Pełen tekst

(1)

ST-3243A Seagate 3,5" IDE

W y m ia ry z e w n ę trz n e i c ię ż a r

w y s o k o ś ć [m m ] 25,4

s z e ro k o ś ć [m m ] 102,1

g łę b o k o ś ć [m m ] 146,1

c ię ż a r [k g ] 0,68

P o je m n o ś ć D y s k n ie s fo rm a to w a n y F o rm a t (512 B na s e k to r)

c a łk o w ita [M B ] 231,8 204,00

p o w ie rz c h n i [M B ] log. 0,2

c y lin d ra [M B ] log. 17

ś c ie ż k i [B ] log. 17048

Dop. tem p. P ra c y Spocz.

PC]

5 ... 55 •40... 70

O p ó ź n ie n ia [m s ]

Ś re d n io 16

F m

TR/TR 5

M ax 32

L a te n c y 7,87

O ve rh e a d

O rg a n iz a c ja F iz y c z n a L o g ic z n a

d y s k ó w 2 6

c y lin d r ó w 1024

g ło w ic d a n ych 4 12

g ło w ic s e rw o 0

s u m a s e k to ró w 417792

s e k t/ś c ie ż k ę 34

D o p u s z c z a ln e p rz e c ią ż g r a w it[G ] D y s k z a p a rk o w a n y

P ra ca b e z b łę d ó w B łę d y k o ry g o w a ln e

P rę d k o ś ć tra n s m is ji M B /s]

D y s k <■> B u fo r 2,64 B u fo r <-> H o s t

P o], zapas. Z B R

W rtp re . R e -w rt c u r r L a n d, z o n e CM O S-typ

n/d n/d auto user

N ie z a w o d n o ś ć B łę d y (x x -> 1 na E xx)

M T B F [*1 0 0 0 h ] M TTR [ m in ] CDL [la ta ] ON/O FF [*1000] RER UER S E R

250 5 12

B u fo r d y s k u [k B ] 32 (opcja 64) P rę d k o ś ć o b r. [1 /m in ] 3811

S y fe m k o d o w a n ia (1,7)RLL G ę s to ś ć z a p is u [T P I] 2178

P o z y c jo n e r Voice Coil

S ta rt / S to p [$ ] Poz. h a ł. [d B A @ 1 m ]

T y p o w y R W S eek M ax S p in -u p Id le S ta n d -b y S le e p

p o b ó r m o c y [W ] 4,100 4,600 3,900

lin ia +12V [A ] 1,000

lin ia + 5V [A ]

(2)

[o o o o j

1

1 —

RST 0 o GND DB7 e o DB8 DB6 0 0 DB9 DB5 0 © DBA DB4 o o DBB DB3 0 o DBC DB2 0 0 DBD DB1 0 0 DBE DBO 0 O DBF GND 0 0 KEY

RES GND

to w GND

IOR 0 0 GND RES 0 O RES RES o o GND IRQ o o SI 6 AD1 0 0 PDG AD2 0 0 AD2 CSO o o CS1 DSP o o GND

Jedyny dysk w systemie (Single Drive).

»§>«

Drugi dysk w systemie dwudyskowym (Slave Drive).

J1

S3

J2 Pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (Master, Slave Present).

-

Zarezerwowana.

J3

&

Do wyłącznego użytku producenta. Uruchamia program samotes- tujący (Factory Test).

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :