• Nie Znaleziono Wyników

Regulamin publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Regulamin publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu"

Copied!
7
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2021 Dyrektora MOPS w Zawierciu z dnia 16 czerwca 2021 r.

Regulamin publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady umieszczania/aktualizacji informacji w „Biuletynie Informacji Publicznej” (zwany dalej BIP) Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Zawierciu.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu prowadzi podmiotową stronę Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.mopszawiercie.pl/

§2 Słowniczek Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

2. Komórka – każda komórka MOPS, w tym działy, zespoły, sekcje, biura, pracownicy zatrudnieni na samodzielnym stanowisku pracy oraz ośrodki wsparcia znajdujące się w strukturze MOPS, tj. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny, Dzienny Dom Senior+, Środowiskowy Dom Samopomocy.

3. Dyrektor – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu. Zakres jego zadań określa §4.

4. Koordynator – kierownik działu oraz pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora MOPS

w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu odpowiedzialni za wytworzenie i przekazywanie informacji do Realizatora celem umieszczania na stronach BIP.

Ich zadania określa §5.

5. Realizator – upoważniany pracownik Działu Gospodarczo-Technicznego wprowadzający na stronę BIP dane otrzymane od Koordynatorów. Jego zadania określa §6.

6. Zespół redakcyjny – zespół, w którego skład wchodzą Koordynatorzy oraz Realizatorzy.

§2

1. Tworzy się zespół redakcyjny BIP, w skład którego wchodzą Koordynatorzy oraz Realizatorzy – skład osobowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

(2)

2. Członków zespołu redakcyjnego BIP wyznacza Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu.

3. Wykaz członków zespołu redakcyjnego wraz z danymi osobowymi stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§3

Opis zasad i sposobu publikowania danych.

1. Publikowanie danych w BIP odbywa się poprzez przeglądarkę internetową po zalogowaniu do panelu administracyjnego Realizatora.

2. Każda strona BIP może podlegać edycji przez Realizatora.

3. Informacja publiczna na stronach BIP pochodzi bezpośrednio od Koordynatora, który przekazał ją Realizatorowi.

4. Koordynator przekazuje Realizatorowi dane do umieszczenia na stronie BIP

wyłącznie w formie elektronicznej w dowolny sposób (nośnik, lub e-mail) wraz z zatwierdzonym przez Dyrektora MOPS wnioskiem w formie papierowej – załącznik

nr 3 do Regulaminu. Dokumenty winny być dostarczane niezwłocznie po podpisaniu (uchwały, zarządzenia), chyba, że specyfika wymaga innego terminu lub daty ważności zamieszczonego dokumentu, wtedy należy to określić we wniosku.

5. Każdy publikowany dokument oraz każda strona www BIP zawiera informacje o dacie publikacji, czasie i zakresie wprowadzenia zmian oraz informację o osobie,

która ją wprowadziła. Za każdą wprowadzoną treść odpowiada Koordynator w zakresie dotyczącym komórki przez niego reprezentowanej.

6. Każde wprowadzenie treści na stronie lub zamieszczenie dokumentu wymaga

zaopiniowania radcy prawnego oraz zatwierdzenia przez Dyrektora MOPS.

W przypadku nieścisłości we wprowadzonych danych zakresu danej komórki należy niezwłocznie przekazać informację do Realizatora.

7. Zakres publikowania informacji w BIP określony został na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 poz.

1198 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r. (Dz.

U. Nr 67 poz. 619 z późn. zm.).

§4

Zadania Dyrektora

1. Dyrektor sprawuje nadzór formalny i merytoryczny nad wprowadzaniem i publikowaniem treści w BIP, w danej komórce zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

(3)

2. Dyrektor odpowiada za prawidłową treść publikacji przygotowaną przez Koordynatorów.

3. Dyrektor odpowiada za określenie czasu ważności opublikowanego dokumentu lub strony www w BIP.

4. Dyrektor zatwierdza przygotowane treści dokumentów przeznaczonych do umieszczenia na BIP po zaopiniowaniu przez radcę prawnego.

5. Dyrektor po zatwierdzeniu treści dokumentów zleca Koordynatorowi przekazanie do Realizatora celem publikacji na stronie BIP.

§5

Zadania Koordynatorów

1. Koordynator jest odpowiedzialny formalnie i merytorycznie za przygotowanie informacji do zamieszczenia na stronie BIP oraz aktualizację treści opublikowanych.

2. Koordynator przekazuje treści dokumentów do umieszczenia na stronie BIP Realizatorowi w formie elektronicznej wraz z wnioskiem zatwierdzonym przez Dyrektora MOPS.

3. Koordynator dba o zgodność zamieszczenia informacji przekazanej Realizatorowi oraz jest odpowiedzialny za dane na niej umieszczone, dotyczące jego zakresu.

§6

Zadania Realizatorów

1. Realizator odpowiada za terminową publikację informacji w BIP, najpóźniej jeden dzień od momentu przekazania mu danych przez Koordynatora w formie elektronicznej.

2. Realizator przygotowuje dane do publikacji poprzez wypełnienie przyznanych mu edycyjnych stron www po uprzednim zalogowaniu się na tych stronach.

3. Realizator zobowiązany jest do dokonywania poprawek treści tych stron, które

zostały wskazane do poprawy przez Koordynatora w formie elektronicznej wraz z wnioskiem

4. Realizator odpowiedzialny jest za dokonywanie aktualizacji treści stron na prośbę pisemną Koordynatora.

5. Realizator odpowiada za właściwe formatowanie tekstów publikowanych informacji zgodne z wytycznymi Koordynatora.

§7 Wyłączenia

1. Z procedury stosowania wniosków publikacji informacji publicznej w BIP MOPS Zawiercie zwolnione są postępowania o udzielanie zamówień publicznych, zarządzenia dyrektora oraz nabory na wolne stanowiska pracy.

(4)

§8 Uprawnienia

1. Uprawnienia do panelu administracyjnego BIP posiadają wyłącznie Realizatorzy.

2. Nadawanie i wycofanie uprawnień do panelu administracyjnego BIP odbywa się wyłącznie na pisemny wniosek kierownika Działu Gospodarczo-Technicznego sporządzony przy pomocy formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Wyznaczonej osobie nadaje się unikalny login i hasło za pomocą którego Realizator loguje się do systemu.

4. Uprawnienia do panelu administracyjnego zostają zablokowane w przypadku:

1) złożenia wniosku o odebranie uprawnień, 2) rozwiązania umowy o pracę,

3) wygaśnięcia umowy o pracę.

§8

Harmonogram publikowania

1. Dokumenty przedłożone do godz. 14.30 publikowane są bez zbędnej zwłoki na stronie BIP w dniu ich dostarczenia do Realizatora.

2. Dokumenty dostarczone do publikacji po godz. godz. 14.30 mogą zostać opublikowane następnego dnia roboczego.

3. W szczególnym przypadku publikacja może nastąpić w trybie natychmiastowym, jeżeli okoliczności publikacji do tego zobowiązują.

(5)

Załącznik nr 1

Wykaz imienny zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu

Koordynatorzy:

1. Jerzy Radosz – Dział Pomocy Środowiskowej 2. Aleksandra Smuła – Dział Obsługi Projektów 3. Agnieszka Mucha – Dział Świadczeń Rodzinnych 4. Iwona Wyszyńska – Dział Realizacji Świadczeń 5. Jolanta Głąb – Dział Kadr

6. Magdalena Hadrych – Dział Organizacyjno-Prawny 7. Sebastian Rafalski – Dział Gospodarczo-Techniczny 8. Anna Mach – Dział Księgowości

9. Monika Wierzbicka – Dział Usług Opiekuńczych

10. Izabella Tkocz – Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych 11. Michał Furgacz – Inspektor Ochrony Danych

12. Damian Lipiec – Biuro Obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego 13. Małgorzata Hamerlik – Dzienny Dom Senior+

14. Joanna Maciąg – Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

15. Małgorzata Wisełka-Kołodziejczyk – Środowiskowy Dom Samopomocy

Realizatorzy:

1. Damian Hojka – Zespół Informatyków 2. Adrian Filipek – Zespół Informatyków

3. Małgorzata Kozłowska – Dział Gospodarczo-Techniczny 4. Sebastian Rafalski – Dział Gospodarczo-Techniczny

(6)

Załącznik nr 2

...

( imię i nazwisko ) Zawiercie, dnia ...

...

( dział )

WNIOSEK

o nadanie / wycofanie

uprawnień do panelu administracyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu

do dostępu do modułu administracyjnego strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, celem realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

...

( data i podpis wnioskującego )

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Pana/Panią

...

( imię i nazwisko )

...

(dział)

do dostępu do modułu administracyjnego strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, celem realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Upoważnienie wydaje się na czas nieokreślony, ale nie dłużej niż do ostatniego

dnia zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu i wygasa z dniem rozwiązania umowy.

...

( data i podpis Dyrektora MOPS )

(7)

Załącznik nr 3

WNIOSEK

PUBLIKACJI INFORMACJI PUBLICZNEJ W BIP MOPS ZAWIERCIE

Tytuł informacji (czego dotyczy):

Sugerowane miejsce publikacji informacji na BIP

(grupa menu, nazwa podkategorii)

Data przekazania informacji do publikacji

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji

(Koordynator)

Osoba odpowiedzialna za publikację informacji w BIP

Zespół Informatyków

Data publikacji w BIP (wypełnia Realizator)

Zaopiniował:

...

Radca Prawny

Uwagi

Załączniki dołączone do informacji celem publikacji w BIP

Zatwierdzam

...

Dyrektor MOPS

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wyraz am zgodę na przetwarzanie przez Miejski Os rodek Pomocy Społecznej w Zawierciu moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla

Za prawidłowe i zgodne z niniejszą instrukcją przeprowadzenie postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 3 000 zł brutto a nie

8) Bezpośredniego przełożonego celem przekazania prowadzonych spraw, dokumentacji służbowej, używanych kluczy do pomieszczeń służbowych.. Bezpośredni przełożony wyznacza

23) współpracują z Urzędem Miasta Częstochowy, a w szczególności z wydziałem nadzorującym pracę MOPS w zakresie związanym z realizacją zadań wspólnych wynikających z umów

przedstawiciele 7-miu stowarzyszeń. Podczas spotkania przedstawiono projekt Programu. Uwagi do projektu zgłosiła jedna organizacja pozarządowa, po czym sporządzono protokół

Termin przydatności do spożycia od chwili dostarczenia produktu do magazynu zamawiającego nie może być krótszy niż ¾ okresu, w którym produkt zachowuje

7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. Wysokość dochodu z pozarolniczej

Jeżeli chce Pan/Pani, aby przesłana kandydatura była rozpatrywana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie (MOPS) do przyszłych rekrutacji, prosimy o dopisanie w

Beneficjent będzie musiał udokumentować poniesienie kosztów najmu w postaci potwierdzenia dokonania przelewu, w pierwszym miesiącu każdego kolejnego etapu

Here we investigate the performance of the Marchenko multiple elimination (MME) scheme on a similar but resonant model and look at the effect of two different centre frequencies of

Z materiałów archiwalnych wyizolowano gatunki grzybów Alternaría alternata, Scopulariopsis brevicaulis, Acremonium charticola, Aspergillus fl avus, Aspergillus niger,

w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pienięŜnego za urlop (Dz. W razie

12 Terapeuta, specjalista reintegracji zawodowej XIII – XV wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań

w sprawie szczegółowych zasad gospodarki jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów

d) zadania w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w ramach upowaŜnień udzielonych przez Burmistrza Miasta.. W realizacji zadań z zakresu pomocy

Recenzent Biuletynu może zwrócić dokument do poprawy (opatrując go ewentualnymi uwagami), poprawić samodzielnie, przekazać innemu recenzentowi do dalszej recenzji lub

1/ opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się

10/ wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i miasta na prawach powiatu, na podstawie

Zobowiązuję Panią/Pana do zachowania w poufności danych osobowych, zachowania w tajemnicy sposobów logowania, haseł, a także innych informacji w związku z

r) wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Ośrodka. Dział Metodyczno-Organizacyjny podlega bezpośrednio dyrektorowi Ośrodka. Kierownik sprawuje kontrolę wewnętrzną

c) rejestracja obrazu uniemożliwia rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. Rejestracja obrazu nie jest połączona z możliwością bieżącego

▪ Obszar C Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie

Szczególnie w przypadku produk- tów z branży farmaceutycznej nie można pominąć pracowników głównie z działów rozwoju nowych produktów (ang. NPD New