Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Pełen tekst

(1)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zp.p.lodz.pl

Łódź: Aktualizacja i rozszerzenie licencji oprogramowania antywirusowego

Numer ogłoszenia: 433074 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe , ul. Wólczańska 175, 90-924 Łódź, woj.

łódzkie, tel. 42 6383500, faks 42 6312839.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.man.lodz.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aktualizacja i rozszerzenie licencji oprogramowania antywirusowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja i rozszerzenie licencji oprogramowania antywirusowego użytkowanego przez zamawiającego. 2.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne części, na które został podzielony przedmiot zamówienia. 3. Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent) zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że oprogramowanie równoważne spełni minimalne parametry opisane w Rozdziale III pkt 2 SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.76.00.00-3, 48.76.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

(2)

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wprowadza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wprowadza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wprowadza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wprowadza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wprowadza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

(3)

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego do posiadanego przez zamawiającego, celem potwierdzenia spełniania przez oferowane oprogramowanie wymagań określonych przez zamawiającego w SIWZ, wykonawca dołączy do oferty: - specyfikacje techniczne oferowanego oprogramowania. Specyfikacje techniczne muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym,

wykonawca składa je wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

(4)

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: a) zmiany danych teleadresowych Wykonawcy, b) zmiany stawki podatku VAT, c) zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji działania siły wyższej mającej

bezpośredni wpływ na prawa i obowiązki Stron umowy, d) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku okoliczności, których nie można przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania, e) zmiany treści umowy w przypadku, gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zp.p.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe,90-924 Łódź, ul. Wólczańska 175, p. 206.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe,90-924 Łódź, ul. Wólczańska 175, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków UE:15 licencji - w ramach Projektu pn. Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, nr umowy POIG.01.01.02-00-069/09, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2007-2013; 3 licencje - w ramach Projektu pn. Mechanistic and kinetic studies on the reactivity of enzymatic and non-enzymatic scavengers of hydroperoxides derived from amino acids, peptides and proteins, nr umowy: Homing Plus/2013-7/11 z dnia 23.08.2013 r., Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; 6 licencji - w ramach Projektu pn. Energooszczędny system elastycznego przygotowania mas papierniczych z surowców zróżnicowanej rozwłóknialności, nr umowy POIG.01.03.01.-12-058/12, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Aktualizacja licencji programu antywirusowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aktualizacja licencji programu antywirusowego - 4 634 szt., tj. aktualizacja posiadanego przez zamawiającego oprogramowania ESET Endpoint Security Suite poprzez udzielenie 4634 licencji ww. oprogramowania lub oprogramowania równoważnego, uprawniających do pobierania w okresie jednego roku uaktualnień bazy danych wirusów

(5)

programu użytkowanego przez zamawiającego (tzw. roczna subskrypcja aktualizacji bazy danych wirusów).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.76.00.00-3, 48.76.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 5.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rozszerzenie licencji programu antywirusowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rozszerzenie licencji programu antywirusowego - 310 szt., tj. rozszerzenie zakresu licencji posiadanego przez zamawiającego

oprogramowania ESET Endpoint Security Suite lub równoważnego o 310 szt. licencji wraz z nośnikiem, dokumentacją, kluczem aktywacyjnym oraz 310 licencjami rocznej subskrypcji aktualizacji bazy danych wirusów. Zaoferowane oprogramowanie musi współpracować z wykorzystywanym przez zamawiającego centralnym, ogólnouczelnianym serwerem zarządzającym oprogramowaniem ESET.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.76.00.00-3, 48.76.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 5.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :