INFORMACJE DLA OFERENTÓW

Pełen tekst

(1)

INFORMACJE DLA OFERENTÓW

I. Informacja o przedmiocie konkursu ofert

1. Ogłaszający:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, kod: 20-954, ul. Jaczewskiego 8,

tel. 0-81 72-44-400, fax. 747-57-10

2. Przedmiot konkursu:

wynajem powierzchni na prowadzenie działalności:

SALONIK PRASOWY - KAWIARNIA

Szpital stawia do dyspozycji Najemcy dla potrzeb stałej zabudowy powierzchnię nie większą niż 45 m2, zlokalizowaną na I piętrze SPSK 4 – część holu w prawym skrzydle szpitala – obok Kliniki Kardiologii (nad Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym) – do prowadzenia sprzedaży w godzinach co najmniej 800 – 1800 we wszystkie dni tygodnia.

Działalność powinna obejmować co najmniej 1.sprzedaż prasy,

2. prowadzenie kawiarni (świeżo parzona kawa, herbata),

3. sprzedaż opakowanych artykułów spożywczych, napojów, lodów itp,

4. dostęp do bezprzewodowego Internetu w sąsiedztwie saloniku (bezpłatnie lub z tytułu zakupu produktu w punkcie),

5. zapewnienie stolików i miejsc siedzących dla pacjentów i odwiedzających do swobodnego korzystania (z zachowaniem wolnego ciągu komunikacyjnego od schodów do skrzydła holu głównego oraz między Oddziałami).

W ramach działalności wymaga się zagospodarowania holu obok Działu Krwiolecznictwa i Oddziału Chirurgii Naczyń poprzez ustawienie stolików i miejsc siedzących dla pacjentów lub odwiedzających.

Wymaga się zamontowania co najmniej 16 miejsc siedzących - wyłącznie miękkich siedzisk tapicerowanych z oparciem, łączonych w pary, ustawionych przy stolikach. Nie dopuszcza się ustawiania krzeseł lub taboretów wokół stolików.

Szczegóły koncepcji wykonania oraz szczegóły realizacji, w przypadku wyboru oferty, należy uzgadniać i uzyskać akceptację przez Szpital.

Jeżeli zabudowana na stałe zostanie mniejsza powierzchnia niż 45 m2 - dopuszcza się udostępnienie dodatkowej odrębnej powierzchni na pomieszczenie magazynowe – o ile strony dojdą do porozumienia w zakresie dostępnej lokalizacji. Dodatkowo dopuszcza się możliwość korzystania z pomieszczenia socjalnego oraz szatni z której korzystają pracownicy Szpitala – o ile będą wolne miejsca.

Prowadzona działalność nie może być uciążliwa dla otoczenia, powodować powstawania nadmiernego hałasu oraz nie może ograniczać dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Szpital.

(2)

Nie dopuszcza się sprzedaży wyrobów tytoniowych i alkoholu. Szpital ma prawo pisemnego zgłaszania zastrzeżeń dotyczących oferty asortymentów proponowanych konsumentom (klientom) oraz materiałów reklamowo-promocyjnych umieszczanych w obrębie przedmiotu najmu. Najemca zobowiązany jest do uwzględnienia przedstawionych zastrzeżeń w ciągu maksymalnie 7 dni od daty ich otrzymania.

II. Termin realizacji umowy:

Od dnia podpisania umowy przez 3 lata.

Rozpoczęcie działalności handlowej nastąpi nie później niż w ciągu 2 m-cy od podpisania umowy.

III. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci Od oferentów wymaga się dostarczenia następujących dokumentów:

1) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego

2) oświadczenie, iż oferent nie zalega ze składkami do oddziału ZUS i podatkami dla właściwego organu podatkowego lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności - dotyczy jednostek prowadzących działalność gospodarczą

3) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i materiałami informacyjnymi 4) opis dotychczas prowadzonej działalności (jeśli taka była prowadzona) - okres świadczenia usług, ich zakres, dostawcy, zleceniodawcy/odbiorcy usług, stan zatrudnienia, kwalifikacje pracowników,

Pożądane jest przedłożenie również innych dokumentów potwierdzających wiarygodność i doświadczenie Oferenta.

5) charakterystyka planowanej działalności w SPSK 4 wraz z projektem wizualizacji zagospodarowania powierzchni na salonik prasowo – kawiarniany,

6) dowód wpłaty wadium

Wymaga się wpłaty wadium w kwocie 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy Szpitala w banku BANK Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Lublinie nr 19 12 40 24 70 11 11 00 10 17 32 49 98. do dnia 04 grudnia 2012r z oznaczeniem tytułu wpłaty: „Konkurs ofert – salonik prasowy - kawiarnia” lub podobnym.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs zostanie zaliczone na poczet czynszu.

Pozostałym uczestnikom konkursu wadium zostanie zwrócone w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia wyniku konkursu.

Oferentowi, który wycofa swoją ofertę lub odmówi podpisania umowy w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wyborze jego oferty - wniesione wadium przepada na rzecz Zamawiającego.

IV. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty

Komisja – przy wyborze jednostki wynajmującej pomieszczenia na prowadzenie działalności objętej niniejszym konkursem ofert – będzie brała pod uwagę:

a) warunki finansowe zaproponowane przez Oferenta – czynsz netto miesięczny za najem powierzchni

b) zaproponowaną aranżację powierzchni i doświadczenie Oferenta w prowadzeniu analogicznej działalności, uwzględniając m.in.:

- koncepcję i wizualizację zagospodarowania powierzchni - estetykę planowanego zagospodarowania

- dostępność do prowadzonej działalności przez pacjentów, osoby odwiedzające i personel

- atrakcyjność oferowanego asortymentu.

MINIMALNA WYSOKOŚĆ CZYNSZU za najem powierzchni wynosi 2 500 zł netto.

V. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Renata Wadowska, Joanna Łyda tel. 081-72-44-360 Regina Medyńska tel. 081-72-44-600 VI. Składanie ofert

1. Opakowanie i oznakowanie ofert.

(3)

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, kod 20-954, ul. Jaczewskiego 8, oraz

powinna być oznakowana następująco:

"Konkurs ofert - dzierżawa powierzchni na salonik prasowy”

2. Termin i forma składania ofert.

Oferty należy składać osobiście, na adres podany w ogłoszeniu o konkursie, w Kancelarii ogólnej SPSK-4 na I piętrze lub drogą pocztową (na własne ryzyko), nie później niż do dnia 4 grudnia 2012r., do godz. 1100.

Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.

VII. Otwarcie ofert, wybór i zawiadomienie o wyniku konkursu.

1.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 4 grudnia 2012r. o godz.1115, w Dziale Zamówień Publicznych i Marketingu.(pok. 001)

Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele oferentów.

Po otwarciu każdej z kopert zostanie podana do wiadomości zebranych:

- nazwa oferenta - siedziba oferenta

- cena oferty – wysokość miesięcznego czynszu netto

Na posiedzeniu niejawnym komisji oferty będą podlegały badaniu pod względem formalnym. Szpital odrzuci oferty jeżeli:

1) nie spełniają wymogów określonych w niniejszych „Materiałach”

2) oferent nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w

„Materiałach”

Szpital zastrzega sobie możliwość wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień co do treści złożonej oferty i przeprowadzenia w tym celu indywidualnych rozmów z poszczególnymi Oferentami.

Szpital zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

W przypadku, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona zostanie jedna oferta, Szpital może przyjąć tę ofertę i rozstrzygnąć konkurs, jeśli spełnia ona wymagania.

Szpital podpisze umowę z oferentem, którego oferta zostanie uznana przez Komisję za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

2. Ogłoszenie wyników konkursu

O wynikach konkursu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie drogą faksową oraz pocztową. Zawiadomienie zostanie wysłane w ciągu trzech dni licząc od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony o miejscu i terminie podpisania umowy.

VIII. Istotne dla Szpitala postanowienia, które będą stanowiły integralną część umowy.

1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy powierzchnię wskazaną w materiałach konkursowych, usytuowaną w budynku SPSK 4, tj powierzchnię nie więcej niż 45 m2 zlokalizowaną na I piętrze SPSK 4 – część holu w prawym skrzydle szpitala – obok Kliniki Kardiologii (nad Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym) oraz – o ile strony tak uzgodnią na etapie podpisania umowy - wraz z ewentualnym pomieszczeniem magazynowym oraz prawem do korzystania ze szpitalnej szatni oraz pomieszczenia socjalnego dla personelu .

2. Najemca będzie wykorzystywał wynajmowaną powierzchnię wyłącznie do prowadzenia działalności określonej w materiałach konkursowych

3. Wynajmujący może rozwiązać umowę za 30-dniowym wypowiedzeniem w przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień umowy. Za naruszenie przez Najemcę warunków umowy należy traktować w szczególności:

a) zwłokę za 3 okresy płatności czynszu lub zapłaty za zużyte media, b) dopuszczenia się samowoli budowlanej,

c) oddania wynajętego przedmiotu najmu w podnajem lub bezpłatne używanie w całości lub części;

d) używania przedmiotu najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz przepisami prawa (ochrona środowiska, przepisy przeciwpożarowe itd.), a także prowadzenia w nim działalności innej przedmiot konkursu;

(4)

e) niezachowanie reżimu sanitarnego.

Wynajmujący może udzielić Najemcy jednomiesięcznego terminu na usunięcie skutków naruszenia warunków umowy.

4. Koszty adaptacji i aranżacji powierzchni do prowadzenia działalności objętej przedmiotem konkursu oraz wyposażenia pokrywa Najemca.

5. Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości określonej w złożonej przez siebie ofercie (uwzględniający podatek od nieruchomości) tj. miesięcznie …… netto, do którego zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT

6. Oprócz czynszu najmu, Najemca będzie uiszczał Wynajmującemu opłaty za:

a) za energię elektryczną – zgodnie z aktualnymi cenami jednostek, wg których Wynajmujący jest obciążany przez dostawców energii oraz wg wskazań liczników zainstalowanych dla zaadoptowanej powierzchni i opłat stałych dla tych liczników

b) za wodę zimną, ciepłą i odprowadzenie ścieków – zgodnie z aktualnymi cenami jednostek, wg których Wynajmujący jest obciążany przez MPWiK oraz wg wskazań liczników

zainstalowanych dla zaadoptowanej powierzchni

c) centralne ogrzewanie – w połowie wysokości naliczonej proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanej powierzchni i stawki za ogrzanie 1 m2 powierzchni

d) wywóz odpadów komunalnych w kwocie 20 zł brutto miesięcznie

Wykonawca będzie wykorzystywał media, o których mowa wyżej w sposób racjonalny, zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu umowy a odpady będą gromadzone i składowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami w Szpitalu

6a. Najemca dokonując adaptacji powierzchni zobowiązany jest do opomiarowania (założenia liczników) w wynajmowanej powierzchni przeznaczonej na prowadzenie saloniku dla wszystkich punktów poboru – nie później niż w ciągu 2 m-cy od podpisania umowy. W okresie przejściowym- do czasu założenia opomiarowania opłaty za te media będą naliczane wg poniższych zasad.

a) energię elektryczną – ryczałtem za obliczoną ilość KWh, przy uwzględnieniu zainstalowanej mocy urządzeń i punktów poboru, współczynnika jednoczesności oraz liczby godzin pracy w miesiącu i wg obowiązującej taryfy za energię elektryczną (wartość ustalona do końca pierwszego miesiąca po uruchomieniu saloniku)

b) wodę i odprowadzenie ścieków – za 6 m3 wody zimnej i ścieków ( po 3 m3 na każdego zatrudnionego pracownika – zakładana jednoczesna obsługa przez 2 osoby) wg obowiązujących cen za zimną wodę i odprowadzenie ścieków wody zużywanej dla celów usługowych

7. Należności z tytułu wynajmu powierzchni Najemca będzie wpłacał z dołu na rachunek Wynajmującego w ciągu 10 dni od wystawienia faktury za miesiąc poprzedni. W przypadku nieterminowej płatności Najemca zapłaci Wynajmującemu odsetki w wysokości 0.1% wysokości czynszu za każdy dzień zwłoki.

8. Najemca zobowiązuje się zabezpieczyć użytkowaną powierzchnię przed kradzieżą, włamaniem oraz pożarem. Za szkody powstałe wskutek nienależytego zabezpieczenia powierzchni, odpowiedzialność ponosi Najemca.

9. Ubezpieczenie prowadzonej działalności obciąża Najemcę.

10. Wynajmujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody w majątku Najemcy znajdującym się w lokalu oraz za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez Najemcę osobom trzecim.

Skutki szkody usuwa Najemca we własnym zakresie i na własny koszt.

11. Utrzymanie w należytym porządku wynajętej powierzchni obciąża Najemcę.

12. Najemca we własnym zakresie i na własny koszt obowiązany jest utrzymywać przedmiot najmu w należytym stanie technicznym i czystości oraz do dokonywania nakładów połączonych ze zwykłym używaniem rzeczy. Prowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych następuje wyłącznie za zgodą i pod nadzorem Wynajmującego, obowiązek ten dotyczy również adaptacji umożliwiających instalowanie, uruchomienie i funkcjonowanie urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy- pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej i/lub żądania o przywrócenie stanu poprzedniego.

Najemca wykona na własny koszt i ryzyko zmiany w wyposażeniu i adaptacji wynajmowanego pomieszczenia dla potrzeb prowadzonej działalności. Przed przystąpieniem do adaptacji pomieszczenia Najemca zobowiązany jest przedstawić Wynajmującemu dokumentację techniczną planowanych zmian modernizacyjnych do pisemnej akceptacji. Przystąpienie do zmian adaptacyjnych pomieszczenia oraz ustawienie siedzisk i stolików bez uzyskania uprzedniej zgody Wynajmującego, może skutkować wypowiedzeniem umowy przez Wynajmującego. W razie uzyskania zgody Wynajmującego - Najemca będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich potrzebnych zezwoleń

(5)

odpowiednich władz na wykonanie modernizacji budowlanych i instalacji najmowanej powierzchni, jeżeli tego rodzaju zezwolenia są wymagane przez obowiązujące przepisy.

13. Najemca zobowiązuje się do:

1. Używania wynajętego przedmiotu dzierżawy z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do prowadzenia w nim działalności stanowiącej przedmiot umowy.

2. Dbałości o estetykę i wystrój zewnętrzny przedmiotu najmu dostosowany do wymagań właściwych służb architektonicznych.

3. Dbałości o utrzymanie czystości we wszystkich wynajętych pomieszczeniach

4. Nie dokonywania bez pisemnej zgody Wynajmującego zmian naruszających w sposób trwały substancję przedmiotu najmu.

5. Prowadzenia prac remontowo-modernizacyjnych wyłącznie za zgodą i pod nadzorem Wynajmującego; obowiązek ten dotyczy również adaptacji umożliwiających instalowanie, uruchomienie i funkcjonowanie urządzeń niezbędnych do realizacji umowy; wszystkie nakłady związane z realizacją inwestycji, o których mowa w zdaniach poprzedzających przechodzą na własność Wynajmującego.

14. Najemca zobowiązuje się do spełnienia wszystkich warunków sanitarnych wymaganych przez SANEPID. W przypadku nałożenia przez SANEPID kary na Wynajmującego z tytułu niespełnienia powyższego wymogu, Najemca zobowiązany będzie do jej zapłaty.

15. Po rozwiązaniu umowy Najemca ma obowiązek zwrócić przedmiot umowy następnego dnia roboczego po zakończeniu okresu najmu - w stanie nie pogorszonym ponad następstwa normalnej eksploatacji oraz przywrócić powierzchnię do stanu z dnia zawarcia umowy-.

16. Wynajmujący zastrzega sobie jednostronne prawo podwyższenia stawki czynszu raz w roku kalendarzowym - maksymalnie w wysokości wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. Wzrost kwoty czynszu następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie opublikowania ogłoszenia przez GUS, po pisemnym poinformowaniu Najemcy o nowej stawce czynszu. Pierwsza podwyżka nastąpi w 2014 r.

17. Zmiana opłat za media następuje z dniem zmiany cen będących podstawą ich naliczania.

18. Wszelkie opłaty i podatki obciążają Najemcę.

19. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu Najemca zobowiązuje się do wydania Wynajmującemu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym.

Wykaz załączników do Informacji dla Oferentów:

1) Wzór Oferty Handlowej – zał. nr 1

(6)

Załącznik nr 1 Nazwa oferenta, siedziba

Oferta Handlowa

Do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8

Nawiązując do ogłoszenia o konkursie na wynajem powierzchni w SPSK 4 do prowadzenia działalności saloniku prasowo-kawiarnianego składam poniższą ofertę:

1. Nazwa i adres jednostki Oferenta ...

...

nr faksu do przekazywania korespondencji ………

2. Oferuję najem powierzchni za wynagrodzeniem, określonym jako ryczałt miesięczny za najem powierzchni

- salonik prasowy-kawiarnia w wysokości ... zł netto

do którego zostanie doliczony podatek VAT w ustawowej wysokości oraz opłaty za media i wywóz odpadów komunalnych.

3. Data sporządzenia oferty ...

4. Informuję, że zapoznałem się z dokumentami Informacji dla Oferentów oraz dokonałem wizji lokalnej na miejscu świadczenia usług.

Do dokumentów informacyjnych nie wnoszę zastrzeżeń.

5.

6. Oświadczam, iż posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał finansowy i techniczny, a także pracowników zdolnych do zadania prawidłowej realizacji umowy.

………..

podpis osoby upoważnionej

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :