• Nie Znaleziono Wyników

i składają się na nie:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "i składają się na nie:"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Dz.U./S S141 24/07/2019 348189-2019-PL

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 3

24/07/2019 S141 https://ted.europa.eu/ TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 3 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348189-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Sosnowiec: Usługi sprzątania 2019/S 141-348189

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 120-294216) Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. ul. Zapolskiej 3

Sosnowiec 41-218 Polska

Osoba do kontaktów: Sara Bensaid Tel.: +48 327207700

E-mail: dag@centrum-pediatrii.com.pl Faks: +48 327207740

Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.centrum-pediatrii.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Świadczenie usług porządkowo-czystościowych wewnątrz budynku Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

Numer referencyjny: PZ/10/2019 II.1.2) Główny kod CPV

90910000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi II.1.4) Krótki opis:

(2)

Dz.U./S S141 24/07/2019 348189-2019-PL

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 2 / 3

24/07/2019 S141 https://ted.europa.eu/ TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 3 a) część biała–oddziały, Blok operacyjny, Izba Przyjęć, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Centralna Sterylizacja, poradnie i pracownie – 7 184,56 m2;

b) część szara-pomieszczenia biurowe i gospodarcze Administracji, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, windy, wc, pomieszczenia techniczne, podjazd dla karetek – 2 345,27 m2.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w niniejszym SIWZ oraz w jego załącznikach, a w szczególności:

a) plan higieny części białej – załącznik nr 3a do SIWZ; b) plan higieny części szarej – załącznik nr 3b do SIWZ;

c) wykaz powierzchni komórek organizacyjnych szpitala - załącznik nr 4 do SIWZ; d) wzorze umowy – załącznik nr 10 do SIWZ.

Pozostałe informacje zawarte zostały w SIWZ oraz jego załącznikach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19/07/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 120-294216

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Numer sekcji: VI.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe Zamiast:

D. Wymagania dotyczące wadium:

1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w terminie do 29.7.2019 r. do godz. 09:00 w wysokości 200 000,00 PLN

2. Pozostałe informacje zawarte w SIWZ, rozdział XVI. Powinno być:

D. Wymagania dotyczące wadium:

1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w terminie do 30.7.2019 r. do godz. 8:00 w wysokości 200 000,00 PLN.

2. Pozostałe informacje zawarte w SIWZ, rozdział XVI. Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Zamiast: Data: 29/07/2019 Czas lokalny: 09:00 Powinno być: Data: 30/07/2019 Czas lokalny: 08:00 Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert Zamiast:

(3)

Dz.U./S S141 24/07/2019 348189-2019-PL

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 3 / 3

24/07/2019 S141 https://ted.europa.eu/ TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 3 Czas lokalny: 11:00

Powinno być: Data: 30/07/2019 Czas lokalny: 09:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

Cytaty

Powiązane dokumenty

Oświadczamy, że zawarty w Zapytaniu ofertowym wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy

Jednocześnie oświadczamy, że podane powyżej ceny uwzględniają wszelkie koszty związane z wykonaniem

Szczegółowe wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych zawiera formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania

Jednocześnie oświadczam, że podane ceny uwzględniają wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia polegającego na prowadzeniu i obsłudze szatni w określonym

a) Łączny koszt instalacji i usługi w okresie miesięcznym kwota netto ………... b) Łączny koszt instalacji i usługi za cały okres obowiązywania umowy kwota netto ………..

kwota netto ………... b) Łączny koszt instalacji i usługi za cały okres obowiązywania umowy kwota netto ……….. zł.

wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia drogą elektroniczną. Zamawiający zamieści również informację na stronie internetowej znajdującej się