Marek Wieżbicki

Pełen tekst

(1)

Rada powiatu Grodziskiegoo ; o PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA

IMIENNEGO

RADNYCH POWIATU GRODZISKlEGO NA SESJI W DNIU 24 LUTEGO 2022 R.

Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Grodziskim

a Powiatem Pruszkowskim w zakresie przyjęcia zadania publicznego z obszaru oświaty i wychowania, polegającego na organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiei w pozaszkoln\ m punkcie katechetycznym

Lp. Nazwisko i imię

1. Marianna Banaszek 2. Dariusz Dąbrowski

3. Krzysztof Filipiak

4.

Maria Gałecka-

Wolska

5. Maria Grabowska 6. Wojciech Hardt

7. Sławomir Kamiński

8. Aleksander

Krzemiński

9. Krzysztof Markowski

10. Andrzej Olizarowicz

"Vynik glosowania jawnego:

Głos

"za" "przeciw"

-t -

,...

-

l-

+

+

t +

+ +

+

"za"

"przeciw"

"wstrzymuję się"

Lp. Nazwisko i imię Głos

"wstrzymuję

"

za" "przeciw" "wstrzymuję

się" się"

11. Marzena Olszewska

-+

12. Zofia Owczarek

-f

13. Paweł Pieniążek ----.

14. Danuta Pokropek 15. Krzysztof

t

Sankiewicz

-t

16. Małgorzata

t

Sędzińska

17. Michał Śliwiński

..-t

18. Bronisław Świdlicki 19. Piotr Wiademy

1-

---

20. Marek Wieżbicki

-+

21. Małgorzata

i

Zacny

··· Ag B ···

... .

.... .

... . .... .

Podpis Przewodniczącego Rady

(2)

Rada powiatu Grodziskligo . PROTOKÓŁ

Z

GŁOSOWANIA

IMIENNEGO

RADNYCH POWIATU GRODZISKlEGO NA SESJI W DNIU 24 LUTEGO 2022 R.

Głosowanie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Pruszkowskiemu zadania publicznego z obszaru pomocy

ł O k ' Ot .ok •

spo eczneJ w za resle In erwenCJl [ryzysoweJ

Lp. Nazwisko i imię Glos Lp. Nazwisko i imię Glos

"za" "pł'zeciw" "wstrzymuję "za" "przeciw" "wstrzymuję

się" się"

1. Marianna Banaszek

-j

11. Marzena Olszewska - j

2. Dariusz Dąbrowski

-

12. Zofia Owczarek - I - ,

3. Krzysztof F ilipiak

- r

13. Paweł Pieniążek -+

4.

Maria Gałecka-

-t

14. Danuta Pokropek

T

Wolska

5. Maria Grabowska

-+

15. Krzysztof Sankiewicz

-+

6. Wojciech Hardt

-t

16. Małgorzata

t

Sędzińska

7. Sławomir Kamiński

+-

17. Michał Śliwiński

+

8. Aleksander

-t

18. Bronisław Świdlicki

t

Krzemiński

9. Krzysztof

t

19. Piotr Wiademy

~'0--

-

~

Markowski

10. Andrzej Olizarowicz

+

l 20. Marek Wieżbicki

+

21. Małgorzata

t

Zacny

"za"

. "

"przeCIW

"wstrzymuję się"

.... ffi.. .... ..

... ... Q ... .

... {U ... .

Podpis Przewodniczącego Rady Wynik głosowania jawnego:

(3)

PROTOKÓŁ

Z

GŁOSOWANIA

IMIENNEGO

Rada powiatu Gtodziskiego

RADNYCH POWIATU GRODZISKlEGO NA SESJI W DNIU 24 LUTEGO 2022 R.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Mazowieckim,

Gminą Brwinów, Miastem Milanówkiem i Miastem Podkowa Leśna dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Gminie Brwinów

N azwisko i imię Glos Lp. Nazwisko i imię Głos

"za" "przeciw" "wstrzymuję "za" "przeciw" "wstrzymuję

się" się"

Marianna Banaszek

--t

11. Marzena Olszewska

-t

Dariusz Dąbrowski

-+

12. Zofia Owczarek

{-

Krzysztof Filipiak

+

13. Paweł Pieniążek

Maria Gałecka-

-t

14. Danuta Pokropek

-t

Wolska

Maria Grabowska

f

15. Krzysztof Sankiewicz

-+

Wojciech Hardt

-+

16. Małgorzata

t-

Sędzińska

Sławomir Kamiński

+

17. Michał Śliwiński

+

Aleksander

-t

18. Bronisław Swidlicki

+

Krzemiński

Krzysztof

+

19. Piotr Wiademy

Markowski

- ~L-

~

Andrzej Olizarowicz -: 20. Marek Wieżbicki

-t

21. Małgorzata

-t-

Zacny

Wynik głosowania jawnego:

jJ)

"za"

"przeciw"

"wstrzymuję się"

•••••• -("5 •••••••

...

~

... . ...

~

. ..

... .

Podpis Przewodniczącego Rady

(4)

PROTOKÓŁ

Z GLOSOWANIA IMIENNEGO

Rada powiatu Grodzisklego

RADNYCH POWIATU GRODZISKIEGO NA SESJI W DNIU 24 LUTEGO 2022 R.

G łosowanle ue Lp. Nazwisko i imię

1. Marianna Banaszek 2. Dariusz Dąbrowski

3. Krzysztof Filipiak

4.

Maria Gałecka-

Wolska

5.

Maria Grabowska 6. Wojciech Hardt 7. Sławomir Kamiński

8. Aleksander

Krzemiński

9. Krzysztof Markowski

10. Andrzej Olizarowicz

Wynik glosowania jawnego:

wa

h ły w sprawie zmiany wie o etnleJ prognozy mansoweJ . I I fi 'P OWI atu G d' k ro ZIS iego ~

Głos

"za" "przeciw"

-t. +

t

-t +

-t -+

+ +

-t- ,

"za"

"przeciw"

"wstrzymuję się"

Lp.

"wstrzymuję się"

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

···

JJJ

··71-···· ..

... 1":!Q ..... .

•... .••....

'~ r

Nazwisko i imię Głos \ \I

S(

"za" "przeciw" "wstrzymuję się"

Marzena Olszewska

_ -r

Zofia Owczarek

- -+

Paweł Pieniążek

+

Danuta Pokropek

-t

Krzysztof Sankiewicz

-l-

Małgorzata Sędzińska

-+

Michał Sliwiński

d-

Bronisław Świdlicki

i-

Piotr Wiademy

~

,~A .J-.

J\--

-.,.

Marek Wieżbicki

-+

Małgorzata

T

Zacny

Podpis Przewodniczącego Rady

(5)

PROTOKÓL Z GLOSOWANIA IMIENNEGO

Rada Powiatu Grodziskiego

RADNYCH POWIATU GRODZISKlEGO NA SESJI W DNIU 24 LUTEGO 2022 R.

Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2022 rok Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

N azwisko i imię

Marianna Banaszek Dariusz Dąbrowski

Krzysztof Filipiak Maria Gałecka­

\Volska

Maria Grabowska Wojciech Hardt

Sławomir Kamiński

Aleksander

Krzemiński

Krzysztof Markowski

Andrzej Olizarowicz

Wynik głosowania jawnego:

Głos

"za" "przeciw"

"wstrzymuję

4- -+

-t

f +

"za"

"przeciw"

"wstrzymuję się"

się"

.... JQ. ... .

• • a - • • • Nv.A .... .

... . .... .

Lp.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

N azwisko i imię

Marzena Olszewska Zofia Owczarek

Paweł Pieniążek

Danuta Pokropek

Krzysztof Sankiewicz

Małgorzata Sędzińska

Michał Śliwiński Bronisław Świdlicki Piotr Wiademy

Marek Wieżbicki Małgorzata

Zacny

"za"

+

t

-t

+

+

Głos

"przeciw"

"wstrzymuję się"

Podpis Przewodniczącego Rady

(6)

PROTOKÓŁ

Z GLOSOWANIA IMIENNEGO

Rada powiatu Otodziskiego

RADNYCH POWIATU GRODZISKIEGO NA SESJI W DNIU 24 LUTEGO 2022 R.

Lp. Nazwisko i imię

1. Marianna Banaszek 2. Dariusz Dąbrowski

3. Krzysztof Filipiak 4. Maria Gałecka-

Wolska

5. Maria Grabowska 6. Wojciech Hardt 7. Sławomir Kamiński

8. Aleksander

Krzemiński

9. Krzysztof Markowski

10. Andrzej O lizarowicz

Wynik glosowania jawnego:

Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku

Głos

"za" "przeciw"

-+ -l-

-;

-t t

-+ -t

-+ -+ .

l"

"za"

"przeciw"

"wstrzymuję się"

"wstrzymuję się"

... J.f.h ...

•••••••• -f7"1_ •••

... .fU .. ..

Lp.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

N azwisko i imię

Marzena Olszewska Zofia Owczarek

Paweł Pieniążek

Danuta Pokropek Krzysztof

Sankiewicz

Małgorzata Sędzińska

Michał Śliwiński

Bronisław Swidlicki Piotr Wiaderny Marek Wieżbicki Małgorzata

Zacny

Głos

"za" "przeciw" "wstrzymuję się"

- ,.

-

....

+ -t -=1 -

-t +

+

\

f\./V'. ~ ~ ~

-t ~

Podpis Przewodniczącego Rady

(7)

PROTOKÓL Z GLOSOWANIA IMIENNEGO

Rada Powiatu Grodzisklego

RADNYCH POWIATU GRODZISKIEGO NA SESJI W DNIU 24 LUTEGO 2022 R.

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Marianna Banaszek 2. Dariusz Dąbrowski

3.

Krzysztof Filipiak

4.

Maria Gałecka-

Wolska

5. Maria Grabowska

6.

Wojciech Hardt 7. Sławomir Kamiński

8.

Aleksander

Krzemiński

9. Krzysztof Markowski

10. Andrzej O lizarowicz

Wynik glosowania jawnego:

Głosowanie przyjęcia protokołu z XL sesji Rady Powiatu Grodziskiego Glos

"za" "przeciw"

-fl -+

I~I

+

I

-t -+

,

+ +

+

+

r

"za"

"przeciw"

"wstrzymuję się"

Lp.

"wstrzymuję się"

11.

12.

13.

1.4.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

···B JiJ ···

... . .... .

...

. ... .

Nazwisko i imię Glos

"za" "przeciw" "wstrzymuję się"

Marzena Olszewska Zofia Owczarek

~ +

Paweł Pieniążek

-~

Danuta Pokropek Krzysztof

-t

i

Sankiewicz

Małgorzata

Sędzińska

-

..,

Michał Śliwiński - Bronisław Świdlicki

-+

Piotr Wiademy

~

~

----.

Marek Wieżbicki

-+

Małgorzata

+

Zacny

Podpis Przewodniczącego Rady

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :