Pełen tekst

(1)

ST-1144A Seagate 3,5" IDE

W ym iary zew n ę trzn e i cię ża r

w ysokość [m m ] 41,28

szero ko ść [m m ] 101,6

g łę b o k o ś ć [m m ] 146,1 c ię ż a r [k g ]

P o je m n o ś ć D ysk niestorm atow any F o n n a t (512 B na sektor)

c a łk o w ita [M B ] 137,4 124,64

p o w ie rzch n i [M B ] fiz. 0,06

cylindra [M B ] fiz. 17,8

ścieżki [B ] log. 8704

Dop. temp. P ra c y S pocz.

[°C]

O p ó źn ien ia [m s]

Ś red n io 19

FLW

T R T R 8

M ax 30

L ate n c y 8,5 O verhead

O rganizacja F izyczna Lo g iczn a

d ysków 4 4

c ylin d ró w 2048 1001

g ło w ic danych 7 15

g ło w ic serw o 1 1 gło w ica m artw a

su m a sekto ró w 255255

sekt/ścieżkę 17

D o p u s zc za ln e p rz e c ią ż g r a w it[G ] D ysk z a p a rk o w a n y

P raca b e z b łę d ó w B łę d y k o ryg o w aln e

P ręd ko ść transm isji M B /s ] D ysk <■> B u fo r 1 1.5 B u fo r <■> H ost

Poj. zapas. Z B R W rtp re . R e-w rt c u rr Land, zo n e C M O S -typ

n/d n/d auto user

N iezaw o d n o ść B łę d y (x x ->1 na Exx)

M T B F [*1000h] M T T R [m in ] CDL [lata] O N /O F F [*1000] R ER U ER SER 150

B u fo r d ysku [k B ] 8 (32 opcja) P ręd ko ść obr. [1 /m ln ] 3528

S ytem k odow ania (2,7)R LL

G ęstość z a p is u [T P I] 1300 P o zy c jo n e r V oice Coil S tart / S to p [s ]

P oz. h a ł. [dB A @ 1m ] Typow y R /W C o f J s M ax S p in -u p Id le S tan d -b y Sleep

p o b ó r m o c y [W ] 8,000

linia + 12V [A ] 0,700 2,000

linia +SV [A ] 0,400 0,630

(2)

[o o o oj O O O O O C O O O 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0

&

1

1 —

R S T 0 O G N D D B 7 0 o D B 8 D B 6 0 o D B 9 D B 5 0 o D B A D B 4 0 o D B S D B 3 0 o D B C D B 2 0 o D B D

DB1 D B E

DBO o o D B F G N D o o K E Y

0 o G N D IO W 0 0 G N D IO R 0 0 G N D

0 0 G N D IR Q 0 0 S 1 6 AD1 0 0 P D G A D 2 o o A D 2

CSO 0 0 CS1

D S P 0 o G N D

(*) 2 ty c h lin ii n a p ę d m e k o rz y s ta .

Drugi dysk w systemie dwudyskowym (Slave Drive).

J2 H J3

Jedyny dysk w systemie (Single Drive).

J2 ^ J3

Pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (Master, Slave Present).

Aktywność napędu sygnaliztqe w łasna dioda LED.

J s f

Pracuje własna dioda LED a dodatkowo sygnał aktywności przesyłany jest do PC linią 39 magistrali IDE (Remote LED).

*

3

Zarezerwowana.

*

3

Do wyłącznego użytku producenta. Uruchamia program samotes- tujący Life-Test: głowice szukają na przemian cylidra ’0’ i 'Max’.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :