Regulamin rekrutacji do klas pierwszych. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach. na rok szkolny 2022/2023

Download (0)

Full text

(1)

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r.

poz. 4) art. 30c i art. 154 ust. 1 pkt 2

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314, 2382 oraz z 2021 r. poz. 150) § 11baa ust. 2

Zarządzenie Nr 3/2022 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie Nr 8/2022 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023.

§ 1

Regulamin określa zasady przyjmowania absolwentów szkół ponadpodstawowych do następujących szkół:

 Technikum Nr 1 – 5 letnie , kształcące w zawodach:

 technik ekonomista – ½ oddziału,

 technik rachunkowości – ½ oddziału

 technik hotelarstwa– 1 oddział ,

 technik architektury krajobrazu – ½ oddziału,

 technik żywienia i usług gastronomicznych – ½ oddziału

 Technikum Nr 2 – 5 letnie , kształcące w zawodach:

 technik pojazdów samochodowych – 1 oddział,

 technik informatyk – 1 oddział ,

 technik spedytor – 1 oddział,

Branżowa szkoła I stopnia - 3 letnie, kształcenie w zawodach

 wielozawodowa – 1 oddziały (dla młodocianych pracowników)

 magazynier logistyk - ½ oddziału

 mechanik pojazdów samochodowych- ½ oddziału

(2)

Ostateczna decyzja o liczbie oddziałów zapadnie po zakończeniu rekrutacji i będzie uzależniona od zapotrzebowania uczniów.

§ 2

1. O przyjęciu do Technikum Nr 1 i 2 oraz Branżowej szkoły I stopnia będzie decydować suma punktów:

1) za wyniki egzaminu ósmoklasisty,

2) za oceny na świadectwie z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych przez Radę Pedagogiczną przedmiotów:

w technikum nr 1

 w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości– język obcy, matematyka

 w zawodzie technik hotelarstwa – język obcy, geografia,

 w zawodzie technik architektury krajobrazu – język obcy, przyroda,

 w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – przyroda, technika

w technikum nr 2

 w zawodzie technik pojazdów samochodowych – język obcy, technika

 w zawodzie technik informatyk – język obcy, informatyka,

 w zawodzie technik spedytor – język obcy, geografia,

w Branżowej szkole I stopnia

 w klasie wielozawodowej - informatyka, zajęcia techniczne

 w klasie magazynier logistyk - informatyka, zajęcia techniczne

 w klasie mechanik pojazdów samochodowych - informatyka, zajęcia techniczne 3) za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 4) aktywność społeczną.

2. Kryteria

Kryteria dla absolwentów szkoły podstawowej

Maksymalna liczba punktów

Punkty za świadectwo 100 pkt

Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt

Ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt

Ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt

Ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt

Szczególne osiągnięcia 18 pkt

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt

(3)

Aktywność społeczna 3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt

Wynik z języka polskiego 100% x 0,35= 35 pkt

Wynik z matematyki 100% x 0,35= 35 pkt

Wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3= 30 pkt

3. Za oceny z języka polskiego matematyki i dwóch wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może otrzymać maksymalnie 72 punkty. Zasady przeliczania ocen na punkty są następujące:

celujący – 18 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

dobry – 14 punktów

dostateczny – 8 punktów

dopuszczający - 2 punktów

4. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać maksymalnie 21 punktów ustalonych według następujących zasad:

a) ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 7 punktów

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego.

W szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów

 tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów

 tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów

 tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 5 punktów

 tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 3 punkty.

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach c i d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty

 krajowym - przyznaje się 3 punkty

(4)

 wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty

 powiatowym - przyznaje się 1 punkt

5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w punktach 4 c, 4 d i 4e, na tym samym szczeblu oraz

tego samego zakresu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach , z tym że maksymalna

liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art.44zw ust.2. ( uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) i art.44zz ust.2 ( uczniowie, którzy przerwali egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych), przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 celującym - przyznaje się po 35 punktów

 bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów

 dobrym - przyznaje się po 25 punktów

 dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów

 dopuszczającym - przyznaje się po 10 punkty

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 celującym - przyznaje się po 30 punktów

 bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów

 dobrym - przyznaje się po 20 punktów

 dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów

 dopuszczającym - przyznaje się po 5 punkty

8. Maksymalnie w postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać 200 punktów.

9. Minimalna liczba punktów brana pod uwagę przy rekrutacji do technikum wynosi 50 pkt.

do Branżowej szkoły I stopnia nie ma progu punktowego.

10. O przyjęciu do wybranego przez kandydata oddziału będzie decydować uzyskana liczba punktów zgodnie z zapisami w ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6.,7,8, 9

11. W wypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów znajdujących się na końcowych miejscach listy, pierwszeństwo w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:

wielodzietność rodziny kandydata,

niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata,

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

objęcie kandydata pieczą zastępczą.

(5)

12. Absolwenci będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 132 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności.

13. W przypadku nie uzyskania przez kandydata wystarczającej liczby punktów do wybranego oddziału Szkolna Komisja Rekrutacyjna proponuje kandydatowi przyjęcie do innego oddziału w miarę wolnych miejsc.

14. Absolwenci szkół podstawowych ubiegający się o status młodocianego pracownika, przyjmowani są do szkoły na podstawie umowy o pracę o praktyczną naukę zawodu, niezależnie od wyniku egzaminu ósmoklasisty . Umowa z pracodawcą winna zostać dostarczona do szkoły do dnia 20 lipca 2022 roku.

§ 3

1. Określa się wykaz dokumentów składanych przez kandydata:

1) podanie o przyjęcie do szkoły ( wg wzoru obowiązującego w szkole załącznik nr 2)

2) oryginał lub poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kopię świadectwa ukończenia szkoły

3) oryginał lub poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

4) 2 zdjęcia z nazwiskiem i imionami kandydata wpisanymi na odwrocie,

5) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

6) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,

7) zaświadczenie (zaświadczenia) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów o zasięgu ogólnopolskim lub wojewódzkim

8) karta zdrowia i karta szczepień.

2. Kandydaci do Branżowej szkoły I stopnia dodatkowo dołączają:

1) zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,

2)zaświadczenie pracodawcy o przyjęciu ucznia na praktyczną naukę zawodu (załącznik nr 3) w terminie do 25 czerwca 2022 roku,

3)umowa o pracę zawarta z pracownikiem młodocianym o praktyczna naukę zawodu na okres 3 lat; w terminie do 20 lipca 2022 roku - przed ogłoszeniem list kandydatów przyjętych do klasy I Branżowej Szkoły I stopnia.

(6)

3. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w Technikum Nr 1 i 2 lub Branżowej szkoły I stopnia są: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz karta zdrowia i karta szczepień oraz umowa o pracę w przypadku kandydata do Branżowej szkoły I stopnia.

§ 4

1. Terminy dostarczania dokumentów i terminy podania informacji o kandydatach przyjętych do Technikum Nr 1 i 2 lub Branżowej szkoły I stopnia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach:

termin składania podań w wybranej przez kandydata szkole – od 16 maja do 21 czerwca 2022 r. do godz. 1500,

od 24 czerwca 2021r. - 13 lipca 2022r. do godz. 1500 - dostarczenie do wybranych szkół potwierdzonych kopii lub oryginałów świadectw i potwierdzone kopie lub oryginały zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenie pracodawcy o przyjęciu ucznia na praktyczną naukę zawodu (załącznik nr 3) w przypadku kandydata do Branżowej szkoły I stopnia

do 20 lipca 2022 do godz. 15.00 dostarczenie umowy o pracę z pracownikom młodocianym o praktyczna naukę zawodu na okres 3 lat (dotyczy kandydatów do Branżowej szkoły I stopnia),

21 lipca 2022r. godz. 800 – ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej( załącznik nr 1)

od 21 do 29 lipca 2022r. do godz. 1500 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz karty zdrowia i karty szczepień,

1 sierpnia 2022r. do godz. 1400 – ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nie przyjętych do szkoły.

§ 5

1. Kandydatów do szkoły obowiązuje ujednolicone „podanie o przyjęcie do szkoły”- (załącznik nr 2 do regulaminu), które składają w szkole pierwszego wyboru.

2. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi odwołanie do Dyrektora Szkoły w terminie dwóch dni po wywieszeniu listy osób przyjętych w poczet uczniów CKZiU. Dyrektor podejmuje decyzję najpóźniej w ciągu 3 dni od wniesienia odwołania.

3. Decyzja Dyrektora Szkoły w tej sprawie jest ostateczna.

4. Wszystkie inne kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie należy interpretować zgodnie z rozporządzeniami podanymi w podstawie prawnej niniejszego regulaminu, oraz zarządzeniami organu

prowadzącego i organu nadzorującego pracę szkoły.

(7)

5. Niniejszy regulamin zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego technikum nr 1 Al. Niepodległości 23, technikum nr 2 Al. Niepodległości 13 oraz umieszczony na stronie internetowej CKZiU – http://www.zstslubice.edu.pl;

http://www.ckziu.powiatslubicki.pl/

§ 6 Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2022 r.

Figure

Updating...

References

Related subjects :