• Nie Znaleziono Wyników

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii"

Copied!
59
0
0

Pełen tekst

(1)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

PRAWO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

(2)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

- POJĘCIE

(3)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Zabezpieczenie społeczne

to całokształt środków i działań publicznych, za pomocą których społeczeństwo stara się chronić swoich członków przed groźbą niemożności zaspokojenia potrzeb podstawowych, wspólnie uznawanych za ważne.

(G. Szpor, System ubezpieczeń społecznych, Warszawa, 2013, s.13.)

(4)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Zabezpieczenie społeczne

to całokształt środków i działań publicznych, za pomocą których społeczeństwo stara się chronić swoich członków przed groźbą niemożności zaspokojenia potrzeb podstawowych, wspólnie uznawanych za ważne.

(G. Szpor, System ubezpieczeń społecznych, Warszawa, 2013, s.13.)

(5)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Zabezpieczenie społeczne

- CEL

(6)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Zapewnienie obywatelom poczucia

bezpieczeństwa socjalnego.

(7)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Zdarzenie ubezpieczeniowe:

-zdarzenie losowe, którego wystąpienie rodzi obowiązek spełnienia świadczenia po

uprzednim nawiązaniu stosunku ubezpieczenia.

cechy:

-niezależność od woli, -niepewność,

-niekorzystność

(8)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii METODY REALIZACJI

ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

1) METODA UBEZPIECZENIOWA 2) METODA ZAOPATRZENIOWA 3) METODA OPIEKUŃCZA

(9)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

METODA UBEZPIECZENIOWA

tworzenie wspólnot narażonych na podobne ryzyka

fundusz na świadczenia gromadzony jest ze składek

świadczenia z funduszu s zróżnicowane (w zależności od udziału w funduszu)

świadczenia stanowią prawo podmiotowe

gwarantowane ustawą

(10)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

METODA ZAOPATRZENIOWA

system zaopatrzenia obejmuje na ogół całą ludność

środki na finansowanie świadczeń pochodzą ze środków publicznych

system jest administrowany przez urzędy

publiczne

(11)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

METODA OPIEKUŃCZA

najstarsza z metod

obejmuje całą ludność

potrzeba określona jest przez kryterium dochodowe

świadczenia pochodzą ze środków publicznych

najczęściej świadczenia nie mają charakteru roszczeniowego

system jest administrowany przez organy

publiczne

(12)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

ART. 67 KONSTYTUCJI RP

Ochrona udzielana obywatelom polskim realizowana jest przede wszystkim metodą UBEZPIECZENIOWĄ

(13)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii W ZAKRESIE METODY

UBEZPIECZENIOWEJ PRAWO TO REALIZUJĄ USTAWY:

1. Ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

2. Ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

3. Ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

4. Ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

5. Ustawa z 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

6. Ustawa z 21.11.2008 r. o emeryturach kapitałowych

7. Ustawa z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych

(14)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Metoda zaopatrzeniowa występuje w odniesieniu do służb mundurowych, sędziów…

Metoda opiekuńcza dotyczy pomocy społecznej.

(15)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Przyczyny niezdolności do pracy

lub niemożliwości znalezienia pracy

(16)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

• podeszły wiek uniemożliwiający dalszą wydajną pracę;

• stan zdrowia trwale

uniemożliwiający lub ograniczający możliwość pracy;

• choroba czasowo uniemożliwiająca pracę;

• bezrobocie (czasowa utrata pracy);

• trudna sytuacja rodzinna;

• inne zdarzenia losowe.

(17)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii RYZYKA UBEZPIECZENIOWE

czasowa niezdolność do pracy ( zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne)

zmniejszona sprawność do pracy ( zasiłek wyrównawczy )

trwała niezdolność do pracy ( renta z tego tytułu)

utrata żywiciela (renta rodzinna)

zakończenie działalności zarobkowej w związku z wiekiem (emerytura)

niemożność wykonywania pracy w związku z rodzicielstwem (zasiłek opiekuńczy,

macierzyński)

niezdolność do samodzielnej egzystencji

( dodatek pielęgnacyjny )

(18)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii RODZAJE UBEZPIECZEŃ

1) ubezpieczenia emerytalne 2) ubezpieczenia rentowe

ryzyka są niezależne od konkretnego tytułu do ubezpieczenia; wystarczy jeden tytuł do ochrony danego ryzyka

3) ubezpieczenia chorobowe

chroni aktualny zarobek z danego tytułu ubezpieczenia

4) ubezpieczenia wypadkowe 

gdy istnieje zagrożenie wypadku przy pracy

(19)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 2 ZASADY PODLEGANIA

UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM

1) PRZYMUS

2) POWSZECHNOŚĆ

(20)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE A UBEZPIECZENIE GOSPODARCZE

• inny przedmiot ubezpieczenia gospodarczego (mienie, zdrowie, życie)

• przymus ubezpieczenia społecznego inny niż obowiązek ubezpieczenia gospodarczego (przymus oznacza objęcie ubezpieczeniem z mocy prawa)

(21)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE A UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

• ubezpieczenie zdrowotne jest rodzajem ubezpieczenia społecznego?

• wydzielone ze względu na przedmiot ochrony (zdrowie i życie) = a nie skutki w postaci niezdolności do pracy

• ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz ustawa o działalności leczniczej

• katalog osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym obejmuje:

1)osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz emerytalno-rentowemu (rolnicy), 2) osoby objęte systemem zaopatrzenia społecznego 3) członkowie rodziny ubezpieczonego

(22)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii KRĄG OSÓB OBJĘTYCH

UBEZPIECZENIEM

art. 6, 11 i 12 ustawy systemowej

Ustawa nie wymaga posiadania obywatelstwa polskiego, ale aby na obszarze RP były osobami wymienionymi w art. 6 ust. 1-2a

Wyłączeni z obowiązku ubezpieczenia są obywatele państw obcych bez stałego pobytu w RP oraz zatrudnieni w placówkach określonych w ustawie (niezależnie od charakteru ich pobytu)

(23)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Art. 6. 1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:

1)   pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów;

2)   osobami wykonującymi pracę nakładczą;

3)   członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, zwanymi dalej "członkami spółdzielni";

4)   osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej "zleceniobiorcami", oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4;

………….

Osoby, które nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, mogą dobrowolnie opłacać składki na te ubezpieczenia.

(24)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

STOSUNEK PRACY

• wszyscy pracownicy z wyłączeniem prokuratorów

• powstanie stosunku pracy powoduje jednoczesne powstanie stosunku ubezpieczenia społecznego

• decyduje treść a nie nazwa

• mimo zawarcia umowy o pracę ubezpieczeniu jako pracownik nie podlega małżonek pracodawcy oraz członkowie rodziny wymienieni w art. 8 ust. 11 u.s.u.s.

• rozszerzona definicja pracownika art. 8 ust. 2 a u.s.u.s.

• TYTUŁ BEZWZGLĘDNY

(25)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

UMOWA AGENCYJNA I UMOWA ZLECENIA

• zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w niektórych przypadkach zbiegu

• zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego umów zlecenia studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych

• Art. 8 ust. 2 a

(26)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

UMOWA ZLECENIA ZE STUDENTEM

Uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci do ukończenia

26 lat, wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia, nie

podlegają ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu. Osoby te do

ukończenia 26 roku życia nie są obejmowane ubezpieczeniami z

tytułu umowy zlecenia

(27)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ art. 8 ust. 1 pkt 6:

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych;

2) twórcę i artystę;

3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:

a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;

5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę

wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z

2017 r. poz. 59 i 949).

(28)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

WSPÓŁPRACA PRZY WYKONYWANIU UMOWY AGENCYJNEJ, ZLECENI, POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI

• przy współpracy członków rodziny

• małżonek, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, rodzice, macocha, ojczym, osoby przysposabiające

• 2 warunki uznania za osobę współpracującą: 1)

pozostawanie w małżeństwie lub wspólnym gospodarstwie

domowym, 2) współpraca w działalności, przy umowie

zlecenia, umowie agencyjnej

(29)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Art. 11. 1. Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 12.

2. Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój

wniosek osoby objęte

obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 8 i 10.

Ubezpieczeniu chorobowemu można:

• podlegać obowiązkowo (np. pracownicy)

• dobrowolnie

• być wyłączonym z tego ubezpieczenia

(30)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Art. 12. 1. Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu

podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

2. Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu bezrobotni pobierający zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne, posłowie do Parlamentu Europejskiego, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz osoby, o których mowa w art. 6 ust.

1 pkt 2, 11, 19-22, art. 6a i art. 7.

2a. (uchylony).

3. (uchylony).

(31)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE

SPOŁECZNE

(32)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Art.  18.  [Podstawa wymiaru składek]

1.Podstawę wymiaru składek na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

ubezpieczonych wymienionych w art. 6 ust. 1-

3, stanowi przychód, o którym mowa w art. 4

pkt 9 i 10, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, ust. 4

pkt 5 i ust. 12.

(33)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

przychód - przychody w rozumieniu przepisów o podatku

dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy

agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy

oraz przychody z działalności wykonywanej osobiście przez osoby

należące do składu rad nadzorczych, niezależnie od sposobu ich

powoływania

(34)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ART. 18 UST. 4 PKT 8

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

(35)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Na początku czerwca 2017 r. rząd przyjął założenia ustawy budżetowej na 2018 rok. Kwota prognozowanego

przeciętnego wynagrodzenia brutto została określona na kwotę 4.443 zł.

W 2017 roku wysokość tego wynagrodzenia była określona na kwotę 4 263 zł. To wzrost o 180 zł.

(36)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Art. 22.

1. Stopy procentowe składek wynoszą:

1) 19,52% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie emerytalne, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4;

2) 8,00% podstawy wymiaru – na ubezpieczenia rentowe;

3) 2,45% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie chorobowe;

4) od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru – na

ubezpieczenie wypadkowe.

(37)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

SKŁADKI DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 2018

• składka emerytalna – 520,36 zł

• składka rentowa – 213,26 zł

• składka chorobowa – 65,31 zł

• składka wypadkowa – 47,98 zł

+składka na Fundusz Pracy – 65,31 zł +składka na ubezpieczenie zdrowotne- 319,94 zł

W sumie daje to kwotę ok. 1.200 zł.

(38)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

PREFERENCYJNE SKŁADKI ZUS DLA OSÓB ROZPOCZYNAJACYCH DZIAŁALNOŚĆ OSPODARCZĄ

• OBOWIĄZUJĄ PRZEZ OKRES 24 PEŁNYCH MIESIĘCY

• PODSTAWĘ WYMIARU PREFERENCYJNYCH SKŁADEK ZUS STANOWI 30% MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

(39)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

SKŁADKI DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I STOSUJĘ PREFERENCYJNE SKŁADKI ZUS (2018)

• składka emerytalna – 122,98 zł

• składka rentowa – 50,40 zł

• składka chorobowa – 15,44 zł

• składka wypadkowa – 11,34 zł

+składka na Fundusz Pracy – 0 (jeżeli opłaca minimalne składki preferencyjne)

+składka na ubezpieczenie zdrowotne- 319,94 zł

W sumie daje to kwotę ok. 520,10 zł.

(40)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Rozdział I. Ubezpieczenia społeczne- część ogólna

Kazusy: 1,3,4,5,6,7,8

(41)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

ZBIEG OBOWIĄZKU

UBEZPIECZENIA

(42)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Zbieg obowiązku ubezpieczenia ma

zastosowanie wyłącznie do ubezpieczenia

emerytalnego i rentowego!!!

(43)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

PODZIAŁ TYTUŁÓW UBEZPIECZEŃ

ogólne budżetowe

bezwzględne

niebudżeto

we

(44)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TYTUŁY BEZWZGLĘDNE

Tytułami bezwzględnymi są:

stosunek pracy

członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i w spółdzielczych kółkach rolniczych

członkowie rad nadzorczych

pobieranie świadczeń szkoleniowych i socjalnych

pobieranie zasiłku macierzyńskiego

Pozostałe tytuły są tytułami ogólnymi.

(45)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

TYTUŁY OGÓLNE BUDŻETOWE

wykonywanie odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania

pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego

dorosłych w drodze skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy

posługa duchowna

czynna służba żołnierzy niezawodowych

służba zastępcza

urlop wychowawczy

rezygnacja z pracy z tytułu opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny

pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego

(46)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

4 REGUŁY ZBIEGU OBOWIĄZKU UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO I

RENTOWEGO

Jeżeli zbiegają się tytuły bezwzględne – obowiązek ubezpieczenia dotyczy każdego z nich

w razie zbiegu tytułu bezwzględnego z tytułem ogólnym – obowiązkiem ubezpieczenia objęty jest tytuł bezwzględny

w razie zbiegu tytułów ogólnych – obowiązuje zasada pierwszeństwa w czasie

jeśli jeden ze zbiegających się tytułów ogólnych

jest tytuł powodujący obowiązek opłacenia

składki przez budżet państwa – obowiązek

ubezpieczenia dotyczy drugiego tytułu

(47)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

WYJĄTKI

1.reguła zbiegu tytułu bezwzględnego z ogólnym nie ma zastosowania do zbiegu umowy o pracę z wykonywaniem umowy zlecenia lub umowy agencyjnej w sytuacji uznawania wykonawcy tej umowy za pracownika

(W takim przypadku osoby te podlegają

obowiązkowi ubezpieczenia także z tytułów

ogólnych).

(48)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

DEFINICJA PRACOWNIKA

Art. 8. ustawy systemowej

2a. Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa

się także osobę wykonującą pracę na podstawie

umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub

innej umowy o świadczenie usług, do

której zgodnie z Kodeksem cywilnym

stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo

umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z

pracodawcą, z którym pozostaje w

stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej

umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z

którym pozostaje w stosunku pracy. 

(49)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

2. reguła zwolnienia tytułu ogólnego w zbiegu z tytułem bezwzględnym nie obowiązuje także w odniesieniu do ubezpieczonych, których podstawą wymiaru składki z tytułu bezwzględnego jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

(W takim przypadku osoby te podlegają

obowiązkowi ubezpieczenia także z tytułów

ogólnych).

(50)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI Z

TYTUŁU BEZWZGLĘDNEGO

W przypadku pracowników podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowią przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 18 ust. 1u.s.u.s.).

Za przychody ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów

podatkowych uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich

ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju

dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych

(51)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

WYJĄTEK OD REGUŁY PIERWSZEŃSTWA W CZASIE – ZBIEGI TYTUŁÓW OGÓLNYCH dotyczy zbiegu umowy zlecenia albo umowy o pracę nakładczą z prowadzeniem pozarolniczej działalności

w sytuacji gdy wymiar składki z tytułu

pierwszej w czasie umowy zlecenia albo

umowy o pracę nakładczą jest niższy od

najmniejszej podstawy z tytułu późniejszej

działalności pozarolniczej, obowiązek

ubezpieczenia dotyczy tej działalności

(52)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

PODSTAWĘ WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW STANOWI ZADEKLAROWANA KWOTA, NIE NIŻSZA JEDNAK NIŻ:

1. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno- rentowych, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy (składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku; w 2014 r. najniższa podstawa wymiaru tych składek wynosi 2.247,60 zł, tj.

60% z kwoty 3.746 zł) lub

(53)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

2. 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia - w przypadku gdy przedsiębiorca ma prawo do ulgi przewidzianej dla osób

rozpoczynających działalność gospodarczą (w 2014 r. minimalna podstawa wymiaru tych

składek wynosi 504 zł, tj. 30% z kwoty

1.680 zł).

(54)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Tytuł, który został zwolniony z obowiązku ubezpieczenia z powodu zbiegu z innym tytułem może zostać objęty ubezpieczeniem na wniosek ubezpieczonego.

(55)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

W sytuacji gdy osoba prowadzi pozarolniczą

działalność gospodarczą, a następnie w ramach tej

działalności zawiera umowę zlecenia, której

przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej

działalności, wówczas podlega ubezpieczeniom

społecznym tylko z tytułu prowadzonej działalności

gospodarczej.

(56)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Nowe zasady ubezpieczenia zleceniobiorców od 2016 r.

(57)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z racji

wykonywania umów zleceń lub innych tytułów będzie

niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia,

zleceniobiorca będzie obowiązkowo ubezpieczony

emerytalnie i rentowo ze wszystkich tych tytułów.

(58)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 

ZBIEG OBOWIĄZKU UBEZPIECZENIA POWSZECHNEGO Z OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ROLNICZEGO

Zasada: obowiązek ubezpieczenia rolniczego jest wyłączony, jeżeli zbiega się z obowiązkiem innego ubezpieczenia społecznego.

(pierwszeństwo ma tytuł nierolniczy).

Wyjątek: dotyczy zbiegu ubezpieczenia rolniczego z obowiązkiem ubezpieczenia z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Rolnik prowadzący jednocześnie taką działalność

gospodarczą podlega nadal ubezpieczeniu rolniczemu

jeżeli w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności

gospodarczej złoży w KRSU oświadczenie o

kontynuowaniu tego ubezpieczenia.

(59)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii ZBIEG OBOWIĄZKU

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I PODLEGANIA ZAOPATRZENIU

SPOŁECZNEMU

2 NIEZALEŻNE SYSTEMY

W razie spełnienia jednocześnie warunków podlegania obu systemom obowiązkowi ubezpieczenia społecznego podlega się na zasadach ogólnych.

Np. funkcjonariusz Policji, żołnierz

zawodowy, sędzia, który zawarł umowę o

pracę albo jest członkiem rolniczej spółdzielni

produkcyjnej albo odbierają zasiłek

macierzyński.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przyjmujący zlecenie może bez uprzedniej zgody dającego zlecenie odstąpić od wskazanego przez niego sposobu wykonania zlecenia, jeżeli nie ma możności uzyskania jego zgody,

• Za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług,

 osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje

 osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje

Przyjmujący zlecenie może bez uprzedniej zgody dającego zlecenie odstąpić od wskazanego przez niego sposobu wykonania zlecenia, jeżeli nie ma możności uzyskania jego zgody,

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres 33 miesięcy , lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż

osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się

Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której