Regulamin przetargu na dzierŝawę warsztatu zlokalizowanego na Giełdzie Samochodowej przy ul. Kujawskiej 112 w Gliwicach

Pełen tekst

(1)

Regulamin przetargu na dzierŜawę warsztatu zlokalizowanego na Giełdzie Samochodowej przy ul. Kujawskiej 112 w Gliwicach

§ 1

1. Regulamin określa sposób i tryb przeprowadzenia przetargu na dzierŜawę warsztatu zlokalizowanego na Giełdzie Samochodowej przy ul. Kujawskiej 112 w Gliwicach, zwany w dalszej części Regulaminem.

§ 2

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które spełniają poniŜsze warunki:

a) nie zalegają z Ŝadnymi płatnościami na rzecz MZUK i Gminy Gliwice, b) wniosą wadium w terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o przetargu

c) w terminie wskazanym w ogłoszeniu złoŜyły ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu załączając następujące dane i dokumenty:

- dowód wpłaty wadium,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i umowy najmu – załącznik nr 2 Regulaminu, - formularz ofertowy – załącznik nr 3 Regulaminu,

2. Wadium naleŜy wpłacić w kasie MZUK lub przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski S.A. O/Gliwice nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408.

3. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, z zastrzeŜeniem ust. 4, jednak nie później niŜ przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:

a) odwołania przetargu, b) zamknięcia przetargu, c) uniewaŜnienia przetargu,

d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

4. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet kaucji gwarancyjnej i zostanie zwrócone najemcy na koniec trwania umowy.

§ 3

1. Przetarg przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora MZUK, zwana dalej Komisją.

2. Do rozstrzygnięcia przetargu, wystarczy jedna waŜna oferta, wygrywa oferent, który zaproponował najwyŜszą cenę.

3. W przypadku złoŜenia przez podmioty dwóch ofert zawierających tą samą cenę, przetarg zostanie rozstrzygnięty wśród tych podmiotów, po ponownym złoŜeniu ofert w terminie dwóch dni.

4. Komisja przetargowa sporządzi z przeprowadzonego przetargu protokół, który będzie zawierał:

a) termin i miejsce przetargu, b) skład komisji przetargowej,

c) firmy dopuszczone i niedopuszczone do uczestnictwa wraz z uzasadnieniem, d) ceny najmu proponowane w poszczególnych ofertach,

e) nazwę oraz siedzibę firmy wyłonionej w przetargu jako najemca/dzierŜawca

(2)

f) Informacje o dacie sporządzenia protokołu,

Protokół przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu.

6. Protokół pozostaje do wglądu w siedzibie MZUK w terminie 14 dni od sporządzenia, dla uczestników przetargu, którzy wpłacili wadium.

§ 4

1. Uczestnicy, którzy przetarg wygrają zobowiązani są podpisać umowę najpóźniej w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

2. MZUK moŜe odmówić podpisania umowy z uczestnikiem, który przetarg wygrał i zatrzymać wadium w razie gdy uczestnik nie dochowa warunków wskazanych w ust. 1.

3. MZUK nie wyraŜa zgody na podnajem pomieszczeń w trakcie trwania umowy najmu/dzierŜawy.

4. Integralną częścią niniejszego regulaminu są załączniki:

a) Załącznik nr 1 - formularz ofertowy przetargu wraz z oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz z oświadczeniem o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz MZUK i Gminy Gliwice,

b) Załącznik nr 2 - umową najmu.

(3)

Zał. Nr 1 ...

(pełna nazwa firmy)

FORMULARZ OFERTOWY W PRZETARGU NA DZIERśAWĘ WARSZTATU ZLOKALIZOWANEGO NA GIEŁDZIE SAMOCHODOWEJ PRZY

UL. KUJAWSKIEJ 112 W GLIWICACH

Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25c.

44-109 Gliwice

1. Przystępując do udziału w przetargu pisemnym na dzierŜawę warsztatu zlokalizowanego na Giełdzie Samochodowej przy ul. Kujawskiej 112 w Gliwicach, oferuję cenę brutto najmu w wysokości - netto ...zł.

- podatek VAT ... % kwota ... zł.

---

Razem kwota brutto : ... zł.

Słownie zł.: ...

2. Deklarowany czas obowiązywania umowy:……… (min. 12 m-cy, max 3 lata) 3. Niniejszym oświadczamy, Ŝe:

nie zalegamy z Ŝadnymi płatnościami na rzecz MZUK i Gminy Gliwice,

zapoznaliśmy się z Regulaminem niniejszego przetargu oraz wzorem umowy, nie wnosimy do nich zastrzeŜeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach.

Załącznikami do oferty jest:

- dowód wpłaty wadium.

... ...

(miejscowość, data) ( podpis)

(4)

UMOWA DZIERśAWY

zawarta w dniu ……….2012 r. pomiędzy Gminą Gliwice – Miejskim Zarządem Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25 c, 44-109 Gliwice, NIP 631-011-22-68,

reprezentowanym przez:

inŜ. Henryka Białowąs – p.o. Dyrektora,

zwanym w dalszej części umowy „WydzierŜawiającym”,

a

... ...

reprezentowanym przez...

zamieszkałym/ą w ...

PESEL ...legitymującą się dowodem osobistym o nr ...

zwanym w dalszej treści umowy „DzierŜawcą”.

I. Przedmiot umowy.

§ 1.

WydzierŜawiający oświadcza, Ŝe jest jednym właścicielem budynku warsztatu oraz terenu opisanego w pkt. 2 niniejszego paragrafu, połoŜonego w Gliwicach na terenie Gliwickiej Giełdy Samochodowej przy ul Kujawskiej 112, składającego się z:

1. Warsztatu w skład którego wchodzi:

− pomieszczenie biurowe o pow. 9,8 m2,

− pomieszczenie socjalne z WC o pow. 3,8 m2,

− pomieszczenie magazynowe o pow. 9,8 m2,

− pomieszczenie warsztatowe z trzema osobnymi bramami wjazdowymi o pow. 79 m2,

− pozostały metraŜ stanowią przejścia i korytarze o łącznej powierzchni 152 m2,

2. Powierzchni wokół warsztatu:

− 165 m2 wybrukowanego terenu

− 2 000 m2 utwardzonej powierzchni

zwanego w dalszej części umowy warsztatem, oraz oświadcza, Ŝe warsztat wolny jest od wszelkich obciąŜeń na rzecz osób trzecich, które mogłyby uniemoŜliwić lub utrudnić wykonywanie przez DzierŜawcę uprawnień wynikających z umowy.

§ 2.

(5)

1. WydzierŜawiający oddaje DzierŜawcy warsztat wraz z terenem opisanym w § 1 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

2. Wykaz urządzeń wymienionych w § 1 oraz opis stanu technicznego warsztatu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Obejmując warsztat DzierŜawca nie wnosi zastrzeŜeń do jego stanu technicznego.

II. Warunki realizacji umowy.

§ 3.

1. Umowa niniejsza zawarta została na okres 12 miesięcy od daty podpisania, do dnia...

2. Umawiające się strony uzgodniły, Ŝe jeŜeli DzierŜawca zgłosi na miesiąc przed upływem okresu jej obowiązywania, chęć dalszego jej kontynuowania strony dopuszczają moŜliwość przedłuŜenia umowy dzierŜawy, ale nie dłuŜej niŜ na kolejne 2 lata, przy czym wysokość czynszu w takiej sytuacji będzie uwzględniać współczynnik inflacji.

3. W dniu wydania warsztatu Strony sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy, szczegółowo opisujący stan techniczny oraz stopień zuŜycia warsztatu i wskazanie licznika energii elektrycznej oraz wody.

4. Po zakończeniu dzierŜawy DzierŜawca zobowiązany jest zwrócić warsztat w stanie nie pogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.

5. Zwracany warsztat powinien być opróŜniony ze wszelkich rzeczy naleŜących do DzierŜawcy. W przypadku nie wydania warsztatu i/lub nie usunięcia rzeczy przez Dzierzawcę, WydzierŜawiającemu przysługuje prawo wejścia do warsztatu i usunięcia rzeczy oraz zabezpieczenia ich na koszt DzierŜawcy przez okres trzech miesięcy. Po bezskutecznym upływie tego okresu WydzierŜawiający przekazuje pozostawione rzeczy na wysypisko miejskie na koszt DzierŜawcy.

§ 4.

1. Strony dopuszczają moŜliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.

2. WydzierŜawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym jeśli DzierŜawca:

1) Pomimo jednego pisemnego upomnienia nadal uŜywa warsztat w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, zaniedbuje obowiązki dopuszczając do powstania szkód, niszczy warsztat i urządzenia pozostawione do uŜytkowania albo

(6)

wykracza w sposób raŜący lub uporczywy przeciwko porządkowi społecznemu, czyniąc uciąŜliwym korzystanie z sąsiednich lokali.

2) Jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub opłat za energię elektryczną, wodę co najmniej za jeden pełny okres płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze

wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, 7-mio dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieŜących naleŜności.

3) Wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego uŜywania nieruchomość lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody WydzierŜawiającego.

3. W przypadku rozwiązania umowy przez WydzierŜawiajacego w przypadkach wskazanych w pkt. 2 niniejszego paragrafu, Dzierzawca zobowiązany będzie do zwrotu warsztatu w terminie wskazanym przez Wydzierzawiajacego.

III. Obowiązki stron

§ 5.

1. DzierŜawcy nie wolno dokonywać zmiany przeznaczenia warsztatu.

2. DzierŜawcy nie wolno oddawać warsztatu w podnajem lub do bezpłatnego uŜywania.

3. Ewentualne planowane przez DzierŜawcę adaptacje lub przebudowa pomieszczeń muszą być za kaŜdym razem uzgadniane z Wydzierzawiającym i wymagają jego pisemnej zgody.

4. Dzierzawca moŜe wprowadzić do warsztatu ulepszenia tylko za pisemną zgodą Wydzierzawiajecego.

5. DzierŜawca jest obowiązany do dokonywania na własny koszt konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierŜawy w stanie nie pogorszonym.

6. Dzierzawca zobowiązany jest poinformować Wydzierzawiajacego niezwłocznie o

konieczności przeprowadzenia napraw i innych czynności, które zgodnie z obowiązującymi przepisami obciąŜają WydzierŜawiającego.

7. DzierŜawca zobowiązany jest udostępnić WydzierŜawiającemu warsztat do wglądu.

8. Dzierzawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i zniszczenia w nieruchomości powstałe na skutek naturalnego zuŜycia.

§ 6.

1. Remonty o charakterze generalnym obciąŜają Wydzierzawiającego.

2. Wydzierzawiający nie odpowiada za szkody wyrządzone ruchomościom DzierŜawcy w wyniku zalania, ognia, włamania i innych zdarzeń losowych.

IV. Warunki finansowe realizacji umowy.

(7)

§ 7.

1. Czynsz dzierŜawy strony ustalają w wysokości ... zł (słownie: ...

00/100) brutto miesięcznie.

2. Czynsz dzierŜawy płatny będzie z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc dzierŜawy przelewem na nr konta 86 1050 1285 1000 0002 0213 1876, na podstawie faktury VAT.

3. Pierwsza wpłata zostanie dokonana w dniu podpisania umowy do kasy WydzierŜawiającego.

4. W przypadku zwłoki w płatności czynszu DzierŜawca jest obowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę w ustawowej wysokości.

§ 8.

1. Strony ustalają, iŜ wszelkie koszty i świadczenia związane z eksploatacją energii elektrycznej i wody zwane w dalszej części umowy mediami, przez czas trwania umowy, ponosić będzie DzierŜawca według wskazań licznika.

2. Opłata za media pobierana będzie na podstawie faktycznego zuŜycia przez DzierŜawcę, przeliczana na koniec kaŜdego miesiąca kalendarzowego jako róŜnica stanów liczników z poprzedniego odczytu przemnoŜona wg stawek dostawców mediów.

3. Umawiające się Strony ustalają, Ŝe naleŜność za pobraną energię elektryczną nastąpi według wskazań urządzeń pomiarowych i według cen stosowanych przez dostawcę energii elektrycznej - przyjmując rozliczenie miesięczne. Do faktury DzierŜawcy wystawionej nie poźniej niŜ 3 dni po dokonaniu odczytu, zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT, w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

4. Płatność następować będzie przelewem na nr konta wskazany w § 7 pkt.2 w terminie do 3- go dnia miesiąca następnego po miesięcznym okresie rozliczeniowym.

5. W przypadku ostatniego okresu rozliczeniowego DzierŜawca wyraŜa zgodę na potrącenie naleŜności za media z kwoty kaucji określonej w § 9 pkt. 1.

6. W przypadku zwłoki w płatności za media DzierŜawca jest obowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę stosowanych przez dostawców mediów.

§ 9.

1. DzierŜawca wpłaca kaucję w wysokości ... zł (słownie: ...) brutto, która podlega zwrotowi po przekazaniu warsztatu w stanie nie pogorszonym Wydzierzawiającemu, pomniejszona o naleŜności Dzierzawcy za media za ostatni okres rozliczeniowy.

(8)

2. Kaucja jest pobierana jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu zniszczenia warsztatu ponad normalne zuŜycie w trakcie uŜywania oraz zabezpieczenia wszelkich naleŜności finansowych.

3. Kaucja zostanie zwrócona przelewem na nr konta DzierŜawcy ..., w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez uwag określonego w § 3 pkt. 5, i powiększona o odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego WydzierŜawiajacego.

4. Strony dopuszczają moŜliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyŜszającego wysokość wpłaconej kaucji na zasadach ogólnych.

V. Postanowienia końcowe.

§ 10.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu pod rygorem niewaŜności.

2. KaŜda ze Stron dodatkowo oświadcza, Ŝe niniejsza umowa została przez nią przeczytana, jej treść i skutki prawne są dla Stron zrozumiałe i zostały w takiej postaci, w całości zaakceptowane.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszą umową, Strony będą rozstrzygać na drodze polubownej. W braku porozumienia miejscowo właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla miejsca połoŜenia nieruchomości.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.

WydzierŜawiający Dzierzawca

... ...

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :