ST. JOHN BOSCO AND ST. JAMES CHURCHES

Pełen tekst

(1)

ST. JOHN BOSCO AND ST. JAMES CHURCHES

2250 N. McVicker Ave. Chicago, IL. 60639 773-622-4620 (St. John Bosco) 5730 W. Fullerton Ave. Chicago, IL. 60639 773-237-1474 (St. James)

Roman Catholic Communities

SALESIANS OF DON BOSCO

St. James Church St. John Bosco Church-Chicago

Follow us on:

Visit our Website at

:

sjbchicago.org

Follow us on:

(2)

ENGLISH St. James Church

Saturday Vigil—5:00PM Sunday—9:00AM

Tuesday & Thursday—8:00AM

St. John Bosco Church

Sunday—9:30AM

Monday to Friday—8:00AM

POLISH / PO POLSKU St. James Church

Sunday—7:30AM, 10:30AM

Monday, Wednesday, & Friday—8:00AM First Friday—7:00PM

SPANISH / ESPAÑOL

St. James Church

Sunday—12:00PM Thursday—7:00PM

St. John Bosco Church

Saturday Vigil—7:00PM Sunday—7:00AM, 11:00AM,

1:00PM, 7:00PM Monday to Friday—7:00PM

CONFESSIONS

St. James Church

Thursday—6:30PM

Before and after Polish Masses

St. John Bosco Church

Monday to Sunday 6:00-6:45 PM

Blessing for the Fallen of 9-11

God of mercy,

in your word of Scripture, you instruct us to

“Do to others as you would have them do to you.”

Give us today the courage to assist those around us who may need our assistance.

Give us patience when we become impatient.

Remind us to pray for all those who perished on United Airlines 93, American Airlines 11, United Airlines 175, American Airlines 77, and those in the Twin Towers and Pentagon.

Give us a heart thankful for those who gave their lives as first responders, as did the men and women

who ran into danger to be of aid.

We ask all this through Christ our Lord Amen.

Bendición para los caídos del 9-11

Dios de misericordia,

en tu palabra de las Escrituras, nos instruyes

"Haz a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti".

Danos hoy el coraje para ayudar a quienes nos rodean que puedan necesitar de nuestra ayuda.

Danos paciencia cuando nos impacientemos.

Recuérdenos que debemos orar por todos aquellos que perecieron en

United Airlines 93, American Airlines 11, United Airlines 175, American Airlines 77, y los de las Torres Gemelas y el Pentágono.

Danos un corazón agradecido por aquellos que dieron sus vidas como socorristas, al igual que los hombres y mujeres

que corrían hacia el peligro para ser de ayuda.

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén.

Błogosławieństwo dla Poległych 11 Września

Boże miłosierdzia,

w swoim słowie Pisma pouczasz nas,

„Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie!”.

Daj nam dzisiaj odwagę, by pomagać ludziom wokół nas którzy mogą potrzebować naszej pomocy.

Daj nam cierpliwość, gdy stajemy się niecierpliwi.

Przypomnij nam, abyśmy modlili się za wszystkich, którzy zginęli w samolotach

United Airlines 93, American Airlines 11, United Airlines 175, American Airlines 77, oraz w Bliźniaczych Wieżach i Pentagonie.

Daj nam serce wdzięczne za ratowników, którzy oddali swoje życie za kobiety i mężczyzn,

którzy wpadli w niebezpieczeństwo, aby pomóc.

O to wszystko prosimy przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

(3)

SEPTEMBER

18, 2022

Dear Sisters and Brothers in Christ,

The seminarians preparing to be the future priests who will serve our parishes are a great blessing to us. They have stepped forward to give their lives to minister to the children and grandchildren of this present era. Today, more than ever, we need compassionate and knowledgeable priests who will walk with us through life, sharing in our joys and sorrows and guiding us through life’s challenges.

This is why we need to invest in their training at both the University of Saint Mary of the Lake/Mundelein Seminary and at Saint John Vianney Col- lege Seminary in Saint Paul, Minnesota. At Masses throughout the archdiocese this weekend, as we ask for your encouragement and prayers for our seminarians, we also ask you to invest in their formation. Your financial support will help to cover the educational and formational costs of their prep- aration, including tuition and fees, room and board and health insurance. These young men are giving their lives for us, and I ask you to match their generosity by making a sacrificial gift as we take up this collection. You will be investing in them, but also in the future of our Church. A remittance envelope has been placed in your pew or at the back of the church for your gift. You may also send your donation to your parish, noting that it is for

“Seminarian Education,” or make a gift online at archchicago.org/seminarianfund. An additional way to support vocations in the archdiocese is by encouraging young men to consider discerning the priesthood. Many current priests credit their vocation to personal invitations and conversations with loved ones and friends who recognized the potential in them.

On behalf of current and future archdiocesan seminarians, thank you. May God continue to bless you abundantly. Please know that I keep you in my daily prayers and intentions, and I ask for yours in return. Sincerely yours in Christ,

Archbishop of Chicago Estimadas hermanas y hermanos en Cristo,

Los seminaristas que se preparan para ser los futuros sacerdotes que servirán nuestras parroquias son una gran bendición para nosotros. Ellos han dado un paso adelante para dedicar sus vidas a ministrar a los hijos y nietos de esta presente era. Hoy, más que nunca, necesitamos sacerdotes compa- sivos y conocedores, que caminarán con nosotros a lo largo de la vida, compartiendo nuestras alegrías y tristezas y guiándonos a través de los desafíos de la vida. Es por esto que necesitamos invertir en su capacitación, tanto en la Universidad de Santa María del Lago/Seminario Mundelein, como en el Seminario Universitario Saint John Vianney en Saint Paul, Minnesota. En las misas a lo largo de la arquidiócesis este fin de semana, mientras pedimos su aliento y oraciones para nuestros seminaristas, también les pedimos que inviertan en su formación. Su apoyo financiero ayudará a cubrir los costos de educación y formación de su preparación, incluyendo la colegiatura y las tarifas, el alojamiento y la comida, así como el seguro de salud. Estos hombres jóvenes están dando sus vidas por nosotros y les pido que correspondan a su generosidad al hacer una donación de sacrificio mientras llevamos a cabo esta colecta. Ustedes estarán invirtiendo en ellos, pero también en el futuro de nuestra Iglesia. Un sobre de envío ha sido colocado en su banco o en la parte de atrás de la iglesia para su donación. También puede enviar su donación a su parroquia, señalando que es para la “Educación de seminaristas” (“Seminarian Education”) o haga una donación en línea en archchicago.org/seminarianfund. Una manera adicional de apoyar las vocaciones en la arquidiócesis es alentar a los hombres jóvenes a considerar el discernimiento del sacerdocio. Muchos sacerdotes actuales atribuyen su vocación a invitaciones personales y conversaciones con seres queridos y amigos que reconocieron el potencial en ellos.

A nombre de los seminaristas arquidiocesanos actuales y futuros, gracias. Que Dios los continue bendiciendo en abundancia. Por favor sepan que los mantengo en mis intenciones y oraciones diarias, y pido las suyas a cambio.

Sinceramente suyo en Cristo,

Arzobispo de Chicago Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,

Wielkim błogosławieństwem są dla nas seminarzyści przygotowujący się do bycia kapłanami, którzy w przyszłości będą służyć w naszych par- afiach. Postanowili oddać swoje życie w służbie dzieciom i wnukom naszych czasów. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy dobrze przygo- towanych, pełnych empatii duszpasterzy, którzy będą towarzyszyli nam w życiu, będą dzielili nasze radości i smutki oraz prowadzili nas przez życio- we wyzwania. Dlatego właśnie musimy inwestować w ich kształcenie zarówno w seminarium Uniwersytetu Najświętszej Maryi Panny w Mundelein, jak i w seminarium Świętego Jana Vianney’a College w Saint Paul w stanie Minnesota. Podczas Mszy św. odprawianych w najbliższy weekend w całej archidiecezji, będziemy prosić Was o wsparcie i modlitwę za naszych seminarzystów, a także o zainwestowanie w ich formację. Wasze wsparcie finansowe pomoże pokryć archidiecezjalne koszty ich edukacji i formacji, które obejmują czesne, opłaty, mieszkanie i jedzenie oraz ubezpieczenie zdrowotne. Ci młodzi mężczyźni oddają dla nas swoje życie, a ja proszę Was, abyście dorównali ich hojności i złożyli ofiarny dar podczas tej kolekty.

Zainwestujecie w nich, ale także w przyszłość naszego Kościoła. Koperty przeznaczone na złożenie ofiary zostały umieszczone z tyłu kościoła. Ofiarę można również przekazać wysyłając ją do parafii, zaznaczając, że jest ona przeznaczona na kształcenie seminarzystów (Seminarian Education) lub złożyć w Internecie pod adresem: archchicago.org/seminarianfund. Innym sposobem wspierania powołań w naszej archidiecezji jest zachęcanie młod- ych mężczyzn do rozważania powołania do kapłaństwa. Wielu obecnych księży odpowiedziało na swoje powołanie po osobistym zaproszeniu i rozmowach z bliskimi i przyjaciółmi, którzy dostrzegli w nich potencjał bycia księdzem.

W imieniu obecnych i przyszłych seminarzystów naszej archidiecezji dziękuję za złożenie ofiary. Niech Bóg wciąż Wam obficie błogosławi. Proszę, abyście pamiętali, że jesteście obecni w moich codziennych modlitwach i intencjach. W zamian proszę Was o modlitwę.

Szczerze oddany Wam w Chrystusi

Arcybiskup Chicago

(4)

Para mas informacion llame a :

Adriana Smith (708) 209-5539 o Martha Berumen (312) 508-8568

Welcome to Br. Daniel Glass!

Even though Brother Daniel was born in Kentucky his family calls Pennsylvania home. He is a young Salesian in initial formation and has joined our Chicago community for a year of full-time apostolic service and ministry! He is a graduate of both Georgia Tech University and Elon University, North Carolina with an undergraduate degree in Civil Engineering. He originally came to the Salesian fami- ly as a SALESIAN LAY MISSIONARY in 2012 and volunteered for a year in the East African na- tion of the South Sudan as a school teacher. Following that experience he began his vocational dis- cernment among the SALESIANS OF DON BOSCO. In 2018 Br. Daniel celebrated his First Profes- sion of the religious vows of chastity, poverty, and obedience. After a year of Chicago ministry Br.

Daniel will travel in August 2023 to Guadalajara, Mexico for four years of theological studies in preparation for ordination to the priesthood. Let us together accompany Br. Daniel as he grows in his vocation as a consecrated Salesian religious and future Catholic priest!

¡Bienvenido a Hno. Daniel Glass!

A pesar de que el Hermano Daniel nació en Kentucky, su familia llama hogar a Pensilvania. ¡Es un joven salesiano en formación inicial y se ha unido a nuestra comunidad de Chicago durante un año de servicio apostólico y ministerio a tiempo completo! Se graduó de la Universidad Georgia Tech y Universidad Elon, Carolina del Norte con una licenciatura en Ingeniería Civil. Originalmente llegó a la familia salesiana como MISIONERO LAICO SALESIANO en el 2012 y se ofreció como volun- tario durante un año en la nación de África Oriental de Sudán del Sur, como maestro de escuela. A raíz de esa experiencia comenzó su discernimiento vocacional entre los SALESIANOS DE DON BOSCO. En 2018 Hno. Daniel celebró su Primera Profesión de los votos religiosos de castidad, pobreza y obediencia. Después de este año de ministerio en Chicago, el Hno. Daniel viajará en agosto de 2023 a Guadalajara, México, para cuatro años de estudios teológicos en preparación para la or- denación al sacerdocio. ¡Acompañemos juntos a el Hno. Daniel en

su vocación de religioso salesi- ano consagrado y futuro sacerdote católico!

Welcome / ¡Bienvenido! / Witam!

Br. Daniel Glass, SDB

(5)

Come and participate at the

SATURDAY YOUTH ORATORY

at the Valdocco Salesian YM Center 2441 N. Menard Avenue

@ St. James Church

5730 W. Fullerton Avenue Chicago, IL. 60639

Saturdays 10:00AM—2:00PM For Boys and Girls Ages 7—12

Por Favor llame al P. JUAN PABLO, (773) 622-4620

Ven a participar a el

ORATORIO JUVENIL del SABADO

Sábados 10:00AM—2:00PM

Para niños/as entre 7 a 12 años

(6)

Total Sunday Collection ..$3,225.00 Parish Families...408 Envelopes Received... 150 Envelope Families...400

5:00PM $162.00 10 Envelopes 7:30AM $698.00 29 Envelopes 9:00AM $286.00 21 Envelopes 10:30AM $949.00 34 Envelopes 12:00PM $1,130.00 56 Envelopes

St. James Church-Sunday Offering August 20—August 21, 2022

Total Sunday Collection ..$7,813.00 Parish Families...1,951 Envelopes Received…

.234

Envelope Families...498

7:00PM $1,315.00 32 Envelopes 7:00AM $1,693.00 64 Envelopes 9:30AM $402.00 23 Envelopes 11:00AM $1,579.00 49 Envelopes 1:00PM $1,538.00 38 Envelopes 7:00PM $1,266.00 28 Envelopes

St. John Bosco Church- Sunday Offering August 20—August 21, 2022

Total Sunday Collection ..$2,955.00 Parish Families...408 Envelopes Received... 142 Envelope Families...400

5:00PM $297.00 16 Envelopes 7:30AM $482.00 26 Envelopes 9:00AM $305.00 17 Envelopes 10:30AM $506.00 33 Envelopes 12:00PM $1,365.00 50 Envelopes

St. James Church-Sunday Offering August 27—August 28, 2022

Total Sunday Collection ..$7,413.00 Parish Families...1,951 Envelopes Received…

. 181

Envelope Families...498

7:00PM $912.00 19 Envelopes 7:00AM $1,730.00 42 Envelopes 9:30AM $420.00 16 Envelopes 11:00AM $1,676.00 44 Envelopes 1:00PM $1,649.00 41 Envelopes 7:00PM $1,028.00 19 Envelopes

St. John Bosco Church- Sunday Offering August 27—August 28, 2022

Comunidad de San Juan Bosco & San James

Jesús te llama a servirle en el ministerio de la catequesis.

Te invitamos a formar parte de esta hermosa misión.

Te esperamos.

Favor de anotar tu información y dejar en la oficina de catequesis de San Juan Bosco.

Nombre _____________________________

Teléfono ___________________________

Día disponible: ___jueves ___viernes ___

sábado o ___domingo

(7)

TODAY’S READINGS First Reading: So the LORD relented in the punishment he had threatened to inflict on his people. (Ex 32:14)

Psalm: I will rise and go to my father. (Ps 51) Second Reading: This saying is trustworthy and deserves full acceptance: Christ Jesus came into the world to save sinners. (1 Tm 1:15)

Gospel: “I tell you, in just the same way there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous people who have no need of repentance.” (Lk 15:7)

One of the greatest obstacles to God’s power and love is a stubborn, closed heart of stone. When we are fiercely determined to set our sights elsewhere for happiness or simply ride the popular currents of the day, we will never satisfy the deep ache and longing within. We know that ache well. It is precisely why we scurry all over the place, attempting to find the next best thing to take away its pain. Nothing in the created world ever can or will.

We continue our journey. One day, people may wake up and realize that they are grazing in the wrong pasture and putting themselves in harm’s way. When this awakening occurs, it will be a most joyous day as we will see God’s wide-open arms wait- ing to receive us. “Lead me, Lord, in your path, and I will enter in your truth. Let my heart rejoice that it may fear your name.

LECTURAS DE HOY

Primera lectura: Así que el SEÑOR cedió en el castigo que había amenazado con infligir a su pue- blo. (Ex 32:14)

Salmo: Me levantar é e iré a mi padre. (Sal 51) Segunda lectura: Este dicho es digno de confian- za y merece plena aceptación: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. (1 Tm 1:15) Evangelio: " Les digo, de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arre- piente que por más de noventa y nueve personas justas que no tienen necesidad de arrepentimiento".

(Lc 15,7)

Uno de los mayores obstáculos de el poder y el amor de Dios es un corazón de piedra obstinado y cerrado. Cuando estamos ferozmente decididos a poner nuestra mirada en otro lugar bus- cando la felicidad o simplemente cabalgar las corrientes popula- res del día, nunca satisfaremos el profundo dolor y anhelo inte- rior. Sabemos bien del dolor. Es precisamente por eso que corre- mos por todas partes, tratando de encontrar algo mejor para qui- tarle el dolor. Nada en el mundo creado puede o lo hará. Conti- nuamos nuestro viaje. Algún día, las personas puedan despertar- se y darse cuenta de que están pisando en el pasto equivocado y poniéndose en peligro. Cuando ocurra este despertar, será un día muy alegre ya que veremos los brazos de Dios Abiertos esperan- do recibirnos. "Guíame, Señor, en tu camino, y entraré en tu ver- dad. Que mi corazón se regocije de que pueda temer tu nombre.

DZISIEJSZE CZYTANIA

Pierwsze czytanie - Pan zaniechał zła, jakie zamier- zał zesłać na swój lud. (Wj 32, 14)

Psalm - Wstanę i wrócę do mojego ojca. (Ps 51) Drugie czytanie - Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników. (1 Tm 1, 15)

Ewangelia - „Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawróce- nia.” (Łk 15, 7)

Jedną z największych przeszkód dla mocy i miłości Boga jest uparte, zamknięte serce z kamienia. Kiedy jesteśmy zaciekle zdeterminowani, aby skierować wzrok gdzie indziej w poszukiwaniu szczęścia lub po prostu poddać się wirowi bieżących spraw, nigdy nie zaspokoimy głębokiej i bolesnej tęsknoty w naszym wnętrzu. Dobrze znamy ten ból. To właśnie ten ból chcemy za wszelką cenę usunąć i miotamy się próbując kolejnych rzeczy, które mają być skutecznym antidotum. Ale nic w stworzonym świecie nigdy nie może tej bolesnej tęsknoty usunąć.

Kontynuujemy naszą podróż. Pewnego dnia ludzie mogą się obudzić i zdać sobie sprawę, że pasą się na niewłaściwym pastwisku i narażają się na niebezpieczeństwo. Kiedy nastąpi to przebudzenie, będzie to najbardziej radosny dzień, ponieważ zobaczymy szeroko otwarte ramiona Boga czekające na nas. „Prowadź mnie, Panie, Twoją ścieżką, a będę kroczył w Twojej prawdzie. Niech się raduje moje serce, aby bało się Twego imienia.”

Word of God - Palabra de Dios - Słowo Boże

(8)

Tuesday Martes wtorek

13

* Reunion Agrupacion Esposas Cristianas (Estrella de la Manana) 9:30AM-

11:30AM SJB

Savio Center

* Ensayo de Coro de Jovenes Adultos de RCCH 6PM-8PM SJ Rectory Hall

* Rosary in Spanish / Rosario en español 6:15PM SJB

* Reunion Mensual de ADMA (Asociacion de Maria Auxiliadora) 7:00PM SJB Church Room

* Hora Santa para TODOS/Holy Hour for ALL (ADMA) 8PM-9PM SJB Church

* Reunion de Jovenes Adultos de SJ/ SJB 7:45PM-

9:15PM SJB

Savio Center

* Reunion de Lideres del Grupo Renovación Carismatica de SJ 7PM-9PM SJ Rectory Hall Monday

lunes Poniedziałek

12

* Rosary in Spanish / Rosario en español 6:15PM SJB

* Clases de Biblia 7PM-9PM SJ Rectory Hall

* Reunion Mensual de los Salesianos Cooperadores 8PM SJB

Savio Center

* SJB Prayer Group / SJB Circulo de Oración 8PM SJB Church

Weekly Pastoral Activity—St. James (SJ) & St. John Bosco (SJB) Actividades Pastorales Semanales—St. James & San Juan Bosco

Wednesday Miércoles

Roda 14

* Reunion Agrupacion Esposas Cristianas (Maria Reina de los Apostoles) 10AM-12PM SJB Savio Center

* Rosary in Spanish / Rosario en español 6:15PM SJB

* Altar server Practice and Mass /Práctica y Misa con los Monaguillos. 6:30PM-7:30PM SJ Church

* Youth Ministry Meeting / Reunion de Ministerio Juvenil 7:30PM-9PM SJ Valdocco

* Formacion de aspirantes Salesianos Cooperadores 7PM-8:30PM SJ Formation Center

* Reunion de Lideres del Grupo Renovación Carismática de SJB 8PM-9:30PM SJB Church Room

* Reunion de Grupo Caridades de Cristo Resucitado 8PM-9PM SJB Savio Center

* Baptism Class for SJ/SJB. / Clases Pre-Bautismales Para SJ/SJB 8PM SJB Church Saturday

Sábado sobota

10

* Caridades de Cristo Resucitado 8AM SJB

Savio Center

* Formacion de Cooperadores Salesianos de todos los Centros 9AM-3PM SJ Formation Center

* Saturday Youth Oratory / Oratorio Juvenil del sabado 10AM-2PM SJ Valdocco

* Legion of Mary Meeting SJ 3PM– 4PM SJ Formation

Center

* Religious Education Classes / Clases de Catecismo 3:15PM-8PM SJB

* Rosary in English / Rosario en Ingles 4:30PM SJ

* Ensayo de Coro de Martin 6PM-8:30PM SJ Rectory Hall

* Rosary in Spanish / Rosario en español 6:15PM SJB

* Nocturnal Adoration / Adoración Nocturna 8PM SJB Church

Sunday domingo Niedziela

11

* Religious Education Classes / Clases de Catecismo 8AM-2PM SJB

* Religious Education Classes / Clases de Catecismo 10AM-

11:30AM SJ

* Rosary in Polish / Różaniec w języku polskim 10AM SJB

* Rosary in Spanish / Rosario en español 8PM SJB Church

(9)

Friday viernes

piątek 16

* Reunion Agrupacion Esposas Cristianas (Madre Amable) 10AM-12PM SJB Savio Center

* Reunion Agrupacion Esposas Cristianas (Maria de Guadalupe) 5:15PM-

7:15PM SJB Church Room

* Religious Education Classes / Clases de Catecismo 5:30PM-7PM SJB Savio Center

* Holy Hour / Hora Santa con el Santísimo 6PM SJB

* Jovenes Adultos RCCH 6PM-9PM SJ Church

* Rosary in Spanish / Rosario en español 6:15PM SJB

* Friday Night Youth—Teen Boys & Girls, Ages 13+ 7PM-9PM SJ Valdocco

* Reunion de Escuela de la Cruz 8PM-9:30PM SJB Church

Room

* Reunion de Equipo de Evangelizacion de Adultos 8PM-9PM SJB School Gym

Saturday Sábado sobota

17

* Caridades de Cristo Resucitado 8AM SJB

Savio Center

* Saturday Youth Oratory / Oratorio Juvenil del sabado 10AM-2PM SJ Valdocco

* Legion of Mary Meeting SJ 3PM– 4PM SJ Formation

Center

* Religious Education Classes / Clases de Catecismo 3:15PM-8PM SJB

* Rosary in English / Rosario en Ingles 4:30PM SJ

* Ensayo de Coro de Martin 6PM-8:30PM SJ

Rectory Hall

* Rosary in Spanish / Rosario en español 6:15PM SJB

* Nocturnal Adoration / Adoración Nocturna 8PM SJB Church

Sunday domingo Niedziela

18

* Religious Education Classes / Clases de Catecismo 8AM-2PM SJB

* Religious Education Classes / Clases de Catecismo 10AM-

11:30AM SJ

* Rosary in Polish / Różaniec w języku polskim 10AM SJB

* Rosary in Spanish / Rosario en español 8PM SJB Church

Weekly Pastoral Activity—St. James (SJ) & St. John Bosco (SJB) Actividades Pastorales Semanales—St. James & San Juan Bosco

Thursday Jueves Czwartek

15

* Religious Education Classes / Clases de Catecismo 5:30PM-7PM SJ Savio Center

* Ensayo de Coro de Jovenes RCCH 6PM-8PM SJ

Rectory Hall

* Rosary in Spanish / Rosario en español 6:15PM SJB

* Rosary in Spanish / Rosario en español. 6:30PM SJ

* Thursday Night Youth—Teen Boys & Girls, Ages 13+ 7PM-9PM SJ Valdocco

* Renovacion Carismatica Adultos 7PM-9PM SJ Church

* Reunion de Equipo de Evangelización (Alpha Pilot program) 7PM-9:30PM SJB Savio Center

(10)

ST. JOHN BOSCO

Mass Intentions ST. JAMES

Mass Intentions

Saturday, September 10th, 2022 5:00— For our parish

Sunday, September 11th, Twenty-Third Sunday in Ordinary Time

7:30— W intencji naszej wspólnoty parafialnej 9:00— For our Parish

10:30—W intencji naszej wspólnoty parafialnej 12:00—  Elba Antomarche

Animas del Purgatorio Monday, September 12th, 2022

8:00— W intencji naszej wspólnoty parafialnej Tuesday, September 13th, 2022

8:00— For our Parish

Wednesday, September 14th, 2022 8:00— W intencji naszej wspólnoty parafialnej Thursday, September 15th, 2022

8:00— Blessings for Claire M. Swisher

7:00— Por todas las intenciones de nuestra comunidad Friday, September 16th, 2022

8:00— W intencji naszej wspólnoty parafialnej Saturday, September 17th, 2022

5:00—  Thomas Czerniejewski

Sunday, September 18th, Twenty-Third Sunday in Ordinary Time

7:30— W intencji naszej wspólnoty parafialnej 9:00— For our Parish

10:30—W intencji naszej wspólnoty parafialnej 12:00— Bertha Lidia Manzanares

Animas del Purgatorio

Presentacion de 3 años—Angela Clarita Tapia Saturday, September 10th, 2022

2:00— 25th Wedding Anniversary—Enrique & Isela Salgado 7:00—  Rene de la Cruz

 Maria del Carmen Moreno,  Martha Castillo Accion de gracias por Daniel Linares

Accion de gracias por Magda Prado

Sunday, September 11th, 2022

Twenty-Third Sunday in Ordinary Time 7:00—  Armando de Jesus,  Alfonso Perez 9:30—  Phyllis Ciffone

Souls in Purgatory

11:00—Por todas las intenciones de nuestra comunidad 1:00—  Reyna Solache,  Julia Argueta

 Irma Acosta,  Eufracia Santos

Accion de gracias por Isai Menez y Jose Menez Accion de gracias a la Divina Misericordia 7:00—  Rene de la Cruz

Accion de gracias por Esteban Canuto

Monday, September 12th, 2022

8:00— Accion de gracias por Gloria Flores 7:00—  Arturo Guadarrama,  Rene de la Cruz  Olga Inez Muñoz,  Daniel Castañeda  Amandita Ayala

Almas del Purgatorio

Tuesday, September 13th, 2022

8:00— For the Health of Alicia Campuzano 7:00—  Rene de la Cruz,  Maria Fernandez

 Luz y Ricardo Bracamontes,  Daniel Castañeda  Olga Inez Muñoz,  Ana Maria Zuluaga

Wednesday, September 14th, 2022

8:00— For the Health of Vicenta Hernandez 7:00—  Rene de la Cruz,  Daniel Castañeda

Thursday, September 15th, 2022

8:00— For Vocations

7:00—  Rene de la Cruz,  Charlie Perez  Daniel Castañeda

Por la Salud de Oscar Alberto Zuluaga y Teresita Muñoz

Friday, September 16th, 2022

8:00— For the Health of Alicia Ruiz 7:00—  Rene de la Cruz,  Victor Arroyo  Francisco Arroyo

Saturday, September 17th, 2022

7:00—  Rene de la Cruz

Misa de Inicio de Curso de Agrupacion de Esposas Cristianas

Sunday, September 18th, 2022

Twenty-Third Sunday in Ordinary Time

7:00— Por todas las intenciones de nuestra comunidad 9:30— For our Parish

11:00—Por todas las intenciones de nuestra comunidad 1:00—  Reyna Solache

Animas del Purgatorio

Presentacion de 3 años—Mateo Zamores 7:00—  Arturo Guadarrama,  Antonio Martinez  Damian Garcia

AVISO IMPORTANTE

Todas las intenciones dominicales publicadas en el boletín, por favor, deben enviarse con

dos semanas de anticipación.

Gracias.

IMPORTANT ANNOUNCEMENT All Sunday intentions published in the bulletin, must be submitted two weeks ahead of time, please.

Thank you.

BETHLEHEM ARTS

On September 17th and 18th we will have representatives of the Catholic Christian Community from Jerusalem and Bethlehem in the Holy Land, who will be displaying handcrafted olive wood religious figurines and

articles for purchase after all the weekend Masses.

ARTES DE BETHLEHEM

Los días 17 y 18 de septiembre tendremos representantes de la Comuni- dad Cristiana Católica de Jerusalén y Belén en Tierra Santa, que exhibirán

figuras religiosas de madera de olivo hechas a mano y artículos para comprar después de todas las misas del fin de semana.

(11)

MINISTRY OFFICES

ST. JAMES RECTORY ( 773) 237-1474

Monday-Tuesday 12-3PM;

Wednesday-Friday, 10AM-3:00PM Saturday/Sunday, CLOSED

ST. JOHN BOSCO RECTORY

(773) 622-4620

Monday-Friday, 8:30AM-4:30PM Saturday/Sunday, CLOSED

RELIGIOUS EDUCATION OFFICE

of St. James/St. John Bosco Churches @ St. Dominic Savio Youth Center-SJB Campus

( 773) 836-2413 Monday-Tuesday Closed

Friday-Saturday 11AM-7PM, Sunday,8AM–2PM

VALDOCCO

SALESIAN YOUTH MINISTRY CENTER

@ St. James Campus-2441 N. Menard Avenue (773) 413-7530

PASTORAL STAFF

Pastor Fr. Richard Alejunas, SDB Parochial Vicars Fr. Krzysztof Cepil, SDB

Fr. Gregory Fishel, SDB Fr. Juan Pablo Rubio, SDB Fr. David Sajdak, SDB Fr. Shiju Thottupurathu , SDB Pastoral Associate Br. Daniel Glass, SDB

Deacon Simon Anguiano

Deacon Víctor Moreno

Deacon Orlando Perez

Parish Secretary Rosa I. Mata Communications Evelyn Acevedo Business Manager Nohemi Garcia Operations Director Jennifer Pondel

DRE Sr. Fatima Prieto, MHSPX RE Office Manager Rosy Salazar

PARISH SERVICES

SERVICIOS PARROQUIALES

BAPTISM-BAUTISMO

For infants/children, Ages 0-5, please call the Rectory Office to register. For school-age children, Age 6+ and adults, please call the Religious Education Office to register.

Para bebés/niños, edades 0-5, por favor llame a la Rectoría para anotarse. Para niños en edad escolar, edades 6 en adelante y adultos, por favor llame a la Oficina del Cate- cismo para anotarse.

PRESENTACIONES / PRESENTATIONS 40 DIAS/40DAYS—3 Años/3 years

When your child is 40 days or three years old, he/she may be presented in the church on any Sunday of any month during the 1pm Mass. Please call the parish office two weeks ahead to register your child.

Cuando su hijo tiene 40 días o tres años de edad, él / ella puede ser presentado en la iglesia cualquier domingo del mes durante la misa de la 1pm. Por favor llame a la oficina parroquial dos semanas antes para registrar a su hijo.

QUINCEAÑERAS

The celebration of a girl’s “sweet 15” is a cherished tradi- tion. Please call the Rectory Office for information.

La celebración de la Quinceañera es una tradición preci- ada. Llame a la Rectoría para más información.

MATRIMONY-MARRIAGE-MATRIMONIO Please call the Rectory Office to select a wedding date at least six (6) months in advance.

Llame a la Rectoría para escojer la fecha de la Boda al menos seis (6) meses antes.

VISITS TO SICK-VISITAS A LOS ENFERMOS Please call the Rectory Office to make arrangements for Holy Communion and/or the Sacrament of the Anointing of the Sick. Visits are made by a priest, deacon, or lay minis- ter.

Por favor llame a la Rectoría para recibir la Santa Co- munión y/o el Sacramento de la Unción de los Enfermos.

Las visitas son hechas por un Sacerdote, Diácono o Min- istro Laico.

FUNERALS-FUNERALES

At the passing of a loved one, please contact a local Funeral Home. They will contact the parish about the Wake, Mass, and Cemetery Burial.

Cuando un ser querido muere, póngase en contacto con

una funeraria local. La funeraria se pondrán en contacto

con la parroquia sobre el Velorio, la Misa y el Entierro.

(12)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :