391 5371 “ 1,00 140,4

Zakłady Azotowe

lm:P. Findera a 2770 2884 -119 1,04 X

Chorzów b 4871 5020 -394 1,08 175,9

Przędza In i a Bawełny

" P rz yj aź ń', a 3246 2771 376 0,88 X

ZawlercIe b 4353 2905 1310 0,70 134,1

Śląskie Przed- s i ęblors two Kons t rukc J i Stalowych I U r z ą ­ dzeń P r ze my sł o­

wych "Mostostal" a 2284 2072 -139 1,06 X

Zabr ze b 4298 3497 f -77 1,02 188,2

Ce ntrum Naukowo- Produkcyjne Systemów St erowan i a

"Meras ter" a 2620 2515 0 1,00 X

Katowice 1 b 4186 4018 1,00 159,8

1/ Koszt uzysku 1 zł w eksporcie przez jednostki handlu zagrani­

cznego. 2/ Kombinat Metalurgiczny 'Huta Katowice" łącznie z Zakładem Wiodącym, Hut« im.F.Dzi erżyński ego i Zakładem Przerobu Złomu Metali.

(20)

Tabl.10. IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG ROOZAJÓW OBROTU W 1987 R. (ceny bieżące transakcyjne CIF) • RODZAJ

OBROTU

Ogó­

łem

Ob ­ szar I

Ob­

szar II Opó- łen

O b ­ szar I

Ob­

szar I

w min zł w odsetkach

O G Ó Ł E M . . . 350865 13*652 196213 100,0 100,0 100,0 Import na po- .

trzeby bie­

żącej p r o­

dukcji ... 260201 11*362 145839 78,7 84^,9 74,3 Import na po­

trzeby inwe­

stycyjne ... *4409 13461 30948 13,* 10,0 15,8 Import towarów

rynkowych .... 26146 6733 19415 7,? 5,0 9,9

Import na reek­

sporty pośredni 25 14 11 0,0 0,0 0,0

Import na reek­

sport bez­

pośredni .... 82 82 0,0 0,1 X

Ta bl. 11. IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG GRUP GAŁĘZI WYROBÓW (ceny bieżące)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - 1986 b - 1987 c - 1986=100

Wartość w ce­

nach transakcyj­

nych CIF

Wartość w c e ­ nach sprzedaży w min zł

O G Ó Ł E M ... a 216968 259322

- b 330865 397676

c 152,5 153,4

obszar płatniczy I .... a 100533 121770

b * 134652 167956

c 133,9 137,9

obszar płatniczy II ... a 116435 137552

b 196213 229720

c 168,5 167,0

Wyroby przenysłu a 73140 90222

elektromaszynowego b 119841 148611

c 163,9 164,7

Paliwa i energia ... a 126R0 17*87

b 176B8 24092

c 139,5 139,4

Kyroby przenvsłu a 84690 90037

•metalurgicznego o 116642 128092

c 137,7 142,3

(21)

Tabl. -11. IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDtUG GRUP GAŁĘZI WYROBÓW (ceny bieżące) (dok.)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - 1986 b - 1987 ' c - 1986=100

Wartość w ce­

nach transakcyj­

nych CIF

Wartość w c e ­ nach sprzedaży w min zł

Wyroby przemysłu a 25115 30647

chemicznego b 44577 53046

/ c 177,5 173,1 .

Wyroby przemysłu a 7533 8935

mineralnego b 8935 10688

c 118,6 119,6

Wyroby przemysłu drzewno- a 1461 2346

papierniczego b 2905 3827

c 198,8 163, i

Wyroby przemysłu lekkiego a 7227 13036

b 10130 17113

c 140,2 130, e

Wyroby przemysłu spożyw­ a 3712 4894

czego i produkty b 7511 • >8981

rolnictwa c 202,3 183,5

Towary pozostałe ... a 1410 1868

b 2636 3226

c 187,0 172,7

Tabl. 12. STRUKTURA IMPORTU WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO ORAZ JEGO EFEKTYWNOŚĆ WEDŁUG GRUP GAŁĘZI WYROBÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE

1986 1987

w odset­

k a ch3 '

w odset­

kach '

WF WF

0 G Ó Ł E M ... 100,0 1,20 1-00,0 1,20

Tbszar płatniczy I .. 46,3 1.21 40,7 1,25

obszar płatniczy II ,53, 7 1,18 59,3 1,17

Wyroby przemysłu

elektromaszynowego ... 33,7 1,23 36,2 1,24

Paliwa i energia ... 5,8 1,36 5,3 _ . 1 ,36 Wyroby przemysłu me ta­

lurgicznego ... 39,0 1,06 35,2 1,10

Wyroby przemysłu chem i­

11,6 1,22 13,5 1,19

cznego ...

Wyroby przemysłu

mineralnego ... 3.5 1,19 1,20

Wyroby przemysłu

0,9 1,32

d r z e w n o - p a p i e r m c z e g o 0,7 1,61 Wyroby przemysłu

„ekkiegc '... 3,3 1,81 3.1 ! ,69

Wyroby przemysłu spozyw- czeoc i prooukty rol­

nictwa ... ... 1.7 1.32 2,3 1,20

Towary pozostałe ... 0,7 1.32 0,8 1,22

a/ Obliczono według cen transakcyjnych CIF.

(22)

T a M . 13. IMPORT KOJEKÓOZTKA KATOWICKIEGO WEDŁUG KRAJÓW ZAKUPU H 1987 R,

WYSZCZEGÓLNIENIE 3 - i?e7

b - 1986* 100

War'oí'*

w cenach transak­

cyjnych CIF

Wartość w cenach sprzedaży

WF w nln zł (ceny

bieżgce) . w •- . :

0 G Ó l E M ... 330865 397676 1,20

. b 152,5 153,4 X

KRAJE SOCJALISTYCZNE . 152227 189883 1,25

w tyn:

h 133, A 139,2 X

ZSRR ... 80387 98541 1,23

b 130,7 135,0 X

CSRS ... ... ... 18383 23449 1,28

b 129,* 137,8 x .

IWO ... 18275 22664 1,24

t 143,3 145,7 X

Jucoslawia ... a 114 10 15000 1,31

D 182,9 182,0 X

l-.'f;ory ... a 7284 9890 1,36

b 141,5 149,8 X

Rununia ... a 5831 7750 1,33

b 128,0 140,6 X

Chiny ... a 5637 6358 1,13

b 102,4 130,3 X

R u ł n a n a ... a 3257 4059 1, 2*5

h 144,6 138,4 ; x

KRAJE KAPITAŁ ISTYCZtlE a 178638 2 0 7 7 9 3 1,16

w ty n:

b 173,7 169,0 X

a 55908 6 7 8 2 7 1.21

b 159,0 1 6 4 , 8 X

?razy!ia ... a 21694 15 2 1 9 0 , 7 0

b 195,8 1 5 5 , 5 X

Austria ... a 20367 2 5 3 5 6 1 , 2 4

b i e 4 , 4 1 7 0 , 7 X

.’łachy ... a 14799 1 8 197 1 , 2 3

b 275,4 2 6 4 , 4 X

Francja ... a 13309 15818 1 , 1 9

b 169,6 1 9 0 , 2 X

(23)

T a b l . 13. IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG KRAJÓW ZAKUPU W 1987 R. (dok.)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - 1987 b - 1986=100

Wartość w cenach transak­

cyjnych CIF

Wartość w cenach sprzedaży

w min zł (ceny bieżące) KRAJE KAPITALISTYCZNE (dok

Szwajcaria ... a 12645 16091 1,27

b 188,8 174,2 X •

Wielka Brytania ... a 9890 11445 1,16

b 131,1 122,0 X

Szwecja ... a 4960 5693 1,15

. b 176,6 178,1 X

Belgia ... a 4136 5403 1,31

b 167,4 166,9 X

Holandia ... a 3238 4280 1,32

b 166,1 158,1 X

Japonia ... a 3008 3762 1,25

b 81,8 88,2 X

' Tabl. 14. IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG WALUTY PŁATliOŚCI (ceny bieżące)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - w min zł ' b - w raln rubli c - w min doi.USA

1986 1987

w liczbach bezwzględnych

19B6

= 100

O G Ó Ł E M ... a 216968 33/3865

V* '

152,5

obszar płatniczy I a 100533 134652 133 f9

b 1092 1157 106,0

obszar płatniczy II . . . a 116435 196213 168,5

c 664 740 111,5

1/ Wartość w rublach i.dolarach obliczono według średnich kursów rubla i dolara za odpowiedni rok. 2/ Według cen transak­

cyjnych CIF..

(24)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :