SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pełen tekst

(1)

1 17/2015 NS

Otwock, 30.11.2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zamówień Sektorowych w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami zwaną dalej u.p.z.p.).

Nazwa zadania: Modernizacja zintegrowanego systemu zarządzania informacjami „IFS Applications” zg. z zał. nr 1 do SIWZ

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Karczewska 48, 05-400 Otwock www.opwik.com

poniedziałek 9.00-17.00, wtorek - piątek 7.00-15.00 II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zwanym dalej regulaminem, którego treść dostępny jest na stronie internetowej OPWiK Sp. z o.o.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja zintegrowanego systemu zarządzania informacjami

„IFS Applications” zg. z zał. nr 1 do SIWZ

CPV: 72212517-6 usługi opracowania oprogramowania informatycznego a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych c) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

1. Wytyczne Zamawiającego.

1) Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrożeń systemu ERP, preferowane oprogramowanie IFS Applications firmy IFS.

2) Wykonawca musi mieć udokumentowane (np. listem referencyjnym, wizytą referencyjną) co najmniej 1 udane wdrożenie systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie Wod-Kan w ciągu ostatnich 2 lat.

3) Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrożeń systemów GIS, preferowane rozwiązanie ArcGIS firmy ESRI.

4) Wykonawca musi mieć udokumentowane przynajmniej 1 udane wdrożenie systemu klasy GIS w przedsiębiorstwie Wod-Kan w ciągu ostatnich 2 lat.

(2)

2 5) Posługiwać się sprawdzoną, efektywną i powtarzalną w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach metodyką wdrożenia oprogramowania (preferowana metodyka wdrożenia oprogramowania to IFS Implementation).

6) Wykazać co najmniej jeden projekt, przedmiotem którego była dostawa, wdrożenie lub aktualizacja zintegrowanego systemu informatycznego złożona dodatkowo z Projektów, Finansów, Księgowości, Billingu, wartości każdego oz zamówień co najmniej 150 000 zł

7) Dostarczyć Zamawiającemu propozycję umów dotyczących realizowanego projektu

8) Zapewnić udokumentowane doświadczenie we wdrażaniu, modyfikowaniu oraz serwisowaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego IFS Applications

9) Zapewnić stały rozwój systemu IFS Applications oraz dostarczyć dedykowane rozwiązania branżowe dla tego rozwiązania.

10) Dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia.

11) Realizacja Projektu będzie przebiegała w oparciu i z wykorzystaniem najlepszych praktyk z zakresu zarządzania projektami (Prince2). Oferent opracuje plan realizacji projektu z wykorzystaniem tych standardów

IV. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia : 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie sektorowe muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu zg z §13 Regulaminu:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia .

2. Za spełnienie warunków określonych w pkt. 1 Zamawiający uzna złożenie wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. VI, zawierających wymagane informacje i treści oraz formalnie poprawne.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

4. Za spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (w przypadku wspólnego ubiegania się

(3)

3 dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie; w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wskazywać będą spełnienie tego warunku):

a) Wykonawca musi mieć udokumentowane (np. listem referencyjnym i wizytą referencyjną) przynajmniej 1 udane wdrożenie systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie Wod-Kan w ciągu ostatnich 2 lat.

b) Wykonawca musi mieć udokumentowane przynajmniej 1 udane wdrożenie systemu klasy GIS w przedsiębiorstwie Wod-Kan w ciągu ostatnich 2 lat.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 15 ust. 1 Regulaminu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych wymagane oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, zawarte jest w treści oświadczenia wymienionego w pkt. 6.1.e). niniejszej specyfikacji;

2) Aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;

3) Aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt.9 u.

p. z. p. wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z §32 Regulaminu –zał. nr 4 do SIWZ.

6) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw – posiadające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, np.

konsorcjum, spółka cywilna, Wykonawcy zobowiązani są:

1. ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo musi wskazywać w szczególności: postępowanie o zamówienia publiczne którego

(4)

4 dotyczy, wykonawców ubiegających się o udzielenie tego zamówienia oraz zakres umocowania pełnomocnika.

2. Dołączenia w/w pełnomocnictwa do oferty. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia z wyłączeniem pełnomocnika.

Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3. Złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 1.a) - e) przez każdego Wykonawcę.

4. Pozostałe wymagane dokumenty składane są wspólnie.

3. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty stosownie do postanowień Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

1) Za spełniającego warunek wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniony będzie ich łączny potencjał techniczny kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie) – zał. nr 5 do Siwz:

5. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy spełnić warunki:

a) Posiadać minimalny roczny przychód firmy – 2.000.000zł

b) Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności z tytułu szkód powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, Suma gwarancyjna nie mniejsza niż 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

6. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

zgodne z załącznikiem nr 1 do SIWZ

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym ,składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez tłumacza oraz za zgodność z

(5)

5 oryginałem przez Wykonawcę.

Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:

1. Adres Zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu 022 779 42 96 w 10

3. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej k.babik@opwik.com Tel. 22 779 42 96 wew. 12.

4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

5. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko informatyk

imię i nazwisko p.Krzysztof Organ tel. 022 779-42-96 wew 19 fax. 022 779-42-96 wew 10 w terminach pon-pt 7-15

6. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest : p Katarzyna Bąbik, tel. 22 779 42 96 wew. 12 w pn-pt 7-15.

7. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikacje przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia zg z art.26 Regulaminu.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:

(15.000,- PLN) na rachunek zamawiającego: 93 8023 0009 2001 0000 4444 0003.

2. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

3. Forma wadium oraz zwrot zgodnie z art. 33 i 34 Regulaminu.

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę .

(6)

6 4. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w

oryginalnym egzemplarzu i dołączyć do oferty.

IX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy . 1. Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego 93 8023 0009 2001 0000 4444 0003.

3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5) W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. XIII.3.1 za zgodą Zamawiającego.

6) Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (odbiór końcowy protokolarny).

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości wynosić będzie 30%

wysokości zabezpieczenia.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% Zamawiający zwróci nie później niż w 15

(7)

7 dniu po upływie okresu gwarancji jakości.

X. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. od dnia 08.12.2015 r.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym, w walucie PLN.

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

9. Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii

potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski (przetłumaczone przez tłumacza), poświadczone przez Wykonawcę .

11. Oferta winna być umieszczona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem:

Modernizacja zintegrowanego systemu zarządzania informacjami „IFS Applications” zg. z zał. nr 1 do SIWZ

Nr postępowania 17/2015 NS

Nie otwierać przed dniem 8 grudnia 2015 r. przed godz. 11:15

(8)

8 XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 08.12.2015 r. do godz.11:00

w siedzibie zamawiającego Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Karczewska 48, 05-400 Otwock

Oferty zostaną otwarte dnia: 08.12.2015 r. o godz.11:15

w siedzibie zamawiającego Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Karczewska 48, 05-400 Otwock XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

a) Cena oferty ma charakter ryczałtowy,

b) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

c) Wykonawca określa ryczałtową cenę realizowanego zamówienia w zał. nr 2 „Formularzu ofertowym” i cena ta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać podwyższeniu.

d) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

e) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

f) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

g) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym"

stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert :

1. KRYTERIUM – cena – waga 100%

2. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 3. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Nazwa kryterium Wzór Sposób oceny

cena oferty 100% (najniższa cena brutto spośród badanych ofert):(cena brutto oferty badanej)x100%x100pkt

Oferta zostaną przyznane punkty proporcjonalnie, wg wzoru

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

(9)

9 zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 83 i 84 Regulaminu.

XVII. Załączniki

1) Specyfikacja techniczna – zał. nr 1

2) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę –zał. nr 2 3) Formularz cenowy – zał. nr 3

4) Oświadczenie z §32 Regulaminu.- zał. 4 5) Wykaz dostaw i usług- zał. 5

6) Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – zał. nr 6

Kierownik Zamawiającego

(10)

10 Zał. nr 2

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa: ...

Siedziba: ...

Adres poczty elektronicznej: ...

Strona internetowa: ...

Numer telefonu: 0 (**) ...

Numer faksu: 0 (**) ...

Numer REGON: ...

Numer NIP: ...

Część zamówienia powierzona Podwykonawcy (nie potrzebne skreślić )

...

...

...

Dane dotyczące zamawiającego

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Karczewska 48 05-400 Otwock

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu sektorowym na:

……….

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty

cena netto...zł (słownie: ...) podatek VAT...zł cena brutto...zł (słownie: ...)

(11)

11 Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie w terminie do dnia: ……….

Termin płatności:... dni

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):...

Reklamacje będą załatwiane w terminie:…………... ... dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

Inne………

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

... ... ... ... ... ... ... ... ... tel. kontaktowy, faks: ... ... ...

zakres odpowiedzialności

... ... ... ... ... ... ... ... ... tel. kontaktowy, faks: ... ... ...

zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ...

Stanowisko ...

Telefon...Fax...

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:……… ….

4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

(12)

12 ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy):

………

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………

………

………

Inne informacje wykonawcy:

………

………

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

(13)

13 Załącznik nr.3

FORMULARZ CENOWY

Nazwa Wykonawcy ...

Adres Wykonawcy ...

Miejscowość ... Data ...

Cenowa ofertowa za wykonanie zadania / przedmiotu zamówienia:

Lp.

Przedmiot

Jednostka

miary Ilość Cena jedn.

netto

Kwota netto

VAT Kwota brutto

OGÓŁEM

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

(14)

14 Załącznik Nr. 4

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie sektorowe Zg z art.32 Regulaminu

Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Nazwa Wykonawcy ...

Adres Wykonawcy ...

Miejscowość ... Data ...

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadam wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie sektorowe na podstawie art.15 Regulaminu Zamówień sektorowych .

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

(15)

15 Załącznik Nr 5

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW / USŁUG

Nazwa Wykonawcy ...

Adres Wykonawcy ...

Miejscowość ... Data ...

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie wymagany jest w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

Za spełniającego warunek posiadania wiedzy i do doświadczenia Zamawiający uzna Wykonawcę który wykaże że w w/w okresie wykonał:

a) Wykonawca musi mieć udokumentowane (np. listem referencyjnym i wizytą referencyjną) przynajmniej 1 udane wdrożenie systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie Wod-Kan w ciągu ostatnich 2 lat.

b) Wykonawca musi mieć udokumentowane przynajmniej 1 udane wdrożenie systemu klasy GIS w przedsiębiorstwie Wod-Kan w ciągu ostatnich 2 lat.

Lp Odbiorca Data wykonania (dzień –miesiąc -rok)

Przedmiot wykonanej usługi/dostawy

Wartość netto PLN

VAT Wartość brutto PLN 1

2 3 4 5

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

(16)

16 Załącznik nr 6 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia.

Nazwa Wykonawcy ...

Adres Wykonawcy ...

Miejscowość ... Data ...

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Za spełniającego warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia Zamawiający uzna Wykonawcę spełniającego następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniony będzie ich łączny potencjał techniczny kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

a) wskaże do uczestniczenia w wykonywaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby/podmioty:

l.p Imię i nazwisko

Osoby Zakres

wykony wanych czynności

Doświadczenie Kwalifikacje/

uprawnienia

Nazwa podmiotu udostępniającego

1)

2) 3)

4)

5)

Do wykazu należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby / podmioty, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :