Pełen tekst

(1)

ST-2502N Seagate 5,25" SCSI

W ym ia ry z e w n ę trz n e i c ię ż a r

w y s o ko ść [ m m ] 4 1 ,2 8

sz e ro k o ś ć [m m ] 14 6,05

g łę b o k o ś ć [m m ] 2 0 3 ,2

c ię ża r [k g ] 1,9

P o je m n o ś ć D y s k n ie s fo rm a to w a n y F o rm a t (512 B n a s e k to r)

c a łk o w ita [M B ] 4 7 9 ,0 0 4 1 4 ,9 0

p o w ie rz c h n i [M B ] 0 ,2 4

c y lin d ra [M B ] 5 9 ,3 0

ś c ie ż k i [B ] śr. 3 5 3 2 8

Dop. temp. P ra c y Spocz.

PC]

1 0 . „ 5 5 - 1 0 . „ 5 4

O p ó ź n ie n ia [m s ]

Ś re d n io 16

f l W

TR/TR 3

M ax 33

L a te n c y 8 ,3 3 O ve rh e a d

G eom etria n a p ę d u

d y s k ó w 4

c y lin d r ó w u se r 1755, to ta i 1756

g ło w ic d a n y c h 7

g ło w ic s e rw o 1

s u m a s e k to ró w

s e k t/ś c ie ż k ę śr. 6 9

D o p u szcza ln e p rz e c ią ż , g ra w it [G ] D ysk z a p a rk o w a n y

Praca be z b łę d ó w B łę d y k o ry g o w a łn e

P rę d k o ś ć tr a n s m is ji

m/s]

D ysk <■> B u fo r 1,88 ...2 ,7 5 Szyna SCS I: s y n c / (a s y n c ) 4 ,7 P oj. zapas.

Z B R

N ie z a w o d n o ś ć B łę d y (x x -> 1 na E xx)

M T B F [*1 0 0 0 h ] M TTR [m in ] CDL [la ta ] O N /O F F p i 000] RER U E R S E R

100 10 12 6

B u fo r d y s k u [k B ] 64

P rę d ko ść o b r. [1 /m in ] 3 6 0 0 Sytem k o d o w a n ia (2 ,7 )R L L

G ęstość z a p is u [T P I] 1459

P o z y c jo n e r V o ic e C oil S ta rt / S to p [ s ]

Poz. h a ł. [d B A @ 1 m ]

T ypo w y R W M ax S p in -u p Id le S ta n d -b y S le e p

p o b ó r m o c y [W ] 16,000 5 8 ,0 0 0

lin ia +12V [A ] 1,000 4,0 0 0

lin ia +5V [A ] 0,6 5 0 0,7 5 0

(2)

1 —

GND D60

GND DB1

GND DB2

GND DB3

GND DB4

GND DB5

GND DB6

GND D87

GND DBP

GND GND

GND GND

RES RES

OPN TRM

RES RES

GND GND

GND ATN

GND GND

GND BSV

GND ACK

GND RST

GND MSG

GND SEL

GND CO

GND REQ

GND I/O

♦ 12V GND (12V) GND (5V)

♦ 5V

res

Zwora zarezerwowana do użytku producenta.

MS ^ Natychmiastowy start silnika

dysku. MS ^

Start na rozkaz wydany przez inicjator.

PE J )

Praca bez kontroli

parzystości. PE %

Praca z kontrolą parzystości.

O J

Q . JE Dysk zasila pakiety rezystorów zakończenia linii R-T.

£!ćg

h -

k El

7}

Dysk zasila pakiety rezystorów zakończenia linii R-T.

£(3l

o ! Pakiety R-T otrzymują zasilanie od strony magistrali SCSI za po­

średnictwem lint' TERMPWR (zwora w położeniu 'X)

ł - O T / f~

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :