• Nie Znaleziono Wyników

PODSTAWY PRAWA ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PODSTAWY PRAWA ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

PODSTAWY PRAWA ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Zajęcia nr 2

mgr Michał Budny

(2)

Ubezpieczenie chorobowe - regulacja

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o

świadczeniach pieniężnych z

ubezpieczenia społecznego w razie

choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r.,

poz. 1386 ze zm.) – ustawa chorobowa

(3)

Podleganie ubezpieczeniu

chorobowemu – art. 11 ust. system.

OBOWIĄZKOWO osoby wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 12

pracownicy, z wyłączeniem prokuratorów;

członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych;

osoby odbywające służbę zastępczą;

DOBROWOLNIE osoby wymienione w art. 6ust. 1 pkt 2, 4, 5, 8 i 10 ustawy systemowej

osoby wykonujące prace nakładczą;

osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4;

osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi;

osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;

duchowni.

(4)

Katalog świadczeń

zasiłek chorobowy

świadczenie rehabilitacyjne

zasiłek wyrównawczy

zasiłek macierzyński

zasiłek opiekuńczy

(5)

Tytuł ubezpieczenia

Zatrudnienie lub inna działalność,

których podjęcie rodzi obowiązek

ubezpieczenia chorobowego lub

uprawnienie do objęcia tym

ubezpieczeniem na zasadach

dobrowolności w rozumieniu przepisów

ustawy systemowej.

(6)

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Zdarzenie, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia chorobowego uznane za wypadek na zasadach określonych w przepisach o emeryturach i rentach z FUS.

Zob. art. 57b ustawy emerytalnej

(7)

Art. 57b ust. 1 ustawy emerytalnej

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się

nagłe zdarzenie wywołane przyczyną

zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z

miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej

działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia

rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie

została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek

nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że

droga została przerwana jeżeli przerwa była

życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał

granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie

będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze

względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

(8)

Okres wyczekiwania

Okres wyczekiwania to okres podlegania ubezpieczeniu chorobowemu wymaganemu dla przyznania prawa do zasiłku chorobowego.

Art. 4 ustawy chorobowej

(9)

Okresy wyczekiwania

Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

po upływie 30 dni nieprzerwanego

ubezpieczenia chorobowego - jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;

po upływie 90 dni nieprzerwanego

ubezpieczenia chorobowego - jeżeli jest

ubezpieczony dobrowolnie.

Cytaty

Powiązane dokumenty

 wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy

zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła

Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której

Przyjmujący zlecenie może bez uprzedniej zgody dającego zlecenie odstąpić od wskazanego przez niego sposobu wykonania zlecenia, jeżeli nie ma możności uzyskania jego zgody,

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres 33 miesięcy , lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż

osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się

Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której

osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy