• Nie Znaleziono Wyników

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 na zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotów szkolnych

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ul. Marywilska 44 C

03-042 Warszawa tel.: 22 300 20 40

www.opsbialoleka.waw.pl

e-mail: ksiegowosc@opsbialoleka.waw.pl 2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć indywidualnych z przedmiotów szkolnych dla maksymalnie 19 uczestników projektu w wieku 15-18 lat w zależności od ich potrzeb edukacyjnych.

a) Celem korepetycji jest: zwiększenie wiedzy oraz polepszenie wyników w nauce poprzez pomóc uczniom w zrozumieniu przedłożonych, niezrozumiałych tematów stosując różne form nauczania.

Program korepetycji przystosowany powinien być do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. Obowiązkiem korepetytora jest więc przedstawić określony program w taki sposób, ażeby nie było to dla uczniów pobierających lekcje zbyt skomplikowane. Efektem udziału ucznia w korepetycjach jest podniesienie wiedzy z zakresu prowadzonych zajęć.

2) Zajęcia będą obejmowały następujące przedmioty: język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, historia, język angielski, język francuski, język hiszpański.

3) Wykonawca ma do wykorzystania maksymalnie 360 godziny.

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników wśród ww. przedmiotów przy zachowaniu tej samej liczby zajęć indywidualnych bądź zmniejszenia liczby uczestników maksymalnie o 3 osoby wraz ze zmniejszeniem liczby godzin oraz kosztów przypadających na uczestnika.

5) Zamawiający przewiduje realizację zajęć z wymiarze:

1 uczestnik – 2 przedmioty po 1 godzinie z każdego przedmiotu w tygodniu, lub

1 uczestnik – 1 przedmiot po 1 godzinie w tygodniu.

6) Zajęcia dla każdego uczestnika odbywać się będą 1 lub 2 razy w tygodniu w zależności od potrzeb uczestnika. W przypadku zdarzeń losowych bądź choroby uczestnika, Wykonawca zobowiązuje się przełożyć zajęcia indywidualne na inny termin, dogodny dla uczestnika.

7) Godzina zajęć oznacza 60 minut.

8) Zajęcia indywidualne odbywać się będą w miejscu zamieszkania uczestników lub w miejscu wskazanym przez wykonawcę usługi na terenie Dzielnicy Białołęka.

9) Zajęcia będą się odbywały w godzinach popołudniowych. Ustalenie szczegółowego harmonogramu nastąpi po podpisaniu umowy i uzgodnieniu z Beneficjentami Ostatecznymi przez Wykonawcę.

(2)

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,

10) W przypadku świadczenia usługi poza miejscem zamieszkania uczestnika Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo uczestników oraz szkody przez nich wyrządzone.

11) Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy imienną listę uczestników zajęć oraz informacje dotyczące wyboru przedmiotu, miejsca oraz częstotliwości odbywania się zajęć.

3. Termin wykonania zamówienia:

marzec – 31 maja 2014 r.

4. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1.Zapewnienia warunków lokalowych do prowadzenia zajęć spełniających wymogi bezpieczeństwa, wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także instalację grzewczą (w przypadku, gdy miejsce zapewniać będzie wykonawca) w przypadku zajęć odbywających się w miejscu wskazanym przez Wykonawcę.

2. Zapewnienia materiałów szkoleniowych dla Uczestników Projektu.

3. Wskazania osoby do kontaktu z Zamawiającym.

4. Zapewnienia kadry trenerów legitymujących się odpowiednim przygotowaniem do prowadzenia zajęć oraz doświadczeniem.

5. Prowadzenia dokumentacji przeprowadzanych zajęć, w tym list obecności na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego.

6. Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym uczestniku, który opuszcza zajęcia.

7. Przesłania, w terminie 5 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie, w tym list obecności.

8. Nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami 9. Pokrycia kosztów:

a) wynagrodzenia i dojazdów kadry, b) wynajmu pomieszczeń szkoleniowych,

10. Oznakowania pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa zgodnie z wytycznymi POKL;

12. Przygotowania raportu całościowego z realizacji ww. zamówienia i złożenia go wraz z ostatnią fakturą VAT/ rachunkiem.

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania o zmianę osoby prowadzącej zajęcia.

14. Kadra powinna mieć wykształcenie wyższe kierunkowe lub uprawnienia do nauki przedmiotu oraz co najmniej jednoroczne udokumentowane doświadczenie w nauczanym przedmiocie.

15. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia harmonogramu zajęć na każdy miesiąc z góry.

16. Wykonawca oświadcza, że każde zastępstwo na zajęciach lub zmiana terminu realizacji zajęć powinno zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

17. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż część zajęć indywidualnych może odbywać się w domu uczestnika w związku z czym Zamawiający ma obowiązek skierować tam korepetytora/ prowadzącego zajęcia.

18. OPS Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy nie odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez uczestników w związku z realizacją umowy.

5. Sposób przygotowania oferty:

1) Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania- zał.

nr 1 oraz dołączyć zał. nr 4 i zał. nr 5 .

2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione lub podpisana przez osoby upoważnione i podstemplowana pieczątką imienną. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.

(3)

6. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę składamy osobiście lub pocztą do 07 marca 2013r. godz. 12. 00 na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

ul. Marywilska 44 C, 03-042 Warszawa

tel 022 614 70 00 lub 022 300 20 40

UWAGA. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i tryb udzielenia zamówienia.

a) Zamawiający udzieli zamówienia u Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

b) Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dn,. 29. 01.2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz 759 z późniejszymi zmianami) przepisów w/w ustawy nie stosuje się.

8. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji usługi.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego, telefonicznie. Osoba do kontaktu z usługodawcami – Beata Bąk,

tel. 022- 300 20 40, e-mail: bbak@opsbialoleka.waw.pl 9. Informacje dotyczące płatności.

Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie płatne przelewem na podstawie faktury VAT lub rachunku wystawionych przez Usługodawcę po każdym miesiącu wykonania usługi i po potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania zadania w następujących terminach:

- za miesiąc marzec fakturę VAT/rachunek należy dostarczyć do Zamawiającego do dnia 5 kwietnia 2014 r. (płatne w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Zamawiającego);

- za miesiąc kwiecień fakturę VAT/rachunek należy dostarczyć do Zamawiającego do dnia 5 maja 2014 r. (płatne w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Zamawiającego).

- za miesiąc maj fakturę VAT/rachunek należy dostarczyć do Zamawiającego do dnia 5 czerwca 2014 r. (płatne w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Zamawiającego).

10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie oraz zamieści informację na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.

11. Koordynator Projektu

Beata Bąk, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy ul. Marywilska 44 C, 03-042 Warszawa

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Negocjacji, w przypadku gdy cena zawarta w ofercie przewyższać będzie kwoty przewidziane w budżecie projektu na usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.

2. Wglądu w oryginały dokumentów, których kopie zostaną złożone w ofercie.

13. Załączniki:

1. Formularz oferty 2. Wzór logo projektu 3. Wzór listy obecności 4. Wykaz kadry

5. Oświadczenie

(4)

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,

Załącznik nr 1

Warszawa...

...

(nazwa i adres Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotów szkolnych oświadczam, że zadanie opisane w zapytaniu ofertowym z dnia ……. 2014 wykonam na warunkach zgodnych z treścią przedstawionego zapytania ofertowego.

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto: ... zł; podatek VAT: ...zł

cenę brutto: ... zł (słownie: ...

... złotych).

2. Oferuję wykonanie 1 godziny przedmiotu zamówienia za:

cenę netto: ... zł; podatek VAT: ...zł

cenę brutto: ... zł (słownie: ...

... złotych).

3. Termin realizacji zamówienia: marzec – 31 maj 2014 r.

4. Okres gwarancji: nie dotyczy.

5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym

6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

7. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

...

pieczątka i podpis osoby uprawnionej

(5)

Załącznik nr 2 Wzór logo projektu:

„Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ” Projekt realizowany w ramach PO KL 2007-2013 , poddziałanie 7.1.1.:

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(6)

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,

Załącznik nr 3 Lista obecności …….……..………. na zajęciach:

(imię i nazwisko)

L.p Data Podpis

1 2 3 4

…..

(7)

Załącznik nr

4

...

( pieczęć wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA (KADRA)

L.p. Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe i wykształcenie:

1.poziom i kierunek wykształcenia

2. inne (np. uprawnienia)

Doświadczenie

zawodowe wykładowcy w zakresie

przeprowadzenia szkoleń związanych z

przedmiotem zamówienia (ilość przeprowadzonych szkoleń)

Podstawa do dysponowania osobą, która będzie

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

..., dn. ... ...

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku

oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców).

(8)

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,

...

( pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE Ja / my, niżej podpisany / podpisani

………...

………...

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

………...

………...

oświadczam, że:

1. posiadam / posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadam / posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;

3. dysponuję / dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. znajduję / znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Oświadczam, że nie łączą /łączą* mnie z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy powiązania kapitałowe lub osobowe, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

b. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

c. pozostawaniu w związku małżeńskimi, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

..., dn. ... ...

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku

oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

Uwaga !

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny /Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami/ - za składanie nierzetelnych pisemnych oświadczeń.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach zadania „Zajęcia wyrównawcze z matematyki”, w ramach

1. Przekazywania informacji o miejscach organizacji szkoleń. Dostarczania wzorów oznaczeń materiałów szkoleniowych oraz wzorów dokumentacji szkoleniowej tj. Dzienników

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, którego zadaniem będzie przeprowadzenie kursu zawodowego: instruktor jazdy konnej, hipoterapeuta - dla 1 Uczestnika (II

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofert rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca może zwrócić się do

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Formy

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej od lutego 2014 roku do marca 2015 roku dla uczestników (odbiorców) projektu „Zielone światło dla MŚP”

„Rozwój kapitału ludzkiego w firmie Consultronix S.A” poprzez organizację szkoleń ogólnych i specjalistycznych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie

Uno de los alumnos va a presentar la descripción del libro como objeto sirviéndose del vocabulario visto en clase y del libro con sobrecubierta que le va a proporcionar el

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym

społeczno-emocjonalnych, podejmowanie się zadań, które są dla nich ważne, istnienie spraw, którym się poświęcają,.. gotowość

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące projektu „Twoja nowa szansa – wspieranie kobiet na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

g) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków. Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania

nieograniczonego o nazwie: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz do stołówki Szkoły Podstawowej w Parszowie

www.zspzolkiewka.pl. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2013 godzina 09:30, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w

a) realizacji kursu, którego rezultatem będzie nabycie kompetencji, przy czym to nabycie kompetencji musi odbywać się zgodnie z definicją zawartą w Załączniku nr 2 do

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego (nie później niż

K_W01, K_W03 -W zaawansowanym stopniu zZna i rozumie podstawową terminologię stosowaną w oeanografii fizycznej (treści programowe: B.1-B.8); zna i rozumie

Przedmiotem umowy jest zorganizowanie przez Wykonawcę kompleksowej usługi przeprowadzenia zajęć/warsztatów dla 28 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Na koniec II kwartału inflacja w województwie małopolskim ukształtowała się na poziomie 5,2%, co lokuje je wśród województw o najwyższym poziomie wskaźnika cen CPI spośród

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny spełniania w/w warunku, zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA

8.5.2 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie moŜe być krótszy niŜ 30 dni, a jeŜeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niŜ 10 dni od dnia przekazania

8. Zamawiający ma prawo kontroli jakości i ilości wydawanych zestawów kawowych niezwłocznie po ich przyjęciu od Wykonawcy oraz prawo odmowy zapłaty za zestawy kawowe