• Nie Znaleziono Wyników

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

KOMISJA EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 26.5.2015 r.

COM(2015) 220 final 2015/0112 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 19/2013 w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi,

z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 20/2013 w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i

mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie

ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony

(2)

UZASADNIENIE 1. KONTEKSTWNIOSKU

Podstawa i cele wniosku

Niniejszy wniosek dotyczy zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 19/2013 w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w związku z przystąpieniem do tej Umowy Ekwadoru.

Ponadto w zawartym w Umowie harmonogramie znoszenia ceł zastosowano w odniesieniu do bananów kod Nomenklatury scalonej (CN) w wersji z 2007 r. Ten sam kod jest stosowany w rozporządzeniu (UE) nr 19/2013 i rozporządzeniu (UE) nr 20/2013 w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony. Odpowiedni kod w odniesieniu do bananów został jednak zmieniony z dniem 1 stycznia 2012 r. W celu zapewnienia jasności zmianę tę należy wprowadzić w obu tych rozporządzeniach.

Kontekst ogólny

W art. 329 Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony przewidziano możliwość przystąpienia do tej Umowy innych państw członkowskich Wspólnoty Andyjskiej.

W dniu 17 lipca 2014 r. Unia Europejska i Ekwador zakończyły negocjacje w sprawie przystąpienia Ekwadoru do tej Umowy.

Podobnie jak w Umowie z Kolumbią i Peru, Umowa z Ekwadorem zawiera dwustronną klauzulę ochronną i mechanizm stabilizacyjny dotyczący bananów.

Dwustronna klauzula ochronna przewiduje możliwość przywrócenia stosowania stawki celnej państwa najbardziej uprzywilejowanego, jeżeli w wyniku liberalizacji handlu wielkość przywozu wzrośnie w takim stopniu i w takich warunkach, że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody dla przemysłu unijnego wytwarzającego produkt podobny lub bezpośrednio konkurencyjny. Stosowanie ceł preferencyjnych może być również zawieszone zgodnie z mechanizmem stabilizacyjnym dotyczącym bananów w przypadku osiągnięcia określonego rocznego pułapu przywozu, do dnia 31 grudnia 2019 r.

Należy zatem zmienić rozporządzenie włączające do prawa unijnego klauzulę ochronną i mechanizm stabilizacyjny dla Kolumbii i Peru, aby uwzględnić również odpowiednie elementy dotyczące Ekwadoru.

2. WYNIKI KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI ORAZ OCENYSKUTKÓW

Niniejszy wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia pochodzi bezpośrednio z tekstu Umowy wynegocjowanej z Ekwadorem. W związku z tym nie były konieczne oddzielne konsultacje z zainteresowanymi stronami ani ocena skutków.

(3)

3. ASPEKTYPRAWNEWNIOSKU Krótki opis proponowanych działań

Załączony wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia stanowi instrument prawny umożliwiający stosowanie klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, znajdujących się w Umowie zawartej już z Ekwadorem.

Podstawa prawna

Art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(4)

2015/0112 (COD) Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 19/2013 w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi,

z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 20/2013 w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i

mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie

ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust.

2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony1 (zwanej dalej „Umową”) podpisanej w dniu 26 czerwca 2012 r. przewidziano w art. 329 możliwość przystąpienia do Umowy innych państw członkowskich Wspólnoty Andyjskiej.

(2) W dniu 17 lipca 2014 r. Unia Europejska i Ekwador zakończyły negocjacje w sprawie przystąpienia do Umowy. Protokół przystąpienia przez Ekwador do Umowy (zwany dalej „protokołem przystąpienia”) został podpisany w dniu [...] r. i będzie stosowany tymczasowo zgodnie z jego art. [...].

(3) Zgodnie z decyzją dotyczącą podpisania i tymczasowego stosowania protokołu przystąpienia konieczne jest ustanowienie procedur w celu zagwarantowania skutecznego stosowania dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, przewidzianych w Umowie w odniesieniu do Ekwadoru.

(4) Ponadto w zawartym w Umowie harmonogramie znoszenia ceł zastosowano w odniesieniu do bananów kod Nomenklatury scalonej (CN) w wersji z 2007 r. Ten sam kod jest stosowany w rozporządzeniu (UE) nr 19/20132 i rozporządzeniu (UE)

1 Dz.U. L 354 z 21.12.2012, s. 3.

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 19/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami

(5)

nr 20/20133. Odpowiedni kod w odniesieniu do bananów został jednak zmieniony z dniem 1 stycznia 2012 r. z kodu 0803 00 19 na kod 0803 90 10 w celu odzwierciedlenia zmian wprowadzonych w systemie zharmonizowanym (HS). W celu zapewnienia jasności zmianę tę należy wprowadzić w rozporządzeniu (UE) nr 19/2013 i rozporządzeniu (UE) nr 20/2013 w odpowiedniej części odnoszącej się do mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 19/2013 i rozporządzenie (UE) nr 20/2013.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 19/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł otrzymuje brzmienie:

„Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 19/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią, Ekwadorem i Peru, z drugiej strony”.

2. W art. 1 lit. h), art. 3 ust. 1, 3 oraz art. 13 ust. 4 słowa „Kolumbii i Peru” zastępuje się słowami „Kolumbii, Ekwadoru i Peru”, w art. 3 ust. 4 słowa „Kolumbię i Peru”

zastępuje się słowami „Kolumbię, Ekwador i Peru”, w art. 13 ust. 4 słowa

„Kolumbią i Peru” zastępuje się słowami „Kolumbią, Ekwadorem i Peru”.

3. W art. 1 lit. a), art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 4, art. 5 ust. 6, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 11 oraz art. 15 ust. 2 słowa „Kolumbii lub Peru” zastępuje się słowami

„Kolumbii, Ekwadoru lub Peru”, w art. 5 ust. 11 słowa „Kolumbię lub Peru”

zastępuje się słowami „Kolumbię, Ekwador lub Peru”.

4. Art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„W odniesieniu do bananów pochodzących z Kolumbii, Ekwadoru lub Peru objętych pozycją 0803 90 10 Nomenklatury scalonej (świeże banany, wyłączając plantany), którym w harmonogramie znoszenia ceł przypisano kategorię znoszenia ceł „BA” w przypadku Kolumbii i Peru oraz kategorię znoszenia ceł „SP1” w przypadku Ekwadoru pod pozycją 0803 00 19, do dnia 31 grudnia 2019 r. stosuje się mechanizm stabilizacyjny.”.

5. Załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 20/2013 otrzymuje brzmienie:

„W odniesieniu do bananów pochodzących z Ameryki Środkowej objętych pozycją 0803 90 10 Nomenklatury scalonej (świeże banany, wyłączając plantany), którym w

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 20/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony (Dz.U. L 17 z

(6)

harmonogramie znoszenia ceł przypisano kategorię „ST” pod pozycją 0803 00 19, do dnia 31 grudnia 2019 r. stosuje się mechanizm stabilizacyjny.”.

Artykuł 3

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od daty rozpoczęcia tymczasowego stosowania protokołu przystąpienia. Zawiadomienie określające datę rozpoczęcia stosowania zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

Cytaty

Powiązane dokumenty

Grupa Vestas (na którą przypada 95 % ogółu pracowników, którzy mają zostać objęci pomocą na podstawie wniosku) uczestniczyła w opisanym powyżej trendzie. W następstwie

Dlatego też wniosek, w którym w drodze wyjątku wspólnie ujęto zwolnienia w dwóch różnych sektorach, przy braku bezpośredniego związku pomiędzy zwolnieniami, które

Komisja powinna przewidzieć zawieszenie stosowania niniejszego rozporządzenia jedynie w najpoważniejszych przypadkach, w których unijnym przewoźnikom drogowego transportu

Ponieważ instrument prawny jest rozporządzeniem, które ma bezpośrednie zastosowanie w państwach członkowskich, nie ma potrzeby sporządzania dokumentu wyjaśniającego. •

6 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i innych danych w związku ze świadczeniem usług łączności

(3) Zgodnie z rozporządzeniem [ustanawiającym Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy] oraz w granicach przewidzianych w nim przydziałów zasobów należy podjąć

7. zatrudnia obecnie ponad 12 000 pracowników na całym świecie w dziesięciu zakładach zlokalizowanych na czterech kontynentach. Japonia oraz region Azji i Pacyfiku reprezentują, wraz

Żywności poprzez promowanie wsparcia naukowego dla tego komitetu ze strony państw członkowskich oraz poprzez organizację współpracy z odpowiednimi organami krajowymi w