Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Pełen tekst

(1)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.szpitalparkitka.com.pl

Częstochowa: DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWYCH: LAMPY RTG Z KABLEM TELEWIZYJNYM, KABLEM DO KONSOLI STERUJĄCEJ I PRZEWODEM PRZYŁĄCZENIOWYM DO MODUŁU TSO, DO ANGIOGRAFU

INTEGRIS ALLURA 9C PRACUJĄCEGO W PRACOWNI HEMODYNAMIKI WRAZ Z WYKONANIEM TESTÓW ODBIORCZYCH ORAZ PODŁĄCZENIEM

ZASILANIA AWARYJNEGO BLACK BOX DAZ.26.081.2015

Numer ogłoszenia: 209252 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny , ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3673753, faks 034 3651756.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalparkitka.com.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: -

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWYCH:

LAMPY RTG Z KABLEM TELEWIZYJNYM, KABLEM DO KONSOLI STERUJĄCEJ I PRZEWODEM PRZYŁĄCZENIOWYM DO MODUŁU TSO, DO ANGIOGRAFU INTEGRIS ALLURA 9C PRACUJĄCEGO W PRACOWNI HEMODYNAMIKI WRAZ Z WYKONANIEM TESTÓW ODBIORCZYCH ORAZ PODŁĄCZENIEM ZASILANIA AWARYJNEGO BLACK BOX DAZ.26.081.2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1.dostawa i montaż fabrycznie nowych: lampy RTG z kablem telewizyjnym, kablem do konsoli sterującej i przewodem przyłączeniowym do modułu TSO, do angiografu Integris Allura 9C pracującego w pracowni

Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul.

(2)

Bialskiej 104/118, 1.2. wykonanie testów odbiorczych lampy RTG, 1.3. podłączenie zasilania awaryjnego Black Box do angiografu Integris Allura 9C, - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Załączniku Nr 2 i 6 do SIWZ.

2. Tam gdzie w przedmiocie zamówienia została wskazana marka, znak towarowy, producent, dostawca materiałów lub wskazanie normy, o której mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań ,,równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3.

Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest całkowita jej zgodność z opisem w Załączniku Nr 6 do SIWZ. 4.

W przypadku zaoferowania oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich strat związanych z ewentualnymi awariami i uszkodzeniami angiografu Integris Allura 9 C powstałymi na skutek zamontowania zaoferowanych części. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o treści: ,,Oświadczam, że pokryję wszelkie straty powstałe na skutek zamontowania i funkcjonowania równoważnych części zamiennych do angiografu Integris Allura 9 C -Załącznika Nr 1 do SIWZ.(pkt.6). 5.

Wykonawca zobowiązany jest do odebrania i utylizacji zdemontowanych części zamiennych na własny koszt. 6.

Oferowana lampa RTG i pozostały asortyment muszą być fabrycznie nowe. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szacunkowa wartość zamówienia netto 520.273,21 zł.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie

oświadczenia Wykonawcy złożonego w oparciu` o art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

(3)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie

oświadczenia Wykonawcy złożonego w oparciu` o art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie

oświadczenia Wykonawcy złożonego w oparciu` o art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie

oświadczenia Wykonawcy złożonego w oparciu` o art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie

oświadczenia Wykonawcy złożonego w oparciu` o art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

(4)

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

§ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, tj. dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w oparciu` o art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie

oświadczenia Wykonawcy złożonego w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. § 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB

(5)

DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA PRZEZ

WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA: 1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy załączyć:

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór Załącznik Nr 3 do SIWZ) (oryginał). 2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór Załącznik Nr 4 do SIWZ). 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć następujący dokument: 1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.

poz.184), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5, albo informację o tym że nie należy do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 5 do SIWZ (oryginał). 4. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń, wyszczególnionych w § 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki określone powyżej. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2 niniejszej SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. Dokumenty te są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o

(6)

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników

konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w § 6 ust. 2 i ust. 3 niniejszej specyfikacji (lub w

§ 6 ust. 7 niniejszej SIWZ - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego. 7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych

podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

9. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających spełnianie przez przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: 1) Zamawiający wymaga, by oferowany przedmiot zamówienia: a) odpowiadał opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu w Załączniku Nr 6 do SIWZ; b) spełniał wymagania zasadnicze ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010, Nr 107 z 2010 r., poz. 679 z późn. zmian.) oraz był wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z przepisami tej ustawy. 10.

W celu potwierdzenia wymagań opisanych w ust. 9 pkt. 1) Wykonawca winien załączyć do oferty: 1)

Oświadczenie według wzoru na Załączniku Nr 7 do SIWZ (oryginał); 2) Kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 r., Nr 107 z 2010 r., poz. 679 z późn. zmian.), jeżeli dotyczy, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby tj.:

a) Deklarację Zgodności - oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi; b) Certyfikat zgodności wyrobu wydany przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli oferowany przedmiot zamówienia został zaliczony do jednej z klas, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. 3) katalogi/foldery/

prospekty/informacje producenta zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające spełnianie parametrów technicznych i wymagań zawartych w Załączniku Nr 6 do SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 11. Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: 1) Wypełniony Formularz Oferty (wzór Załącznik Nr 1 do SIWZ). 2) Wypełnione formularz asortymentowo-cenowy (wzór Załącznik Nr 2 do SIWZ). 3) Wypełniona tabela z parametrami technicznymi ( wzór Załącznik Nr 6 do SIWZ). 4) Pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum / spółka cywilna) - podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Pełnomocnictwo należy

przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

(7)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Okres gwarancji w miesiącach - 10 IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zgodnie z zapisami §12 Załącznika Nr 8 (wzoru umowy).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.szpitalparkitka.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 42-200 Częstochowa ul.Bialska 104/118, II piętro, pawilon D, sala 310..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 10:00, miejsce: 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118, II piętro, pawilon D, sala 356.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych -,,Środki ochrony prawnej. Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 2. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 964); 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca w 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. nr 41, poz.

238.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

(8)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :