Zaproszenie do składania ofert. I. Dane zamawiającego. II. Określenie trybu zamówienia: III. Przedmiot zamówienia: Kraków,

Pełen tekst

(1)

Kraków, 30.09.2010

Zaproszenie do składania ofert.

Grupa Onet.pl SA zaprasza do składania ofert na zamówienie pt. „dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego rozwiązania Automatycznej Biblioteki Taśmowej (ABT)”

I. Dane zamawiającego

Grupa Onet.pl SA

ul. Gabrieli Zapolskiej 44 30-126 Kraków

Dane kontaktowe:

Dyrektor Pionu IT Operations Wojciech Ehrenfeld Wojciech.Ehrenfeld@portal.onet.pl

+48 606802269

II. Określenie trybu zamówienia:

Zaproszenie do składania ofert

III. Przedmiot zamówienia:

W ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie energooszczędnego systemu zarządzania farmą serwerów internetowych” prowadzonego przez Grupa Onet.pl S.A. zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego rozwiązania Automatycznej Biblioteki Taśmowej (ABT).

Projekt ten jest prowadzony w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”

współfinansowanego przez Unię Europejską.

Zakres oferty powinien obejmować:

Urządzenie musi spełniać wszystkie warunki.

L.p. Zakres Opis

1.

Wymiary kompletnego urządzenia

Cały system w postaci ABT w swojej zamówionej i dostarczonej konfiguracji nie przekroczy całkowitej zajętości jednej szafy stelażowej (typu rack) o wysokości użytkowej 42U i szer. 19” dla wszystkich swoich komponentów. Standardowa szafa typu rack ma wg zamawiającego maksymalne wymiary zewnętrzne Wys/Szer/Gł [mm]: 2020/625/1025

(2)

2. Osprzęt (wyposażenie dodatkowe)

Cały osprzęt niezbędny do zamontowania i uruchomienia ABT w cenie zamówienia, łącznie z ewentualną szafą rackową wymaganą do zainstalowania, uruchomienia i podłączenia ABT

3. Instalacja

Instalacja, konfiguracja i uruchomienie ABT w miejscu użytkowania sprzętu w cenie zamówienia bez dodatkowych kosztów.

4. Połączenia zewnętrzne Podłączenie zewn. do sieci SAN do istniejącej infrastruktury Zamawiającego w cenie zamówienia.

5. Gwarancja Standardowa Gwarancja 4 letnia (48miesięcy) świadczona w miejscu użytkowania ABT dla wszystkich elementów.

6. Serwis i wsparcie techniczne

Minimum w reżimie 7x24, fix time 48godz. przez 3 lata (36 miesięcy) świadczona w miejscu użytkowania ABT

7. Charakterystyka budowy

ABT Nie przekroczy wymiarów jednej szafy typu rack z pkt.1 8. Napędy taśmowe (Tape

Drives)

10 sztuk LTO Ultrium-4 z połączeniami native Fibre Channel 4Gbps z 256 Data Buffer Size, z multipath support (Control Path i Data Path Failover)

9. Host Interface (drive to host)

Bezpośrednio do infrastruktury Zamawiającego o przepustowości:

native Fibre Channel 4Gbps 10. Ilość dostępnych slotów

na kasety

min. 396 efektywnych slotów na kasety z danymi w jednym urządzeniu wielkości mieszczącej się w/w szafie rack, plus 6 slotów I/O do wyciągania i wkładania kaset w czasie pracy 11. Taśmy na dane

400 sztuk kaset LTO Ultrium 4 z kodami paskowymi (bar code labels) zaczynającymi się od GRO0000L4 i kończącymi się na GRO0399L4 – kody paskowe czarne na białym tle.

12. Taśmy czyszczące 10 sztuk z kodami paskowymi dostosowanymi do napędów producenta

13. Elementy wymieniane w czasie pracy

PDU, zasilacze, karty do zarządzania i monitorowania, napędy taśmowe

14. Pojemność i wydajność - licencjonowanie

Pełna całkowita dostępna użyteczna pojemność (w/w ilość slotów) bez dodatkowego licencjonowania i dodatkowych opłat dla pojemności i ilość napędów do maksymalnej wielkości urządzenia, nawet gdy tylko w przyszłości ABT rozbudowywana będzie o dodatkowe moduły/szafy/sloty – brak licencjonowania z uwagi na pojemoność i ilość napędów

15.

Regulacje prawne, normy bezpieczeństwa i emisji, ochrony

środowiska

Wszystkie wymagane dla tego typu urządzeń normy polskie i europejskie w tym RoHS

(3)

16. Zasilanie

W pełni redundantne - 2N, dla każdego PDU (podłączenia do dwóch niezależnych torów zasilania). Zasilanie jednofazowe 240VAC, 60Hz

17. Zarządzenie i monitoring

Panel kontrolny w urządzeniu z możliwością monitorowania wszystkich elementów urządzenia oraz zdalnie poprzez siec Ethernet/IP:

- Web-based - SNMP - e-mail

bez dodatkowej licencji

18.

Kompatybilność

systemów operacyjnych dla ABT i napędów (dedykowane drivery)

Potwierdzona współpraca producenta ABT i n/w systemów zgodnie ze specyfikacja :

- Sun Solaris 5.10 ( SPARC i Solaris x86)

- Microsft Windows 2003/2008 32-bit i 64-bit AMD/Intel - RedHat Enterprise Linux 5.5 i 6.x 64bit AMD/Intel - IBM AIX ver. 5.x i 6.x

19.

Kompatybilność sprzętowa

Potwierdzona współpraca oprogramowania i sprzętu do poziomu microkodu z:

- Sun v490 Solaris - HP DL 380

- HBA Qlogic 23xx i 24xx i odpowiedniki OEM: Sun, HP, IBM - Switche Brocade od SW 4100 FabOS 6.x i odpowiedniki, Sun, HP, IBM

20.

Kompatybilność z systemem od backupu

Potwierdzona współpraca z posiadanym przez Zamawiającego serwerami do backupu:

- IBM Tivoli Storage Manager 5.5 Server - IBM Tivoli Storage Manager 6.x Server - NDMP v4 bez dodatkowej licencji

21. Rozbudowa o napędy min. do 15 napędów LTO-4 tego samego producenta w zamawianej obudowie ABT

22. Zarządzenie i monitoring

zdalne zarządzanie SSL (Commad Line)

integracja z systemami zarządzania sprzętem typu: HP SIM, IBM Director bezpośrednio lub poprzez agentów SMI-S

23. Partycjonowanie (biblioteki logiczne)

w cenie dostarczonego urządzenia i nie wymaga dodatkowej licencji ani dodatkowego sprzętu.

24.

Obsługa i serwisowanie

przez Zamawiającego Zgodna z posiadanymi umiejętnościami personelu Zamawiającego

Zamówienie nie obejmuje zasilaczy awaryjnych UPS

(4)

Zamawiający zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed zakończeniem terminu składania ofert, do modyfikacji oraz uzupełniania treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia. Informacja o dokonanej zmianie zamieszczona zostanie na stronie internetowej Spółki, jak również rozesłana drogą mailową, faxem lub listem poleconym do wszystkich Dostawców i Wykonawców, którym udostępniono wcześniej specyfikację istotnych warunków zamówienia.

IV. Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

V. Termin wykonania zamówienia:

Realizacja zamówienia w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia zamówienia.

VI. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

VII. Kryteria wyboru ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oraz ich znaczeniem:

Cena - 100%

VIII. Rozstrzygnięcie przetargu:

Rozstrzygniecie postępowania nastąpi 14.10.2010.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia przetargu bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert, jak również do unieważnienia przetargu na każdym etapie trwania postępowania przetargowego.

W toku dokonywania oceny ofert, na każdym etapie postępowania przetargowego Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający powiadomi faksem, drogą elektroniczną lub listownie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

IX. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem ofert ponosi Oferent

(5)

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać drogą mailową na adres Wojciech.Ehrenfeld@portal.onet.pl lub bezpośrednio w siedzibie Spółki Kraków ul. Gabrieli Zapolskiej 44 do dnia 12.10.2010

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia w uzasadnionych przypadkach terminu składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający powiadomi drogą mailową, faxem,

telefonicznie lub listownie Dostawców, którym udostępniono specyfikację istotnych warunków zamówienia.

XI. Termin związania ofertą:

Minimum 90 dni od zakończenia terminu składania ofert

XII. Uwagi:

Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie energooszczędnego systemu zarządzania farmy serwerów internetowych” prowadzonego w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :