WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na dzierżawę straganu handlowego.

Pełen tekst

(1)

Nr sprawy:1/ZTM /2015

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na dzierżawę straganu handlowego.

PRZEDMIOT PRZETARGU: stragan handlowy nr 11 o pow. 8 m2 zlokalizowany na terenie Targowiska „Zieleniaka” przy ul. Chopina w Koninie .

RODZAJ WŁASNOŚCI LOKALU : komunalna.

WYNAJMUJĄCY: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. M. Dąbrowskiej 8 62-500 Konin

NIP 665-000-12-14 REGON 51-3-728-31111 tel: 63 242 82 76 fax 63 242 82 24

Strona internetowa: www.pgkim.konin.pl

FORMA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO – pisemny przetarg nieograniczony OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Treść ogłoszenia o przetargu.

2. Warunki uczestnictwa w przetargu.

3. Druk oferty.

4. Ramowy wzór umowy dzierżawy.

Konin , dnia 19.03.2015r.

Podpis ...

(2)

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

na dzierżawę straganu handlowego nr 11 na terenie Targowiska „Zieleniaka” przy ul. Chopina w Koninie administrowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie

1. Wydzierżawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie ul. M. Dąbrowskiej 8 62 -500 Konin.

2. Informacja o straganie: stragan handlowy położony na terenie targowiska ”Zieleniaka”

przy ul. Chopina w Koninie .

Stragan stanowi własność komunalną w administracji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Koninie.

Przetargowi podlega stragan handlowy w obecnym stanie technicznym.

Uwaga :stragan zostanie przekazany dzierżawcy w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.

3. Cena wywoławcza miesięcznej opłaty administracyjnej straganu handlowego

o pow. 8 m2 wynosi 200,00 zł plus równowartość obowiązującego podatku VAT. Dzierżawca płaci ponadto opłaty dodatkowe: aktualna opłata targowa ustalona na podstawie Uchwały Rady Miasta Konina.

4. Oferenci biorący udział w postępowaniu przetargowym na dzierżawę straganu handlowego zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 400,00zł słownie: Czterysta złotych 00/100 .

Wadium należy wpłacić do dnia 31.03.2015r. do godz 850 w kasie w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej 8 lub przelewem na konto PKO BP S.A. 1 O/Konin 11 1020 2746 0000 3202 0077 9983 . W przypadku przelewu za datę wpłaty uznaje się datę wpływu rachunku na w/w konto Przedsiębiorstwa.

Kserokopię dokumentu wpłaty wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez oferenta należy dołączyć do oferty.

Uczestnikom, których oferty nie zostały wybrane, wpłacone wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zostanie zaliczone na poczet trzymiesięcznej kaucji zabezpieczającej.

Wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego, jeżeli Oferent, który wygrał przetarg na dzierżawę straganu handlowego nie zawrze umowy dzierżawy w terminie 5 dni od daty ogłoszenia o wyniku przetargu.

5. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest wpłacić przed podpisaniem umowy dzierżawy na konto Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością w Koninie j.w. nie później niż w terminie 3 dni od daty ogłoszenia o wyniku przetargu , kaucję w wysokości trzymiesięcznej zaoferowanej ceny opłaty administracyjnej /bez podatku VAT/.

Z wyżej wymienionego zabezpieczenia Wydzierżawiający będzie korzystał w przypadku nie zapłacenia przez Dzierżawcę opłaty administracyjnej a także w przypadku wyrządzenia przez Dzierżawcę szkody materialnej na straganie.

Zabezpieczenie udzielone przez Dzierżawcę, pomniejszone o ewentualne należności

Wydzierżawiającego z tytułu dzierżawy, podlega zwrotowi wraz z oprocentowaniem według stopy procentowej stosowanej przez Bank dla środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym PGKiM spółka z o.o. w Koninie, w ciągu miesiąca od zwrotu straganu handlowego przez Dzierżawcę.

6. Warunki wymagane od oferenta:

W przetargu nie mogą brać udziału osoby fizyczne i prawne które:

zalegają z płaceniem czynszu w innych lokalach wynajmowanych od Przedsiębiorstwa lub Miasta Konina,

(3)

mimo wygrania wcześniejszego przetargu na lokal użytkowy w tutejszym Przedsiębiorstwie nie zawarły we wskazanym terminie umowy najmu/dzierżawy,

7. Dokumenty składające się na ofertę:

pisemna oferta zawierająca proponowaną stawkę opłaty dzierżawy sporządzona na druku stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania przetargowego,

aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed datą złożenia oferty,

Kserokopia dowodu wpłaty wadium, 8. Postać oferty:

Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i podpisane przez osobę /osoby/ uprawnione do występowania w imieniu oferenta zgodnie z formą oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy oferenta.

Kserokopie dokumentów składających się na ofertę winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta. Poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w zł. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

Oferty składane są tylko w jednym egzemplarzu. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Opakowanie i oznakowanie ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w terminie do dnia 31.03.2015r. do

godz. 900 w Biurze Kierownika Targowiska Miejskiego ul.11 Listopada 7a.

Koperta winna być zaadresowana następująco: „Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Koninie ul. M. Dąbrowskiej 8, z dopiskiem : Przetarg – stragan handlowy nr ...

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2015r. o godz. 1100 w siedzibie Wydzierżawiającego, bez udziału oferentów.

11. Złożenie jednej oferty wystarcza do rozstrzygnięcia przetargu. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest zaoferowana cena opłaty administracyjnej. O wynikach

przetargu/wyborze najkorzystniejszej oferty/ Oferenci zostaną powiadomieni poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń / II piętro biurowca i targowiska miejskiego / z podaniem

nazwy/firma/, którego ofertę wybrano, oraz ceny. Oferent, którego oferta została wybrana zostanie dodatkowo powiadomiony na piśmie. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Koninie wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

12. Oferent, który wygra przetarg ma prawo do zawarcia z PGKiM Spółka z o.o. w Koninie umowy dzierżawy na stragan handlowy będącego przedmiotem przetargu, w której stawka opłaty administracyjnej będzie równała się zaoferowanej przez niego stawce opłaty administracyjnej, w terminie 5 dni od daty ogłoszenia o wyniku przetargu, po wpłaceniu zabezpieczenia określonego w pkt. 5 niniejszego opisu postępowania przetargowego. W przypadku uchylania się Oferenta od podpisania umowy w wyżej wskazanym terminie, Oferent traci prawa wynikające ze złożonej oferty, a PGKiM Sp. z o.o. w Koninie może zaoferować zawarcie umowy

kolejnemu uczestnikowi postępowania, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Dzierżawca oprócz opłaty administracyjnej jest zobowiązany do uiszczania opłat wymienionych w pkt. 3

niniejszego opisu. Bez zgody PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Dzierżawca nie może czynić w dzierżawionym straganie zmian sprzecznych z umową lub przeznaczeniem. Warunki umowne zostały określone w załączonej do niniejszego opisu propozycji umowy.

13. Ustalona stawka opłaty administracyjnej może ulegać zmianie o wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS za rok poprzedni.

14. W przypadku nie podjęcia działalności gospodarczej, jej zaniechania , podnajęcia w całości lub części lokalu przez Dzierżawcę, PGKiM Spółka z o.o. w Koninie ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia.

(4)

15. Zarząd PGKiM Spółka z o.o. w Koninie zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu utraconych korzyści wobec oferenta uchylającego się od podpisania umowy i przejęcia straganu handlowego.

16. Oferentowi przysługuje prawo do przeprowadzenia wizji i zapoznania się ze stanem technicznym straganu handlowego.

17. Zarząd Przedsiębiorstwa zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju przetargu, wycofania z przetargu lokalu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

18. Rozpatrywania ofert dokonuje Zarząd Przedsiębiorstwa lub powołania komisja przetargowa 19. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Wynajmującego o wyjaśnienie treści regulaminu.

Pytania Oferentów oraz odpowiedzi Wydzierżawiającego muszą być sformułowane na piśmie.

Wydzierżawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień wszystkim Oferentom

uczestniczącym w przetargu, chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Wydzierżawiającego na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

Konin, dnia 2015.03.19

Zatwierdził:

...

(5)

...

...

...

(Imię Nazwisko adres lub pieczęć adresowa oferenta )

tel. ... fax. ...

Nr sprawy: 1/ZTM/2015

O F E R T A

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Koninie ul. M. Dąbrowskiej 8 Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na :

- dzierżawę straganu handlowego nr 11 o pow. 8 m2 na Targowisku - Zieleniaku przy ul.

Chopina w Koninie ogłoszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydzierżawiającego i Targowisku Miejskim oraz na stronie internetowej Wydzierżawiającego www.pgkim.konin.pl :

1. Oferujemy/ę miesięczną cenę opłaty administracyjnej straganu handlowego nr 11 w wysokości :

netto: ... zł

słownie: ...zł. .../100.

plus równowartość obowiązującego podatku VAT, zł oraz aktualną opłatę targową ustaloną na podstawie Uchwały Rady Miasta Konina.

2. Oświadczam/my że∗ :

a/prowadzę/imy działalność gospodarczą branży: …...

zarejestrowaną w………

nr wpisu ……...data wpisu ……... , b/NIP …... ,

c/Regon ……... ,

d/pracę handlowca będę wykonywał sam / zatrudnię pracowników najemnych (właściwe podkreślić).

3. Oświadczam/my że:

a. zapoznałem/liśmy się z dokumentacją przetargową i projektem umowy i nie wnoszę/simy w stosunku do niej żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem umowy w terminie zaproponowanym przez Wydzierżawiającego nie później jednak niż do końca związania ofertą,

b. jestem/śmy związani ofertą przez okres 30 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert, c. w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do wniesienia na wskazane przez

Wydzierżawiającego konto kaucji w wysokości trzymiesięcznej zaoferowanej ceny opłaty administracyjnej.

d. z uwagi na zastany i znany mi stan techniczny w/w straganu, w przypadku zawarcia ze mną umowy dzierżawy nie będę zgłaszał/a, w trakcie trwania stosunku dzierżawy,

(6)

roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację straganu handlowego, w celu rozpoczęcia w nim działalności,

e. wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargowego.

4. Integralną częścią oferty są niżej wymienione dokumenty:

a/...

b/...

c/...

d/...

5. Oferta została złożona na ... ponumerowanych stronach.

Uwaga:

∗ - wypełniają jednostki prowadzące działalność gospodarczą.

...

(pełnomocny podpis oferenta) miejscowość ...data ...

(7)

Umowa dzierżawy Nr ……../ZTM/2015

zawarta w dniu …………r. w Koninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ul. M. Dąbrowskiej 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu KRS nr

0000019516 , NIP 665-000-12-14, kapitał zakładowy: 3 000 000,00 zł zwaną w dalszej treści umowy „Wydzierżawiającym „ reprezentowaną przez:

mgr inż. Jarosława Derdzińskiego – Prezesa Zarządu

a Panem/ią

………, zam. ul. ………., ……….

NIP ………., PESEL ………

zwanym/ą w dalszej treści umowy „Dzierżawcą”

§ 1

Wydzierżawiający oświadcza, że jest uprawniony do wydzierżawienia straganu handlowego nr 11, położonego na targowisku - zieleniaku przy ul. Chopina w Koninie.

§ 2

1.Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę Dzierżawcy stragan handlowy opisany w § 1 niniejszej umowy na czas nieokreślony.

2..Każda ze stron może rozwiązać umowę dzierżawy za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec trzeciego miesiąca kalendarzowego.

3.Dzierżawca zobowiązuje się używać określonego w §1 straganu do handlu artykułami spożywczymi i kwiatami.

4. Na straganie zabrania się sprzedaży: mięsa i podrobów oraz przetworów mięsnych i podrobowych, ryb – z wyłączeniem okresu Świąt Bożego Narodzenia.

§ 3

1. Dzierżawca zobowiązuje się do płacenia opłaty targowej za każdy dzień sprzedaży według zasad i w wysokości ustalonej przez Radę Miasta Konina .

2. Ustalona stawka opłaty targowej może ulegać zmianie na podstawie Uchwały Rady Miasta Konina .

3. Oprócz opłaty targowej określonej w ust. 1 Dzierżawca zobowiązuje się płacić miesięcznie Wydzierżawiającemu zaoferowaną opłatę administracyjną w wysokości

……….. zł słownie: ………. 00/100 / plus równowartość obowiązującego podatku VAT.

4. Opłatę administracyjną Dzierżawca zobowiązuje się płacić w terminie do dnia 24 każdego miesiąca na rachunek Wydzierżawiającego w PKO BP

O/Konin 11 1020 2746 0000 3202 0077 9983.

§ 4.

Jeżeli Dzierżawca nie ureguluje należnej za dany miesiąc opłaty administracyjnej

Wydzierżawiający może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 5

Dzierżawca nie może poddzierżawiać ani też oddawać w bezpłatne użytkowanie przedmiotu dzierżawy osobom trzecim.

-2-

(8)

§ 6

Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zaginięcie, konfiskatę lub zniszczenia mienia Dzierżawcy, znajdującego się na obiekcie będącym przedmiotem niniejszej umowy.

§ 7

W przypadku stwierdzenia zniszczeń i dewastacji przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiający ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 8

W przypadku stwierdzenia oddania przedmiotu dzierżawy osobom trzecim w dzierżawę lub do bezpłatnego używania , Wydzierżawiający ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 9

Dzierżawca zobowiązuje się do dokonywania w wynajmowanym straganie drobnych napraw i konserwacji, jakie okażą się konieczne w czasie trwania umowy za wyjątkiem napraw dachu, rynien rur spustowych chyba, że ich uszkodzenie nastąpiło z winy Dzierżawcy a po wygaśnięciu umowy przywrócić stragan do stanu w jakim go przejął od

Wydzierżawiającego.

§ 10

Dzierżawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu targowiska i stosowania się do poleceń i zarządzeń Wydzierżawiającego.

Dzierżawca zobowiązuje się w szczególności do utrzymania właściwego stanu sanitarnego, porządku i czystości w swoim miejscu handlu i wokół niego- zarówno w czasie trwania handlu jak i po jego zakończeniu.

W przypadku niezastosowania się do powyższego Wydzierżawiający może dokonać wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.

§ 11.

W przypadku wystąpienia w okresie zimowym obfitych opadów śniegu zagrażających naruszeniu konstrukcji straganów oraz braku możliwości natychmiastowego jego usunięcia Wydzierżawiający ma prawo do czasowego zamknięcia targowiska. Za każdy dzień

zamknięcia targowiska Wydzierżawiający obniży stawkę opłaty administracyjnej o 1/30.

§ 12.

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14.

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego.

§ 15

1.Warunkiem podpisania umowy przez Wydzierżawiającego jest wpłacenie przez Dzierżawcę na konto Wydzierżawiającego kaucji w kwocie : ………. zł Słownie:

………. 00/100.

(9)

- 3 –

2. Z wpłaconej kaucji o której mowa w ust. 1, Wydzierżawiający ma prawo pokryć

niezapłaconą przez Dzierżawcę opłatę administracyjną za wydzierżawiany stragan, a także równowartość szkód wyrządzonych przez Dzierżawcę straganu.

3. W przypadku, gdy kaucja nie zostanie wykorzystana przez Wydzierżawiającego na cele określone w ust. 2, Wydzierżawiający zwróci Dzierżawcy kaucję lub jej niewykorzystaną część wraz z oprocentowaniem według stopy procentowej stosowanej przez bank dla środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym Wydzierżawiającego w ciągu miesiąca od opróżnienia straganu przez Dzierżawcę.

§ 16

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.

... ...

WYDZIERŻAWIAJĄCY DZIERŻAWCA

Wyrażam zgodę na zawarcie w/w umowy przez mojego współmałżonka. PESEL………..

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :