• Nie Znaleziono Wyników

Procedury przeprowadzania ankiet ewaluacyjnych. 1. Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Pedagogicznego. a)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Procedury przeprowadzania ankiet ewaluacyjnych. 1. Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Pedagogicznego. a)"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Procedury przeprowadzania ankiet ewaluacyjnych.

1. Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Pedagogicznego.

a) Kwestionariusz ankiety ma służyć autoewaluacji nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Pedagogicznym.

b) Ewaluację przeprowadza samodzielnie każdy nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia dydaktyczne oraz sam opracowuje jej wyniki.

c) Prowadzący zajęcia przeprowadza autoewaluację po ukończeniu przynajmniej jednego kursu.

d) Zaleca się aby każdy nauczyciel akademicki raz w roku akademickim dokonał ewaluacji prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych z dowolnie wybranego przez siebie kursu przedmiotowego.

e) Każdy nauczyciel akademicki jest zobowiązany przedstawić wyniki autoewaluacji swojemu przełożonemu, jeśli przełożony tego zażąda.

2. Kwestionariusze ankiet ewaluacyjnych dotyczących oceny Wydziału Pedagogicznego dla studentów I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia oraz dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia oraz II roku studiów drugiego stopnia.

a) Ankieta ma służyć wszechstronnej ocenie i poprawie jakości funkcjonowania Wydziału.

b) Ankieta powinna być przeprowadzana pod koniec parzystych semestrów każdego roku akademickiego tj. pod koniec II, IV i VI semestru na studiach pierwszego stopnia i pod koniec II i IV semestru na studiach drugiego stopnia.

c) Studenci I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia wypełniają kwestionariusz ankiety w wersji skróconej (bez części VII), natomiast studenci III roku studiów pierwszego stopnia oraz II roku studiów drugiego stopnia wypełniają kwestionariusz ankiety poszerzony o część VII.

d) Kwestionariusze ankiet wypełnia wybrana w sposób losowy grupa konwersatoryjna na każdym roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z każdej specjalności.

e) Za przeprowadzenie ewaluacji odpowiedzialni są opiekunowie poszczególnych roczników i przeprowadzają ją za pośrednictwem starostów poszczególnych grup studenckich.

f) Wypełnione kwestionariusze ankiet przesyłane są do Dziekanatu.

g) Wyniki opracowuje komisja powołana przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia działająca pod kierownictwem członka Wydziałowego Zespołu ds.

Jakości Kształcenia. W skład komisji wchodzą również przedstawiciele studentów.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zapoznałem/am się z postanowieniami Regulaminu Projektu „Gotowi na zmiany”, akceptuję jego postanowienia, spełniam kryteria uczestnictwa określone w nim i w

Kryteria oceniania Kryteria i metody oceniania: Ocenie podlega wiedza (testy w formie pisemnej i ustnej), umiejętności językowe (wypowiedzi ustne i pisemne, czytanie,

Rezultatem przeprowadzonej ewaluacji powinna być wspólna refleksja nad możliwościami optymalizacji przebiegu studiów. Po każdej części jest miejsce na uwagi

Celem ankiety jest zebranie opinii absolwentów studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogicznym na temat realizacji procesu dydaktycznego oraz dokonanie

1) Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania placówki, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, ogólnymi planami pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz sposobami

Zapoznałem/am się z postanowieniami Regulaminu Projektu „Powrót do pracy”, akceptuję jego postanowienia, spełniam kryteria uczestnictwa określone w nim i w

Student Kierunku Pielęgniarstwo został poinformowany o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniem oraz postępowaniem w

Wyjazd studenta na ostatnim semestrze studiów I stopnia lub na dwóch ostatnich semestrach studiów II stopnia może odbyć się tylko za zgodą Dziekana i