Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu nr 2021/BZP /02/P

Pełen tekst

(1)

Zamawiający:

Nazwa: WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM.DR EMILA WARMIŃSKIEGO - SPZOZ Krajowy numer identyfikacyjny:2 9532293970

Adres: ul. Szpitalna 19

Miejscowość: Bydgoszcz Kod pocztowy: 85-826 Kraj: Polska

Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital.bydgoszcz.pl Numer telefonu kontaktowego: +48 52 3709124 Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | inny zamawiający

1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.

2 Numer NIP lub REGON.

3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;

2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) inny zamawiający (proszę określić).

(2)

1 2 3 4 5 6 7 1 . R O B O T Y B U D O W L A N E

1.1.1

Utworzenie oraz wyposażenie Pracowni Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

200 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.1.2

Budowa budynku POZ wraz z piętrem dla administracji (po wyburzeniu obecnego budynku technicznego)

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

6 504 065,04 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.1.3

Wykonanie instlacji oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z projektem - PPOŻ

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

1 300 813,01 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

(3)

1.1.4 Przebudowa budynku OIT

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

2 749 712,40 PLN IV kwartał

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.1.5 Wydzielenie pomieszczeń śluzy bud.

Patomorfologii

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

45 000,00 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.1.6 Rozbudowa sieci LAN

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

36 260,16 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

dodana pozycja

1.1.7

Modernizacja budynku stacji transformatorowej 15/0,4kV, wymiana rozdzielnicy 0,4kV, transformatorów oraz instalacja baterii kondensatorów

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

247 159,47 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

dodana pozycja

(4)

1.2.1 Sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji skóry

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

81 554,40 PLN I i III kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.2

Sukcesywne dostawy płynów oraz sprzętu eksploatacyjnego do terapii butli zastępczych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

129 568,20 PLN III kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.3 Sukcesywne dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

155 806,26 PLN III i IV kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

(5)

1.2.4 Sukcesywne dostawy środków kontrastujących

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

182 313,35 PLN I i III kwartał 2021 r.

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.5 Sukcesywne dostawy produktów okulistycznych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

257 528,45 PLN II i III kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.6 Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

160 217,10 PLN I, II, III i IV kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.7

Sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych, irygacyjnych oraz uzupełniających

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

322 134,58 PLN III kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): TAK Zamówienie zastrzeżone:

TAK

(6)

1.2.8 Sukcesywne dostawy sterylnych rękawic chiryrgicznych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

84 288,77 PLN II i III kwartał 2021 r.

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.9 Sukcesywne dostawy materiałów szewnych, staplerów

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

276 027,51 PLN I i III kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.10 Sukcesywne dostawy preparatów do żywienia dojelitowego

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

322 488,58 PLN I i II kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.11 Sukcesywne dostawy preparatów do zywienia pozajelitowego

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

525 522,26 PLN I, II i IV kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

(7)

1.2.12 Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

17 886,18 PLN III kwartał 2021 r.

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.13 Dostawa urządzeń sieci informatycznej

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

43 617,89 PLN I kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.14 Dostawa urządzeń niezbędnych do utworzenia szpitalnej sieci WiFi

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

30 000,00 PLN I kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.15 Dostawa macierzy dyskowej- EDM

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

74 796,75 PLN I kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

(8)

1.2.16 Rozbudowa i konserwacja szpitalnej sieci monitoringu

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

8 130,08 PLN III kwartał 2021 r.

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.17 Serwer bazodanowy- 2szt.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

65 040,65 PLN IV kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.18 Dostawa materiałów dla Zakładu Endoskopii

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

357 627,00 PLN IV kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.19 Dostawa Bacteców

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

97 436,11 PLN III kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

(9)

1.2.20 Dostawa stymulatorów i kardiowerterów

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

727 357,00 PLN III kwartał 2021 r.

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.21 Dostawa bielizny jednorazowej i obłożeń

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

390 861,00 PLN III i IV kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.22 Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

916 680,35 PLN II i IV kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.23

Dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych,

prześcieradeł, papieru czyszczącego

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

78 052,21 PLN IV kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

(10)

1.2.24 Dostawa higienicznych artykułów pacjenta

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

83 310,36 PLN IV kwartał 2021 r.

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.25 Dostawa optyk i światłowodów dla Bloku Operacyjnego

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

61 682,80 PLN III kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.26 Dostawa rękawic diagnistycznych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

441 207,00 PLN II kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.27 Dostawa środków dezynfekcyjnych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

197 760,68 PLN II kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

(11)

1.2.28 Dostawa artykułów papierniczych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

70 000,00 PLN III kwartał 2021 r.

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.29

Dostawa urządzeń koniecznych do uruchomienia elektronicznych podpisów- 30 szt.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

24 390,24 PLN I kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.30 Podłoże PORT-F dla aspiratów i tkanek

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

2 000,00 PLN I kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.31 Podłoża i odczynniki mikrobiologiczne

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

85 000,00 PLN II kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

(12)

1.2.32 Identyfikacja bakterii testy/dzierżawa aparat

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

50 000,00 PLN III kwartał 2021 r.

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.33 Hodowla drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

110 000,00 PLN III kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.34 Odczynniki, sprzęt (mocze- analityka ogólna)

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

36 000,00 PLN III kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.35 Odczynniki (latexy)

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

6 000,00 PLN IV kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

(13)

1.2.36 Odczynniki, sprzęt (hematologia)

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

260 067,20 PLN II kwartał 2021 r.

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.37 Odczynniki, sprzęt (koagulologia)

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

265 580,00 PLN II kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.38 Odczynniki, sprzęt (immunochemia)

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

303 161,00 PLN II kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.39 Odczynniki (WR-Syfilis)

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

2 244,00 PLN II kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

(14)

1.2.40 Odczynnik (IL-6)

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

14 524,00 PLN II kwartał 2021 r.

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.41 Wymiana agregatu prądotwórczego

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

400 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.42 Macierz dyskowa do

przechowywania danych z serwisem

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

74 796,75 PLN II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.43 Monitory LCD - 20 szt

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

6 504,70 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.44 Komputer PC - 20 szt

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

16 260,16 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

(15)

1.2.45 Drukarki laserowe i urządzenia wielofunkcyjne - 10 szt

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

16 260,16 PLN IV kwartał

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.46 Serwery bazodanowe - 2 szt

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

65 040,65 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.47 Dostawa urządzeń niezbędnych do utworzenia szpitalnej sieci WiFi

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

30 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.48 Dostawa urządzeń sieci informatycznej

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

43 617,89 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

(16)

1.2.49

Dostawa urządzeń koniecznych do uruchomienia elektronicznych podpisów - 30 szt.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

24 390,24 PLN III kwartał

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.50

Llicencja na podłączenie aparatów USG, EKG, KTG do systemu RIS/PACS firmy Alteris

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

105 185,19 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.51

Licencje na uruchomienie elektronicznych podpisów

niezbędnych do wprowadzenia EDM w szpitalu

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

106 097,56 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.52 Aktualizacja systemu RIS/PACS Alteris (wsparcie 5 lat)

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie:

art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

92 222,22 PLN I kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

(17)

1.2.53

Nadzór autorski i serwis nad systemem informatycznym Infomedica - część szara

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie:

art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

32 320,00 PLN II kwartał

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.54 Uzupełnienie i wymiana zużytych akcesoriów do diatermii

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

70 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.55 Uzupełnienie i wymian zużytych akcesoriów do stołów operacyjnych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

50 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.56 Uzupełnienie i wymiana zużytych optyk i światłowodów

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

50 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

(18)

1.2.57

Uzupełnienie i wymiana zużytych narzędzi do operacji

laparoskopowych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

90 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.58

Montaż wraz z zakupem kolumn chirurgicznych z 2 ramionami do monitorów (Sala II)

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

60 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.59 Lampa operacyjna dwuczaszowa (Sala I)

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

60 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.60 Ssak elektryczny

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

10 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

(19)

1.2.61 Zestaw laparoskopowy

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

200 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.62

Końcówki jednorazowe do noża harmonicznego wraz z dzierżawą generatora

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

65 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.63

Urządzenie do wczesnej rehabilitacji kończyn górnych i kolczyn dolnych z biofeedback

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

129 629,63 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.64 Siłownia zewnętrzna

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

90 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

(20)

1.2.65 Kardiomonitor – 2 szt

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

30 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.66 Pulsoksymetr – 8 szt

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

40 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.67 Zestaw do sedacji (mieszalnik gazu z zaworem oddechowym)

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

30 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.68 Łóżka elektrycznie sterowane wraz z materacami - 7 szt

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

28 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

(21)

1.2.69 Łóżko bariatryczne

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

50 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.70 Aparat USG

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

300 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.71 Urządzenie do terapii tlenem wysokoprzepływowym

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

21 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.72 Przenośny pulsoksymetr napalcowy typu UT-100

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

850,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

(22)

1.2.73 Respirator typu NIV PrismaVent 30-C - 2 szt

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

30 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.74 Nebulizator/inhalator - 2 szt.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

6 600,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.75 Manipulator maciczny do histerektomii laparoskopowej

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

20 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.76 IBS-Intrauterine Bigatti Shaver

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

50 925,93 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

(23)

1.2.77 Office Histeroskop

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

15 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.78 Respirator noworodkowy z funkcją oscylacji

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

120 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.79 Nawilżacz do respiratorów - 3 szt

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

30 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.80 Skaner o naczyń krwionośnych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

16 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

(24)

1.2.81 Pulsoksymetr - monitor funkcji życiowych - 2 szt

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

16 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.82 4 kardiomonitory

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

25 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.83 Kardiomonitory dla intensywnej opieki noworodka - 5 szt.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

75 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.84 Stół operacyjny

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

50 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

(25)

1.2.85 Łóżka z materacami i szafkami - 20 sztuk

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

100 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.86

Sukcesywne dostawy siatek chirurugicznych , siatek i taśm ginekologicznych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

132 527,55 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

dodana pozycja

3 . U S Ł U G I

1.3.1

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporzadzaniu i dostawie mieszanin do żywienia pozajelitowego

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

262 958,14 PLN III kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

(26)

1.3.2

Nadzór autorski i serwis oprogramowania systemu informatycznego Infomedica- część administracyjna

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

34 320,00 PLN I kwartał 2021 r.

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.3.3 Aktualiazcja systemu RIS/PACS Alteris (wsparcie na 5 lat)

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

92 222,22 PLN I kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.3.4

Licencje na podłączenie aparatów USG, EKG, KTG do systemu RIS/PACS

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

105 185,19 PLN II kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.3.5

Licencje na uruchomienie elektronicznych podpisów

niezbędnych do wprowadzenia EDM w jednostce szpitala

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

106 097,56 PLN III kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

(27)

1.3.6

Budowa budynku POZ wraz z piętrem dla administracji (po wyburzeniu obecnego budynku technicznego)

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

383 739,84 PLN III kwartał

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.3.7 Wykonanie projektu zamiennego OIT

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

70 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.3.8 Transport sanitarny

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

185 675,40 PLN IV kwartał 2021

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

dodana pozycja

1.3.9

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

362 855,00 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

dodana pozycja

(28)

8 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

(29)

1 2 3 4 5 6 7 2 . D O S T A W Y

2.2.1 Sukcesywne dostawy leków

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

1 928 290,74 PLN I i IV kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

2.2.2 Dostawa materiałów dla Zakładu Hemodynamiki

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

5 052 360,00 PLN I kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

2.2.3 Aparat USG - 1 szt

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

500 000,00 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

(30)

2.2.4 Aparat USG z echokardiografią

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

231 481,48 PLN III kwartał

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

2.2.5

Aparat USG mobilny do badań jamy brzusznej z 2 głowicami (do jamy brzusznej i powierzchowną)

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

90 000,00 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

2.2.6 Cyfrowy kostno - płucny aparat RTG z adaptacją pracowni RTG

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

800 000,00 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

2.2.7 Konsola opisowa do TK

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

40 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

(31)

2.2.8

Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

4 629 629,63 PLN IV kwartał

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

2.2.9 Mobilny cyfrowy przyłóżkowy aparat RTG

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

400 000,00 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

2.2.10 Wideoduodenoskop - 2 szt

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

173 362,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1) przetarg nieograniczony;

2) przetarg ograniczony;

3) negocjacje z ogłoszeniem;

4) dialog konkurencyjny;

5) partnerstwo innowacyjne;

6) negocjacje bez ogłoszenia;

7) zamówienie z wolnej ręki;

(32)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :