3. Uczestnictwo w Konkursie

Pełen tekst

(1)

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Jak zmienia się Opolskie dzięki Funduszom Europejskim”

§ 1. Organizatorzy Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Województwa Opolskiego (ZWO), jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013). Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (UMWO) obowiązki Instytucji Zarządzającej pełni Departament Koordynacji Programów Operacyjnych.

2. Adres Organizatora:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

45-082 Opole ul. Piastowska 14

3. Partnerem konkursu jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu (OCRG).

4. Adres Partnera:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 45-716 Opole

ul. Spychalskiego 1A

5. Patronem medialnym Konkursu jest Pro Media sp. z o.o. wydawca dziennika Nowa Trybuna Opolska.

6. Osoba upowaŜniona do udzielania informacji na temat Konkursu:

Marcin Kot - UMWO,

Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 45-082 Opole, ul. Piastowska 14- ostrówek (parter)

tel.: +48 77 54 16 200, e mail: m.kot@opolskie.pl

(2)

§ 2. ZałoŜenia organizacyjne

1. Organizacja Konkursu współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

2. Celem Konkursu jest:

 Przedstawienie zasięgu wdraŜania RPO WO 2007-2013,

 Popularyzacja wiedzy na temat osiągniętych efektów podczas realizacji projektów dofinansowanych ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007-2013,

 Zainteresowanie szerokiego grona osób efektami realizacji RPO WO 2007-2013,

 Promocja RPO WO 2007-2013 poprzez popularyzację prac konkursowych (tj. zamieszczenie fotografii w materiałach informacyjnych i promocyjnych, na stronie internetowej, prezentowanie fotografii na wstawach oraz wykorzystanie w filmach promocyjnych) wśród mieszkańców Województwa Opolskiego.

3. Tematem konkursu jest prezentacja efektów realizacji RPO WO 2007-2013 widziana obiektywem aparatu.

4. Prace moŜna zgłaszać w dwóch kategoriach:

1) Fotografia indywidualna – pojedyncze zdjęcie przedstawiające efekty realizacji RPO WO 2007-2013,

2) FotoreportaŜ – cykl powiązanych tematycznie zdjęć (4-7 sztuk) przedstawiających efekty realizacji RPO WO 2007-2013.

5. Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej:

www.rpo.opolskie.pl.

6. Konkurs trwa od 09.08.2010 r. do 30.09.2010 r.

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

8. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w Konkursie.

9. Fotografie nadesłane na Konkurs muszą być fotografiami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie fotografii na Konkurs jest jednoznaczne ze złoŜeniem deklaracji o tych faktach.

§ 3. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców opiekunów - Załącznik nr 1. „Oświadczenie Rodzica/Opiekuna o wyraŜeniu zgody na udział osoby niepełnoletniej w konkursie fotograficznym „Jak zmienia się Opolskie

(3)

dzięki Funduszom Europejskim” musi zostać przesłany przed zakończeniem konkursu tj. do dnia 30.09.2010 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych ul. Piastowska 14 - Ostrówek (parter) 45-082 Opole z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny”.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Partnera Konkursu oraz członkowie ich rodzin (małŜonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo).

4. Do pracy konkursowej uczestnik zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty wraz ze złoŜonymi własnoręcznie podpisem:

a) Oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z organizowaniem i promocją wyników konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.

926, ze zm.) – Załącznik nr 2.

b) Oświadczenie o tym, iŜ jest autorem i wyłącznym właścicielem przesłanych zdjęć oraz, Ŝe zgłoszona praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a takŜe praw autorskich innych podmiotów, - Załącznik nr 3.

c) Trzy egzemplarze wypełnionej i podpisanej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych – Załącznik nr 4. W przypadku gdy autorem pracy jest osoba niepełnoletnia naleŜy wypełnić Załącznik 4a (podpisany przez organizatorów egzemplarz umowy będzie do odbioru w siedzibie Organizatora od dnia 20.10.2010 r.).

d) Oświadczenie osób, których wizerunek jest przedstawiony w przekazanych fotografiach, iŜ wyraŜają zgodę na wykorzystanie bezpłatnie przez Organizatora i Partnera Konkursu tego wizerunku w celu upowszechniania wiedzy o funduszach strukturalnych i RPO WO 2007-2013 oraz wszelkich czynności związanych z Konkursem w zakresie opisanym w pkt. 5 – Załącznik Nr 5.

5. Organizator i Partner Konkursu zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego korzystania ze zdjęć, a w szczególności do ich publicznego wykorzystania, utrwalenia i zwielokrotnionego druku, wykorzystywania w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych, zamieszczania ich w Internecie, mediach oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM), wprowadzania do pamięci komputera, publicznego odtwarzania (w tym poprzez prezentowanie na wystawach), podając dane autora (imię i nazwisko) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

6. Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora i Partnera Konkursu za wady prawne zgłoszonych fotografii, a w szczególności za to, Ŝe osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi i Partnerowi roszczeń związanych z naruszeniem słuŜących im praw własności intelektualnej.

7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak równieŜ potwierdza, iŜ spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

(4)

8. Organizator i Partner Konkursu mogą uniewaŜnić Konkurs, jeŜeli nie zostaną złoŜone prace konkursowe przez minimum 10 uczestników.

9. Organizator i Partner Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody. O wszystkich zmianach dotyczących Konkursu, Organizator i Partner informować będą przez stronę: www.rpo.opolskie.pl

5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu naleŜy do Organizatora.

6. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 4. Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie naleŜy w terminie od 09.08.2010 r. do 30.09.2010 r.

w godzinach pracy urzędu przesłać fotografie w wersji papierowej i elektronicznej w postaci płyty CD/DVD pocztą, lub przesyłką kurierską, bądź dostarczyć osobiście do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych ul. Piastowska 14 - Ostrówek (parter) 45-082 Opole z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”. Do koperty zaadresowanej na wyŜej wskazany adres naleŜy dołączyć podpisane własnoręcznie dokumenty wymienione w § 3. O terminie złoŜenia prac na Konkurs decydować będzie data i godzina wpływu do kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

2. Prace złoŜone/przesłane po upływie terminu nie będą brały udziału w Konkursie.

3. Prace przesłane w innej formie aniŜeli w jednej przedstawionych powyŜej nie będą rozpatrywane.

4. Fotografie zgłaszane do Konkursu muszą być związane tematycznie z projektami realizowanymi i/lub zrealizowanymi w ramach RPO WO 2007-2013.

5. Prace powinny w sposób ciekawy i oryginalny ukazywać realizowane i/lub zrealizowane projekty w województwie opolskim w ramach RPO WO 2007-2013:

• Zachowania ludzi oraz zmiany w ich otoczeniu uzyskane dzięki realizowanym projektom,

• Obiekty oraz przedsięwzięcia dofinansowane w ramach RPO WO 2007-2013 na róŜnych etapach ich realizacji,

• Codzienne uŜytkowanie obiektów i inwestycji dofinansowanych w ramach RPO WO 2007-2013,

• Inne działania prowadzone w ramach projektu.

6. Lista projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013 jest dostępna na stronie internetowej Organizatora www.rpo.opolskie.pl w zakładce Umowy o dofinansowanie i realizacja projektu/Podpisane umowy i podjęte decyzje o dofinansowaniu.

(5)

§ 5. Wymagania techniczne

1. Ocenie konkursowej podlegają wyłącznie fotografie, przesłane/dostarczone na płycie CD/DVD w formie elektronicznej i formie papierowej na wyŜej wskazany adres.

a) Wymagane parametry plików cyfrowych:

• Rozdzielczość min: 2048x1536 pixeli,

• Zapisane w formacie plików JPEG.

b) Wymagane parametry wydruków:

• Format min. 13x18,

• Papier fotograficzny błyszczący lub matowy.

2. Uczestnik Konkursu moŜe zgłosić maksymalnie do 4 sztuk zdjęć w kategorii

„Fotografia indywidualna, w kategorii „FotoreportaŜ” minimalna ilość zdjęć wynosi 4 szt. maksymalna 7 szt.

3. Komisja Konkursowa nie dopuszcza prac będących efektem obróbki cyfrowej.

4. Do Konkursu nie mogą zostać zgłoszone fotografie, które zostały uprzednio nagrodzone w ramach innego Konkursu.

5. Organizator i Partner Konkursu zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości czy wielkości pliku, oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy Regulamin. Z konkursu zostaną równieŜ wykluczone fotografie, których tematyka nie jest związana z wdraŜaniem RPO WO 2007-2013.

6. Do kaŜdej fotografii uczestnik zobowiązany jest dołączyć poniŜsze informacje (do plików cyfrowych dołączyć plik tekstowy w formacie .txt z opisem; zdjęcia drukowane opisać na odwrocie).:

• Dane autora pracy: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail,

• Tytuł fotografii, w przypadku fotoreportaŜu naleŜy równieŜ podać tytuł cyklu,

• Nazwę projektu i przez kogo jest/był realizowany,

• Datę i miejsce wykonania zdjęcia,

• W przypadku fotoreportaŜu naleŜy dołączyć krótki opis cyklu (w osobnym pliku tekstowym i na odrębnej kartce)

• Ponadto uczestnicy Konkursu mogą podać parametry techniczne fotografii oraz inne uwagi.

7. Nadesłanie prac następuje na koszt uczestnika Konkursu.

(6)

§ 6. Skład Komisji Konkursowej

1. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

• Przewodniczący Komisji Konkursowej: – Marszałek Województwa Opolskiego Pan Józef Sebesta,

• Wiceprzewodniczący Komisji Konkursowej – Wicemarszałek Województwa Opolskiego Pan Józef Kotyś,

• Członkowie Komisji Konkursowej:

− Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Pani Karina Bedrunka,

− Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Pani Agnieszka Okupniak,

− Z-ca Dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO Sabina Gorzkulla-Kotzot,

− Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Pani Jolanta Kawecka,

Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu Pan Arkadiusz Tkocz,

Prezes Pro Media Sp. z o.o. Pan Krzysztof Krupa,

• Sekretarz Komisji Konkursowej: – pracownik Referatu Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Pan Marcin Kot,

2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

• Kwalifikacja do oceny zgłoszonych fotografii,

• Ocena zgłoszonych fotografii,

• Przyznanie nagród.

3. Posiedzenie komisji jest waŜne przy obecności przynajmniej połowy jej członków.

4. Członkowie Komisji mogą upowaŜnić inne osoby do reprezentowania ich w pracach Komisji Konkursowej.

§ 7. Kryteria Oceny

1. Członkowie Komisji Konkursowej oceniającej prace, biorą pod uwagę:

• Wartość artystyczną i techniczną wykonania zdjęć (0-40 punktów),

• Oryginalność podejścia do tematu (0-30 punktów),

• Kreatywność pracy (0-30 punktów).

KaŜdy z uczestników moŜe otrzymać maksymalnie 100 punktów za kaŜdą pracę.

2. Oceny przyznawane pracom przez poszczególnych członków Komisji Konkursowej nie są jawne.

(7)

§ 8. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15.10.2010 r. O zwycięstwie decyduje Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

2. O decyzji Komisji, Laureaci Konkursu zostaną poinformowani telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

3. Sposób odbioru nagród zostanie przekazany Laureatom w oficjalnej korespondencji.

W przypadku gdy Laureat nagrody nie będzie mógł odebrać nagrody w wyznaczonym terminie nagroda będzie do odebrania w siedzibie Organizatora, pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych ul. Piastowska 14 - Ostrówek (parter) 45-082 Opole.

4. W przypadku nie odebrania nagrody w przeciągu 3 miesięcy od terminu wyznaczonego w wymienionej w pkt. 3 korespondencji, nagroda przepada na rzecz Organizatora.

5. W przypadku zmiany wskazanego adresu zamieszkania, uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Organizatora na piśmie, podając nowy adres.

6. Lista nagrodzonych uczestników Konkursów zostanie opublikowana na stronie:

www.rpo.opolskie.pl nie później niŜ 18.10.2010 r.

§ 9. Nagrody

1. Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody w kaŜdej z kategorii:

• Za zajęcie I miejsca: nagroda rzeczowa w postaci aparatu fotograficznego.

• Za zajęcie II miejsca: nagroda rzeczowa w postaci aparatu fotograficznego.

• Za zajęcie III miejsca: nagroda rzeczowa w postaci aparatu fotograficznego.

KaŜde miejsce moŜe być przyznane tylko jednej pracy, w przypadku gdy więcej niŜ jedna praca zdobędzie taka samą liczbę punktów, o nadanym miejscu decyduje głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

2. Organizator i Partner konkursu zastrzegają sobie prawo do nie przyznania pierwszego miejsca w przypadku niskiego poziomu zdjęć nadesłanych na Konkurs.

3. Organizator i Partner konkursu zastrzegają sobie prawo do przyznania nagród specjalnych i wyróŜnień.

4. W przypadku otrzymania przez Organizatora, Partnera Konkursu lub Członków Komisji Konkursowej informacji, iŜ nagrodzona praca stanowi plagiat i/lub, Ŝe w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi, Partnerowi Konkursu lub – na mocy jego decyzji - Komisji Konkursowej przysługuje prawo do:

(8)

• Wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości,

• Odmowy przekazania nagrody danej uczestnikowi Konkursu i przekazanie jej na rzecz innego uczestnika Konkursu,

• W przypadku nagród juŜ przyznanych - domagania się ich zwrotu, przy zastosowaniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.

93 z późn. zm.) wraz z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 ze zm.).

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.

2. Fotografie zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

3. Organizator i Partner Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :