• Nie Znaleziono Wyników

–…………………………………………… 2019 r.pieczęć szkołyidentyfikator szkołymiejscowośćdata

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "–…………………………………………… 2019 r.pieczęć szkołyidentyfikator szkołymiejscowośćdata"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Załącznik 9g Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej / mniejszości etnicznej / mniejszości regionalnej zdawanego jako przedmiot obowiązkowy albo dodatkowy

………..………..

……… ……… 2019 r.

pieczęć szkoły identyfikator szkoły miejscowość data

PROTOKÓŁINDYWIDUALNYCZĘŚCIUSTNEJEGZAMINUMATURALNEGOZJĘZYKA

………...………

1

ZDAWANEGOJAKOPRZEDMIOTOBOWIĄZKOWY / DODATKOWY2

imię i nazwisko zdającego PESEL zdającego wpisać: zgłosił(a) się / nie zgłosił(a)

się na egzamin

Temat prezentacji:

………

………

Godzina rozpoczęcia

egzaminu Godzina zakończenia egzaminu

Zdający korzystał z dostosowania warunków lub formy egzaminu.

Tak .

Wskazać jakie, jeżeli „Tak”:

………

………

………

Przyznane punkty cząstkowe należy wpisać do tabeli:

Prezentacja tematu Rozmowa Język Sposób realizacji tematu Kompozycja wypowiedzi

0 1 2 3 0 1 2 0 2 4 6 0 4 6 9

……… pkt / 20 pkt

Ogółem

Pytania zadane w trakcie rozmowy

………

………

………

………

………

Uwagi o przebiegu

egzaminu

………

………

………

Informacja o unieważnieniu

wraz z przyczyną 3

………

………

Zespół przedmiotowy

Przewodniczący Członek

……… ……… ……… ………

imię i nazwisko podpis imię i nazwisko podpis

Osoby obecne podczas egzaminu

Obserwator Nauczyciel-specjalista

Instytucja delegująca / upoważniająca: ………... Uprawnienia: ………...……… 4

………...… ……… ……… ………

imię i nazwisko podpis imię i nazwisko podpis

1 Wpisać nazwę języka: białoruskiego, litewskiego, niemieckiego, ukraińskiego, kaszubskiego, łemkowskiego.

234

Cytaty

Powiązane dokumenty

4) odczytuje sens tekstów politycznych.. rozumie, że język jest wartością, narzędziem wartościowania oraz źródłem poznania wartości. Uczeń:. 1) tworzy dłuższy

11) dostrzega różnice pod względem zakresu i treści w znaczeniu wyrazów, rozróżnia znaczenia wyrazu wieloznacznego – wykorzystuje tę wiedzę w

• nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim

4. Zdający, przystępujący do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku części ustnej egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości

Rozliczenie arkuszy dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera [A2] (egzamin maturalny w „nowej” formule). POZIOM /

Jeżeli do części pisemnej egzaminu maturalnego z danego języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego

W zadaniu 26 posłuchaj nagrania, przeczytaj dialog i napisz do zeszytu podobne pytania i odpowiedzi do podanych wyrazów. Notatkę prześlij na adres BARGLOM36@eszkola.opolskie.pl

Wœród oceny dostêpnoœci innych obiektów znajduj¹cych siê przy trasie znalaz³o siê: 13 miejsc parkingowych z kopertami dla osób niepe³nosprawnych, 13 bankomatów, 26 punk-

do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może

3) z nauki drugiego języka obcego nowożytnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z

imię i nazwisko

PROTOKÓŁ INDYWIDUALNY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z .... zdawanego jako przedmiot obowiązkowy /

Pytania zadane przez egzaminującego po prezentacji tekstu, w części B. Podpisy członków przedmiotowego

Jeżeli do części pisemnej egzaminu maturalnego z danego języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka

Załącznik 9a Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego zjęzyka polskiego / języka mniejszości narodowej / języka mniejszości etnicznej / języka

Załącznik 10a Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (egzamin bez określania poziomu) zdawanego jako przedmiot obowiązkowy

imię i nazwisko

Przyznane punkty cząstkowe należy zaznaczyć w tabeli.

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka ...

PROTOKÓŁ INDYWIDUALNY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka ..A. będącego drugim językiem nauczania w

imię i nazwisko

Załącznik 9a Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego zjęzyka polskiego / języka mniejszości narodowej / języka mniejszości etnicznej / języka

Załącznik 9a Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego zjęzyka polskiego / języka mniejszości narodowej / języka mniejszości etnicznej / języka