• Nie Znaleziono Wyników

Rafał Golat, "Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz", Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Rafał Golat, "Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz", Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004 : [recenzja]"

Copied!
4
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)
(2)

Archeologia Polski Środkow owschodniej, t. VII, 2005

Ra f a ł Go l a t: Us t a w a o o c h r o n i e z a b y t k ó w i o p i e c e n a d z a b y t k a m i. Ko m e n t a r z,

Ka n t o r W y d a w n i c z y Za k a m y c z e, Kr a k ó w 2 0 0 4 Ha l i n a Ta r a s, W o j c i e c h Ta r a s

Istnieją dwie szacowne formy refleksyjnej wypo­ wiedzi prawników: glosa i kom entarz, obie będące w istocie rzeczy objaśnieniem niejasnych lub skompli­ kowanych terminów i zwrotów w orzeczeniu sądowym lub tekście aktu prawnego. Renesans prawa rzymskiego w późnośredniowiecznej Europie zawdzięczamy szkole glosatorów Irneriusa i stanowiącej jej kontynuację szkole komentatorów, mającej na względzie przede wszystkim cele utylitarne, a mianowicie przystosowanie znanych ówcześnie źródeł ius civile do szybko zmieniających się stosunków społeczno-gospodarczych1. Typowy komen­ tarz do aktu prawnego, najczęściej ustawy, powinien więc posiadać walor praktyczny i ułatwiać czytelnikowi zrozumienie treści przepisów prawnych, co w istotny sposób odróżnia go od traktatu, formy kładącej nacisk na rozważania czysto teoretyczne.

Recenzowane opracowanie składa się z trzech wy­ odrębnionych części: wprowadzenia (s. 9-15), komen­ tarza właściwego do ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami2 (s. 18- 237) oraz bibliografii (s. 239-242), obejmującej 56 po­ zycji z lat 1948-2001.

Wprowadzenie do komentarza rozpoczyna akapit informujący o zm ianie stanu prawnego dotyczącego ochrony zabytków w Polsce, a następnie Autor omawia nowe rozwiązania ustawowe: ochrona zabytków a opie­ ka nad zabytkami, formy ochrony zabytków, podejmo­ wanie działań (badań) przy zabytkach, nadzór konserwa­ torski, zasady wywozu zabytków za granicę, restytucja zabytków wywiezionych niezgodnie z prawem, finanso­ wanie opieki nad zabytkami, rozwiązania o charakterze

1 Literatura dotycząca recepcji praw a rzymskiego jes t dość po­ kaźna, zob. np. Praw o rzymskie. Słownik encyklopedyczny, red. W. W ołodkiewicz, W arszaw a 1986; H. Kupiszewski: Praw o rzym ­ skie a współczesność, W arszaw a 1988; W . W ołodkiewicz: Czy pra­ wo rzymskie przestało istnieć?, K raków 2003 oraz każdy podręcz­ nik historii praw a, np. T. M aciejewski: H istoria powszechna ustroju i prawa, W arszawa 2000.

2 Dz. U. N r 162, poz. 1568. K om entarz uwzględnia noweliza­ cję ustawy dokonaną ustaw ą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez R zecz­ pospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. N r 96, poz. 959).

programowym, organizacja organów ochrony zabytków, społeczna opieka nad zabytkami oraz przepisy karne. Wspomniane omówienia mają charakter bardzo skróto­ wy, objętość najdłuższego nie przekracza jednej strony książki niezbyt dużego formatu (tzw. ósemka).

Komentarz do ustawy z 2003 r. przybrał klasyczny układ: po tekście każdego artykułu (podstawowa jed­ nostka redakcyjna ustawy) następuje odautorskie omó­ wienie jego treści. Zaletą opracowania jest wskazywa­ nie, jak daną instytucję prawną regulowała ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury3. Autor zwra­ ca baczną uwagę na nowe rozwiązania prawne, zwłasz­ cza mające na celu dostosowanie polskiego prawa do standardów unijnych, niemniej jednak powstrzymuje się od głoszenia subiektywnych poglądów odnośnie trafno­ ści danego przepisu ustawy z punktu widzenia określo­ nej polityki stanowienia prawa czy wręcz własnej wizji systemu ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce. Ramy recenzji nie pozwalają na dogłębny rozbiór po­ szczególnych tez komentarza, dlatego poniżej zostanie zwrócona uwaga na pewne niedociągnięcia pracy lub poglądy skłaniające do polemiki.

A utor zasygnalizow ał jedynie istnienie różnicy w fundamentalnych pojęciach komentowanej ustawy i Konstytucji RP (s. 23). Ustawa z 2003 r. nie posługu­ je się już zwrotem „dobro kultury” w przeciwieństwie

do art. 6 ust. 1 i art. 73 ustawy zasadniczej4, może więc zaistnieć potrzeba dokonania wykładni prawa w przypad­ ku skargi na konstytucyjność ustawy zwykłej lub przepi­ sów podusta wowych wydanych na jej podstawie. Bardzo skrótowo zostały przeprowadzone rozważania dotyczące związków pomiędzy ochroną zabytków i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (s. 39-44) w sytuacji istotnie zmienionego w 2003 r. stanu praw­ nego5 oraz częściowej dezaktualizacji dotychczasowych poglądów doktryny i orzecznictwa sądowego.

3 Dz. U. z 1999 r. N r 98, poz. 1150 z późn. zm.

4 Zob. Komentarz do art. 73 Konstytucji [w:] Konstytucja Rze­ czypospolitej Polskiej. Kom entarz, t. I, red. L. Garlicki, W arszawa 1999, s. 8-9.

5 Ustawa z dnia 27 m arca 2003 r. o planow aniu i zagospodaro­ waniu przestrzennym (Dz. U. N r 80, poz. 717 z późn. zm .).

(3)

284 Re c e n z je

W tekście opracowania nie rozwinięto praktycznych problemów związanych z posługiwaniem się przez admi­ nistrację publiczną (rządową i samorządową) formami działania, służącymi realizacji celów zawartych w ak­ tach praw a pow szechnie obow iązującego. Ustaw a z 2003 r. należy do korpusu tzw. części szczegółowej prawa administracyjnego i w szeregu przepisach zawie­ ra liczne podstawy prawne do wydania decyzji admini­ stracyjnych, aktów władczych i wywołujących skutki prawne, tymczasem w komentarzu nie wspomniano o ja ­ kimkolwiek aspekcie tej formy działania administracji ani też nie odesłano do bogatej przecież literatury przed­ miotu. Autor podkreśla, że art. 27 ustawy wprowadza nowe rozwiązanie w postaci zaleceń konserwatorskich (s. 49-50), jednak nie wyjaśnia ich prawnego charakte­ ru, z wyjątkiem przywołania tezy, że działanie dyspo­ nenta zabytku zgodnie z treścią zalecenia nie może na­ razić go na zarzut bezprawnego działania. Brak w tek­ ście konstrukcji zalecenia konserwatorskiego jako for­ my działania administracji pozostawia otwarte pytanie, czy jest to typowe zalecenie, rodzaj informacji prawnej czy też przyrzeczenie administracyjne, a z odpowiedzią na nie wiążą się daleko idące konsekwencje dotyczące warunków zastosowalności, zakresu związania zalece­ niem czy odpowiedzialności prawnej6. Należy zgodzić się z poglądem, że zaświadczenie wydane osobie praw­ nej lub innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a pełniącej funkcję społecznego opiekuna zabytków, nie powinno być mylone z zaświad­ czeniem, o którym mowa w art. 217 i nast. k .p .a .7, jednakże nie tylko z powodu powołanego w tekście, gło­ szącego, że zaświadczenie z art. 105 ust. 2 ustawy z 2003 r. wydawane jest z urzędu przez starostę, a nie na wniosek zainteresowanego podmiotu, jak w przypadku zaświadczeń z k.p.a. (s. 188-189). Zaświadczenie pierw­ szego rodzaju zawsze poprzedzone jest wydaniem na podstawie art. 103 ust. 1 ustawy decyzji starosty o usta­ nowieniu społecznego opiekuna zabytków, natomiast zaświadczenie w rozumieniu k. p. a. potwierdza okre­ ślone fakty lub stan prawny, które nie muszą wynikać z uprzednio wydanej decyzji administracyjnej8.

Autor nie informuje o istotnym zagadnieniu, będą­ cym ostatnio przedmiotem dyskusji naukowej i treścią orzeczeń sądu administracyjnego w związku z podob­

6 Zob. bliżej W. Taras: Zalecenie, ostrzeżenie i przyrzeczenie administracyjne w system ie form działania administracji publicznej [w:] A dm inistracja i praw o adm inistracyjne u progu trzeciego ty­ siąclecia. M ateriały konferencji naukowej K atedr Praw a i Postępo­ wania Adm inistracyjnego, Łódź 2000.

7 Ustawa z dnia 14 czerw ca 1960 r. Kodeks postępowania ad­ m inistracyjnego (Dz. U. z 2000 r. N r 98, poz. 1071 z późn. zm.).

8 Na tem at zaświadczeń i innych aktów potwierdzających w ad­ ministracji zob. zwłaszcza L. Klat-W ertelecka: Zaświadczenie w pra­ wie administracyjnym , W arszaw a 2001 oraz Z. R. Kmiecik: Insty­ tucja zaświadczenia w praw ie adm inistracyjnym , Lublin 2002.

nymi instytucjami prawnymi, a łączącym się z upraw­ nieniem wojewódzkiego konserw atora zabytków do wydania decyzji o wstrzymaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nie wpisanym do rejestru (s. 82-83). Art. 46 ust. 2 usta­ wy z 2003 r. stanowi, że decyzja ta wygasa, jeżeli w ter­ minie 14 dni od dnia jej doręczenia nie nastąpi wszczę­ cie postępowania w sprawie wpisu obiektu do rejestru zabytków, powstaje więc problem, czy w powyższym terminie należy doręczyć dysponentowi zabytku zawia­ domienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (art. 61 § 4 k.p.a), czy też można uznać za wystarczają­ cą do przerwania wygaśnięcia decyzji datę sporządze­ nia zawiadomienia o wszczęciu postępowania w spra­ wie. Doktryna prawa publicznego i judykatura opowie­ działy się zgodnie za pierwszym wariantem9.

Nie sposób dowiedzieć się, dlaczego siedmiodnio­ wy termin przewidziany dla kontrolowanego podmiotu na przedstawienie wojewódzkiemu konserwatorowi za­ bytków pisemnych uwag ma być obliczany zgodnie z re­ gulacją przewidzianą przez art. 57 i nast. k.p.a. (s. 7 0- 72). W komentarzu brak rozważań odnośnie charakteru terminu (termin prawa materialnego lub procesowego), więc nie można z góry przesądzać o konieczności jego przedłużenia w sytuacji, gdy koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy. Ponadto należy wyraźnie zaznaczyć, że czynności kontrolne w ramach nadzoru konserwatorskiego nie odbywają się w trybie określonym k .p .a., lecz regulowanym przepisami art. 38-42 ustawy o ochronie zabytków, na co zwraca uwa­ gę sam Autor (s. 69).

Trudno zaakceptować tezę, że art. 47 ustawy, dają­ cy wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków możliwość wznowienia postępowania w sprawie wydania pozwole­ nia na prowadzenie prac lub badań wymienionych w art. 36 ust. 1 tejże, pokrywa się z podstawą wznowienia postępowania przewidzianą przez art. 145 § 1 pkt 5 k.p .a., tym bardziej, że w tekście komentarza zwróco­ no uwagę na niektóre odmienności wspomnianych pod­ staw wznowienia (s. 83-84). Nauka prawa administra­ cyjnego jednolicie uznaje coraz liczniejsze przypadki po­ dobne do wyżej opisanego za pozakodeksowe podstawy wznowienia postępowania, podkreślając równocześnie, że z uwagi na charakter przepisu szczególnego wyłą­ czona jest możliwość dokonywania ich rozszerzającej wykładni10.

9 Zob. np. E. Frankowski: W ydanie a doręczenie decyzji adm i­ nistracyjnej, „Państwo i Praw o” 2002, nr 2 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2002 r. (II SA/Kr 965/ 02), Orzecznictwo Sądów Polskich 2003, nr 11, poz. 139 z glosą W. Tarasa.

10 Tak np. M. Jaśkow ska, A. W róbel: Kodeks postępowania administracyjnego. Kom entarz, Kraków 2000, s. 796-798.

(4)

Re c e n z je 2 8 5

Należy natomiast zgodzić z poglądem, że w przy­ padku rozpatrywania przez wojewódzkiego konserwa­ tora zabytków wniosku w sprawie wywozu zabytku za granicę nie zawiesza się postępowania w związku z za­ sięgnięciem opinii instytucji kultury wyspecjalizowanej w opiece nad zabytkami (s. 108-109), niemniej jednak można zastanawiać się, czy w każdym przypadku opi­ nię instytucji kultury będzie można zrównać z opinią biegłego (art. 84 k .p .a.), przecież nie zawsze będą po­ trzebne w sprawie wiadomości specjalne, gdy opinia może np. odnosić się do potrzeby pozostawienia zabyt­ ku w kraju z powodu organizacji wystawy prac określo­ nego twórcy.

Ze s. 172-173 komentarza można wysnuć konsta­ tację, że Autor nie do końca odróżnia sposoby udziału w ogólnym postępowaniu administracyjnym rozmaitych podmiotów, bowiem czym innym jest udział w postępo­ waniu osoby z uwagi na jej własny interes prawny lub obowiązek (strona - art. 28 k.p.a.), a czym innym udział osoby ze względu na cudzy interes prawny lub obowią­

zek (osoba na prawach strony, np. organizacja społecz­ na - art. 31 § 3 k.p.a. lub prokurator - art. 188 k.p.a.). Z art. 95 ustawy o ochronie zabytków dla ministra kul­ tury lub wojewódzkiego konserwatora zabytków wyni­ ka uprawnienie do brania udziału w postępowaniu ad­ ministracyjnym wyłącznie w roli podmiotu na prawach strony, inaczej przepis ten byłby zbędny.

Mimo wyżej przedstawionych zarzutów i uwag po­ lemicznych opracowanie komentarza w krótkim czasie od ogłoszenia ustawy należy ocenić pozytywnie. Może służyć pomocą w wykonywaniu obowiązków służbowych pracownikom urzędów wojewódzkich konserwatorów zabytków, może także dać spory zasób informacji dys­ ponentom zabytków oraz inwestorom co do ich upraw­ nień i obowiązków. Na razie pełni funkcję wprowadze­ nia do problematyki regulowanej ustawą o ochronie za­ bytków, lecz w miarę wymiany poglądów w literaturze fachowej i przyrostu orzecznictwa sądowego kolejne wydanie powinno stać się klasycznym komentarzem.

Instytut A rcheologii UMCS w Lublinie

Cytaty

Powiązane dokumenty

Okazuje się jednak, że ogólna teoria ewolucji (od molekuł do człowieka) również nie spełnia żadnego z tych trzech kryteriów” (Duane T.. Miller, O podobieństwie metod

Jako pierwszy o potrzebie powołania państwowego funduszu na ochronę zabytków (wzorowanego na Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska) pisał już w latach 70. Jego postulat

Odrębnie mogą być traktowane ruchome zabytki archeologiczne wpisywane do ksiąg rejestru C – zabytki archeologiczne, obok nieruchomych zabytków archeologicznych

Matki osób zakwalifi kowanych do najniższego poziomu alfabetyzacji (brak umiejętności czytania i  pisania pojedyn- czych liter) legitymują się znacznie niższym

chcieć i jednocześnie ma możliwość nie chcieć w tym samym momencie: nie tylko chcieć a lub b, ale wstrzymać się od działania w ogóle. Wola bowiem nie jest sama z

OCHRONA ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA JAKO WA NY CZYNNIK ROZWOJU MA OPOLSKI (W WIETLE ZAPISÓW POLSKIEJ USTAWY O OCHRONIE.. ZABYTKÓW I OPIECE

[8] Witanie przybywających i odprowadzanie wyjeżdżających [gdyż rzeczy powinny mieć początek i koniec], obdarowywanie ich i okazywanie współczucia za ich brak

narodowych aktach prawnych dotyczących ochrony dziedzictwa kulturalnego - m.in. w Konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu i za­ pobiegania

„11) podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań

[r]

• One-year's subscription (10 issues) to Fast Ferry International Price £40 (United Kingdom addresses). £50 or US$90

Jednostki samorządu terytorialnego, wdrażając postanowienia programów opieki nad zabytkami, uzupełniają na bazie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 5

Od 1.4.2022 r. art. 3a ust. 2 OpDzieciU będzie dodatkowo przewidywał, że podmiot prowa- dzący żłobek lub klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna oraz dzienny

Najważniejszymi – z punktu widzenia celów programu opieki nad zabyt- kami miasta Zamość – są priorytety: ochrona zabytków, kultura ludowa i tradycyjna (także

The goal of the logistic, professional, structural and organizational support for such activities of the public authority, with the Ministry of Culture and Na- tional Heritage

The time course concen- tration of nitrate as obtained in the batch test of day 7 or 49, with an initial low nitrate production followed by a strong increase in the nitrate

Współczesny świat charakteryzuje się szybkimi, dynamicznymi zmianami w różnych obszarach życia człowieka. Zachodzące przemiany wymagają od instytucji oświatowych

(2015) Region The Sahel The Sahel The Sahel B urkina F aso Niamey (Niger), Upper Ou ém é River b asin (Benin) Ethiopia, the Sudans, the Sahel Regional rainfall products

High Temperature Receiver Wasted Energy Propulsion Electrical Power Thermal Control Energy storage (a) Electrical Power Incoming solar radiation Optical System Receiver

Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.. Krajowy program

2. 24d [Uznanie danych za ujawnione] Od dnia dokonania wpisu w krajowym rejestrze utraconych dóbr kultury nikt nie mo e zas ania si nieznajomo ci danych ujawnionych w tym

3) cofnąć wydane pozwolenie, o którym mowa w art. 2, jeżeli badania lub poszukiwania są prowadzone niezgodnie z zakresem i warunkami określonymi w tym pozwoleniu.

1. Wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję nakazującą osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego