• Nie Znaleziono Wyników

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mopstomaszow.nbip.pl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mopstomaszow.nbip.pl"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mopstomaszow.nbip.pl

Tomaszów Mazowiecki: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE GRUPOWEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE: KURS KOSMETYCZNY DLA BENEFICJENTÓW

OSTATECZNYCH PROJEKTU WSPARCIE

Numer ogłoszenia: 23569 - 2015; data zamieszczenia: 20.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Nasz znak: MOPS.3811.15.2015 Data: 20.02.2015r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim , ul.

Cekanowska 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 044 7237353, faks 044 7233489.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE GRUPOWEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE: KURS KOSMETYCZNY DLA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH PROJEKTU WSPARCIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu grupowego szkolenia w zakresie: Kurs kosmetyczny dla około 16 kobiet beneficjentów ostatecznych projektu Wsparcie: - czas trwania szkolenia: szkolenie winno być przeprowadzone w okresie od 23.03.2015r. do 07.05.2015r.

maksymalnie. Szkolenie winno rozpocząć się po wykonaniu badań lekarskich: profilaktycznych i specjalistycznych potwierdzonych orzeczeniem dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia zgodnie z rodzajem zawodu i obowiązującymi przepisami prawa oraz książeczką badań dla celów sanitarno - epidemiologicznych potwierdzających zdolność beneficjentów ostatecznych do podjęcia zatrudnienia w w/w zakresie. Koszt badań lekarskich w całości pokryje wykonawca. Oryginał zaświadczenia Wykonawca zobowiązany jest przekazać beneficjentowi ostatecznemu projektu Wsparcie, natomiast kopię zaświadczenia Wykonawca powinien dostarczyć zamawiającemu w terminie 14 dni od wykonania badań lekarskich; - liczba dni szkolenia: maksymalnie 32 dni - kolejne dni robocze; - szkolenie winno odbywać się pięć razy w tygodniu, w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 20.00 maksymalnie. -liczba godzin szkolenia: 224 godzin (1 godzina = 60 minut) na jednego uczestnika, nie więcej niż 7 godzin (1 godzina = 60 minut) dziennie, w tym: 49 godzin (1 godzina = 60 minut) z wiedzy teoretycznej i 175 godzin (1 godzina = 60 minut) z wiedzy praktycznej. Zajęcia teoretyczne winny być zorganizowane dla dwóch grup 8 osobowych, zaś zajęcia praktyczne powinny być zorganizowane dla czterech grup 4 osobowych. Zamawiający wymaga aby zajęcia praktyczne odbywały się w gabinecie kosmetycznym lub pracowni kosmetycznej w czterech grupach; -

(2)

zamawiający wymaga aby po każdej godzinie zajęć odbywała się przerwa minimum 5 minut.

Zamawiający wymaga aby przerwy nie były wliczane w liczbę godzin szkolenia, natomiast wykazywane były i uwzględnione w programie szkolenia; - miejsce odbywania szkolenia: teren miasta Tomaszowa Mazowieckiego; - zakres tematyczny szkolenia, zagadnienia z zakresu budowy paznokci i skóry, pielęgnacji paznokci i skóry, przeciwwskazań do wykonywania manicure - pedicure oraz stosowania zabiegów pielęgnacyjnych skóry; organizacja pracy przy wykonywaniu manicure - pedicure oraz zabiegów pielęgnacyjnych skóry. Praktyka obejmuje między innymi zabiegi relaksacyjne, zabiegi pielęgnacyjne skóry; zdobienie powiek; makijaż tradycyjny, wieczorowy oraz ślubny; depilacja zbędnego owłosienia, peelingi, maseczki, regulacja brwi;

manicure (tradycyjny i francuski), pedicure, zabiegi pielęgnacyjne na dłonie i stopy, masaż dłoni i stóp, przedłużanie paznokci metodą akrylową i metodą żelową, zdobnictwo paznokci. - w przypadku materiałów potrzebnych do nauki zawodu na Kursie kosmetycznym Wykonawca winien wyposażyć każde stanowisko pracy dla 1 uczestnika szkolenia w minimum, w następujące artykuły:

w 1 lampę do utwardzania paznokci, 2 szt. cążki, 3 szt. miseczki, 10 opak. wacików, lakiery do paznokci minimum 5 kolorów, 2 szt. zmywaczy, 10 szt. pilników, odżywki do pielęgnacji dłoni i stóp, 2 szt. pęset, 2 komp. cieni do powiek minimum 15 kolorów (różne odcienie), 3 szt. podkładów do twarzy (różne odcienie), puder prasowany minimum 4 odcienie, puder sypki minimum 2 odcienie, tusz do rzęs minimum 2 kolory, maseczki do twarzy minimum 5 rodzajów, ręczniki jednorazowego użytku min. 20 szt., tipsy, kleje, akryl i żel do paznokci w odpowiedniej ilości itp. - po zakończeniu szkolenia lampa do utwardzania paznokci oraz produkty, które pozostaną stają się własnością uczestnika szkolenia. - program szkolenia musi być sporządzony zgodnie z Modułowymi Programami Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znajdujących się na stronie www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl; - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu uczestnikowi szkolenia indywidualne stanowisko do szkolenia oraz rękawiczki jednorazowego użytku w trakcie trwania szkolenia - do wyczerpania potrzeb beneficjentów ostatecznych. - zajęcia szkoleniowe zostaną przeprowadzone w pomieszczeniach z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem i wentylacją, dostosowanych do prowadzenia zajęć szkoleniowych, z zapewnionym zapleczem, posiadających odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy, akustyczne i jakościowe, których powierzchnia, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane są do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:

23.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. pozostają wpisani w rejestrze instytucji szkoleniowych, zgodnie z art.

20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 149) oraz są uprawnieni do wydania

(3)

zaświadczenia o ukończeniu kursu, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. (tekst jednolity: Dz. U. 2014r. poz.

622) - warunek 1

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia lub zamówienie o porównywalnym charakterze i rozmiarze, tj. zamówienie z zakresu szkolenia: Kurs kosmetyczny niezależnie od liczby uczestników - warunek 2

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym tj. przedstawią oświadczenie potwierdzające posiadanie odpowiedniego potencjału technicznego - warunek 3

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dla każdej grupy oddzielnie minimum 1 osoba prowadząca zajęcia teoretyczne lub zajęcia praktyczne, posiadające kwalifikacje zgodnie z programem szkolenia i co najmniej 3 letnim stażem pracy jako osoby prowadzące szkolenia zgodnym z kierunkiem szkolenia - warunek 3

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. przedstawią oświadczenie potwierdzające sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą należyte wykonanie zamówienia - warunek 4

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

(4)

dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

(5)

organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1 - Cena - 85

 2 - Posiadanie certyfikatu i akredytacji - 15 IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Wszelkie istotne zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone w formie pisemnego aneksu do umowy, zgodnie z art. 144 ustawy. 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności w przypadku gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana danych teleadresowych i adresowych określonych w umowie. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość - po uprzednim pisemnym zawiadomieniu zamawiającego - zmiany miejsca zajęć teoretycznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz kolejności zajęć, wykładowców, oznaczenia sali wynikających z programu szkolenia - jako niestanowiące istotnych zmian umowy. W przypadku zmiany wykładowcy (osoby prowadzącej zajęcia praktyczne lub teoretyczne) wykonawca winien doręczyć zamawiającemu dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać zgodę zamawiającego na nowego wykładowcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

(6)

zamówienia: http://mopstomaszow.nbip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Cekanowska 5, 97-200 Tomaszów

Mazowiecki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

02.03.2015 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Cekanowska 5, 97- 200 Tomaszów Mazowiecki, pokój nr 19 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Tomaszowie Mazowieckim, który jest realizatorem projektu Wsparcie w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt Wsparcie jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Cytaty

Powiązane dokumenty

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

doświadczenia, jeŜeli złoŜy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed

najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem art. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie

1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu

szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości

Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.. o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie

o Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca musi wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed.. upływem terminu składania ofert,