Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zakładka Przetargi

Pełen tekst

(1)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pimb.com.pl zakładka Przetargi

Kobyłka: Wykonanie projektu budowlanego i przeniesienie stanowiska do badań stateczności maszyn

Numer ogłoszenia: 265896 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. , ul.

Napoleona 2, 05-230 Kobyłka, woj. mazowieckie, tel. 0-22 786-23-26, faks 0-22 786-18-30.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pimb.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. ze 100% udziału Skarbu Państwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu budowlanego i przeniesienie stanowiska do badań stateczności maszyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonanie projektu budowlanego wykonania fundamentów do osadzenia i montażu płyty do badań stateczności pojazdów ciężarowych w tym: - Projekt budowlano-wykonawczo-konstrukcyjny wraz z pozwoleniem na budowę (dokumentacja projektowa - przekazanie w wersji papierowej 3 szt. + płyta CD), - W skład opracowania będzie wchodziło pozyskiwanie danych

(odwzorowanie z obecnego miejsca posadowienia płyty) wyjściowych do projektowania, pomiarów inwentaryzacyjnych, - Wykonanie badań geologicznych, - Opracowanie mapy do celów projektowych, - Wykonany projekt należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego wraz z okazaniem przez autora projektu posiadanych uprawnień budowlanych do

projektowania. 2. Wykonanie fundamentów wg projektu budowlanego, przeniesienie płyty i montaż na nowo wykonanych fundamentach, w tym: - Wykonanie fundamentów wg projektu oraz przepisów Prawa budowlanego, - Demontaż płyty i dodatkowych zespołów (zespół hydrauliczny napędu i zespół sterowania umieszczony w kontenerze), - Demontaż konstrukcji wsporczej dachu i poszycia dachu, - Transport płyty i zespołów do nowego miejsca montażu, - Montaż płyty na nowych fundamentach i jej dodatkowych zespołów. - Podniesienie

konstrukcji wsporczej dachu przedłużenie długości słupów nośnych wg wskazań Zamawiającego, - Montaż konstrukcji wsporczej dachu i poszycia dachowego, -

(2)

Uruchomienie płyty, próby funkcjonalne przy udziale służb technicznych Zamawiającego.

Wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie określone w aktualnie obowiązującym prawie budowlanym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.46.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł. Wadium wnosi się: a) W pieniądzu, najpóźniej na dzień przed

otwarciem ofert. Wpłata na konto Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.

w Banku PEKAO S.A. Oddział Wołomin nr konta: 38 1240 6074 1111 0000 4999 2487 z dopiskiem - Wadium na przetarg - stanowisko do badań . Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. b) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach

ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.

5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275). c) Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące

bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP. d) Wadium wniesione w pieniądzu wybranego Wykonawcy zostanie, za zgodą Wykonawcy, przeniesione w dniu podpisania umowy na rachunek depozytowy jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. e) Pozostałym Wykonawcom, których oferty nie wybrano, zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem art.

46 ust. 4a ustawy Pzp. f) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznaną za odrzuconą. g) Zamawiający zwróci wadium w trybie art. 46 ust. 1-2 i 4 Pzp. h) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy, na warunkach zawartych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy , zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp., chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie..

III.2) ZALICZKI

(3)

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1, poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia wynikającego z art. 44 Ustawy Pzp (w treści zał. Nr 1 do oferty).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek ten zostanie spełniony poprzez Wykaz Zrealizowanych robót budowlanych (Zał. Nr 5 do oferty).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia w trybie art.22 ust. 1 ustawy Pzp. (w treści zał. Nr 1 do oferty).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia w trybie art.22 ust. 1 ustawy Pzp.(w treści zał. Nr 1 do oferty).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Złożenie przez Wykonawcę oświadczenia wynikającego z art. 44 Ustawy Pzp (w treści zał. Nr 1 do oferty).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy

(4)

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie

dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji

(5)

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

Dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów: - Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz przedstawienia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.

(6)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Uprawnienia budowlane do projektowania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pimb.com.pl zakładka Przetargi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2014 godzina 09:30, miejsce: Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka, sekretariat DN..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :