Informacja o realizacji ważniejszych zadań społeczno-gospodarczych w województwie, 1984, nr 10

142  Download (0)

Pełen tekst

(1)

r t ~ f

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y

\

P O U F N E

Egz. nr S \

nr ew/c/. Pf. 49 / 84

) INFORMACJA

O REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH

W WOJEWÓDZTWIE

PAŹDZIERNIK 1984

Katowice 13 listopada 1984

(2)

ZNAKI UUOWNS

K r a a k a /-/ - sjawiako ni« wyetępuja.

Z • r o / O / - z j a w i a k o l e t n i a J a , J e d n a k i . « w i l o A o i a o h m n i e j a z y o b o d l l e z b ,

l

k t ó r a m o g ł y b y b y ć w y r a ż o n a u w l d o o z n i o n y m i w t a b l i o y z n a k a . « !

cyfrowymi, np.i Jeieli produkoja wyraiona Jaat w tyaiącaoh ton /w liozbaoh oalkowityoh/, znak /J/ or.naoza, te produkoja w danym przypadku nla oaiąga 0,5 tya. ton.

K r o p k a /./ - «upalny brak informaoji, albo brak informacji wiarygodnych.

Z n a k /x/ - wypełniania rubryki, ta względu na układ tablioy, Jaat nia- r o i l i w e lub n i e o e l c a a .

„V tym" - oznaoza, la nla podaJa aif wazyatkioh składnikAw aumy ogólnaJ.

W A Ż N1K J0Z K 8K R Í> T Y

z ł s ł o t y o h 1 l i t r

t y a . t y a l ą o m m a t r

m i n m m i l l o n m m e t r k w a d r a t o w y

t m t o n a a z t . m s z t u k a

U w a g a . N i e k t ó r e d a n a l i o z b o w a m a j ą o b a r a k t a r t y m o z a a o w y i m o g ą u l e c i m i o n o m

w p ó ź n i e j e z y o ^ ł o p r a o o w a n i a o h W o j e w ó d z k i e g o U r z y d u S t a t y s t y c z n e g o . e

UWAGA, Dynamiki sprzedaży 1 wydajności pracy w przekrojach resor­

towych oraz według miast i gmin opublikowane są w oparciu o przeliczenia dokonane przez przedsiębiorstwa, maję cha­

rakter wstępny i mogę być zawyżone z tytułu niedokładności przeliczeń produkcji eprzedanej za 1983 rok w przedsiębior­

stwach*

WYSZCZEGÓLNIENIE

1983 1984

VIII • IX X I-X VIII IX X I-X j.

Liczba dni:

. . .

kalendarzowych 31 30 31 284 31 30 31 285

roboczych 24 23

*

23 225 24 21 24 226

WUS Katowice. ra m -^ G /M A lt

(3)

SPIS TREŚĆ!

Str .

Podstawowe tendencje w realizacji zadań ... ... i... 8

Przemysł ... ... ... 9

Dziłalność przedsiębiorstw budowlano-montażowych ... 11

Sytuacjo w rolnictwie ... ... ... . 13

Transport ... ...i... . 15

Inwestycje ... ... ... ... ... 17

Uspołecznione budownictwo mieszkaniowe ... . 20

Sytuacja rynkowa ... ... ... ... 22

C e n y , ... ....••... 23

Handel zagraniczny ... ... ... 24

Zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie miesięczne ... . 26

Wyniki finansowe przedsiębiorstw ... ... . 30

Informacja w spranie spisu ludności 1 mieszkań metodę reprezentacyjny .... 3

2

Realizacja zadań w podstawowych działach gospodarki ...

34

Ważniejsze dane w gospodarce uspołecznionej według miesięcy ... . 36

Objaśnienia i uwagi dotyczęce niektórych pojęć 1 definicji majęcych zasto- wanie w sprawozdawczości statystycznej ... .* ... ... 132

Niektóre definicje i pojęcia występujęce w sprawozdawczości finansowej ... 134

Wykaz Informacji wydanych przez WUS w 1984 roku ... ... . 136

Wykaz publikacji w y d a n y c h .przez GUS w 1984 roku znajdujących się w Informa­ tor ium ... 138

SPIS TABLIC

PRZEMYSŁ Sprzedaż produkcji przemysłowej,przeciętne zatrudnienie ,wynagrodzenia oso­ bowe, wydajność pracy i przeciętne wynagrodzenia miesięczne według ważniej­ szych resortów ... ... ... ... 43

Realizacja podstawowych zadań według gałęzi przemysłu ... 44

Ważniejsze wskaźniki charakteryzujące działalność przemysłowe w układzie gałęziowym ... ... ... ... 46

Rytmiczność produkcji sprzedanej w przemyśle uspołecznionym według gałęzi 47 Dynamika sprzedaży produkcji przemysłowej w układzie gałęziowym ... 49

Kształtowanie się przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w pzremyśle uspor- łecznionym ... . 50

Dynamika wynagrodzeń osobowych oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 51 Produkcja podstawowych wyrobów przemysłowych ... ... 52

Przeciętna dzienna produkcja ważniejszych wyrobów ... ... . 53

Wybrane informacje o przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego,lekkie­ go, chemicznego i maszynowego produkujących na rynek ... . 54

Wybrane wskaźniki charakteryzujące efektywność gospodarowania przedsię­ biorstw produkujących na rynek ... ... ... 58

Produkcja ważniejszych wyrobów wybranych przedsiębiorstw przemysłowych na rynek ... ... ... ... ... 61

Robotnikogodziny przepracowane i nie przepracowane na 100 robotników ... 66

Produkcja sprzedana w przemyóle drobnym w okresie 3 kwartałów 1984 ... 68

Przeciętne zatrudnieni* robotników grupy przeayełowej 1 rozwojowej w przemy­ śle uspołecznionym według gałęzi za 3 kwartały 1984 ... ... 68

(4)

BUDOWNICTWO ' Str.

Produkcja podstawowa w uspołecznionych przedsiębiorstwach

budowlano - montażowych ... ... ... ... . 69 Zatrudnienie i wynagradzania osobowe w uspołecznionych

przedsiębiorstwach budowlano - montażowych . 6 9

Wydajność i przeciętne wynagrodzenia miesięczne w uspołe­

cznionych przedsiębiorstwach budowlano - montażowych .... 70 Inwestycyjne płace i linie budów przedsiębiorstw budowla­

no - montażowych 71

Realizacja podstawowych zada* w przedsiębiorstwach budo­

wlano - montażowych ... 72 Ważniejsze wskaźniki charakteryzujęce działalność przed­

siębiorstw budowlano - montażowych w układzie gałęziowym 73 Rytmiczność produkcji podstawowej przedsiębiorstw budo­

wlano - montażowych w układzie gałęziowym 73

Przedsiębiorstwa budowlano - montażowe o podstawowym zna­

czeniu dla gospodarki narodowej ... . 74 Zatrudnienie pracowników administracyjno - biurowych w

przedsiębiorstwach budowlano - montażowych w III kwartale

1984 roku 80

Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach budowlano - montażowych

w III kwartale 1984 roku 80

TRANSPORT

Wartość usług materialnych działalności podstawowej w prze­

dsiębiorstwach transportu i łączności ... 81 Przewozy pasażerów uspołecznionym transportem publicznym 81 Przewozy ładunków uspołecznionym transportem publicznym

i branżowym 81

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia miesięczne w tran- '

sporcie uspołecznionym ... 82 Stan i wykorzystanie taboru samochodowego, silnikowego, cię­

żarowego w transporcie samochodowym publicznym 1 branżowym 83 ROLNICTWO

Skup 4 zbóż ... ... • 84 Skup żywca w przeliczeniu na wagę mięsa ... 84 Skup żywca i produktów p ^ h o d z e n i a zwierzęcego 84 Skup żywca i produktów pochodzenia zwierzęcego wg miesięcy 85 Kontrakty zawarte na dostawę młodego bydła rzeźnego i trzo­

dy chlewnej w gospodarce nieuspołecznionej ... 85 Ceny uzyskiwane przez rolników w transakcjach wolnorynkowych 85 Zaopatrzenie rolnictwa w nawozy sztuczne i wapniowe ••••• 86 Sprzedaż pasz przemysłowych przez Jednostki handlowe CZSR"SCH" 86 Sprzedaż cięgników i niektórych maszyn rolniczych przez

składnice maszyn CZRS oraz etan zapasów 87

Sprzedaż materiałów budowlanych 87

INWESTYC3E

Nakłady inwestycyjne w .gospodarce uspołecznionej 88

Przekazywanie Inwestycji do eksploatacji, w gospodarce

uspołecznionej 89

HANDEL WEWNĘTRZNY

Sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu deta­

licznego i gastronomicznego ... 90 Zapasy w uspołecznionychhprzedsiębiorstwach handlu rynko­

wego ... 90

(5)

HANDEL WEWNETRZNY /dok./ Str.

Sprzedaż s a m o c h o d ó w ... ... 90 Obrót artykułami opałowymi ... ... 91 Dostawy mięsa i przetworów mięsnych oraz drobiu 1 przetworów dro­

biowych na zaopatrzenie rynku województwa katowickiego ... 91 Dostawy ryb 1 przetworów rybnych na zaopatrzenie rynku województwa

k a t o w i c k i e g o ... ... ... 92 Dostawy wybranych towarów na zaopatrzenie rynku województwa kato­

wickiego ... ... ... 92 Dostawy towarów żywnościowych z produkcji krajowej na zaopatrzenie

rynku ... ... . 93 Dc:tery towarów nieżywnośclowych /z wyjątkiem wyrobów przemysłu

chemicznego 1 lekkiego/ na zaopatrzenie rynku przedsiębiorstw pro­

dukcyjnych województwa k a t o w i c k i e g o ... . 94 Dostawy towarów przemysłu chemicznego 1 lekkiego z produkcji krajo­

wej no zaopatrzenie rynku ... 95 Dostawy towarów na zaopatrzenie rynku z przedsiębiorstw województwa

katowickiego ... ... ... 97 Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia w uspołecznionych przedsię­

biorstwach nanolu wewnętrznego ... ... 98 Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia w uspołecznionych przedsię­

biorstwach handlu wewnętrznego rynkowego ... ... . , 99 Zaopatrzenie woJev;ództwa w wybrane towary nleZywnościowe ... 100

CEN Y ,

Przeciętne perły niektórych artykułów rolno - spożywczych na targowi­

skach m i e j s k i c h ... ... ... ... 101 Przeciętne eony detaliczne warzyw 1 owcsćw w Jednostkach handlu

uspołecznionego ... ... . ... ... 101 Prównanie kształtowania się cen targowiskowych i detalicznych niektó­

rych artykułów rolno - spożywczych ... ... 102 ZATRUDNIENIE

Pośrednictwo pracy ... ... ... 102 Czas nie przepracowany przez zatrudnionych w sferze produkcji nate- .

rialnej ... -... 103 Bilans czasu pracy robotników grupy wytwórczej w sferze produkcji

materialnej ... ... ... 104 EKSPORT

Eksport .- import na rachunek własny przedsiębiorstw województwa ka­

towickiego według resortów «... 105 Eksport - import na rachunek własny przedsiębiorstw województwa ka­

towickiego według działów gospodarki narodowej ... 106 Eksport na rachunek własny przedsiębiorstw przemysłowych województwa

katowickiego ... ... . 107 Eksport przedsiębiorstw z terenu województwa katowickiego w/g resortów 118 Eksport przedsiębiorstw województwa katowickiego w/g kierunków .... 118 Przedsiębiorstwa województwa katowickiego o największej wartości

e k s p o r t u ... ... 119 Eksport województwa katowickiego na tle kraju ... 120 FINANSE

Sprzedaż, koszty, rentowność w przedsiębiorstwach uspołecznionych

według wybranych działów i gałęzi gospodarki ... 121 Przedsiębiorstwa przemysłu uspołecznionego według przedilałów wska­

źnika rentowności netto liczonego do kosztu własnego ... 122 Przedsiębiorstwa budownictwa uspołecznionego według przedziałów wska­

źnika rentowności netto liczonego do kosztu własnego ... 123

(6)

FINANSt /dok./ Ser.

Akumulacja finansowa i Jej podział w przedsiębiorstwach uspołecz­

nionych według wybranych działów 1 g a ł ę z i ... ... 124 Obclężenla przedsiębiorstw uspołecznionych na rzecz budZątu państwa 125 Wybrane branże gospodarki uspołecznionej, które korzystały z dota­

cji państwa ... 125 Nos^ty x materiałochłonność eprzeaaży w przedsiębiorstwach prze­

mysłowych według gałęzi ... ' 126 Zapasy w przedsiębiorstwach uspołecznionych według wybranych dzia­

łów i gałęzi ... ... 127 Stan zapasów ważniejszych surowców i materiałów w przedsiębiorstwach

uspołecznionych województwa katowickiego w 1984 roku ... ¿31

(7)

DYNAMIKA PRODUKCOI SPRZEDANEJ W PRZEMYŚLE USPOŁECZNIONYM /analogiczny miesięc poprzedniego roku=100/

/ceny zbytu stałe/

%

1982 1983 1984

/w cenach bleżęcych obowięzujęcych w danym roku/

mld zł 1982 1983 1984

i 50

przemysł ogółem

bez przemysłu

węglowego

(8)

20000

40000

WYDA3N0ŚĆ PRACY

I PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIA W PRZEMYŚLE

1982 1983

WYDOBYCIE WĘGLA KAMIENNEGO

1982 1983 1984

(9)

/

SKUP WAŻNIfUSZYCH PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

3.982 . 1 9 C 3 1 9 0 4

Żywiec rzeźny ogółem Bydło łęcznie z cielętami Trzodo chlewna

Drób

5000

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU VI BUDYNKACH MIESZKALNYCH W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ

1982 1983 1984

3500 -

4000

2000

10 O O

min ton iggo 2C

PRZEWOZY ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE USPOŁECZNIONYM

1983 1984

2000

- ślęska DOKP

— — Transport samochodowy 3QOO-

tony 5000

(10)

PODSTAW OW E TENDENCJE W REALIZACJI ZADAŃ

W okresie 10 miesięcy 1984r. realizacji zadań społeczno - gospodarczych to­

warzyszyły następujące zjawiska i tendencje:

- Produkcja sprzsdąna przemysłu uspołecznionego ogółem /w cenach porównywalnych/ w stosunku do 10 miesięcy ub. roku była ,vyższa o 5,3% /w tym w październiku o 4,6%/, a w porównywalnym czasie pracy równie* wyższa o 4,8%/r październiku o 0,4%/, przy założonym w Centralnym Planie Rocznym wzroście o 4,2%,

- Produkcja sprzedana w okresie 10 miesięcy br, w porównaniu z tym samym okresem ub*

roku wzrosłat

- w przemyśle wydobyr :.

2

ym o 3,3% /w tym w październiku br, wzrosła c 4,7%/

- w przemyśle prze .jorczy« o 6,2% /w tym w październiku wzrosła o 4,6%/

- Utrzymuje się tendencja wzrostowa dynamiki produkcji sprzedanej niemniej,^

w październiku br* 7 gałęzi przemysłu wykazało spadek dynamiki sprzedaży w granicach od 6,5% do 0,1%.

- W okresie 10 miesięcy br, wydobyto łęcznie 158,9 min ton węgla kamiennego, tj, o 2,0 min ton /o 1,3%/ więcej aniżeli w analogicznym okresie ub, roku* W październiku wyr- dobycie oeięgnęło prawie 16,7 min ton i wydobycie to było'wyższe o 4,9%, W całym

1983 roku średnie miesięczne wydobycie wynosiło 15,7 nln ton, a w cięgu 10 miesięcy t br. 15,9 min ton. Założony w CPR wzrost wydobycia węgla kaaiennsgo na 1984 rok w y ­ nosi 0,3%,

- Produkcja energii elektrycznej była o 0,3% wyższa w porównaniu z 10 miesiącami ub, roku, W październiku wyprodukowano mniej energii o 1,6%, CPR zakłada na 1984 rok wzrost produkcji, energii elektrycznej o 4,6%.

- W hutnictwie w okresie I - X br, wyższa niż przed rokiem była

produkcja stali surowej o 6,6%, wyrobów walcowanych o 3,0% /w CPR wzrost o 2,6%/ , cynku o 1,3%, miedzi elektrolitycznej o 8,0% oraz ołowiu o 3,5%,

- W przemyśle przetwórczym od poczętku roku wyprodukowano w województwie o ponad 47%

więcej pralek i wirówek elektrycznych niż w tym sarayft okresie ub, roku. Większa by­

ła także produkcja papieru - o 10,9% 1 o 5,3% obuwia ogółeai. Spadła natomiast w sto­

sunku do 10 miesięcy ub, roku m.ln. produkcja tworzyw aztueznych o 7,8%, środków do prania i mycia o 14,0%, nawozów azotowych o 2,7%, chłodziarek 1 zamrażarek o 1,2%, - Produkcja podstawowa uspołecznionych przedsiębiorstw budowlano - montażowych była wyższa o 10,2% / w cenach porównywalnych/ w stosunku do 10 miesięcy roku ubiegłego, a w październiku wyższa o 7,1%,

m-

- W budownictwie uspołecznionym oddano do użytku w okresie 10 sieslęcy br. 13766 mie-^

szkań. w porównaniu do tego samego okresu ub. roku efekty te były niższe ogółem o 16 mieszkań, przy czym w budownictwie spółdzielczym liczba oddanych do użytku mieszkań /8789/była niższa o 1000 mieszkań, w budownictwie zakładów pracy /4404/ była wyższe

o 632 mieszkania, a w budownictwie komunalnym wzrosła o 353 mieszkania,

- W rolnictwie skup żywca rzeźnego w okresls 10 miesięcy br, kształtował się na pozio­

mie niższym niż w tym samym okresie ub.roku, W przeliczeniu na wagę mlęsć skup by­

dła był niższy o 4,2%, skup clelęt był niższy o 45,2%, a trzody chlewnej o 13,0%.

Skup drobiu zwiększył się o 146,5%, Na wyższym niż przed rokiem poziomie utrzymuje się skup mleka /wzrost o 4,6% /,Skup jaj zmniejszył się o 9,2%.

(11)

Podstawowa tendencje 9

W transporcie kolejowym 1 samochodowym przewieziono łęcznie w okresie 10 miesięcy br. 294,3 min ton ładunków, tj. o 3,7% więcej niż w tym samym okresie ub. roku.

\

W stosunku do 10 miesięcy ub. roku przeciętne zatrudnienie spadło w przedsiębior­

stwach przemysłowych o 0,4% oraz w transporcie samochodowym zmniejszyło się o 4,9%.

Wzrosło natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlano - montażowych o 0,1%, a także w handlu o 1,0%.

W październiku br. wypłaty z zysku dp podziału i nadwyżki bilansowej wyniosły w prze­

myśle prawis 67 min zł, w budownictwie 4 min zł, w transporcie samochodowym 0,9 min zł oraz w handlu 1,7 min zł. Łęcznle wypłaty w październiku br. w wymienionych dzia­

łach gospodarki, wyniosły 73 min zł / we wrześniu br. prawie 165 min zł/, a za 10 miesięcy przekroczyły 9 mld zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 1 zatrudnionego i wydajność pracy w stosunku do 10 miesięcy ub* roku wzrosły:

. ł

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

ogółem .

w tym bez nypła?

z zysku i nadwy­

żki bilansowej

wzrost wydajno­

ści pracy

17,8 15,9 5,8

w budownictwie 25,1 23,8 , 10,1

w transporcie samochodowym 20 „7 14,8

16,9 *

- Sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego wzrosła w okresie 10 miesięcy br. w cenach bieżęcych o 28,6%, przy czym sprzedaż towarów nieżywnościo- wych zwiększyła się o 33,0%, w tym artykułów do produkcji rolnej o 16,6%.

PRZEMYSŁ

Produkcja przemysłowa

W p^źdzlorniku 1984r<, produkcja sprzedana uspołecznionych przedsiębiorstw prze­

mysłowych wyniosła 152,8 mld zł 1 w porównaniu z paździorniklem ubiegłego roku / w ce­

nach porównywalnych/ wzrosła o 4 , 8 % |tj. o 7,0 mld zł, a w porównywalnym czasie pracy o 0,4%. Wzrost ten w przemyśle wydobywczym kształtował się na poziomie 4,7%, a w przemyśle przetwórczym na poziomie 4,8%.

Wyższę produkcję sprzedany w październiku br. w stosunku do października ub.

roku osięgnlęto w większości gałęzi przemysłowych, przy czym w kilku gałęziach wystę- pił spadek produkcji sprzedanej: , apadek produkcji

w przemyśle paliw •••••••

w przemyśle energetycznym w przemyśle hutnictwa żelaza w przemyśle metali nieżelaznych w przemyśle ceramiki szlachetnej w przemyśle spożywczym

Znacznie wyższy od przeciętnego wzrost sprzedaży występił w przemyśle maszy­

nowym / o 26,2%/, precyzyjnym / o 24,8%/, elektrotechnicznym 1 elektronicznym /o 19,1%/

oraz odzieżowym /o 15,4%/.

Produkcja sprzedana przypadająca na 1 zatrudnionego wynosiła w październiku 181,0 tys. zł 1 w porównaniu z analogicznym miesięcem ub. roku wzrosła ogółem o 9,7 tys. z ł (tj. o 5,6%, w tym w przemyśle wydobywczym o 4,3%, a w przetwórczym o 6,9%.

Wysoki wzrost wydajności w październiku br. uzyskano w przemyśle: maezynowym o 29,7%,

•••••••

• ••• • • • o ó,iŚ5 o 1,2%

o 0,2%

o 1,3%

o 6,5%

o 1,5%

(12)

precyzyjnym o 26,4%, elektrotechnicznym 1 elektronicznym o 20,0%, odzieżowym o 26,1%, poligraficznym o 19,8%. Obniżenie wydajności pracy w październiku występlło w prze­

myśle ceramiki szlachetnej o 4,9%, przemyśle energetycznym.o 3,4%.

W okreaie 10 miesięcy br. produkcja sprzedana osięgnęła wartość 1441,7 nld zł 1 w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku / w cenach porównywalnych/ była wy­

ższa o 5,'3%, /o 72,7 mld zł/, natomiast w przemyśle wydobywczym wzrost ten wynosił 3,3%, a w przetwórczym 6,2%« Wzrost produkcji sprzedanej w okresie 10 miesięcy br»

osiągnięto przy obniżonym zatrudnieniu o 0,4%, czyli o 3602 osoby.Przyrost sprzedaży w stosunku do 10 miesięcy ub* roku występił we wszystkich gałęziach przemysłu, przy czym szczególnie wysoki w przemyśle maszynowym /o 12,9%/, precyzyjnym /o 21,1%/, pa­

pierniczym / o 14,6°"» skórzanym / o 13,9%/ oraz poligraficznym /o 15,9%/.

Wydajność pracy mierzona produkcja sprzedany na 1 zatrudnionego w okresie 10 miesięcy br* wynosiła 1704,6 tys. zł i w porównaniu z takim samym ohreeem ub. ro­

ku wzrosła o 5,8% wyprzedzając wzrost sprzedaży o 0,5 punktu. Obniżenie wydajności w okresie I - X br. wystąpiło jedynie w przemyśle energetycznym o 0,5%. W pozosta­

łych gałęziach przemysłowych uzyskano wzrost wydajności, przy czym szczególnie w y ­ soki w przemyśle maszynowym /o 16,1%/, precyzyjnym /o 21,1%/, papierniczym /o 15,2%/,

skórzanym /bl2,2%/. \

Kształtowanie się produkcji sprzedynej, wynagrodzeń oraz wydajności pracy ilustrują następujące dane:

Wy s z c z e g ó l n i e n i e

Styczeń - październik Październil

1981 1982 1983 1984

wzrost “♦

okresem".spadek *-*, w porównaniu z analogicznym roku ubiegłego w %

Produkcja sprzedana

wskaźnik rzeczywisty -15,2 ♦ 1,9 +8,6 +5,3 +4,8 v

w porównywalnym czasie -11,3 +1,7 ♦7,1 +4,8 +0,4

Przeciętne zatrudnienie -0,5 fi h* CD -0,7 -0,4 -0,8.

Wynagrodzenia osobowe ♦25,6 +45,7 +23,1 +17,3 ♦14,2

Produkcja sprzedana na

1 zatrudnionego

wskaźnik rzeczywisty -14,8 ♦3,8 +9,3 +5,8 +5,6 j

w porównywalnym czasie -14,1 +3,5 +7,9 +5,3 ♦1.2

W przemyśle drobnym w okresie 3 kwartałów br. produkcja sprzedana osięgnę- ła wartość 32,0 mld zł 1 w stosunku do 3 kwartałów ub. roku zwiększyła się o 8 , 8 % |przy niezmienionym zatrudnieniu.

Porównujęc kształtowanie się produkcji sprzedanej w poszczególnych branżach przemysłu drobnego zauważamy stosunkowo wysoki przyrost produkcji w stosunku do roku ubiegłego w branży: maszynowej /o 30,7%/, elektrotechnicznej i elektrycznej /o 15,1%/ oraz po- ligrficznej /o 13,1%/. Spadek produkcji występił jedynie w przemyśle drobnym materia­

łów budowlanych /o 4,8%/.

Przemysł drobny partycypuje w produkcji sprzedanej województwa w 2,6%, w za­

trudnieniu w 4,7%.

\

Produkcie podstawowych wyrobów

W październiku br. produkcja podstawowych wyrobów była wyższa w porównaniu z październikiem ub. roku. Najwyższę dynamikę w stosunku do października ub. roku o- sięgnęła produkcja: mlsdzl elektrolitycznej - 114,8%, maszyn, urzędzeń 1 narzędzi ro-

(13)

lniczych i dla gospodarki leśnej - 135,1%, a także obuwia - 118,6%.

Wydobycie węgla kamiennego było wyższe o 4,9% /o 779 tys. ton/, produkcja koksu o 1,C%

/o 4,3 tys. ton/, cynku o 7,9% /o 972 tony/ i ołowiu o 2,4% /o 153 tony/.

Niższa niż w październiku 1983 roku była produkcja:

energii elektrycznej o 1,6%

przerób ropy naftowej o 22,6%

stali surowej o 4,2%

pralek i wirówek elektrycznych o 44,7%

tworzyw sztucznych o 13,4%

środków do prania i mycia o 3,7%

produktów ubój- zwierząt rzeźnych o 31,0%

W okresie 10 miesięcy br. w stosunku do 10 miesięcy ub* roku wzrosło wydoby­

cia »fyla kamiennego o 1,3% osiągając poziom 158,9 min ton. Wzrosła też produkcja ene­

rgii elektrycznej o 0,3% /o 100,2 GWh/ oraz podstawowych wyrobów hutniczych - stall surov»eJ o 5,6%, wyrobów walcowanych o 3,0%, cynku o 1,3%, ołowiu o 3,5% i miedzi ele­

ktrolitycznej o 8,0%c

W zakresie wyrobów rynkowych była wyższa niż przed rokiem produkcja:

~ pralek i wirówek elektrycznych o 47,2% /> 3570 szt /

- obuwia o 5,3% /> 297 tys. par/

- papieru o 10,9% yt>4453 tony/

- produktów uboju zwierząt rzeźnych o 13,2% /o 6486 ton/

Niższa niż przed rokiem byłSę^PodukcJa chłodziarek-i zamrażarek domowych o 1,2%

i środków do prania l otycia o.i4,0%<

Dla potrzeb rolnictwa wzrosła produkcja maszyn, urządzeń i narzędzi rolni­

czych i dla gospodarki leśnej o 10,3%, spadSa natomiast produkcja nawozów azotowych o 2,7%.

Produkcję podstawowych wyrobów » bleżęcyn w porównaniu do lat ubiegłych llustrujo poniższe ¿eetawienie:

WYSZCZEGÓLNIE NIE a - X

b - I - X

1979 1980 1981 S082 1983 1984

i ki i y / r1934 w %

Węgiel kamienny w min ton a 18,0 15,4 13,9 15,7 15,9 16,7 92,4 b 164,8 162,9 133,7 155,9 156,9 158,9 96,4

Energia elektryczna w TW.h a 3,2 2,9 2,7 3,0 3.1 3.1 95,2

b 31,0 30,5 27,3 28,3 29,8 29,9 96,5

Stal surowa w tys. ton a 841,3 831,5 554,2 714,5 776,4 744,0 88,4 b 8203,1 8394,2 7024,3 6292,1 7189,8 7591,7 92,5 Wyroby walcowane w tys. ton a 514,4 449,7 377,7 453,8 478,0 480,4 93,4 b 4822,5 5136,7 4473,9 4003,6 4611,0 4749,2 98,5

Cynk w tya. ton a 14,3 17,9 13,9 12,6 12,4 13,4 93,7

b 172,0 183,9 141,2 134,7 141,2 143,1 83,2

Ołów w tys. ton a 5,5 6,6 6,4 5,8 6,5 6,7 120,9

b 69,5 69,3 56,6 65,8 68,3 70,7 101,8

Miedź w tonach a 1061 1141 854 763 704 808 76,2

b 11098 11169 8541 6610 6148 6642 59,8

We wszystkich wymienionych wyrobach następuje powolne zbliżanie do wielkości pro­

dukcji osiągniętej w analogicznym okresie roku 1979. Oedynie produkcja miedzi w okre­

sie 10 miesięcy br przekroczyła nlawlele penadpołowę produkcji z 10 miesięcy 1979r., a produkcja cynku przekroczyła dopiero 80% produkcji z 1979 roku* W produkcji ołowiu po­

ziom 1979 roku został już przekroczony.

DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BUDOW LANO-M ONTAŻOW YCH

W październiku br. uspołecznione przedsiębiorstwa budowlano - montażowe /łącznie z jednostkami drobnej wytwórczości/ osiągnęły produkcję podstawową wartości

(14)

17659,0 min zł 1 odnotowały opadek o 5,9% w porównaniu z wrześniem br. Wartość robót inwestycyjnych, która w październiku 84r. wyniosła 10901^9 aln zł, spadła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 6,7%» Spadek wartości produkcji podstawowej i robót inwe- stycyjnych w październiku w porównaniu z wrześniea nastąpił we wszystkich gałęziach przedsiębiorstw budowlano - montażowych, przy czym największy / o 8,6% spadek warto­

ści produkcji podstawowej i 13,7% spadek wartości robót inwestycyjnych/ nastąpił w przedsiębiorstwach budownictwa specjalistycznego.

Znaczny spadek produkcji podstawowej w październiku w porównaniu z miesię- cem poprzednim br* oslęgnęły m.in. następujące przedsiębiorstwa!

i Wrzesień 1984-100

Produkcja podstawowa Roboty inwestycyjne ■ Zakład Budowy Sieci Elektrycznych

"EL8UD" Katowice 57,4 v 56,5

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-

Inżynieryjnego Gliwice 58 #6 69,0

Chrzanowskie Przedsiębiorstwo Budo­

wlana Chrzanów 66,4 69,5

śląskie Przedsiębiorstwo Robót D r o ­

gowych Mikołów 66,5 76,1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemy­

słowego Mysłowice

*

76,6 78,4

Bytomskie Przedsiębiorstwo Robót

Elewacyjnych Bytom 75,8 86,2

Na 158 przedsiębiorstw budowlano - montażowych, które w październiku prowa­

dziły działalność produkcyjnę, 74 przedsiębiorstwa oslęgnęły wzrost produkcji w poró­

wnaniu z miesiącem poprzednim.

Przedsiębiorstwa budowlano - montażowe odnotowały w październiku br* w sto­

sunku do października ub. roku wzrost zarówno produkcji podstawowej, jak 1 robót lnws- stycyjnych. W cenach porównywalnych produkcja podstawowa wzrosła w tym okresie o 7,1%, a roboty inwestycyjne zwiększyły się o 11,7%. Wzrost wartośol produkcji podstawowej został osięgnięty przy spadku zatrudnienia ogółem o 0,5 % 1 równoczesnym wzroście zatru­

dnienia liczby robotników produkcji podstawowej /o 0,5%/.

Wydajność pracy mierzona wartośclę produkcji podstawowej przypadajęcej na 1 zatrudnionego ogółem 1 na 1 robotnika produkcji podetawowej uzyskana przez przedelęblo- rstwa budowlano - montażowe w październiku br* była niższa od wydajności pracy osię- , gnlętsj we wrześniu tego roku. Na 1 zatrudnionego ogółem przypadała w październiku pro­

dukcja podstawowa wartości 106,3 tys. zł, i była niższa ó 0,6 % w porównaniu z miesią­

cem ubiegłym. Wydajnoóć pracy mierzona wartośclę produkcji podstawowej przypadajęca na 1 robotnika produkcji podetawowej, wynloeła w październiku 218,0 tys. zł, co oznacza spadek w stosunku do poprzedniego miesięca o 6,4%.

W porównaniu z październikiem 1983r. produkcja podstawowa przypadajęca na 1 zatrudnionego i na 1 robotnika produkcji podstawowej /wyliczona z cen porównywalnych/, była wyższa w bleżęcym miesiącu odpowiednio o 7,6% 1 6,4%.

W okresie 10 mieelęcy br. produkcja podstawowa osięgnlęta przez przedsiębio­

rstwa budowlano - montażowe /łęcznle z jednostkami drobnej wytwórczości/ wyniosła 166577,5 min zł, 1 wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 10,2% /ceny

porównywalne/.

Wartość robót inwestycyjnych została wykonana w tya okresie w wysokości 100726,2 min zł, co oznacza wzrost w stosunku do 10 miesięcy ub. roku o 14,3% /ceny

(15)

t porównywalno/.

17 okresie styczeń -październik br. na 1 zatrudnionego ogółem przypadała produkcjo podstawowa wartości 1002,1 tys, zł. 1 robotnik produkcji podstawówej wyko­

nał od początku roku do końca października produkcję podstowowg wartości 2065,1 tys.

z l . W okresie 10 miesięcy br. wydajność pracy mierzona wartości? produkcji podstawo­

wej ¡'rzypjdijjijćeJ zarówno na 1 zatrudnionego ogółem Jak i na 1 robotnika produkcji podstawowej wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odpowiednio o 10,1% 1 9,0% /w warunkach porównywalnych/.

Poniższe zestawienie zawiera przykłady przedsiębiorstw, które w okresie 10 miesięcy uzyokały produkcję podstawowy na poziomie niższym niż przed roklemt

NAZWA PRZC OS BI0RST.VA Dynamika / I - X 1983=100/ w % produkcji podstawowej wydajności pracy na

1 zatrudnionego ogółem Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót

Ir.iynioryjnych 1 Remontowo - Budo-

wlsnych Chrzanów 94,0 *99,7

Kolejowe Zakłady Automatyki Katowice fc.3,9 87,4

Przodniębiorstwo Produkcji Pomocniczej i Montażowej Budownictwa Rolniczego

Czeladź 74,2 77,7

Rojonowa Przedsiębiorstwo Remontowo-

Budowlane Dębrowa Górnicza 72,7 84,6

* - ' <•

W/g stanu na koniec października br. przedsiębiorstwa budowlano - montażowe prowadziły prace na1 2GC3 placach 1 liniach budów, z czego przypudało nat

- przedsiębiorstwa budownictwa ogólnego 683 placów i lin-il budów - przedsiębiorstwa budownictwa produkcyjno - usługowego 1130 placów i linii budów /

~ przedsiębiorstvia budownictwa specjalistycznego 796 placów i linii budów

"S ogólnej liczby placów i linii budów, na których n/g stanu na koniec paździorr.ilca.pro-*

wadzono były prece, 25 zostało wstrzymanych / 8 w przedsiębiorstwach budownictwa ogó- lnogofc lS w przedsiębiorstwach budownictwa produkcyjno - usługowego, 2 w przedsiębio­

rstwach budownictwa specjalistycznego/. Od początku roku rozpoczęto prace na llSl, o zakońcźbno na 1073 placach i liniach budów.

VI październiku br. poza granicami kraju przedsiębiorstwa budowlano - montażo­

we zatrudniały 7224 osoby, tj. o 0,1% więcej niż w ubiegłym mleslęcu. W okresie 10 ^ miesięcy br. na budowach poza granicami kraju pracowały przeciętnie 6143 osoby.

______, /

S Y T U A C J A w r o l n i c t w i f (

Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły w październiku na zakończenia sze­

regu prac, oraz kontynuowanie pozostałych prac w rolnictwie. W październiku br. za- - kończono zbiór III pokosu siana, który przeznaczono głównie na bieżące skarmianie i spa­

sanie. W ramach siewu Jesiennego zakończono siew zbóż ozimych, które zasiano na powie­

rzchni 71,7 tys. ha, tj. 100% planu. Porównując powierzchnię zasiewów zbóż ozimych z rokiem ubiegłym obsenyuje się zwiększenie powierzchni zasiewów zbóż ozimych o 1,7 tys. ha. __ _____. ’_______________ --- --- --- ---

W październiku zakończono całkowity zbiór ziemniaków i okopowych pastewnych natomiast z pozostałych upraw zebranoswarzyw z 95% powierzchni upraw oraz kukurydzy z 98% powierzchni i buraków cukrowych z 83% powierzchni upraw. Poza w/w pracami kon­

tynuowano w październiku siew poplonów ozimych,których zaawansowanie na koniec paź­

dziernika wyniosło 91,7% planowanej powierzchni oraz prowadzone były orki przedzimo- we , a ich zaawansowanie wyniosło 75,8%. W dalszym ciągu trwa kontraktacja upraw rośli­

nnych, między innymi ood zbiory 1985 roku zakontraktowano 430 ton lnu.co stanowi 12,6%

planu.

(16)

14

W zakresie zaopatrzenia rolnictwa w środki produkcji sytuacja była nastj puj.caiCentrala Naalanna w Katowicach na plan 3550 ten zbóż ozlaych do.tarczyl. 3B 6 Ł , a rozprowadziła 2936 ton, a ¿la.nl.k4« aadz.nlaki. na plan 17750 ton doatarczy- ton

ła 9941 ton.

Gminne Spółdzielnie “Samopomoc Chłopska" rozprowadziły w miesiącu paździer­

niku br. 10013 ton nawozów sztucznych w tym»

- azotowych - 1985 ton

* fosforowych . — 3848 ton - potasowych - 3364 ton - wieloskładnikowych - 816 ton

- wapna nawozowego - 7896 ton __ ___________

W porównaniu do października roku ubiegłego sprzedaż nawozów sztucznych . ogółem wzrosła o 45,5%, w tym: fosforowych o 64,9%, potasowych o 74,8%, wieloskład­

nikowych o 38,5%, wapna nawozowego aź 10 razy, zmalała Jedynie sprzedaż nawozów azo­

towych o 2,5%. Notuje się również wzrost zapasów nawozów w magazynach GS "SCH", któ­

re na koniec października wynosiły ogółem 48595 ton co stanowi 140,7% stanu z roku ubiegłego.

Składnice maszyn CZSR "SCH" w okresie I - X I984r. sprzedały dla rolnictwa między Innymi:

- 457 ezt. cięgnlków, w tym 142 eztuki z importu /mniej o 3,0%/ , '- 104 ezt. przyczep skrzyniowych i wywrotek /mniej o 16,8%/

.- 529 ezt. kultywatorów ciągnikowych /mniej o 46,0%/

Wyższa natomiast była sprzedaż: rozrzutników obornika o 24,7%, snopowięzałek ciągni­

kowych o 13,7%, kopaczek cięgnikowych o 19,0%, pługów 2 - i 3 - skibowych o 19,3%, przetrzęsaczo - zgrabiarek cięgnikowych o 8,2%. '

W okresie 9 miesięcy br. sprzedaż materiałów budowlanych przez jednos­

tki handlowe CZSR aSCH" kształtowała się różnie 1 tak: niższa niż przed rokiem by-

\ * *

ła sprzedaż takich materiałów budowlanych jak: cementu o 2,3%, materiałów ściennych o 33,7%. Wyższa netomiaąt była sprzedaż płyt azbestowo - cementowych o 30,7% 1 wyro ­ bów hutniczych o 10,2%.

W skupie produktów rolnych sytuacja przedstawiała się nieco popiej w po­

równaniu do roku ubiegłego. Skup 4 zbóż w samym tylko październiku w porównaniu z październikiem 1983 wzrósł o 51,6%, a w okresie VII - X br. w porównaniu do tego sa­

mego okresu ubiegłego roku zanotowano wzrost o 8,6%, w tym: żyta o 14,5%, pszenicy o 0,6%, Jęczmienia o 14,9%, Zmniejszył się Jedynie akup owsa z mieszankami o 23,7%,

Skup żywca rzeźnego ogółem w przeliczeniu na wagę mięsa w październiku wzróeł o 2,2% w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost następił w skupi|e<j>w£ec g04J*7%

oraz drobiu o 201,5%. Obniżył się natomiast skup bydła bez cieląt o 27,0%/*trzody chlewnej o 5,1% oraz koni o 11,9%. W październiku br. nastąpił wzrost skupu mleka 0 5,2% oraz spadek akupu Jaj ą 27,3%.

Nie najlepiej przebiega kontraktacja trzody chlewnej od goapodaratw indy­

widualnych. Na październik br. zakontraktowano 2,5 tys. sztuk, na liatopad 1,7 tya.

eztuk, na grudzień 2,0 tys. sztuk, co w porównaniu z analogicznymi mieslęcaml roku ubiegłego stanowi odpowiednio 59,8%, 39,1%, 47,6%. Nieco lepiej przedstawia się kontraktacja młodego bydła rzeźnego, które w porównaniu z 1analogicznymi mieslęcaml roku ubiegłego Jest nlżeze tylko: na październik o 2,7%, na listopad o 29,1%, na gru­

dzień o 4,0%. Również realizacja doetaw kontraktacyjnych młodego bydła rzeźnego jest wyższa niż trzody chlewnej 1 wynosi 89,5% kontraktów zawartyęh na dostawę w okresie 1 - IX br., a trzody chlewnej 76,6%, mimo że eprzedaż pasz przemysłowych Jeat wyższa w okresie I - X O 57,4% 1 wynosi 28728 ton.

(17)

/

W transakcjach wolnorynkowych ceny uzyskiwane przez rolników Indywidua­

lnych w październiku br. były wyższe od 0,3% do 15,1% za produkty pochodzenia zwie­

rzęcego, natomiast za produkty pochodzenia roślinnego były . niższe, a ich epadek wahał się w granicach od 0,2% do 17,0%.

TRANSPORT

Transport kolejowy

' ' . .

Śląska DOKP przewiozła w październiku br. 17,4 min ton ładunków, w tym 12,6 min ton węgla wykonując plany operatywne» przewozów ładunków ogółem w 98,9% i przewozów węgla w 94,3%* W porównaniu z październikiem 1983 przewieziono więcej ła­

dunków ogółem o 0,2 min ton /o 1,1%/ 1 węgla o 0,1 nln ton /o 1,1%/*

W okresie styczeń - październik przewieziono 174,8 min ton ładunków ogółem^

w tym 129,3 min ton węgla 1 wykonano plan przewozów ładunków - ogółem w 100,2% oraz plan przewozów węgla w 99,6%. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego prze­

wieziono więcej ładunków - ogółem o 4,3% min ton /o 2,5%/, a węgla więcej o 3,9 min ton /o 3,1%/.

_■» Linię Hutniczo - Siarkową /LHS/ przewieziono w październiku br. 223,0 tys.

ton ładunków - ogółem, w tym 188,8 tys. ton węgla wykonując plan operatywny w 85,6%

yn zakresie przewozów ładunków - ogółem , w 83,4% w zakresie załadunków węgla . IV o- kresie styczeń - październik przewieziono 2405,8 tys. ton ładunków, w tym 2171,3 tys.

ton węgla, wykonując plan przewozów ładunków - ogółem w 95,9%, a plan przewozów węgla w 99,2%.

We wrześniu br. użytkownicy Śląskiej DOKP przetrzymali ponad czae wolny od kar umownych przeciętnie na dobę 899 wagonów nfe 5836,5 wagonogodziny. W porównaniu z wrześniem 1983 r. przetrzymano średnio na dobę o 313 wagonów mniej, w czasie krót­

szym o 281,8 wagonogodzin. Najdłużej we wrzeóniu br. wagony przetrzymali: Huta "Łaziska 5367 wagonogodzin. Huta "Katowice" 4561 wagonogodzin,Huta “Pokój" 4226 wagonogodzin.

Huta "Bieruta" 4257 wagonogodzin.

Transport samochodowy

Odziały Krajowej Pańetwowej Komunikacji Samochodowej mające siedzibę na terenie województwa w październiku br. poeladały órednio dziennie 1246 autobusów i 1830 pojazdów ciężarowych» Przedsiębiorstwa transportu samochodowego branżowego po­

eladały w październiku br. średnio dziennie 12225 pojazdów ciężarowych i w porównaniu z październikiem 1983 roku mniej o 349 pojazdów ciężarowych.

Wykorzyetanie taboru autobusowego w oddziałach KPKS ilustruje poniższe ze- stawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE , 1984 1983

IX *

Średni dzienny etan inwentarzowy w szt 1233 1246 1291

Średni dzienny stan taboru w pracy8^ 74,2 74,2 70,6

w przestojach w %

z przyczyn technicznych 19,9 21,6 21,2

z przyczyn eksploatacyjnych ^ . . . . 5,9 4,2 8,2

Współczynnik gotowości technlcznsj 0,801 0,784 0,788

a/ W procentach do średniego dziennego stanu inwentarzowego, b/ Łącznie z planowymi przestojami w niedziele 1 dni wolne od pracy.

Przewozy pasażerów taborem autobusowym

Odziały Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej przewiozły w paźdzler-

(18)

16

nlku br. 10,4 min pasażerów, co etanowi 93,1% wykonania z października 1963 roku«

W okresie 10 mleelęcy przewieziono 107,3 min pasażerów, t J . o 8,6% mniej''•niż w analo­

gicznym okresie roku ubiegłego*

Przewozy ładunków

Transportem samochodowym /publicznym 1 branżowym razem/ przewieziono w październiku br. 12,8 min ton ładunków* W porównaniu z październikiem 1983 roku prze­

wieziono więcej o 1,4 min ton /o 12,6%/. W okresie styczeń - październik br. przewie­

ziono 119,5 min ton ładunków i w porównaniu z odpowiednim okresem roku ubiegłego prze­

wieziono więcej ładunków o 6,1 min ton /o 5,4%/. Transport publiczny /oddziały KPKS/

przewiózł w październiku 0,9 min ton ładunków i w porównaniu z październikiem ubiegłe­

go roku przewiózł mniej ładunków o 3,1%. W okresie 10 miesięcy oddziały KPKS p r z e ­ wiozły 9,2 min ton ładunków. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego prze­

wieziono mniej o 0,5 min ton ładunków /o 5,1%/.

Branżowe przedsiębiorstwa transportowe przewiozły w październiku 1984 roku 11,9 mln~~ton ładunków. W stosunku do października 1983 roku przewieziono więcej o 1,5 min ton ładunków /o 14,0%/. W okresie I - X transpottem branżowym przewieziono 110,3 min ton ładunków. W porównaniu z'analogicznym okresem roku 1983 przewieziono więcej o 6,6 min ton ładunków / o 6,4%/.

Poniższe zestawienie przedstawia wielkość przewozów produktów rolnych transportem eamochodowym i transportem kolejowym w październiku br.

- Ładunki przewiezione taborem samochodowym

przedsiębiorstw WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem

właenyt? CZSR

"SCH“ KPKS transpo' towych handlu wewnętr;

nego

transpor- towo-sprzę towych budownic­

twa "Tran sbud"

?nnym klęska30KP

- w tonach

66493 _ 30138 337S5 _ _ 2590

Z i e m n i a k i . ... 61740 - 1296 23572 16606 1571 1564: 3052

Buraki cukrowe ... 39170 - - 4984 - - 764: 26543

Inne produkty 1 prze

twory prod. rolnych ^ 183791 23227 25587 24346 74874 _ 35757 a/ Taborem gospodarczym Rejonowego Przedsiębiorstwa Przemyełu Paszowego "Bacutil"

w Katowicach, Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo - Młynarskiego "PZZ" w Zabrzu 1 PP "Cukronle Opolskie"w Raciborzu, b/ Warzywa, owoce, słoma lniana - konop­

na, rzepak,wysłodki, cukier, męka, pasza, nasiona itp.

Wartość usług

- Wartość usług materialnych działalności podetawowej w transporcie samocho­

dowym ogółem wyniosła, w październiku br. 3,6 mld zł / w oddziałach KPKS 0,7 mld zł, w transporcie branżowym 2,9 mld zł/ i była wyższa w porównaniu z październikiem 1983

roku w transporcie samochodowym ogółem o 13,4% /w oddziałach KPKS • 5,3%, w transpor­

cie branżowym o 15,5%/. W okresie 10 mieeięcy br. wartość usług w transporcie samocho­

dowym wyniosła ogółem 33,7 mld zł /w oddziałach KPKS 6,5 mld zł, w transporcie bran­

żowym 27,2 mld zł/i wzrosła w stosunku do odpowlsdnlego okresu roku ubiegłego w tran­

sporcie samochodowym ogółsm o 9,9% /w oddziałach KPKS o 6,5%, w transporcie branżowym o 10,7%/. .

(19)

* "V . . . .

Poniższe zestawienie przedstawia niektóre wskaźniki charakteryzujące efe­

ktywność transportu samochodowego w październiku br.

średnia odległość przewozu 1 tony w km

Wydajność pracy mierzona

WYSZCZEGÓLNIENIE

wielkością przewozów ładunków /tony/

wielkością jracy przewo­

zowej /tono- Lilometry/

wartością usług materia­

lnych działał podst./w tys.

na f zatrudnionego

'1984 1983 1984 1983 1984 1983 1984 1983

18,0 20,6 331,8 280,4 5977, 8 5786,t 93,9 78,8 Krajowa Państwowa Komunikacja

Samochodowa Dyrekcja Okręgo­

wa w Katowicach 56,8 55,5 124,8 124,6 70S 9,7 6911,( 90,4 83,0 Transport branżowy ogółem .. 15,0 17,4 381,7 317,3 5712,7 5524, ( 94,8 77,8

w tym:

Przedsiębiorstwo Transportowo- Sprzętowe Budownictwa "Trans-

bud" Katowice-Brynów ... 13,4 12,3 338,5 726,8

M 20 q ,0

8944,E 117,6 90,0 Przedsiębiorstwo Transportowo-

Sprzętowe Budownictwa "Trans-

11,6 15,1 855,9 597,2 9 9 6 Ą 2

V

T

9995,7 116,0 108,0 Przedsiębiorstwo Tronsportowo-

Sprzętowe Budownictwa "Transf*

bud*Sosnowiec ... 10,9 15,5 1009,5 686,3 13022,7 106 33, Î 134,8 91,7 Przedsiębiorstwo Transportu

Handlu Wewnętrznego •••••••• 27,6' 29,1 62,3 60,0 1721.7 1745,£ 60,9 49,4

IN W ESTYCJE

Nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej województwa katowickiego y A g wstępnych danych /w okresie trzech kwartałów br* wyniosły w cenach bleżęcych 142,9

mld zł i wzrosły w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku o 36,0%.

zjogólnej wartości nakładów na inwestycje realizowane w okresie trzech kwartałów br.

przypadało nas

inwestycje Jednostek państwowych centralnych - 97,0 mld zł /67,9%/

inwestycje Jednostek państwowych terenowych - 21,4 mld zł /15,0%/

Inwestycje jednostek spółdzielczych - 24,5 mld zł / 1 7 .1%/

w tym inwestycje spódzielczości mieszkaniowej - 17,9 mld zł

Struktura techniczna zrealizowanych nakładów przedstawia się następujęco:

roboty budowlano - montażowe - 91,8 mld zł /64,2%/

zakup maszyn i urządzeń - 42,5 mld zł /29,7Sfj/ / pozostałe nakłady - 8,6 mld zł / 6,1%/

Z nakładów wydatkowanych na zakupy 6,3 mld zł,tj. 14,8% poniesiono na zakupy z importu, z czego 2,7 mld z ł (tj. 42,9% przypadało na import z II obszaru płatniczego.

Plan przekazywania zadań do eksploatacji ustalony na okres trzech kwartałów br. zrealizowany został w 84,8% /w analogicznym okresie roku ubiegłego 82,8%/. Łączna wartość kosztorysowa zadań przekazanych do eksploatacji wyniosła 45,9 mld zł. W podsta­

wowych resortach gospodarczych realizacja planu przekazywania zadań do eksploatacji

przedstawiała elę następująco: I

Min. Górnictwa i Energetyki 91,7%

Min. Hutnictwa 1 Przem. Maszynowego ... 92,0%

Min. Przem. Chemicznego i Lekkiego ... 57,8%

Min. Budownictwa 1 Przem. Materiałów Budowlanych 83,0%

- Min. Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 80,0%

Min. Komunikacji 142,4%

Oednostkl państwowe terenowa przekazały do użytku w okresie trzech kwarta­

(20)

łów br. -zadania o wartości kosztorysowej 7,7 mld zł, co stanowiło 54,0% zadań przowl- dzianych do przekazania w tym okresie /w roku ub. 44,2%/.

Inwestorzy gospodarki uspołecznionej w okresie styczeń - październik odda­

li do użytku następujęce obiekty socjalnea ,

- 1 pawilon szpitalny o 96 łóżkach w Gorzycach - 1 ośrodek zdrowia /10 gabinetów lekarskich/

- 4 żłobki o łęcznej liczbie 255 miejsc - 19 przedszkoli*- 2775 miejsc

- 1 internat o 332 miejscach przy szkole zawodowej - 316 pomieszczeń do nauki w szkołach podstawowych

* W okresie I - X br. rozpoczęto budowę pawilonu szpitalnego /123 łóżka/, 2 ośrodków zdrowia /9 gabinetów lekarskich/l przedszkola /90 miejsc/, 3 szkół podsta­

wowych o 44 pomieszczeniach do nauki.

Bank danych o nazwie "Rewin - Badąwin"

W celu usprawnienia bieżęcego śledzenia postępu w realizacji ważniejszych zadań Inwestycyjnychfw Głównym Urzędzie Statystycznym prowadzone eę prace nad bankiem danych o nazwie "Rewin - Badawin" obejmującym zadania budownictwa inwestycyjnego o wa­

rtości kosztorysowej powyżej 100 mllibnów złotych. Bank nie obejmuje inwestycji reall-

■ zowanych przez Spółdzielnie Budownictwa Mieszkaniowego.

Informacje do banku danych "Rewin - Badawin" wprowadzono w Oirodku Elektroni­

cznym GUS we Wrocławiu na podstawie "l/arty ewidencyjnej zadania inwestycyjnego" opra­

cowanej dla każdego zadania przez inwestorów. Karty te będę aktualizowane-co roku po opracowaniu rocznej sprawozdawczości statystycznej z zakresu inwestycji.

Każde zadanie inwestycyjne, którego wartość kosztorysowa przekracza 100 milionów zło­

tych otrzymało stały numer ewidencyjny, który lnweetor umieszcza każdorazowo przy wyka­

zywaniu tego zadania w sprawozdaniach z realizacji inwestycji. Bleżęce informacje o za­

awansowaniu realizacji inwestycji objętych badaniem będę opracowywane na podstawie sprawozdań kwartalnych 102 i rocznych 1-10 z realizacji inwestycji. x '

Na koniec I kwartału 1984 roku na terenie województwa katowickiego reali­

zowano 863 zadania inweetycyjne o wartości kosztoryeowej powyżej 100 milionów, z czego - Jednoetkl państwowe centralne realizowały 534 zadania /61,9%/

- jednoetkl państwowe terenowe realizowały 308 zadań /35,7%/

- spółdzielnie /bez mieszkaniowych/ realizowały 20 zadań /2,3%/

- organizacje społeczne realizowały 1 zadanie /0,1%/

Najwięcej zadań lnweetycyjnych objętych badaniem realizuję Jednoetkl resortu górnic­

twa 1 energetyki - 360, hutnictwa - 75, komunikacji - 40.

Łęczna wartość kosztorysowa zadań wprowadzonych do banku danych "Rewln- Badawin" wynosiła na koniec I kwartału br. 702094 miliony złotych, z czego przypada nai - Jednostki państwowe centralne 505795 min zł /72,0%/

- jednostki pańetwowe terenowe 183629 min zł /26,2%/

- spółdzielczość /bez mieszkaniowej/ 12490 min zł /1,8%/

- organizacje epołeczne 180 min zł /0,0%/ ^ llzaóll

Na realizację inwestycji objętych badaniem poniesiono od poczętkuYdo końca I kwartału br. nakłady w wysokości 213739 min zł. tj. 30,4% wartości kosztorysowej*

Oo poniesienia pozostało 488355 min zł,'tj* 69,6% wartości kosztorysowej* Przewiduje się, że nakłady te będę realizowane i

- w 1984 roku w wysokości 101583 min zł, tj. 20,8%

- w 1985 roku w wysokości 119504 min zł, tj. 24,5%

- w 1986 roku w wysokości 102584 min zł, tj. 21,0%

-po 1986 roku w wysokości 164684 min zł, tj. 33,7%

(21)

Inwestycje 19

Struktura nakładów inwestycyjnych zadań objętych badaniem kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE 1 Wartość

kosztory&owa 1 Nakłady

poniesione Nakłady do poniesienia

Ogółem nakłady 100,0 100,0 100,0

z tego roboty budowlano -

montażowe 68,5 73,7 66,1

- maszyny, urzędzenia

i drodkl transportu 16,8 15,6 17,4

w tym: z II obszaru

płatniczego 11,3 17,8 8,7

- pozostałe nakłady 14,7 10,7 16,5

Wartość zakupów maszyn 1 urzędzeń z II obszaru płatniczego wyniosła 13298 min zł, z czego do końca I kwartału br. zakupiono za 5929 min zł /44,6% wartości kosztorysowej/

a do zrealizowania pozostały zakupy o wartości 7369 min zł /S S ,4 % wartości kosztory­

sowej/, w kolejnych latach wielkość zakupów z II obszaru płatniczego będzie wynosić:

- w 1934 roku 1337 min zł /18,1% nakładów do poniesienia/

- w 1985 roku 2372 min zł /3 2 ,Z % nakładów do poniesienia/

- w 1986 roku 1444 min zł /1 9 ,6 % nakładów do poniesienia/

-po roku 1986 2216 min zł /3 0 ,1 % nakładów do poniesienia/

dotacji bucfzo^oYjyifi ol,Jęte badaniem “Rewin - Badawln" realizowane są z kredytów ban­

kowych^ środków własnych oraz Innych źródeł« Udział źródeł finansowania w nakładach Inwestycyjnych ilustruje poniższa tabelka:

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem województwo W tym Jednostki państwowe terenowe

a - w min zł

b - ogółem *» 100 wartoóćkosztory­

sowa

‘nakłady po­

niesione od początku rea­

lizacji

wartość kosztoryso­

wa

nakłady po­

niesione od początku rea­

lizacji

Ogółem nakłady a 702094 213739 183629 41922

b 100,0 100,0 100,0 100,0

z tego

źródła finansowania:

- środki własne a 123672 27662 4546 1091

b 17,6 12,9 2,5 2.6

- kredyty bankowe a 355174 129224 22701 ^ 3627

b ' 50,6 60,5 12,4 8,7

- dotacje budżetowe a 136001 38356 109907 27392

b 19,4 17,9 59,9 65,3

- inne źródła a 87247 18497 46475 9812

b 12,4 8,7 25,3 23,4 '

Największe zadania inwestycyjne w zakresie:

Przemysłu:

- budowa kopalni właściwej Pole - Warszowice KWK -XXX Lecla PRL”...

- budowa KWK "Kaczyce"••••••••••••••••••••••••••••••••

- budowa koksowni Huty Katowice .*.»••••••••••••••••••

- budowa zakładu wydobywczego wraz ze wzbogaceniem wę­

gla KWK "Budryk" Ornontowice

- budowa zakładu wydobywczego wraz ze wzbogaceniem wę­

gla KWK "Czeczott" Brzeszcze •••••••••••••••••••••

- budowa zakładu wydobywczego KWK "Kruplńekl''•• •••••••

Wartość kosztorysowa w min zł

17163 19061 45000

45850 29727 13863

(22)

Zdrowia Wartość kosztorysowa w min zŁ - Slęski Ośrodek Kardiologii w Katowicach ... ... 2363

- Szpital Miejski w Raciborzu ••••••••••••«••••••••••••* 2829 - Szpital Miejski w Chrzanowie ... ... 4177 - Regionalne Centrum Onkologiczne w Gliwicach • •••••••.. 6580 - Szpital pełnoprofllowy w Zabrzu *••••■••••••••••••••• 6274 - Szpital Górniczy w Sosnowcu ••••••••••••••••••••*•••• 5717 - Instytut Pediatrii w Katowicach •..•••••••••••••••••• 2594 - Szpital Miejski w Rybniku ••••••••••••••••••••«•••••• 4910

- Instytut Okulistyki w Katowicach 1666

Gospodarki Komunalnej

- U n i a trolejbusowa w Tychach •••••«•••••••••••••••••• 2541 - wodociąg grupowy "Ozlećkowics" w Mysłowicach •.••••.• - 31074 - regulacja rzeki Rawy w K a t o w i c a c h . ... 2585 - oczyszczalnia ścisków Kii. razowiec Chorzów ••••••»•••• 2182 - oczyszczalnia ścieków Śródmieście Maciejów w Zabrzu 2426 - oczyszczalnia ścieków w Siemianowicach ••••••«•••••«• 2771 - oczyszczalnia ścieków w Sosnowcu •••••*••••••••••..•• 4500 - wodocięg Goczałkowice -. Czanlec -„Gocza II"... 3424

USPOŁECZNIONE BUDOW NICTW O MIESZKANIOW E

W październiku br. w uspołecznionym budownictwie mieszkaniowym oddano do użytku 1207 mieszkań, liczba ta stanowi 52,8% efektów! mieszkaniowych z września br.

i 143,5% efektów z października 1983r.

W okresie od stycznia do października 1984r. wykonano zadania Wojewódz­

kiego Planu Rocznego /mierzonego, ilością mieszkań/ w 66,9%; Fakt ten oznacza, ża na teranie województwa katowickiego wybudowano 13766 mieszkań o łęcznej powierzchni uży- tkowej 746,2 tys.m . W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wybudowano2 o 15 mieszkań mniej, czyli 99,9% efektów ubiegłorocznych.

Inwestorzy podlegli Centralnemu Związkowi Spółdzielni Budownictwa Miesz­

kaniowego wykonali swój plan roczny w 67,5%, oddając do użytku 8789 mieszkań o 477,6 tys.m powisrzchnl użytkowej. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego w y ­O budowano o 1000 mieszkań mniej» czyli 89,8% efektów roku ubiegłego*

W ramach budownictwa zakładowego wykonano 67,7% planu rocznego, oddając do użytkb 4404 mieszkanko łęcznej powierzchni użytkowej 239,0 tys.m2 . W stosunku do roku ubisgłego wybudowano o 632 mieszkania więcsj,. czyli 116,8 sfsktów roku ublsgłsgo*

W budownictwie komunalnym plan roczny wykonano w 55,3%, oddając do użyt­

ku 573 mieszkania o powierzchni użytkowej 29,6 tys. m2 .

Poniższe zestawienia przedstawia udział poszczsgólnych form budownictwa w całości - efektów 10 miesięcy 1984 rokui

WYSZCZEGÓLNIENIE Mieszkania W odsetkach

Województwo ... 13766 100,0

Budownictwo«spółdzielcze ... 8789 63,8

zakładowe • 4404 32,0

573 4,2

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :