Regulamin akcji promocyjnej Black Weeks 2020 Black Week #1, organizowanej w dniach r.

Pełen tekst

(1)

Regulamin akcji promocyjnej „Black Weeks 2020 – Black Week #1”, organizowanej w dniach 05.11.2020 – 11.11.2020 r.

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Black Weeks 2020 – Black Week #1” (Promocja) jest Łazienkaplus.pl SA z siedzibą w Żernikach, adres: ul. Składowa 17, 62-023 Żerniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400575, NIP: 7831683382, REGON: 301966362, kapitał zakładowy 500 000,00 zł w całości opłacony (Organizator).

2. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem: https://www.lazienkaplus.pl/ (Sklep Internetowy).

3. Promocją objęte są wybrane produkty w sklepie internetowym, których pełna lista jest wskazana w załączniku 1 do niniejszego regulaminu. Szczegóły promocji oraz niniejszy regulamin dostępne są w Sklepie Internetowym pod adresem:

https://www.lazienkaplus.pl/pl/lp/black-friday/.

4. Promocja obowiązuje od 05.11.2019 r. od godz. 00:01 do 11.11.2019 r. do godz. 23:59 (decyduje data i godzina złożenia zamówienia w Sklepie internetowym).

5. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 KC (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

6. Uczestnik Promocji podczas składania jednego Zamówienia może nabyć dowolną ilość Produktów Promocyjnych (w cenie promocyjnej).

7. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który w Sklepie Internetowym, w okresie obowiązywania Promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu, złoży Zamówienie na Produkty Promocyjne, a następnie zapłaci ich cenę, przy czym przez zapłatę ceny Produktów Promocyjnych rozumie się uiszczenie ceny za Towar zgodnie z Regulaminem Serwisu.

II. Zasady Promocji

1. Promocja polega na tym, że Uczestnik w trakcie składania Zamówienia, o którym mowa w pkt. I.7 powyżej, ma możliwość skorzystania z udostępnionych przez Organizatora cen promocyjnych na wszystkie produkty wskazane w załączniku 1 do niniejszego regulaminu. Dodatkowo dla produktów wskazanych w załączniku 2 do niniejszego regulaminu uczestnik o którym mowa w pkt. I.7 powyżej, ma możliwość skorzystania z udostępnionego przez organizatora kodu rabatowego, obniżającego cenę tych produktów o 5%.

2. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

3. Najniższe deklarowane w Sklepie Internetowym Organizatora ceny były porównywane na dzień 05.11.2020 względem innych sklepów internetowych, prezentujących swoją ofertę w porównywarce Ceneo.pl. Do celów porównania cen brane były pod uwagę wyłącznie Sklepy internetowe z liczbą opinii w ceneo.pl powyżej 300.

(2)

III. Dodatkowe postanowienia promocji

1. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi równoległymi promocjami w sklepie internetowym www.lazienkaplus.pl.

2. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności dostępnych w Sklepie Internetowym.

3. Uczestnik nie może wziąć udziału w Promocji na podstawie zakupu, który nie jest dokonywany w charakterze konsumenta. Za taki zakup uważane są zamówienia, które są związane bezpośrednio z prowadzoną przez kupującego działalnością gospodarczą („Na firmę”), a w szczególności zamówienia:

a. przy których zaznaczono opcję „Zakup na firmę”;

b. przy których zakup dokonywany jest przez spółkę – choćby nie podano jej NIP;

c. po złożeniu których, na jakimkolwiek etapie (choćby już po odbiorze towaru), kupujący poprosił o wystawienie faktury VAT i podany został jego NIP;

d. przy których kupujący, podający się za konsumenta, w krótkim czasie kupuje wiele towarów (zwłaszcza, gdy są to takie same towary), w sposób odbiegający od zwyczajowego sposobu kupowania towarów przez konsumentów;

e. przy których kupujący, podający się za konsumenta, po zrealizowaniu zamówienia (odbiorze towaru) dalej odsprzedaje przedmiot zamówienia w celu zarobienia na tym.

4. W przypadku, gdy zakup (zamówienie) zgodnie z powyższym nie jest dokonywany przez kupującego w charakterze konsumenta, choćby kupujący się za konsumenta podawał, Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia na promocyjnych warunkach, wstrzymać realizację takiego zamówienia (zakupu) albo też domagać się zapłaty ceny za zamówienie z pominięciem promocyjnych warunków – zwłaszcza, gdy już po dostawie przedmiotu zamówienia Organizator dowiedział się okolicznościach przemawiających za tym, że kupujący nie działał w charakterze konsumenta.

IV. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące akcji promocyjnej można składać poprzez adres mailowy reklamacje@lazienkaplus.pl lub listem poleconym na adres siedziby Organizatora. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację, numer złożonego zamówienia jak również opis podstawy reklamacji.

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją zwrotną, która zostanie przesłana Uczestnikowi w zależności od wybranej przez Uczestnika formy złożonej reklamacji, na piśmie lub na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona reklamacja.

4. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r.

(3)

V. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem oraz zgodnie z polityką prywatności Organizatora dostępną w okresie obowiązywania Promocji na stronie www.lazienkaplus.pl.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Promocji, wykonania obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenie reklamacji, a także, jeśli istnieją innych podstawach prawnych zgodnie z polityką prywatności Organizatora, o której mowa w poprzednim punkcie.

3. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Promocji, w szczególności w celach wskazanych w poprzednim punkcie. Dane osobowe uczestników Promocji są niezwłocznie usuwane po zakończeniu Promocji i dochowaniu obowiązków.

VI. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 05.11.2020 r.

2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej:

https://www.lazienkaplus.pl/pl/lp/black-friday/.

3. W przypadku, gdy jest to konieczne dla realizacji celu promocji oraz ochrony praw innych Uczestników do skorzystania z promocji, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające, aby usunąć ewentualne wątpliwości co do tożsamości osoby składającej zamówienie, związku zamówienia z prowadzoną działalnością gospodarczą, autentyczności danych osobowych podanych w zamówieniu, czy też zgodności postępowania osoby składającej zamówienie z niniejszym regulaminem. Organizator może zwłaszcza zwrócić się do osoby, która złożyła zamówienie, o podanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania dodatkowych informacji i/lub złożenia oświadczeń związanych z udziałem w niniejszej promocji, np. dotyczących tego, czy zakup rzeczywiście został dokonany w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w promocji osób, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień niniejszego regulaminu, np.:

a. dokonywanie zakupów (składanie zamówień) w ramach promocji jedynie pozornie w charakterze konsumenta, a w rzeczywistości w sposób sprzeczny z celem promocji, np. przy użyciu fikcyjnych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby bez jej zgody, lub

b. prowadzenie działań, które mają na celu obejście niniejszego regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania promocji.

W przypadku stwierdzenia, że zamówienie zostało złożone z naruszeniem lub obejściem niniejszego regulaminu (zwłaszcza, gdy zostało złożone w celu związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą), osoba, która je złożyła może zostać wykluczona z udziału w promocji, a zamówienie może zostać zrealizowane z pominięciem promocyjnych warunków opisanych w niniejszym regulaminie.

(4)

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin sklepu internetowego znajdującego się na stronie https://www.lazienkaplus.pl/pl/regulamin/

6. Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

(5)

Załącznik 1

BB22 BR0400500K00130 BRV7 10052CE

DA56 BT07 BES1 10053CE

DA57 DA82 BES2 10054CE

DA58 BR0100500K00131 BES2L 10002OP

DA59 BR0200500K00132 BES4 10007OLKB

DA68 GD410B000 BES6 10008OLKB

DA69 PCH3VL BES7 10010OLKB

DA70 PCH4VL BFR4B 10011OLKB

DA71 BVN1VL BFR4S 10012OLKB

DA72 BVN2VL BFR8B 10007OLKBCH

DA73 BVN4VL BFR8S 10008OLKBCH

DA74 BVN6VL Z1238C 10010OLKBCH

DA75 BVN7VL NP71BAG7U 10011OLKBCH

DA60 BTP1 NP71TRM7U 10012OLKBCH

DA61 BTP11A BAG3A 10007OLKBSL

DA62 BTP2 BAG2AA 10008OLKBSL

DA63 BTP3 BAG7PA 10010OLKBSL

DA64 BTP4 BAQ1 10011OLKBSL

DA65 BTP5 BAQ2 10012OLKBSL

DA66 BTP6 BAQ4 10007OLKBSP

DA67 BTP7 BAQ6 10008OLKBSP

DA86 BTP8 BAQ7 10010OLKBSP

DA87 BVA11 BAQ7P 10011OLKBSP

DA88 BVA2 S288PPC 10012OLKBSP

DA89 BVA3 BMS4 10007OLKBCE

DA92 BVA4 OL70 10008OLKBCE

DA93 BVA5 OL80 10010OLKBCE

DA96 BVA77 OL170 10011OLKBCE

DA97 BVA8 OL180 10012OLKBCE

DB20 BAN11 OL230 10012OLDB

P20 BAN2 OLP170 10012OLDBCH

DB21 BAN3 OLP180 10012OLDBSL

P21 BAN4 OLS165 10012OLDBSP

DB31 BAN5 OLS175 10012OLDBCE

DB33 BAN6 OLS185 10001OLKB

P31 BAN77 BRY4 10002OLKB

P32 BAN8 BSV1 10003OLKB

P34 BSM11 BSV2 10001OLKBCH

P33 BSM2 BSV4 10003OLKBCH

P10 BSM3 BSV6 10001OLKBSL

P14 BSM4 BSV7 10002OLKBSL

P18 BSM5 BNA4 10003OLKBSL

DB10 BSM6 N130B 10001OLKBSP

DB14 BSM77 N140B 10002OLKBSP

DB18 TAM7 N150B 10003OLKBSP

(6)

560100200 TA1 NP23 10001OLKBCE

AH05110 TA2 NP24 10002OLKBCE

01U TA4 N100B 10003OLKBCE

BB70 TA5 BAG7PSET1S 10101OLPL

08 RIHO TA6 BAQ7PSET1S 10102OLPL

P098 TA7 BLE4B 10113OLPL

AH01115 XR11 BFI1 10101OLSL

BA11 XR11A BFI2 10102OLSL

P027 XR2 BFI2A 10101OLSP

BB53 XR3 BFI2L 10102OLSP

BB54 XR4 BFI4 10113OLSL

BB55 XR5 BFI6 10113OLSP

BB02 XR77 BFI7 2040

AH11115 XD11 BFI7P 10033OLPL

AMC70 XD2 BBC2A 1041LED

POOTSET14 XD3 NP75TRV7U 1029LED

BA05 XD4 N320 OLP60STLOW

AH04115 XD5 N160 OLP70STLOW

BA02 XD6 S160 OLP80STLOW

BA01 XD7 DSN01 OLP90STLOW

BA04 BST11 DSN02 OLP100STLOW

160655350 BST11A DSN03 OLSL60STLOW

BB80 BST2 DSN04 OLSL70STLOW

BB82 BST3 BZA4B OLSL80STLOW

BB81 BST4 W100CB OLSL90STLOW

BB83 BST5 W100GB OLSL100STLOW

BA90 BST77 W100SB OLSP60STLOW

POOTSET07 BTPM2A W100WB OLSP70STLOW

BA91 BTPM3A BFO1 OLSP80STLOW

BA80 BTPM4A BFO1A OLSP90STLOW

BA81 BTPM5A BFO2 OLSP100STLOW

P025 BTPM2 BFO2A 1040led

P024 BTPM3 BFO3A 1028LED

BC28 BTPM4 BFO4 9110

BC31 BTPM5 BFO6 5023SCHEDPOL

AH03115 Z200 BFO7 5039

BA86 BSA8A BFO7P 3460

BA87 BPE4 BFO7PA 3461

P087 BRO4 BAQ2L 3463

BA88 Z39 BFR41S 3464

BA89 Z40 BFR41B 3465

GC62200 N300A BFR42S 3466

BA97 U500 BLB1VL 3469

BB40 U300 BLB2VL 3470

BB42 NPG01 BLB6VL 34330

BB46 NPT01 BLB7VL 34331

(7)

BB44 NPT02 BLB7PVL 34333

BB48 NPT03 BTG1VL 34334

BB49 NPT04 BTG2VL 34368

BA18 PKN01 BTG2AVL 34385

BA98 PKN02 BTG4VL 34336

BA77 PKN03 BTG6VL 34338

BA59 PKN04 BTG7VL 34340

BA99 RN12 BTG7PVL 34343

BA60 RN35 BAG2L 34345

BA65 RNS30 BFI11F 34347

BA66 WWP01 N160BR 34349

09 RIHO S40FERRO W33 34351

BA68 S868 W34 34353

BA67 S13 W35 34630

BB58 S500 W42 34631

BB60 S310 ELP20NP71 34632

BB62 S300 OLE160 34633

BC34 S305 OLE170 34634

BC35 S100 OLE180 34635

P010 S105 OLSP160 34664

P011 S110 OLSP170 34666

AH14115 S318 OLSP180 34668

P063 S115 OLWS1 34675

GC63200 U01 U170B 3282

AH12115 U02 P52 3284

P088 U03 S283WBP 3288

BA71 U05 S285WBP 3287

AH13110 U33 S285B P99090

BA12 U2106 W100BB P9100100

BC01 B02 BZA4S P99090R55

AH07110 B03 BZA4C P980100

BB28 B04 BZA4G P990100

BC07 B05 BZA4W P980120

BZ07 B06 Z1238K P990120

BA48 B07 Z1212K L08

BA34 B08 Z1234K KT1

BA35 B09 Z1212KF 3220

GC60200 B10 Z1234KF 3221

P140 B11 Z1238G P98080

P150 B13 Z1212G OLBV120ST

P160 B14 Z1234G OLBV100ST

P170 B15 EZ1238K 10114OLPL

P175 E01 EZ1212K 10114OLSL

P180 E02 EZ1234K 10114OLSP

P190 E03 EZ1238KF 10021OLPL

P073 E04 EZ1212KF 10022OLPL

(8)

P075 E05 EZ1234KF 10034OLPL

P083 E06 Z241 10021OLSL

DA84 E07 Z220 10022OLSL

DB43 E08 Z230 10033OLSL

GP32200 E09 Z1238MK 10034OLSL

GP34200 E10 Z1238MKF 10021OLSP

GP35200 E11 Z1238MG 10022OLSP

GC40200 E13 EZ1238MK 10033OLSP

GC42200 E14 EZ1238MKF 10034OLSP

GC49200 E15 Z240 OLBV60ST

GC50200 M04 Z1212C OLBV70ST

GC52200 W13 Z1234C OLBV80ST

GC51200 W47 P480 OLBV90ST

GC53200 W40 CF3019A OLBV110ST

GC54200 W12 CF5104 9201

GC56200 W07 CF5105 30458CST

GC57200 CF0070 CF3016 30452CST

GC58200 W44 BSC1 30459CST

GC59200 W45 BSC2 30455CST

GC16200 W72 BSC3PA 30460CST

GC19200 Z293 BSC6 30450CST

GC20200 Z294 BSC7 30461CST

GC21200 Z295 BSC7P 30453CST

GC61200 Z296 BSC7PA 30454CST

GX0608201 S281 BDR1 30457CST

GX0608202 S281NC BDR11A 30451CST

GX0800201 S280 BDR2 30456CST

GX0800202 S280NC BDR2L ELP60STLOW

GX0001201 S282 BDR3PA ELP70STLOW

GX0001202 S282NC BDR4 ELP80STLOW

GX0003201 S286 BDR6 ELP90STLOW

GX0003202 S30 BDR7 100001001

GX0050201 S285 BDR7P 100001101

GX0050202 S285NC BAQ11A 100008401

GX0070201 S284 BAQ11P 100009301

GX0070202 S284NC BAQ3PA18 100009401

GX0070301 S283 BAQ3PA22 100009501

GX0070302 S283NC BAG11A 100010301

GX0070401 K39 BAG11P 100010401

GX0070402 BSM2A BAG3PA18 100010501

GX0070501 BVA2A BAG3PA22 109400030

GX0070502 K02F BZI11 109400430

GX0202201 K15F BZI2 109400530

GX0202202 W41 BZI4 109400630

GX0203201 W53 BZI6 109400730

GX0203202 W54 BZI77 109400830

(9)

GX0204201 AD11 BZI7PA 109400930

GX0204202 AD06 S285BR 109401030

GX0206201 AD34 NP25VL 109401330

GX0206202 AD14 NP26VL 100034701

GX0205201 AD04 U190VLB 100034801

GX0205202 AD15 S190VLB 100041001

GX0005201 SET0610 W04 100053701

GX0005202 SET06020 W06 100053801

GX0007201 570470 BZA4P 100080101

GX0007202 570110 BZA4M 100098101

GX0007301 BVN2LVL BDR1BLC 100098201

GX0007302 57050R0 BDR11ABLC 100098301

GX0007401 570010 BDR2BLC 100139601

GX0007402 N110 BDR2LBLC 100139701

GX0802201 WWP02 BDR3PABLC 100166801

GX0802202 AC33 BDR4BLC 100166901

GX0802701 61430 BDR6BLC 100178701

GX0802702 AC08 BDR7BLC 525004201

GX0803201 N500 BDR7PBLC 525000801

GX0803202 N310 NP74BAQ7U 100125101

GX0805201 N305 KPH1E 525006301

GX0805202 AC01 FW5 100138501

GX0805701 AC02 FWN2 100138801

GX0805702 AC03 ZGG2B 100138901

GX0804201 AC04 BZA4R 100103701

GX0804202 AC05 NPPOL1 100104001

GX0804701 AC06 BZI3A 100104201

GX0804702 AC07 BZI55A 100104301

GX0806201 AC09 BTG3A 100105801

GX0806202 AC10 BAQ3A 100105901

GX1202200 AC11 BAQ5A 100106001

GX1203200 AC13 BSC1BL 100106101

GX1204200 AC14 BSC2BL 100106601

GX1206200 AC15 BSC2LBL 100107501

GX1205200 AC16 BSC3PABL 100108101

GX0404201 AC17 BSC6BL 100108201

GX0404202 AC34 BSC7BL 100108701

GX0406201 AD02 BSC7PBL 100117601

GX0406202 AD03 BSC7PABL 100117801

GX0407201 AD07 BFE41 100117901

GX0407202 AD08 BTD4FUW 100118101

P085 AD09 BTD4PO 100118401

AH05115 AD10 BSC2L 70005301

AH07115 AD13 NP75SQTRV7U 70005401

AH13115 B01 BZI1BL 70130301

AH12110 AC22 BZI2BL 70131001

(10)

AH14110 AC23 BZI4BL 70140301

AH03110 AC24 BZI6BL 70141001

AH11110 AC25 BZI7BL 70150301

F7BO114048121 AC30 BAQ1BLC 525006601

BA72 AC31 BAQ2BLC 43000901

BB77 AC35 BAQ2LBLC 70003301

F931990107 560040 BAQ6BLC 73024801

BA69 560700 BAQ7BLC 70003001

AH15110 560910 BAG1BL 79822001

BA58 560110 BAG2BL 79822201

P095 560500 BAG2LBL 71003401

BA55 56050R0 BAG2ABL 70002701

DC12 560810 BAG6BL 70002801

DC14 570020 BAG7BL 71003501

DC16 570960 BTI4BL 70002901

DC22 570700 BLG4BL 70003101

DC24 570910 NP75TRV7UBL 70003201

DC26 570500 NP23BL 71003601

DC28 570810 NP24BL 71003101

DC30 920010 NP21BL 70003401

DC36 920960 NP22BL 70003501

DC38 920700 DRGM34879BA 101002001

HC2730LNF/RD120918X01 920910 FBSS1 95120201

DC34 920140 FBSS2 95121001

BZ25 920760 FBSS3 95191001

12 920110 FWS9 95192301

BB64 920060 FWS2 95192601

566004250 SET05020 FWS4 95201001

P051 SET06010 FWS5 95201101

P052 RUPV2460 FWS6 95200101

BA64 RUPV2440 FWS7 95202301

P056 RUPV2400 FWNS2 95202601

POOTSET62 61360 G05 37000101

POOTSET63 61440 DRGM14858BA 37000201

POOTSET64 61490 DRGM14858GA 70000001

POOTSET65 61060 DRGM14858HA 70000101

AH04110 61570 DRGM14858SA 70001001

AH15115 61300 DRGM4858BA 70000201

P054 61560 DRGM4858GA 100180101

P053 61090 DRGM4858HA 95300901

BA63 61290 DRGM4858SA 95301001

P055 61010 BZA42B 95301101

POOTSET66 61530 BZA42C 95300601

DA76 61580 BZA42G 95300701

7,5E+11 61100 BZA42M 95300801

DA78 61310 BZA42P 101027501

(11)

DA80 61380 BZA42R 101027701

DA02 61320 BZA42S 43000601

DA06 61510 BZA42W 100055001

DA08 61720 N170B 525000101

GX0440300 61330 W43 70001601

GX0460300 61590 U2170B 70002101

GX0470300 61500 DRGM4878BA 70001501

DB32 61770 DRGM4878GA 70002001

DB34 61780 DRGM4878HA 100187601

DB36 60480 DRGM4878SA 100187701

DA77 60490 DRGM24878BA 101200701

DA79 60670 DRGM24878GA 101230201

DA03 60680 DRGM24878HA 101200801

DA07 60430 DRGM24878SA 102995701

F924F0151 60560 DRGM34879GA 90906301

GC75200 60090 DRGM34879HA 70015201

GC76200 60010 DRGM34879SA 70015301

GC77200 60350 DRGM151BA 70015401

GC78200 60640 DRGM151GA 70015501

GC79200 60650 DRGM151HA 70015601

GX0103201 60790 DRGM151SA 70015701

GX0103202 60700 DR4864H 70007801

GX0105201 60720 BAQ7P3BOX 70013501

GX0105202 60730 BAQ7P2BOX 70013701

GX0107201 60740 BFI7P3BOX 100103201

GX0107202 60750 BFI7P2BOX 70007601

F7BR114048122 60770 BAG7P3BOX 100009701

F7BR116048122 60780 BAG7P2BOX 100181301

F7BR110048113 68680 BZA4L 100181401

F7BR110048121 696810 ZTM30BL 100181101

F7BO112048121 68450 ZTM31BL 100181201

F7BO110048121 69690 ZTD30BL 101027601

F7LD104022111 61600 ZTO30BL 101027801

BT44 61620 ZGB30BL 101027901

BT46 R663011 ZGB31BL 101030701

BT01 R664011 GT34B 101030801

BT42 R665011 3063O 101030901

560100394 R666011 3015O 102995801

BT02 R667011 5015 70073601

BD04 R668011 3038O 70073701

BD02 R665511 3064O 70073901

F924F0156 R668311 3014O 70074001

GX0702001 R6655011 3039O 90911838

GX0702002 R6683011 3065O 90911938

GX0712001 R6680011 30171L lpzestaw0225

GX0712002 R669911 30172P lpzestaw0226

(12)

GX0722001 R665044 3060K lpzestaw0227

GX0722002 R666044 30160K lpzestaw0228

GX0732001 R668144 30124K lpzestaw0249

GX0732002 R6681344 3061K 525005201

GX0742001 R667644 30161K 525002701

GX0742002 R6640444 30125K 70006501

GC94200 R669044 3062K 100139001

GC95200 R669944 30162K 100139101

GC96200 350010 3066P 70006601

GC97200 3502010 30166P 100189601

GX0040201 3506010 3069P 100189701

GX0040202 357130 30169P 71002801

GX0202401 354810 3068P 100189801

GX0202402 35050R0 30168P 525002901

GX0203101 350110 3067P 525006401

GX0203102 WebC22x600x600 30167P 525007101

GX0004201 WebC22x600x800 1083 71002901

GX0004202 WebC22x600x1000 1040SCHEDPOL 90919538 GX0902101 WebC22x600x400 1041SCHEDPOL 90919638

GX0902102 WebC22x600x1200 1029W 107164601

GX0902201 WebC22x600x1400 1032SCHEDPOL 90915301

GX0902202 WebC22x600x1600 3088 90918301

GX0902401 WebC22x600x1800 30128O 90918401

GX0902402 WebC22x600x2000 5020 90913801

GX0902601 WebC22x500x600 30129O 90918601

GX0902602 WebC22x500x800 5021SCHEDPOL 90912401 GX0902801 WebC22x500x1000 1050SCHEDPOL 90919938

GX0902802 WebC22x500x1200 3040 90920038

GX0801201 WebC22x500x1400 30164O 90920138

GX0801202 WebC11x600x400 10100 90912301

GX0303201 WebC11x600x600 30455 90918701

GX0303202 WebC11x600x800 1028W 90919001

GX1207200 WebC11x600x1000 2004BRK 90918801

GQ0202402 WebC11x600x1400 3012K 90918901

GU0200100 WebV22x500x600 5014 90913938

GU0202100 WebV22x500x800 OLP70ST 107165101

GU0204100 WebV22x500x1000 3322 107165201

GU0300101 WebV22x500x1200 30458 107163601

GU0300102 WebV22x500x1400 30452 107163701

GU0302101 WebV22x600x400 30459 107163101

GU0302102 WebV22x600x600 30460 107165001

GU0304101 WebV22x600x800 30450 70130902

GU0304102 WebV22x600x1000 30457 70027601

GI0100100 WebV22x600x1200 30461 73024901

P195 WebV22x600x1400 30453 43001201

P062 WebV22x600x1600 30454 70052601

(13)

BT40 WebV22x600x1800 30456 70052701

BT48 WebV22x600x2000 3081 70052801

BT49 WebV22x900x400 3082 70052901

BT03 WebV22x900x500 3084 70053001

BT04 WebV22x900x600 3085 70053201

BT05 WebV11x600x400 30253 70053101

BT06 WebV11x600x600 3043 70060301

BB79 WebV11x600x800 3087 70060501

BD01005 WebV11x600x1000 30243 70061001

BD01665 WebV11x600x1200 30244 70060901

DC98 WebV11x600x1400 3044 70061301

DC9817 5792110 3047 70061201

DC9816 5796110 3048 70061101

DC1417 BAG1 30255 70061601

DC1416 BAG2 30254 70061501

DC1617 BAG3 30163 70061801

DC1616 BAG4 30165 70061701

DC18 BAG5 301253 70061901

DC20 BAG6 301254 90923038

DC21 BAG7 30183 90923238

DC2217 N360VL 30184 90923338

DC2216 5602010 30187 70062701

DC2417 5606010 30121 70062801

DC2416 563450 3024SCHEDPOL 70063101

DC2617 5702010 3025 70063001

DC2616 5706010 3029 70062901

DC2817 5796310 3260 99952201

DC2816 BDJ1 3261 99952301

DC33 BDJ2 3263 70053301

DC3417 BDJ4 3264 90918501

DC3416 BDJ6 3266 lpzestaw1346

DC39 BDJ7 3269 lpzestaw1347

POOTSET67 BVA4A 3267 lpzestaw1348

POOTSET68 BVA6 3321 lpzestaw1349

POOTSET69 BBO1 3323 lpzestaw1350

560100235 BBO2 3211SCHEDPOL lpzestaw1351

lpzestaw0707 BBO4 3212SCHEDPOL lpzestaw1352

lpzestaw0708 BBO7 3215 lpzestaw1353

560100220 BBO6 3238 lpzestaw1354

GP0207202 9202010 3239 lpzestaw1355

GX0008201 9200110 3232 lpzestaw1356

GX0008202 BLG4 3233 lpzestaw1357

GX0009201 550920 3222 lpzestaw1358

GX0009202 N180B 3223 lpzestaw1359

GX0101201 RAIL10 5016 lpzestaw1360

GX0101202 U28B 5017 lpzestaw1361

(14)

GX0908200 NPG04 2050 lpzestaw1362

GX0909200 RN35K 2051 lpzestaw1363

GX0304200 S580B 1031 lpzestaw1364

GX0305200 S380B OLP15ST lpzestaw1365

GX0306200 S180B OLCE60ST

GX0308200 S283B OLCE70ST

GX0307200 AD17 OLCE80ST

GC49300 560150 OLCE90ST

GC50300 572200 OLCE100ST

GC51300 9206010 OL15ST

GC52300 920050 OL60ST

BR02 920070 OL70ST

BR01 BVAM2 OL80ST

BR03 BVAM3 OL90ST

BR04 BVAM4 OL100ST

BD07 BVAM5 OLP60SLX

BD05 550970 OLP70SLX

BD06 266110 OLP80SLX

GU0404100 Z201 OLP90SLX

GU0406100 Z201R OLP100SLX

560100360 BBB101 OLSL70SLX

AH21112 BBB101M OLSL80SLX

BR0100500K00130 BBB101S OLSP60SLX

BR0100500K00132 BBB101SM OLSP70SLX

POOTSET16 560460 OLSP80SLX

GZT94000762 Z211 OLSP90SLX

GZT94000761 AC27 OLSP100SLX

AT80100 N120 OL60SLX

AT80040_AT80050 N340 OL70SLX

GZT91000891 S330 OL80SLX

GZT91000892 S340 OL90SLX

BD21 MM10 OL100SLX

AH17110 BBC11 10050PLSLX

BD23 BBC2 10051PLSLX

BD25 BBC4 10052PLSLX

BD0700500K00133 BBC3 10053PLSLX

BD0500500K00133 BBC5 10054PLSLX

BD0600500K00133 BBC6 10050SLSLX

BD10 BBC77 10051SLSLX

BD17 NP21 10052SLSLX

BD18 NP22 10053SLSLX

BD15 BAG2A 10054SLSLX

BD16 BAG4A 10050SPSLX

BD13 BAG7P 10051SPSLX

BD14 BAG8 10052SPSLX

BD11 TRM7 10053SPSLX

(15)

BD12 BTI4 10054SPSLX

GZ1080000 N350B 10060PL

GZ1090000 BBB111 10056PL

GZ1100000 BBB112 10057PL

GZ6090000 BBB121S 10050PL

GZ6100000 BBB121SM 10051PL

GZ5080080 BBB122 10052PL

GZ5080090 BBB201 10053PL

GZ5090080 BBB211 10054PL

GZ5090090 BBB301 10057SA

GZ5100080 MT15B 10050SA

GZ5100090 560910LB 10051SA

GZ7090080 560040LB 10052SA

GZ7090090 560040LA 10053SA

GZ3090090 BDJ2LB 10054SA

GZ2080080 BDJ2LA 10056CH

GZ2080090 BDJ4NLB 10057CH

GZ2080100 BBO2LB 10051CH

GZ2090090 BBO2LA 10052CH

GZ2090100 RC01 10053CH

GZ2100100 RC02 10054CH

GZ9090090 BBO4NLB 10060SL

GZ4100000 S287PPB 10056SL

GZ4120000 I03 10057SL

GZT9300075 N110LA 10050SL

GZT9200089 N300ALB 10051SL

GX0805501 N360VLLB 10052SL

GX0805502 U300LB 10053SL

GX0804501 S110LA 10054SL

GX0804502 NPT01LB 10060SP

GX0902301 NPT04LB 10056SP

GX0902302 Z1238KF 10057SP

GX0902501 BSL1 10050SP

GX0902502 BSL2 10051SP

DA44 BSL2A 10052SP

BA57 BSL4 10053SP

BA53 BSL4A 10054SP

BR0200500K00131 BSL7 10056CE

BR05 BRV1 10057CE

11 BRV2BK 10050CE

BRV4 10051CE

(16)

Załącznik 2

KAAX1309800PR ADMN611 16004000 5903689781879

KAAX1309800LE ADMN211 80101100 5903689781886

KAAX13091200LE ADMN221 80201100 5903689781923

KAAX13091200PR ADMN511 80102100 5903689781961

ZHC0813 ADMN53K 81101100 5903689781978

BDD011M ADMN52K 81102100 5903689781985

BDD031M ADMN111 81103100 5903689782029

BDD041M ADMN121 80001100 5903689782067

BDZ060A BMO010M 80002100 5903689781046

NDU051S BMO020M 86101000 5903689780346

ZHM0100 BMO026M 84101000 5903689781749

NDA051W BMO040M 80103100 5903689781756

NAC035K BMO050M 82101000 5903689781282

NAC041K BMO060M 80104100 5903689781299

NOT051K BMO062M 80105100 5903689780766

BDQ044L BMO080M 80106100 5903689780773

NAC051K CDTW6U5S 80202100 5903689781305

NAC053K CDTW6U6S 80107100 5903689781312

NAC071K CDTD6U4S 81104100 5903689780797

NAC077K CDTD6U5S 81105100 5903689780780

ZZZ000S CDTD6U6S 81106100 5903689782449

NDA351W BXY0CYM 80003100 5903689782463

NOF051D ADMN411 86101510 5903689782432

NOF051K ADMA52K 84101510 5903689782425

NEC041K BGJ034M 80108100 5903689781770

NEA071W ADMA511 81107100 5903689780834

NAC052K BCH029V 81108100 5903689780841

NCQ051K BCN021M 81109100 5903689780858

BOQ010M BCN021N 81110100 5903689780803

BOQ040M BCN040M 80004100 5903689780810

ZHC0803 BCN062M 80005100 5903689780827

ZEX3113 BCN062S 86102000 5903689782470

ZEX0203 BCN010M 84102000 5903689782487

ZEX3203 BGA034M 80109100 5903689780001

KTU031B BOJ011M 82102000 5903689781367

KTU031O BOJ020M 80110100 5903689780988

KTU032O BXY0EBT 80111100 5903689781862

KTU032B BXY0ECT 80112100 5903689781831

BDW010M BXYNEAT 80006100 5903689782142

BDW020K BXYNEBT 99001100 5903689782159

BDW031M BXYNECT 99002100 5903689782173

BDW040M BYU011M 80007100 5903689782166

NEA021V BYU041M 82001100 5903689780551

ZHC3813 CDE6P3W 82002100 5903689780568

BQM021M CST051P 82900300 5903689780957

(17)

BDW021M NBJ041K 49401100 5903689781015

BDW044L NBY041K 46501000 5903689781121

BDW044P NBY051S 46001000 5903689781510

ZZZ000P NHC010U 46502000 5903689781589

KTA054B NHC011U 46002000 5903689780537

BCF021M XCTS0MUS0 46503000 5903689780391

ZZE011K XDCA5SEN1 46003000 5903689781060

ZZE080K ZENA0103 45101000 5903689780704

ZZF011S XKCJ1RU04 45102000 5903689780698

ZEX0113 XKCJ1RU05 45103000 5903689783255

KTC041B ANN022U 45104000 5903689783552

KTC042B ANN062K 45105000 5903689783569

KTA053B ABA000X 45106000 5903689783842

KTL611D ZQQ1113 42601000 5903689781718

KTL612D ZXY9923 42501000 5903689781695

KTL621D ZXY9924 42101000 5903689780643

KTL622D ZZZ002D 42001000 5903689782203

NBF051K ZZZB00D 42602000 5903689782197

NEA021W ADMA111 42502000 7691

NEA051W ADMA121 42102000 324/3BIA

NEF051S ADMA211 42002000 65440CZA

BCA061M ADMA221 42603000 5861BIA

NIV641A ADMA411 42503000 5861CZA

NIV641B ADMA53K 42103000 8532L

NIV641C ADMA611 42003000 8531LAMPEX

NIV641D ADMA621 41001000 8533L

NIV651C BGA017M 41501000 8543L

NIV651A BGC026M 41002000 8542L

XNC05GUP9 BGC050M 41502000 8552L

NAC042K BGC062M 41003000 8553L

BDP760M BGC080M 41503000 6033L

NQI351T BGJN10M 41004000 73952POP

NAC092K BGJN20K 41504000 301/4

ZRS7803 BGJN20M 41005000 731P4

ZRS2803 BGJN30M 41505000 735/3

BDP771M BGJN40M 41401000 17310

BDP260M NHC031I 41901000 593KCZA

BDP271M ZQEA203 41402000 7183BIA

NHC021A ZQEA513 41902000 6023

NHC010A ZQEG203 41305000 5283CZA

NHC010B ZQEG513 41805000 558KCZA

NHC011A ZQES203 41306000 558KBIA

NHC011B ZQES513 41806000 841B

NHC031K KQC041P 40301000 8163

NHC032K KQC042P 40801000 842A

ZZH011K KQC051P 40302000 1531POP

(18)

ZQZ2113 KQC052P 40802000 483A

ZQZ7113 XKCK2PC09 40303000 8431

NAC045K KTS000X 40803000 6981BIA

NAC054K KTS030P 40304000 172W48

NAC081K KTS038P 40804000 6941BIA

NAC082K KTS039P 41403000 7031BIA

NAC083K KTSN00X 41903000 7061BIA

CDM6U6H KTSN30P 34000100 7081BIA

ZXY9956 KTSN38P 33000100 7381BIA

ZXY9941 KTSN39P 32300100 42137

ZXY9942 KTSX041P 32500100 42147

ZXY9949 KTSX042P 32100100 8635

ZYD0203 KTSX043P 31300100 1715

ZYD3203 KTSXN41P 34200100 4145CZE

ZHB0113 KTSXN42P 33100100 217P1ECO

ZHB0513 KTSXN43P 34100100 220K1ECO

BCY021M BQH028R 34300100 220P1ECO

BCY040M BQH028V 34001100 230K1ECO

BCY010M BQH029R 33001100 7671

BCY031M BQH029V 32301100 29915

BCY060M ADRN111 32501100 299/3

NAC091T ADRN121 34201100 467P1

NAC09AT ADR0111 32101100 270KWENB

NAC09BT ADR0121 31301100 18775

ZQZ7513 ADR0211 33101100 619

ZQZ2513 ADR0221 34101100 207766

ZQZ7203 ADR0411 34002100 207780

ZQZ2203 ADR0421 33002100 137124

BLF040M BQHN54L 32302100 95707

BLF062M NACN55K 32502100 155500

BCF020K ANRA21U 32102100 129570

BCF010M NHCA31K 31302100 201399

BCF031M ADMA712 34102100 201382

ZAA010B ADMN712 33102100 180922

ZAS011P ADR0711 34003100 129600

KTM011P ADR0712 33003100 15750

KTM012P ADR0911 32303100 101613

KTM013P ADRN211 32304100 101606

KTM014P ADRN411 32503100 111117

NAC044K ADRN421 32103100 101590

NEE041K ADRN551 31303100 101576

NEE051K ADRN711 34103100 208053

NEP051K ADRN712 33103100 208046

NEE051S KYPN51K 34004100 132228

NEP051S KQL072P 33004100 115740

ZZZ000I KQLN72P 32305100 125565

(19)

XKCA1RU05 NER041K 32504100 125510

BCA071M NER051K 32104100 125503

XNC05FUP0 NET041K 31304100 172804

BCA072M NET051K 34104100 172828

NCS051S BQH054L 33104100 93512

NCS051K NAC040K 30001000 93505

ZEU3210 NACA40K 30002000 98043

ZQZ7103 ADR0511 30003000 80390

ZQZ2103 ADR0531 30004000 87597

ZQZ711A ADR0551 37100110 87580

ZQZ211A ADR0621 37100100 87573

ZEX011A ADR0732 37101110 116112

ZEX311A ADR0811 37102110 18508

ZEO0113 ADRN221 37101100 10861

ZEO3113 ADRN511 37102100 252636

ZEO0513 ADRN531 37103100 252612

ZEO3513 ADRN621 37000100 252599

ZQI211B ADRN732 37001100 252643

ZQI711B ADRN811 37002100 252629

ZQI220B ADRN911 37003100 252605

ZQI720B KYCN41K 37300100 95653

ZQI2113 KYCN42K 37301100 211558

ZQI7113 KYPN52K 39302100 211541

ZQI2203 BCH064M 37400100 164977

ZQI7203 BCH065M 37401100 82196

ZE60140 BCHN64M 37402100 82158

NGF051K BOS011D 84200500 164984

XKCA1RU04 BOS020D 39400100 82257

NAC005K BOS050D 39401100 82172

NAC003K BOS060D 37200100 164991

NAC008K BCN020M 37201100 100746

NOQ051S ZQNT103 37600100 100784

XDW00PCZ1 ZQNT113 39303100 165004

KTK041P ZQNT11A 39304100 100791

KTK042P ZQNT213 36500100 100807

KYC641K ZQNT513 36501100 82264

KYC041K ZQET103 50001000 82288

KYC441K ZQET10B 52001000 175355

KYC042K ZQET113 53001000 136738

KYC442K ZQET203 57101000 187716

KYC642K ZQET20B 57101200 155906

KYP051K ZQET513 57101100 175331

KYP451K ZQKT113 57102000 136714

KYP651K ZQKT11A 57102200 175324

KYP052K ZQKT513 57102100 136707

KYP452K ZQZ5103 57101300 175317

(20)

KYP652K ZQZ5113 57103000 142517

CDN6U4M ZQZ511A 57102300 136691

CDI6U6M ZQZ5203 57104000 90481

CDK6U5B ZQZ5513 49403000 74139

CDE6WPW BOS041D 49404000 94014

CDE6DOZ ZRS5803 49301000 93963

NIV451P ZQK5513 49302000 38025

BCB01BT BOS080D 99001000 47799

BEF026M ZQN5103 42504000 81762

BEF060M ZQN5113 42505000 33662

KTK041B ZQN511A 42004000 33679

KTK042B ZQN5213 42005000 33686

ZMU0100 ZQN5513 42006000 158709

ZMU3100 ZQJ5113 42007000 158785

ANH001K ZQJ511A 42506000 158808

BCB04AT ZQJA113 42507000 160085

BCB04BT ZQQ5113 42008000 152776

BDS021C ZRL5113 42009000 94786

BEN260M ZRL511A 42508000 5911

BEN760M ZRD5113 42509000 94793

BEN262M ZQI5113 89900000 4426

BEN266M ZQI511B 89901000 100425

BEN762M ZQI5203 89902000 4419

BEN766M ZQI520B lpzestaw0765 124162

BEZ122L ZQK5113 lpzestaw0766 124179

BYU010M ZQK511A lpzestaw0767 215693

BYU020M NDAA51W lpzestaw0768 35949

BYU040M ADMN631 lpzestaw0769 103204

BYU050M NACA51K lpzestaw0770 215709

BYU056M NQHA51S lpzestaw0771 35956

BYU060M ADMA912 lpzestaw0772 152851

BYU080M ADMA922 lpzestaw0773 196220

KTA043P ADMN231 lpzestaw0774 196206

KTA044P ADMN912 lpzestaw0775 196190

KTA045P ADMN922 lpzestaw0776 75495

KTA053P BQHA10M 35200100 75518

KTA055P BQHA13M 35201100 75501

KTA057P BQHA20K 41307000 75471

ZEU010A BQHA20M 40305000 164601

ZEU310A ADMA231 40306000 75532

ZEU011B ADMA512 40307000 75525

ZEU311B ADMA521 40308000 75488

ZEU011C ADMA531 41308000 116006

ZEU311C ADMA541 41309000 115993

ZQQ2113 ADMA54K 41310000 115986

ZQQ7113 ADMA631 40309000 115979

(21)

NUV041K ADMN521 41311000 139609

ZEO011A ADMN531 41312000 115962

ZEO311A ADMN54K 40310000 200361

KTK052B BQHA40M 40311000 200354

KTK051B NACA81K 40312000 200347

KTI044P BGA020C 40313000 200330

BCF024M BGA040C 40314000 W0177

BCZ010M BAVA010M 40315000 W0178

BCZ021M BAVA040M 40316000 F0044

BCZ031M BAVB010M 40317000 P0330

NAC019K ADMA51T 40318000 P0331

BCZ040M BXYM44M 41200000 W0246

BCZ044P BXYAQHM 41202000 T0039

BCZ062M BXYM44T 40100000 W0239

NAC017T BXYAECT 40102000 C0121

BCA066M ZRSA803 41807000 C0122

BEL060D BQHA30M 40805000 P0236

BYU021M ZSCAB2C 40806000 P0238

KYP454K ZSCAC2C 40807000 W0204

KYP653K ZSCAK2C 40808000 W0205

KYP654K ZSCAN2C 41808000 C0123

NAC055K ZSCAW2C 41809000 C0157

NDA001W ZSCAX2C 41810000 P0059

NDA075W ZSCGB2C 40810000 P0060

NDA151S ZSCGC2C 40809000 W0600

NDA171W ZSCGG2C 41811000 F0038

NEC051S ZSCGK2C 41812000 T0031

VFA152L ZSCGM2C 40811000 C0143

VFA252L ZSCGN2C 40812000 C0144

ZM50110 ZSCGP2C 40813000 W0155

ZM53110 ZSCGW2C 40814000 W0231

ZM5011L ZSCGX2C 40815000 W0214

ZM5011P ZSCSB2C 40816000 W0232

ZM50200 ZSCSC2C 40818000 W0156

ZM5020N ZSCSK2C 41700000 W0215

ZM5311L ZSCSN2C 41702000 W0240

ZM5311P ZSCSW2C 40600000 W0241

ZM53200 ZSCSX2C 12006000 W0054

ZM5320N ZSP0B2C 12007000 C0124

KYP453K ZSP0C2C 12008000 C0125

NAC09CM ZSP0K2C 35202100 C0175

NAC09CT ZSP0N2C 35203100 P0294

NAC690T ZSP0W2C lpzestaw0893 P0295

NAC691T ZSP0X2C lpzestaw0894 P0061

ZM60110 ZSRA113 2604100 T0035

ZM63110 ZSRS113 12009000 F0042

(22)

ZM6011L ZSRT113 12010000 W0254

ZM6011P XKCK2UU46 lpzestaw0895 C0158

ZM6311L BEUB62M_OUT 8003000 C0159

ZM6311P CDEDZPW 36006110 P0369

ZM60200 CDEDSOZ 36008100 P0370

ZM6020N CDEDBPW 36007110 P0377

ZE63140 CDSDU6S 36008110 C0149

ZE60210 NACA1QM 36009100 W0120

ZEU0210 lpzestaw0788 36010100 W0121

ZMU0110 BEUW62M_OUT 36011100 P0127

ZMU3110 ZQNN113 lpzestaw1106 P0171

ZMU0113 NAC056K lpzestaw1107 P0172

ZMU3113 NAC01GT lpzestaw1108 P0202

ZMU0200 XDCT0VLL0 lpzestaw1109 C0150

ZMU3200 XKC00PN02 lpzestaw1110 P0203

KDZ011D CSWX60A 36000110 P0204

KDZ411D CBLD61A 36000100 C0093

BDS060C ZSRG11S 36001110 C0115

BEUG62M ZSRG11T 36002110 C0116

BEUO62M ZSRS11G 36001100 C0117

BEUR62M ZSRT11G 36002100 W0153

BEUW62M ZQZN203 36003100 W0186

BEUY62M ZQNN103 36016100 W0187

BEG021K KDM015W 42010000 P0174

BEG021M KDM017W 42011000 P0175

BEG040M KDU015W 36003110 P0242

BEG063M KDU017W 36004100 P0205

BCW010M BGBN72M 36004110 P0206

BCW021K KAACDYLACZNIK32 36005110 P0265

BCW021M ARAC1505CR 36005100 C0115D

BCW040M ARAC1508CR 36006100 W0153D

BCW054L ARACML9304E 36007100 W0186D

BCW062M ARACSY180 36017100 W0187D

BCA073M ARAC1503CR 36012100 P0174D

BDN071M ARACSY300 36013100 P0175D

NAC019M ARAC5008CR 36014100 P0279

NBO051K KAAC1506900LP 36015100 P0354

NBV051K KAAC15061000LP 59000000 P0355

KTM041B KAAC1507850LP lpzestaw1132 P0356

KTM043B ARAC4101CR lpzestaw1133 P0357

KTM044B ARAC4102CR lpzestaw1134 P0358

KTN041B ARAC4108CR lpzestaw1135 P0359

KTN043B ARAC4105CR 5103100 P0360

KTN044B KAAC16091000LP lpzestaw1136 P0361

KTM051B CEAC2401WH 58300100 P0266

KTN053B CEAC2201WH 40817000 P0267

(23)

ZEX011B CEAC2501WH 60000000 P0268

ZEX311B CEAC2001465WH 60001000 C0127

VFAB62M KAAC1609730LP 41203000 C0128

BCA062M CEAC3301610WH 41204000 C0129

ZEL0110 CEAC3201590WH 60002000 P0154MAXLIGHT

ZEL3110 CEAC2901500WH 60003000 P0155

ZEL0113 CEAC3401475WH 60004000 W0046

ZEL3113 KAAC1901900LP 60000400 W0047

XZX00ZC00 KAAC1905900LP 60001400 H0084

KTD041B KAAC1906900LP 60002400 H0086

KTD041O KAAC1801900N 60005000 H0083

KTD042B KAAC1802800N 60201060 H0087

KTD042O KAAC1802900N 60202060 P0001

ZQU2513 KAAC18051200LPN 60200060 P0002

ZQU7513 KAAC1806800LP 69000060 P0003

KTA031P KAAC1806900LP 41205000 P0004

BQH021K INPU8075409WH 41206000 F0005

BQH021M INPU8075537PCR 41207000 P0353

BQH031M INPU8075628WH lpzestaw1144 P0310

BQH010M INPU8075536PWH lpzestaw1145 P0311

BQH040M ARAC4103CR lpzestaw1151 C0147

ZQN7113 ARAC4115CR lpzestaw1152 P0333

NAC01QM ARAC3020CR 68000000 P0283

NQH041K ARAC3030CR 68001000 P0284

BEGB630 ARAC3022CR 68002000 W0227

ZQN2113 ARAC3032CR 68000400 W0200

BCZ013M ARACSHS3125 68003000 W0201

NAC046K ARACSY500 68001400 620JMA

NAC047K KAAC18051500LP 68004000 620JBI

ZQK2113 KAAC18051600LP 68002400 640

ZQK7113 KAAC1806850LP lpzestaw1161 736LVE

BTT060M ARAC4145CR 45107000 736LGR

ZCL620N ARAC1101CR 45108000 2303NE

ZCL611N ARAC1102CR lpzestaw1169 2270NE

BQHW21M ARAC1108CR lpzestaw1170 2270BI

BQHW21K ARAC1105CR 2600300 2270NENE

BCAB730 ARAC1145CR 5200000 807BI

BCAW730 ARAC1160CR 5200300 807JBI

BCY044P ARACML9304T 5100300 807JNE

BQHW100 ARACGR8401 81102300 825BI

ABAU4PDZ CEAC630420WH 80003300 825VE

ZYK0100 DOAC1501WH 80002300 825GR

CDZ6DOZ DOAC1501BL 80001300 825AZ

CDZ6WPW ARACSY107CR 81103300 825AL

KOS006A ARACSY108CR 80004300 825CL

BEUB62M 18700 80005300 823BI

(24)

KOS007A 9SC0011001 81105300 827DIMTRAN

KOS008A 9SC0011S01 81108300 827DIMAN

KOS010A 15700 82001300 1196BI

KOS006B 067600u 2102000 1427

KOS007B 067500u lpzestaw1260 1427G

KOS008B 067400u lpzestaw1261 1445NE

KOS010B 067300u lpzestaw1262 1445GI

KOS008C 067200u lpzestaw1263 1722TR

KOS010C 033300u 22006100 21002AN

KOS006C 033000u 21200100 2217L1BI

KOS007C 071000u 21201100 2217L1NE

ZQN211A 080900u 21202100 2217L1AU

ZQN2513 080700u 21203100 798BI

ZQK211A 080500u 22100100 798NE

ZQK2513 080300u 22101100 798NENE

ZQK711A 080000u 21204100 2284NE

ZQK7513 090800u 21205100 P09109CR

NAC01FK 090700u 21206100 C08529CH

NAC00AP 032400u 21207100 W04694CH

NAC00BP 032200u 21208100 P04543BK

NAC09AP 032000u 21209100 P21070AU

NAC09BP 076500u 22102100 W03087AU

CDV6U6W 76200 22103100 P09376WH

CDV6WPW 076300u 22000300 P05383WH

CDV6DOZ 76000 22001300 P05390AG

ZYU0103 076400u 22002300 P04892CH

ZYU3103 76100 22003300 W01908CH

ZYU3203 71300 22004300 P06496WHAG

ZEX0503 072400u 34000300 F01451WHCR

ZEX3503 ZC0008 33000300 P05762CH

ANH006K 072300u 32200300 P03755CH

ANH002K 072700u 32400300 T01444WHCR

ANH003K 072200u 32600300 P05519WH

ANH004K 074400u 31300300 W02779CH

ZQN711A 71600 33100300 P06308WHNI

ZQN7513 031600u 34100300 W01315WHNI

NCD051K 050500u 34300300 F01322WHNI

NDD041K 050300u 34200300 P06346WHNI

NOR051S 050100u 32201300 P06285WHNI

KTK043B 018900w 32401300 P05377WHNI

KTK044B 9SC1211S02 32601300 W01353WHNI

NDD021U 032300u 31301300 W01292WHNI

ANH005K 032100u 34101300 W01360WHNI

NIV051K 1570097 33101300 P05100CH

BOJ010M 1570997 39100100 W01339CH

BOJ021C 1910097 39101100 T01193CH

(25)

BOJ021M 019100W 39102100 P05406WH

BOJ026M 9SC1065S01 lpzestaw1316 W01888WH

BOJ040M 9SC1065S91 lpzestaw1317 T01413WH

BOJ050C 019700w 8001300 P05697BK

BOJ050M 7130997 12011000 P05896AU

BOJ060C 7160097 3001300 W01837WH

BOJ060M 074400U97 3002300 W01844BR

BOJ080C 074409U97 85100100 W01397BK

BOJ080M 077000U 37103300 P06871BR

NBJ051K 077100U 37102300 P06512WH

NEP041K 077300U 39401300 P05797AU

NEA252W 076700u 39400300 P08810NI

ZYU0203 001900u 37200300 P04981WH

ZM63200 035100u 37201300 P05803NI

ZM6320N 16200 lpzestaw1408 W01827NI

ZQNA113 18500 lpzestaw1409 W01780WH

ZQNA11A 9SC1143001 lpzestaw1410 P05922WH

ZQNA513 08100PW lpzestaw1412 P06994WHNI

ZQNG113 003100u61 lpzestaw1413 W01987WHNI

ZQNG11A 1680061 lpzestaw1414 P05915WH

ZQNG513 REAU6521 lpzestaw1424 P06970WHAU

ZQNS113 REAU8198 lpzestaw1425 W01963WHAU

ZQNS11A REAU1952 59002000 T01230WH

ZQNS513 REAU1953 60000700 T01878WH

ZQKA113 REAU1951 60001700 T01885WH

ZQKA11A REAU8197 60002700 P04131CH

ZQKA513 REAU0656 68000700 P01216CH

ZQKG113 REAU0160 68001700 W01155CH

ZQKG11A REAU0133 68002700 P04148BZ

ZQKG513 REAU5000 37000300 P01209BZ

ZQKS113 REAU0157 37001300 W01162BZ

ZQKS11A REAU0140 lpzestaw1521 P04472BZ

ZQKS513 REAU0414 lpzestaw1522 P04124BZ

ZQZA103 REAU0878 lpzestaw1523 P01403WHAU

ZQZA11A REAU0190 lpzestaw1524 P01465BZ

ZQZA113 REAU0040 36500300 P04117CH

ZQZA203 REAU0064 36501300 P04247BKAU

ZQZA513 REAU0638 39303300 P05186BKAU

ZQZS103 REAC1400 39304300 P05179BKAU

ZQZS11A REAC1000 lpzestaw1525 P04254NIWD

ZQZS113 REAC1401 lpzestaw1526 P04261NIWD

ZQZS203 BAT00035 42013000 W02278NIWD

ZQZS513 REAB0966 45109000 P04380BK

ZQAA10B REAB0113 45110000 P04667AU

ZQAA10C BAT00146 42014000 P03875AU

ZQAG10B BAT00149 42513000 P03427CH

(26)

ZQAS10B REAB0978 42514000 P08434CH

ZQAS10C REAB0456 46004000 P04882AU

ZQAG10C REAB0457 46504000 P04550CH

ZCL651N REAP0801 5100800 W02899CH

ZCL680N REAB0639 5200800 P04936CH

NAC01JM REAP0221 2600800 C03929CH

NAC000K REAP0802 42515000 W02912CH

BOJ016L REAB0498 42012000 P04567CH

NAC001K REAB0027 20201100 P03943CH

NAC006K REAB1005 20004100 P04076CH

NAC009K BAT00852 20200100 P08018CH

NAC03EK REAB8800 20003100 P06998CH

NAC03QK REAB5698 20203100 P03967CH

NAC09WP REAU0441 20202100 P08038BK

NAC090T REAB1011 20204100 P01007BK

KTC010P REAC1256 20205100 P04687CH

BCH029R REAU0416 12012000 P04391CH

KTC031S REAU7412 12013000 P06441CH

KTC012P REAW0106 12014000 P04820CH

KTC014P REAW0105 12015000 P05735CH

KTC016P REAU0669 12016000 P10069NI

CDG6U5S REAP0091 12017000 P04052NI

lpzestaw0217 REAP0198 81102800 W01045NI

lpzestaw0220 REAP0090 81103800 P04974CH

lpzestaw0221 REAP0170 80001800 P04458CH

lpzestaw0222 REAU0155 80002800 P03950CH

CDE6ZPW REAU0875 81105800 P06698NI

lpzestaw0240 REAP0082 80003800 P04021WH

lpzestaw0241 REAP8965 80004800 W01014WH

lpzestaw0253 REAP0652 80005800 P06704AU

XDCA4VXRN REAP0981 82001800 P06674AU

lpzestaw0381 REAP0369 lpzestaw1645 W03711NI

CDE6BPW REAP0223 BW6020BS W03728AU

BCZW100 REAG0406 BW6020PVDBSG1 W01681AU

BCZW210 REAG0115 BW6020PVDBSC1 P10742BK

BCZW310 REAU1501 BW6022BS P05759BK

BCZW400 REAG0404 BW6022PVDBSG1 W01773BK

BXXX44M REAG0108 BW6022PVDBSC1 P04643BKAU

BXXX44T REAG0109 BW7045BSB P06636BKAU

BCZ2620 REAG0110 BW7045BSW W01650BKAU

BQHB100 REAG0111 BW7045PVDBSG1B P06384CH

BCH098L REAG0405 BW7045PVDBSG1W P09158CP

BCA272M REAG0408 BW7045PVDBSC1B W02141CP

BCA772M REAG0117 BW7045PVDBSC1W P07097CP

BON011D REAG0119 BW7002BS P02080CP

BON020D REAG0409 BW7002BSU8 W02073CP

(27)

BON041D REAG0090 BW7002BSU1 P05165CP

BON050D REAG0091 BW7002BSU5 P03172CP

BON060D REAG0092 BW7002BSU3 W02189CP

BON080D REAG0093 BW7002PVDBSG1U1 P06223CP

ZQRG113 REAG0094 BW7002PVDBSG1 C05127CP

BCH1X3T REAG0095 BW7002PVDBSC1U8 W02103CP

NOQ041K REAG0988 BW7002PVDBSC1U1 P05134CP

NOR041K REAG0900 BW7002PVDBSC1U5 P01110CP

NCV051S REAG0901 BW7002PVDBSC1U3 T02004AU

NCVW51S REAG0902 BW7002PVDBSC1 P06865CH

ANO021U REAG0903 BW7313BS P04858CH

ANQ021U REAG0989 BW7313PVDBSC1 T01332WH

ZQJ2113 REAK012E BW7303CR P01841CH

ZQJ7113 REAK5692 BW7303PVDBSG1 W02872CH

ZQJS113 REAK012G BW7303PVDBSC1 T01295WH

NAC01BT REAK0701 BW6007CR T01946CH

BDH072M REAK3965 BW6007BSU8 T01939BKAU

BDHB720 REAK8964 BW6007BSU1 T01991AU

BDHW720 REAK011P BW6007BSU5 T01953CH

BGA021M REAK012K BW6007BSU3 T01977AU

BGA021K REAK090C BW6007PVDBSG1U8 T01960CH

BGA010M REAK090K BW6007PVDBSG1U1 T01984CH

BGA040M REAK090H BW6007PVDBSG1 P09861BKNI

BGA031M REAK0615 BW6007PVDBSC1U1 W01854BKNI

BGA063M REAK0287 BW6007PVDBSC1U3 P03656BK

BCZW130 REAK0549 BW6007PVDBSC1 P01649BK

BGC010M REAK0921 BW6003BSU8 P01632WH

BGC021M REAK0923 BW6003BSU1 P03595BK

BGC021N REAK5001 BW6003BSU5 P01588BK

BGC040M REAK5003 BW6003BSU3 P03618WH

NDAB51W REAK5005 BW6003PVDBSG1U8 P01601WH

NDAP51W REAK5008 BW6003PVDBSG1U1 P06042CH

NDAW51W REAK5009 BW6003PVDBSG1 P01011CH

ANM001K REAK0547 BW6003PVDBSC1U8 W01059CH

NQH051S REAK9992 BW6003PVDBSC1U5 P03035CU

KOW003A REAK9993 BW6003PVDBSC1U3 P01028CU

KOW003D REAK9994 BW6003PVDBSC1 W01066CU

BGBB720 REAK0548 HB7910BS P01659CH

BGBW720 REAK0264 HB7910PVDBSG1 P01666CU

BOJ015M REAK0268 HB7910PVDBSC1 C01048WHAG

NAC01EM REAK0267 HB7911BS C01823WH

NOO051T REAK7401 HB7911PVDBSG1 C01816WH

BOC062M REAK7402 HB7911PVDBSC1 C01793WH

ZQJ211A REAU0462 HB7912BS C01868WH

ZQJ711A REAU6300 HB7912PVDBSG1 C01809WH

ZQJG113 REA00692 HB7912PVDBSC1 C01786WH

(28)

ZQJG11A REAU0420 HB8301U1BS P01670CH

ZQJS11A REAU0456 HB8301U1C1 P01663CH

BOJ031M REAU0154 HB8301U1G1 P07056BR

ANW257N REAU0457 HB8301U3BS P12049BR

NOR051D REAU9902 HB8301U3C1 W01063BR

CDE6SOZ REAU9900 HB8301U3G1 P12826BR

XDW00PCZ2 REAU0756 HB8301U5BS P04094BR

XDC00PCZ1 REAU9901 HB8301U5C1 P08959BR

XDC00PCZ2 REAW0700 HB8301U5G1 W01758BK

XDC00PCZ3 REAW0300 HB8304U3BS W01765BK

XDC00PCZ4 REAW0301 HB8304U3C1 P01789BK

XDW00ACZ2 REAW0087 HB8304U3G1 W01796BK

XDW00ACZ1 REAB0032 HB8304U5BS W01307BK

XPCT2GJZ3 REAK9991 HB8304U5C1 W01475CR

XPCT2GJZ2 REAW0902 HB8304U5G1 1105

XDC00GNZB REAK4512 HB8304U8C1 1103

XDC00GNZC REAK4527 HB8210U3BS 1107

XDWC1NCN0 BAT09854 HB8210U3C1 1123

XDC11SCL3 REAK7553 HB8210U3G1 1137

ANW051V REAK7551 HB8210U5BS 1170

ANW057V REAK7550 HB8210U5C1 7884

XDC00MUZ4 REAK9990 HB8210U5G1 7968

XDC00MUZH REAU1057 HB8210U8BS 7969

XKCA2RU05 REAU1060 HB8210U8C1 7796

XKCF2RU04 REAK1900 HB8210U8G1 7886

XKCE1RE02 REAK1901 HB8203U1BS 7798

XKCK2UU45 REAK1902 HB8203U1C1 7828

XKCP1UU52 REAK1903 HB8203U1G1 8055

XKCP1UU50 REAK1904 HB8203U3BS 7723

XNCC0GUD9 REAK1905 HB8203U3C1 8054

XNCC7GUP9 REAC1257 HB8203U3G1 7722

XNC15FUP0 REAC6600 HB8203U5BS 8053

XZL00SC00 REAK1906 HB8203U5C1 8052

XZL00VU00 REAK1907 HB8203U5G1 7720

XZL00LU00 REAB8600 HB8203U8BS 5549

XZL00KU40 REAP5632 HB8203U8C1 7648

ZRSS803 REAB0231 HB8203U8G1 5548

ZQIY2113 REAB0229 HB8214U1BS 7647

ZQIY7113 REAB0226 HB8214U1C1 1175

ZQZA2103 REAC2276 HB8214U1G1 1174

ZQZA211A lpzestaw0796 HB8214U8BS 7075

ZQZV2113 REAB0232 HB8214U8C1 1177

ZQZA2203 BATB0969 HB8214U8G1 7074

ZQZA2513 REAE0014 HB8224U1C1 1176

ZQZA7103 REAP0222 HB8224U3BS 7073

ZQZA711A REAP5000 HB8224U3C1 8060

(29)

ZQZV7113 REAG8402 HB8224U3G1 7728

ZQZA7203 REAC9660 HB8224U5BS 8061

ZQZA7513 REAC7400 HB8224U5C1 7731

ZZZ000A REAK3021 HB8224U5G1 7732

ZZZ000B REAG8400 HB8224U8BS 7733

ZXY9957 REAP2366 HB3578SC3C1 7729

ZXY9958 REAB8548 HB3578SC3BS 7730

ZXY9972 REAB8559 lpzestaw1185 1183

ZXY9973 REAB0233 lpzestaw1186 7068

ZZZ000W REAC1258 lpzestaw1187 7069

BYU026M REAK7512 lpzestaw1188 7070

NNA051Y REAU6523 lpzestaw1189 1182

VFAB62R REAK0847 lpzestaw1190 7065

VFAB63M REAK6310 lpzestaw1191 7066

VFAB62S REAB4103 lpzestaw1192 7067

VFAB64M REAB4101 lpzestaw1193 8075

ZZZ000K REAU0421 lpzestaw1194 7749

BGA054L REAU0443 lpzestaw1195 8074

NGA051S REAB8601 lpzestaw1200 7746

CDT6U5S REAU0442 lpzestaw1196 5529

CDT6U6S REAC4211 lpzestaw1201 7576

CDS6U6S REAC6602 lpzestaw1197 5528

NAC09LP REAC3600 lpzestaw1202 7575

NHC010C REAG8403 lpzestaw1203 5527

NHC633K REAB8801 lpzestaw1198 7574

NIV041G REAB0185 lpzestaw1204 5526

NIV041H REAB4102 lpzestaw1199 7573

NIV041F REAP4100 lpzestaw1205 5530

NIV031D REAU0568 lpzestaw1206 7577

NIV041A REAU6647 lpzestaw1207 4426

NIV041B REAK6311 lpzestaw1208 7491

NIV041C REAU6524 lpzestaw1209 2243

NIV041D REAK5412 lpzestaw1210 7262

NIV651E REAU8700 lpzestaw1215 2241

NIV051D REAU6644 lpzestaw1216 7263

BDS050C REAU8493 lpzestaw1217 7170

ANW041B REAU6642 lpzestaw1220 1167

BGJ010M REAU7400 lpzestaw1221 7136

BGJ021M REAU6645 lpzestaw1224 1171

BGJ031M REAU6646 lpzestaw1226 7171

BGJ040M REAU1891 lpzestaw1228 7876

NAC600K REAU6653 lpzestaw1230 7877

NAC605K REAU6654 HB7911RBS 8068

BCA064M REAU9903 BW6020PVDBST1 7744

BCAB64M REAC8405 BW6022PVDBST1 1189

BEUS62M REAC2760 HB8078SB3FC1 7176

(30)

ZPA0113 REAB0183 HB8078SB3FG1 7137

ZPA0513 REAB9409 HB8078SB3FBS 1705

ZPV0113 REAB6321 HB8078SC3FBS 4703

ZPV0513 REAB6351 HB8078SC3FC1 7492

BOJ066M REAB0177 HB8078SC3FG1 4706

BOW010M REAB8804 HB3562SC3BS 7493

BOW021M REAB9407 31B003PBSG1 5701

BOW026M REAB9405 HB326S1CWPPSC1 7578

BOW040M REAB0227 HB7901CR 8076

BOW050M REAB6352 BW6007BS 7747

BOW060M REAB0184 BW6007PVDCRG1 8077

BOW080M REAB0223 BW6007PVDCRC1 7748

CDR6U4S REAB0171 BW6003BS 8078

CDT6U4S REAB0521 BW6003PVDCRG1 7750

ZQPG653 REAB0181 BW6003PVDCRC1 8079

ZZZ000D REAK4001 31B003PBSC1 7751

CDTS6U4S REAK4002 31B003BS 7860

CDTS6U5S REAK8971 F049PCRC2 5509

CDTS6U6S REAK1300 F049PCRG1 5623

lpzestaw0572 REAK1301 HB326S1EWPPSC1 7934

BGJ021K REAK1302 HB326S1CWPPSG1 7570

ZQPA653 REAK1305 HB326S1EWPPSG1 7939

ZQPS653 REAK5300 HB326S1CWPS 7938

CDES6WPW REAK7552 HB326S1EWPS 2261

CDES6ZPW REAK7636 HB323S2CWPPSC1 2255

CDVS6WPW REAK7637 HB323S2CWPPSG1 7807

CDZS6WPW REAK7638 HB323S2CWPS 8021

BOP071N REAK7634 HB326P1AWPBSG1 3331

lpzestaw0573 REAK7630 HB326P1AWPBSC1 7365

lpzestaw0574 REAK7631 HB326P1AWPBST1 3368

lpzestaw0575 REAK4201 BW7059U1 7374

lpzestaw0576 REAK4202 BW7059U5 7918

lpzestaw0577 REAK4203 BW7059U3 7921

lpzestaw0579 REAW0850 BW7059PVDBSG1 7978

lpzestaw0580 REAK6396 BW7059PVDBSC1 7924

lpzestaw0581 REAG8401 HB7112PVDBSG1K 7925

lpzestaw0582 REAP0603 HB7112PVDBSC1K 7976

lpzestaw0583 REAP0604 HB7201PVDBSG1K 7914

lpzestaw0584 REAP0636 HB7201PVDBSC1K 7917

lpzestaw0585 REAP9861 ST3577SC3BS 7906

lpzestaw0586 REAP4110 ST3577SB1BS 7909

BDW013M REAP2367 ST3577SC1BS 7444

NAC03PK REAW0108 ST3564SC1BS 4450

ZQAA10F REAA0024 BW7059BIP 7435

ZQAS10F REAB8025 BW7059BS 4473SHILO

ZQAG10F REAB8026 3323503BL 7076SHILO

(31)

ZQNA11F REAB8028 BW7059CZP 7721

ZQNG11F REAB8006 3323503WH 4453

NAC030K REAB8035 HC6044CZ 7138

KGJ051P REAB8005 HC6044BEZ 1704

KGJ052P REAK8900 HC6044SZ 4422SHILO

BGA056M REAP8006 HC7744CZ

BGA04BT REAP8002 HC7744BEZ

BGX062D REAP9411 HC7744SZ

BGXM62D REAP8007 QN10116BL

NQHW51S REAU8490 3323503GR

NQHB51S REAU8900 3323503BE

BCZB100 REAU1894 3673500BS

BCZB210 REAU8902 3623500CR

BCZB400 REAP0550 3623500BS

ZRL211A REAK6512 3623500BL

ZRL711A REAK6418 3623500GR

ZRL2113 REAK6412 3623500BE

ZRL7113 REAA5217 3673500BLM

BCZB21K REAK6419 TQ7744GMBEZ

BCZW21K REAK6420 TQ7744GMCZ

BCZ021K REAB7894 TQ7744GMSZ

lpzestaw0596 REAU0132 TQ6244GSBEZ

lpzestaw0597 REAU0798 TQ6244GSCZ

lpzestaw0598 REAK0848 TQ6244GSSZ

lpzestaw0599 REAK5305 TQ7744GPMBEZ

lpzestaw0605 REAK5306 TQ7744GPMCZ

lpzestaw0606 REAK5307 TQ7744GPMSZ

NHC040B REAU0333 TQ6244GPSBEZ

AQH021U REAK6312 TQ6244GPSCZ

NCCB51K REAU6643 TQ6244GPSSZ

BGA024M REAU6648 TQ7744RMBEZ

BGCA010M REAU6650 TQ7744RMCZ

BGCA040M REAU5400 TQ7744RMSZ

NAC01LT REAP4111 TQ6244RSBEZ

CDZ6BPW REAB9601 TQ6244RSCZ

CDZ6ZPW REAB9603 TQ6244RSSZ

CDZ6ZOZ REAU9908 MF6244BE3323503BE

NAC002K REAU6680 MF6244SZ3323503GR

ZST011C REAU8602 MF6244CZ3323503BL

ZDP0113 REAU8603 3673503PVDG1

ZDP0513 REAU8605 3673503PVDC1

ZDS011P REAB4890 SKNZ090T

ZDS051P REAB4891 CRC74PD

KTN054B REAK6319 BKN050D

ZEN0113 REAU1899 BQD728D

ZQNS11F REAU1890 BQD722D

(32)

ZZD000D REAP0634 BQD713D

ZZD001D REAC2361 BQD022D

NBJ01RK REAU8492 BQD013D

NBJ01SK REAU8496 BQD010D

NBJ05JK REAU8499 BKN080D

NBJ05PK REAU8500 BKN060D

NBF051T REAU8501 BQD710D

CDZS6ZPW REAB9400 BQD068D

BOJ04BT REAP9860 BQD040D

ZZZ000G REAU7912 BKC068D

ZSRG113 REAU7913 BKC080D

ZQRA113 REAP8003 BKC040D

ZQRS113 REAB8036 BKC022D

lpzestaw0637 REAU1892 BKC026D

XKCF2RU05 REAU8470 BKC050D

lpzestaw0639 REAU9600 BKC010D

lpzestaw0642 REAU9601 BKN040D

lpzestaw0643 REAU9603 BQD028D

lpzestaw0644 REAG8900 BKE461D

lpzestaw0645 REAG8901 BKE761D

BCYO010M REAG8902 BKE961D

BCYO040M REAG8906 BQD740D

BGA027M REAG8907 BQD768D

NAC209K REAU0843 BKN022D

NAC203K REAU9612 BKN026D

ZXY9913 REAK6328 BKN010D

ZXY9914 REAK6332 NKC01A1

ZXY9915 REAW0632 NKC00AD

ZXY9916 REAW0633 PKC70OX

ZXY9917 REAU8904 PKC00OX

ZXY9918 REAB8400 NKC71A1

NGV051K REAB7402 NKC70AD

NGV041K REAB8403 NKC7SAD

NHCB10A REAB8404 NKC0SAD

NHCB10B REAB8405 BKN260D

NHCB11A REAB8406 NKS71A1

NHCB11B REAB8409 NKS70AD

KTA039P REAP6950 BKB080D

KTA030P REAU7900 BKB060D

KTA032P REAU7901 BKB050D

KTA034P REAU7902 BKB040D

KTA042P REAU7904 BKB026D

KTA041P REAK7840 BKB022D

KTA046P REAB1019 BKB010D

KTA047P REAB1020 NKS7SAD

KGA041P REAB5000 PG300KX

(33)

KGA042P REAU4601 PG370KX

KTK043P REAU4602 BKG01TD

KTA052P REAU4603 BKG04TD

KTA051P REAC1001 BKI080D

KGA051P REAK7210 BKI060D

KGA052P REAK6410 BKI050D

KTC032S REAB7849 BKI041D

KQH010P REAB1654 BKI032D

KQH012P REAB8521 BKI022D

KQH014P REAU4800 BKI011D

KQH016P REAP7000 NAF01BD

KQH031S REAP7001 BKK622D

KQH032S REAK6413 BKK640D

KTL011D REAK6415 BKK610D

KTL012D REAK6416 BKN767D

KTL021D REAK7952 BKN467D

KTL022D REAK6358 BKN067D

KGA072P REAK6359 BKK680D

KGA073P REAK6360 BKK660D

ZCB6103 REAU8709 BKK650D

XDCA5SGN1 REAB4832 PG800OB

lpzestaw0782 REAA5215 PKI00OB

lpzestaw0783 REAA5216 BQS010D

lpzestaw0784 REAP4893 BQS040D

lpzestaw0785 REAB8978 BQS022D

lpzestaw0786 REAB8979 BKI511D

lpzestaw0787 REAU6555 BKI522D

lpzestaw0789 REAK5622 BKI550D

BGJ013M REAK5623 BKI532D

ZQN1113 REAK7632 BKI541D

ZQN111A REAK7633 BKI560D

ZQES113 REAK7689 BKI580D

ZQEG113 REAK7390 BQS050D

ZQEA113 REAU8544 BQS060D

ZRS1803 REAA9501 BQS067D

ZQZ1103 REAA9502 BQS080D

ZQZ111A REAA9505 BQX067D

ZQZ1113 REAA9506 PG720KX

ZQZ1203 REAA5218 PG720OX

NHC025C REAK6318 BKN015D

ZEO051A REAU5633 BQZ03AD

ZEO351A REAU8543 BKN068D

ZEX0613 REAU5630 BQL050D

ZEX3613 REAU6332 BQL040D

NAC01AM REAU8736 BQL026D

NHCB31K REAU3217 BQL022D

(34)

BGA020M REAU0676 BQL01FD

BGC020M REAU0677 BQL010D

BCY020M REAU6635 BQM026D

NHC029C REAU9888 BQM022D

ZCB610K REAU9889 BQM010D

ZPE010A REAU9887 BQM02MD

ZPE010B REAU0469 BQL068D

ZPE050C REAU0467 BQL067D

BQS073M REAK6325 BQL060D

KTN040B REAU2360 BQM050D

KTN045B REAU7411 BQL080D

KTN046B REAK7953 BKR069D

KTN051B REAB0253 BQM060D

BGV040M REAB8503 BQM06MD

BGV021M REAB8504 BQM068D

BGV020M REAB1183 BQM080D

BGV010M REAU8901 BQM067D

BQSB730 REAK6330 BQM768D

ZXY9975 REAK6950 BQM468D

BGK010M REAB6630 BQM08MD

BGK021K REAB9410 BQN060D

BGK021M REAU3802 BQN05BD

BGK021N REAU3801 BQN050D

BGK031M REAU3800 BQN041D

BGK034M REAC8536 BQN022D

BGK040M REAB6632 BQN011D

ZXY9925 REAB6633 BQM040D

KQA046P REAK4800 BQN080D

KQA047P REAK4804 CPB94DD

BGA021C REAK4803 CPB93DD

NACN51K REAP0651 CPB92DD

NACN47K REAA2360 CRB0PTD

NACN1QM REAK6404 CRL04QD

ZENB0113 REAK6422 CRL04PD

ZSTA011C REAK6423 CRB04QD

NAC01PM REAU5634 CRB04PD

XNC16SLP1 REAU9906 CRB04ND

XNCH0PLD1 REAP6920 BKN768D

BQHN10M REAC8936 BKN468D

BQHN13M REAK7955 NKB0SAD

BQHN21K REAK6421 AMP001M

BQHN21M REAK4560 AMP003M

BQHN31M REAK4561 AMP004M

BQHN40M REAG8000 AMP005M

NAC096K REAG8001 AMP006M

NACN46K REAG8002 AMP007M

(35)

NIVB41L REAG8003 AMP7M2M

NIVB41K REAG8004 AMP6M2M

NIVB41I REAG8005 AMP5M2M

NIVB41H REAG8006 AMP010M

NIVB41G REAG8007 AMP009M

NIVB41F REAG8009 AMP008M

NACN53K REAG8010 PKG00KX

XDCH2SLZ1 REAG8011 NKG01A1

ZQNG103 REAG8012 NKG00AD

ZQNS103 REAG8013 NKD00AD

ZQEG103 REAG8014 NKG0SAD

ZQES103 REAG8015 PKH00KX

ZRSB2803 REAG8016 NKR00AD

ZRSBS803 REAK6900 PG500OB

ZQZBS113 REAK4801 PG900KX

ZQN2103 REAK6596 NKY0SAD

ZQNA103 REAK6597 NKR0SAD

ZQEA103 REAK6599 BKBA041D

ZRSB7803 REAU8610 BKBA011D

ZQN7103 REAU8606 OKD230T

ZZZ000F REAU0786 OKD030T

XKC00PC02 REAU5637 CKK22R1

CDA6U4W REAB2150 CKK02R1

CDE6U6S REAB5003 CKK02K1

CDH6U5S REAB9411 CKK01R2

CDH6U5W REAP4563 CKK01R1

CDH6U5H REAB6634 CKK02P1

CDH6ZPW REAB6635 PGL00OB

CDH6DOZ REAB9510 PG400KX

NAC048K REAP7009 PKO00KX

NAC049K REAA5692 NKO0SAD

NAC084K REAU5631 NKO01A0

ANRN21U REAU1893 NKO00AD

ANSN21U REAA5693 SKE090T

CDH6BPW REAK8440 PKB70TD

NIV041I REAK8441 1751030A

NIV041K REAK8443 1442010A

NIV041L REAK8442 1180W10A

ZQN1103 REAB4520 1368010A

ZQN1213 REAP7006 1640020APP

ZQN2213 REAP7005 1640030APP

ZQN7213 REAP4101 1706010A

ZQNA213 REAU9634 0510010A

ZQNG213 REAU6658 1401010APP

ZQNS213 REAC1259 1402010APP

ZQA110D REAU6655 1045110A

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :