• Nie Znaleziono Wyników

Polskiego da się nauczyć

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Polskiego da się nauczyć"

Copied!
3
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Jöerg Ciszewski

Polskiego da się nauczyć

Postscriptum nr 1(47), 133-134

(2)

133

POSTSCRIPTUM 2004

·

1 (47)

Jöerg Ciszewski

Polskiego da siê nauczyæ

W toku postępujących powiązań na politycznych, ekonomicznych i pry-watnych szczeblach między Polską i Niemcami znajomość języka sąsiada staje się coraz ważniejsza. Jeżeli nawet niemiecki z różnych przyczyn w prze-szłości odgrywał większą rolę w Polsce niż odwrotnie, to teraz nadszedł mo-ment, że ta sytuacja się być może zmieni. W każdym razie ku tej zmianie zostały stworzone odpowiednie warunki.

W Berlinie od 28 do 29 października 2004 po raz pierwszy odbyły się egzaminy certyfikatowe z języka polskiego dla obcokrajowców poza Polską. Egzaminy były przeprowadzane w Kolegium Języka i Kultury Polskiej (Kol-leg für Polnische Sprache und Kultur) dla dwudziestu dwóch osób ubiega-jących się o certyfikat Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Ję-zyka Polskiego jako Obcego. „Obcy” w tym kontekście to osoby, które nie mają obywatelstwa polskiego. Ale jedno spojrzenie na imienną listę uczest-ników wystarczy, aby stwierdzić, że większa część egzaminowanych ma pol-skie korzenie.

Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Ob-cego pod przewodnictwem prof. dr hab. Władysława Miodunki składa się z naj-bardziej renomowanych specjalistów w dziedzinie nauczania języka polskie-go, więc i jej certyfikat ma specjalne znaczenie. Zwłaszcza dla wielbicieli pol-szczyzny, którzy nie zbierali dotąd odpowiednich zaświadczeń o znajomości języka polskiego, dla studentów slawistyki, bądź dla innych osób, zajmują-cych się tym językiem w wolnym czasie albo studiujązajmują-cych inny kierunek. Do-tychczas problem tych ludzi polegał na tym, że uczący się języka polskiego mogli wprawdzie zdawać egzaminy na niemieckich uniwersytetach lub w szkołach języków obcych albo w Polsce, albo w Niemczech, ale nie

(3)

otrzy-134

POSTSCRIPTUM 2004

·

1 (47) mywali uznawanego dowodu znajomości języka. Działo się tak nie tylko dla-tego, że programy kursów, które trzeba zrobić przed zdawaniem egzaminów, są bardzo różnorodne, ale też z powodu znacznych odmienności regulami-nów, treści, wymagań stawianych na tych egzaminach. Wciąż brakuje porów-nywalności niejednolitych certyfikatów z różnych uczelni.

Dla egzaminów Państwowej Komisji pewne zasady są wiążące. Można się o nich dowiedzieć przed zgłoszeniem. Jeśli zasady odpowiadają własnym wyobrażeniom, to nie trzeba robić żadnego kursu, bezpośrednio można się zgłaszać na egzamin. Z reguły uczniowie już mają kilka kursów za sobą i osią-gnęli poziom, na którym trudno znaleźć stosowne szkolenie. W ten sposób wymaga się od uczniów świadomego i samodzielnego przygotowywania się do egzaminów. W Berlinie wyżej wymienione Kolegium prowadzi specjalne kursy przygotowawcze dla kandydatów pod nazwą „Zertifikatsstufe”.

Kandydaci mogą zdawać egzamin na trzech poziomach: podstawowym B1, średnio zaawansowanym B2 i zaawansowanym C2. W Berlinie pięt-naście osób zdawało egzamin na pierwszym poziomie, cztery osoby na dru-gim i trzy osoby na trzecim. W sumie tylko trzy osoby nie zdały egzami-nu. Ten rezultat świadczy o tym, że kandydaci byli w stanie poprawnie oce-nić wymagania tego egzaminu i prawidłowo przygotowali się do niego.

Moje osobiste przygotowanie do egzaminu na poziom B1 polegało na uczeniu się z podręcznika Kiedyś wrócisz tu... E. Lipińskiej i E. G. Dąmb-skiej, regularnym oglądaniu wiadomości w telewizji, lekturze wyszukanych artykułów z „Polityki” i „Wprost” i „gadaniu” po polsku tak często, jak to było możliwe.

Postępując zgodnie z tą receptą, zdałem ten egzamin na bardzo dobrze. Jednak prawie zwątpiłem we własny słuch, gdy podczas egzaminu w cza-sie sprawdzania sprawności słuchania spiker z radia mamrotał coś o śmierci Czesława Niemena i następny komunikat o stanie pogody wywołał w mo-jej głowie burzę w szklance wody, ale w końcu muszę przyznać, że... „pol-skiego da się nauczyć”.

M.A. Jörg Ciszewski – dziennikarz pracujący w wolnym zawodzie.

Pu-blikuje na łamach „Märkische Oderzeitung“, „Pressespiegel Polen”, pisuje felietony o festiwalu filmu wschodnioeuropejskiego „Festivals des osteu-ropäischen Films” w Cottbus. Stażysta Niemieckiego Instytutu Polskiego w Darmstadt, Instytutu Kultury Polskiej w Berlinie oraz Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu. Autor porównawczej pracy na temat koncepcji, treści i celów zagranicznej polityki kulturalnej Republiki Federalnej Nie-miec i Polski na przykładzie Instytutu Goethego w Krakowie i Instytutu Polskiego w Düsseldorfie.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Biorąc pod uwagę te obserwacje, możemy stwierdzić, że jeśli K jest ciałem liczbowym, do którego należą współrzędne wszystkich punktów danych do wykonania pewnej konstrukcji,

Ludzie boją się ciemności, ciemni... Początek słowa, cim przypomina tim. Li timas = on się boi. Aby zapamiętać sobie ten przyimek, przypomnij sobie towarzyszu, że ktoś jest n

Przygotowanie listy kryzysów, jakie mogą wystąpić w organizacji, opra- cowanie scenariuszy antykryzysowych, ustalenie zasad informacyjnej obsługi kryzysu jest ważne po to,

Praktyczne wskazówki dotyczące poszuki- wania pracy, pisania CV, jak budować pozytywny wizerunek własnej osoby, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyj- nej, jak

Lepiej zaplanować mniej do nauki i wywiązać się z swoich planów, niż więcej i ich nie wykonać.. - Nie rób przed nauką niczego mogącego wywołać silne emocje

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 170,00zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00zł

„Majeranki” dzia?a przy Stowarzyszeniu Kultury Ludowej w Rabce Zdroju, w ca?o?ci liczy ponad sto

Autorstwo monografii Redakcja naukowa monografii Rozdział w monografii zbiorowej W czasopiśmie naukowym W materiałach pokonferencyjnych Imię i nazwisko autora,..

Po lekturze listów (zresztą nie tylko tych „rzeszowskich”) można odnieść wrażenie, że poeta zazwyczaj czuł się przymuszo- ny do ich pisania, dlatego są one dość zwięzłe

Tests performed using a biaxial CNC router show that the proposed method generates a time-optimal fee- drate profile that successfully limits axial velocity, acceleration and jerk

Tematem niniejszej pracy jest wpływ fonetyki języka angielskiego na wymowę dorosłych osób uczących się języka polskiego jako obcego.. Inspiracją do zajęcia się

[r]

Olga Biernat - psycholog, terapeuta pedagogiczny Anna Samsel - psycholog, psychoterapeuta. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

The concept of the possibility of an aerofoil instrument came from Dr. Ribner who has collaborated with m~ in. the development of a practical turbulence probe. His

O ile Polacy w Australii chroni¹ siê przed asymilacj¹ poprzez pielêgnowanie jêzyka polskiego, o tyle dla Polaków na Ukrainie centralnymi elementami kultury s¹ wyznanie kato-

Pociąg wyruszył z Poznania 27 lipca 1920 r., gdy dowodzone przez Michaiła Tuchaczewskiego oddziały Armii Czerwonej stały na linii Bugu, przygotowując się do ostatecznego uderzenia

Gundlach, podobnie jak poprzednicy, został prezesem niemieckiego Towarzystwa Śpiewaczego („Kirchen-Gesang-Verein Sankt Trinitatis”), który jako

Pojęcie to zrodziło się na gruncie historii, której częścią jest historia wychowania, i oznacza tematy nie przeanalizowane naukowo przez przedstawicieli wymienionych

Z artykułu kontynuującego wątek czarnej reklamy można dowiedzieć się, że „wynajmowana za grube pieniądze (...) mała, ale wyspecjalizowana w wy- wieraniu nacisku na media

To nie fakt istnienia kategorii „obejścia prawa przedmiotowego” jest kontrowersyjny, ale konkretne stwierdzenia Polemisty oraz zakres pojęcia, szczególnie w odniesieniu do

Rozkład uzyskanych odpowiedzi w zakresie kompensacji szkód powstałych podczas pożarów przedstawia się następująco: 46% respondentów wskazało na dobry poziom przygotowania,

upiornością rozstania 20. Jeszcze bardziej bolesny obraz przynosi wiersz Moce, oparty na przeciwstawieniu podmiotu i trzech aniołów „w koronach krwawych ogni ”. Podobny

Fersen Fredrik Axet (von).. Niepowodzenia wojenne lat 1757-1762 pociągnęły za sobą daleko idące zmiany tak w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej Szwecji. Po zawarciu