Pełen tekst

(1)

ST-3550A Seagate 3,5" IDE

P o jem n o ść D ysk niestorm atow any F o m ia t (512 B na sektor)

c ałko w ita [M B ] 431,46

p o w ierzch n i [M B ] log. 0,42

cylindra [M B ] log. 30,82

ścieżki [B ] log. 31744

W ym iary zew n ę trzn e i c iężar

w ysokość [m m ] 25,4

s ze ro k o ś ć [m m ] 102,1 g łę b o k o ś ć [m m ] 146,1

c ię ż a r [k g ] 0,68

O rganizacja Fizyczn a L ogiczna

dysków 3 7

cylindrów 1018

g ło w ic danych 5 14

g ło w ic serw o 1 0

sum a sektorów 883624

sekt/ścieżkę 62

O p ó źn ien ia [m s]

Ś red n io 12

RAM

T R /T R 3,5

M ax 32

L a te n c y 6,67 O verh ead

D op. temp. P racy S pocz.

P C ] 5 .. . 55 - 4 0 ... 70

D o p u s zc za ln e przeciąż. g ra w it[G ] D y s k z a p a rk o w a n y

P raca bez b łę d ó w B łę d y k o ry g o w a łn e

W rlpre. R e -w rt c u rr L and, z o n e C M O S -typ

n/d n/d auto user

Poj. zapas. Z B R P ręd k o ś ć transm isji m / a ]

D ysk <■> B u fo r 2,6 ...4 ,5 B u fo r <■> H ost 5,5

N iezaw o d n o ść B łę d y (x x ->1 na Exx)

M T B F [*1000h] M T T R [m in ] CDL [lata] O N /O F F [*1 0 0 0 ] R E R U E R SER

250 13 7

B u fo r dysku [k B ] 256

P ręd ko ść obr. [1 /m in ] 4500 S yfem ko d o w an ia (1,7)R LL G ęstość z a p is u [T P I] 2400

P o zy c jo n e r V oice C oil S ta rt / S to p [s ]

Poz. h a ł. [dB A @ 1m ] T y p o w y FLW S eek M ax S p in -u p Id le S tan d -b y Sleep

p o b ó r m o c y [W ] 5,400 3,150 0,900

linia +12V [A ] 1,900

linia +5V [A ] 0,600

(2)

i : o ooeoo ooo o oo ooo eoo o J O 0 0 0 | | . ______________ ___ ____________________________ „ „ . „ „

t

s

1 s

...j

i

p = r C3 + 5V t=3 + 12V

= GND

b = c

S4: EXT. LED

1 5 - LED-

1 6 - LEDł

s , # s

Jedyny dysk w systemie (Single Drive).

S1 f H / 1 S2

Drugi dysk w systemie dwudyskowym (Slave Drive).

S1

$3

S2Pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (Master, Slave Present).

S 4 :8,10 $

Linie sygnałów synchronizujących doprowadzać należy do koń­

cówek S4:9 (+) i S4:10 (-)-

S 4 :8,10

3

Końcówka 28 magistrali IDE stanowi linię sygnałów synchroni- zigących.

S4:1...7 Zarezerwowane.

S 4 :11,12 Zarezerwowane.

S3 Do wyłącznego użytku producenta. Uruchamia program samo- testujący Factory Test.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :