SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pełen tekst

(1)

Zamawiający

Nadleśnictwo Kliniska z siedzibą w Kliniskach Wielkich

Pucko 1

72-123 Kliniska Wielkie tel. 091 4312124 fax. 091 4181560

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej do 14.000,- EURO na wycenę nieruchomości

w Nadleśnictwie Kliniska w 2010 roku

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia naleŜy traktować jako poufną i nie moŜna jej udostępniać osobom trzecim.

(2)

2

Opis

przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania wyceny (sporządzenie operatów szacunkowych) nieruchomości gruntowych wymienionych w tabeli nr 1, stanowiących własność Skarbu Państwa - PGL, Lasy Państwowe będących w zarządzie Nadleśnictwa Kliniska z siedzibą w Kliniskach Wlk. przeznaczonych do sprzedaŜy.

2. Nieruchomości przeznaczone do wyceny stanowią grunty leśne porośnięte drzewostanem. Przedmiotowe grunty połoŜone są w bezpośrednim sąsiedztwie terenu stanowiącego Goleniowski Park Przemysłowy k. Goleniowa.

3. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Goleniowie Nr XX/273/08 z dnia 27 sierpnia 2008r., wyszczególnione w tabeli nr 1, grunty przeznaczone są pod powiększenie terenu Goleniowskiego Parku Przemysłowego, na wniosek Burmistrza Gminy Goleniów zostały objęte zgodą dyrektora RDLP w Szczecinie na ich wyłączenie z produkcji leśnej.

Tab.1

Lp. Numer działki i obręb ewid. Gmina Powierzchnia

działki

1. dz.ewid: 34/5 obr. Łozienica Goleniów 6200 m2

2. dz.ewid: 49/3 obr. Łozienica Goleniów 35900 m2

3. dz.ewid: 64/5 obr. Łozienica Goleniów 96107 m2

4. dz.ewid: 50/3 obr. Łozienica Goleniów 9700 m2

5. dz.ewid: 89/2 obr. Nadleśnictwo Kliniska Goleniów 31200 m2 Ogółem powierzchnia:

179107 m2

4. Celem wyceny ww. nieruchomości gruntowych, jest określenie ich wartości rynkowych jako podstawy do sprzedaŜy w przetargu nieograniczonym.

5. Zamówienie winno być wykonane zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.

2603 z póź. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z póź. zm.) oraz obowiązującymi Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny.

6. Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać udostępnione dane, o których mowa w art. 155 ustawy o gospodarce nieruchomościami z zachowaniem zasady poufności. W szczególności nie moŜe przekazywać osobom trzecim informacji

uzyskanych w toku wykonywania czynności szacowania nieruchomości, chyba, Ŝe przepisy ustawy lub przepisy odrębnych ustaw stanowią inaczej.

7. Informacje i materiały niezbędne do wykonania zamówienia Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt.

(3)

cz.II SIWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Informacje wstępne Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest:

Skarb Państwa PGL, Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Kliniska, 72-123 Kliniska Wlk. Pucko1.

Godziny urzędowania od 700 do 1500.

Konto bankowe : Nr konta 52 2030 0045 1110 0000 0055 6240, Nazwa banku: B.G.ś. S.A. Oddz. w Szczecinie .

Telefon /0-91/ 4312124.

Fax /0-91/ 4181560.

www. http://www.szczecin.lasy.gov.pl e-mail: kliniska@szczecin.lasy.gov.pl NIP 856-000-48-07.

REGON 810539150

2. Tryb postępowania i numer postępowania

Pisemny przetarg otwarty na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Wartość zamówienia poniŜej 14 000 EURO. Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem ZZ- 2122/P -01/2010. Oferenci we wszystkich kontaktach z Zamawiającym

powinni powoływać się na ten znak.

3. Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia Ogłoszenie umieszczono na:

- stronie internetowej Zamawiającego http://www.szczecin.lasy.gov.pl oraz na BIP-ie http://www.fs.parseta.pl/ w dniu 06 stycznia 2010 r.

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 06 stycznia 2010 r.

- tablicy ogłoszeń w siedzibach jednostek samorządów terytorialnych:

UM i G Goleniów , UG Stargard Szcz, UM Szczecin, UG Kobylanka w dniu 06 stycznia 2010 r.

- umieszczono w prasie ogólnokrajowej „Gazeta Wyborcza”.

4. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wykonania wycen nieruchomości na potrzeby Zamawiającego w związku z planowaną ich sprzedaŜą.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Części I – Opis przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ.

5. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: Okres objęty umową – od dnia podpisania umowy do 26.02.2010r.

(4)

4

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. W przetargu moŜe wziąć udział Wykonawca, który posiada wymagane uprawnienia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz. U. Nr 31, poz. 189, z późn.

zm.) lub na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź dysponuje co najmniej 1 osobą, z takimi uprawnieniami lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.

co najmniej 1 osoby z takimi uprawnieniami.

2. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie szacowania nieruchomości. oraz wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych; ewentualnie: oświadczenia Wykonawcy, Ŝe dysponuje, co najmniej 1 osobą, z takimi uprawnieniami, która będzie wykonywała zamówienie oraz dokumentów potwierdzających, Ŝe osoby te posiadają uprawnienia zawodowe umoŜliwiające wykonanie zamówienia oraz posiadają wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych, bądź pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia takiej osoby. Treść oświadczenia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

Warunek zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca udokumentuje, Ŝe on, bądź co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia zawodowe.

3. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający ocenia w systemie zerojedynkowym, tzn. spełnia lub nie spełnia.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych w ofercie

1. Wykonawca załączy do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ następujące oświadczenia lub dokumenty:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Kserokopie odpowiednich uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości umoŜliwiających wykonanie zamówienia.

3) Zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji rzeczoznawców majątkowych.

4) Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności, złoŜone na druku, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ – jeŜeli Wykonawca nie będzie wykonywał zamówienia osobiście.

2. Oświadczenia lub dokumenty wymienione w ppkt 1 muszą być złoŜone wraz z

(5)

ofertą w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych na kaŜdej stronie dokumentu przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (czytelny podpis - imię i nazwisko lub odręczny podpis albo parafa złoŜona na pieczątce określającej imię i nazwisko osoby podpisującej) .

3. JeŜeli dokumenty podpisuje osoba nie wymieniona w dokumentach z ppkt 1.1) naleŜy załączyć upowaŜnienie do podpisu dla tej osoby.

4. Uznaje się, Ŝe pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do formularza oferty.

5. Zamawiający zaŜąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

6. W przypadku nie złoŜenia wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów wymienionych w ppkt 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie pod rygorem wykluczenia z przetargu.

7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego na podstawie ppkt. 6 Zamawiający uzna za odrzuconą.

8. Informacje uzupełniające oraz sposób porozumiewania się z Wykonawcami

1. Wszystkie informacje przedstawione w niniejszym Opisie Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w Ŝadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz z dostarczeniem oferty ponosi oferent.

3. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Opisu Warunków Zamówienia. Zmiana moŜe mieć miejsce w kaŜdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazania wszystkim oferentom i będzie dla nich wiąŜąca. W przypadku gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert.

4. Oświadczenia i zawiadomienia składane przez Zamawiającego i Wykonawców mogą być składane w formie pisemnej.

5. Dokumenty naleŜy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6. Oferent moŜe zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ.

Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem otwarcia oferty.

7. Treść pisemnego wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim oferentom, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego bez ujawnienia źródła zapytania.

8. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z oferentami:

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: Roman Borowski, Leszek Stencel , tel. 091/ 4312124, fax 091/ 4181560.

(6)

6

9. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów drogą pisemną lub faksem.

10. KaŜda ze stron przekazując oświadczenia i dokumenty faksem na Ŝądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

11. Nie dopuszcza się przesyłania oświadczeń i dokumentów drogą elektroniczną.

9. Wadium

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

10. Termin związania ofertą

Termin związania Wykonawców złoŜoną ofertą wynosi 21 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Ofertę naleŜy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Do formularza ofertowego naleŜy załączyć oświadczenia lub dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

3. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.

4. Ofertę sporządza się w języku polskim.

5. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami zawartymi SIWZ.

6. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.

7. ZłoŜenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŜonych przez danego Wykonawcę.

8. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem - oferta moŜe mieć takŜe postać wydruku komputerowego. Oferta powinna być zszyta lub połączona w taki sposób by stanowiła całość.

9. Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy złoŜy własnoręczny czytelny podpis na ofercie i wszystkich załącznikach do oferty (na wszystkich zapisanych stronach niezaleŜnie od zawartej na nich treści, w przypadku kopii dwustronnych – na kaŜdej ze stron).

10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z właściwego rejestru, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

11. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /y/ podpisującą/e/ ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.

12. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty -Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy".

13. Wykonawca moŜe złoŜyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SIWZ.

14. Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która moŜe być oznaczona w następujący sposób: Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wlk.

(7)

„WYKONANIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI, NIE OTWIERAĆ PRZED 22.01.2010r.

godz. 10.15

Wykonawca na kopercie umieści swoją nazwę i adres.

15. Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemoŜliwiający zapoznanie się z treścią oferty.

16. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

17. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoŜy Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 14, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".

18. Wykonawca nie moŜe wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

19. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, Ŝe nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

20. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

21. JeŜeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej kopercie zatytułowanej jak w punkcie 14, z dodaniem słów „Tajemnica przedsiębiorstwa.”

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce składania ofert: Nadleśnictwo Kliniska z siedzibą w Kliniskach Wlk., Pucko 1, 72-123 Kliniska Wlk., sekretariat.

2. Termin składania ofert: do dnia 22 stycznia 2010 r. do godziny 10.00

3. Oferty złoŜone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4. Miejsce otwarcia ofert: Nadleśnictwo Kliniska z siedzibą w Kliniskach Wlk., Pucko 1, 72-123 Kliniska Wlk., „Sala Kominkowa”.

5. Termin otwarcia ofert: 22 styczeń 2010 r. godzina 10.15 6. Otwarcie ofert jest jawne.

7. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8. Po otwarciu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŜe informacje dotyczące ceny oferty. Informacje te zostaną odnotowywane w protokole postępowania.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, moŜe wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

(8)

8

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca poda cenę brutto (z VAT) w PLN i stawkę podatku VAT za całe zamówienie, które stanowić będzie sumę cen za wykonanie operatu szacunkowego z wyceny kaŜdej nieruchomości, o której mowa w pkt 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia. W przypadku rozbieŜności pomiędzy ceną błędu w sumowaniu za wykonanie operatu szacunkowego z wyceny kaŜdej nieruchomości, o której mowa w pkt 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający dokona poprawienia omyłki rachunkowej, uznając, iŜ prawidłowo podano ceny za wykonanie operatu szacunkowego z wyceny kaŜdej nieruchomości, o której mowa w pkt 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia

2. Wykonawca poda cenę jednostkową za wykonanie operatu szacunkowego z pojedynczej wyceny nieruchomości w PLN brutto (z VAT) oraz poda stawkę podatku VAT zgodnie z formularzem oferty.

3. Oferowana cena (wraz z podatkiem VAT) za wykonanie operatu szacunkowego z pojedynczej wyceny nieruchomości wyraŜona w złotych polskich powinna uwzględniać wszystkie elementy kosztów realizacji przedmiotu zamówienia oraz oferty, i winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku (nie dopuszczalne są Ŝadne negocjacje cenowe).

4. Zamawiający informuje, Ŝe w wyniku realizacji umowy nie będą prowadzone rozliczenia w innych walutach niŜ PLN.

5. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres waŜności umowy i nie będą podlegały zmianom.

14. Kryteria oceny ofert

1. Ocenie podlega oferowana cena brutto (wraz z podatkiem VAT).

2. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena – waga 100 %

Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o cenę brutto (z VAT) za całe zamówienie.

3. Punkty za koszt wykonania oblicza się przyjmując za podstawę najniŜszą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.

Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru:

najniŜsza oferowana cena

Liczba punktów = --- x 100 Cena badanej oferty

15. Odrzucenie oferty

1. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli:

a) jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

b) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

c) zawiera raŜąco niską cenę co do przedmiotu zamówienia,

(9)

2. W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych ofert oraz poprawiać w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Zawiadomienie o wyborze oferty określające poza danymi, o których mowa w pkt 1 takŜe miejsce i termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Wykonawca, który wygrał przetarg zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby zamawiającego podpisanej ze swojej strony umowy.

4. Informacje, o których mowa w pkt 1.1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści na stronie internetowej …. oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

5. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

17. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w przedmiotowym postępowaniu.

18. Zobowiązania Wykonawcy związane z umową Zostały określone w cześć III SIWZ - wzór umowy.

19. Postanowienia dodatkowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

3. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości złoŜenia oferty przewidującej odmienny niŜ określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

(10)

10

20. Załączniki

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień w zakresie wyceny nieruchomości bądź dysponowania osobami, które będą wykonywały zamówienie

3. Wzór Umowy z załącznikiem

(11)

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz ofertowy ZAMAWIAJĄCY:

Skarb Państwa PGL, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska

z siedzibą w Kliniskach Wielkich Pucko 1

72-123 Kliniska Wielkie tel. 091 4312124 fax. 091 4181560

WYKONAWCA Nazwa:

Adres:

Osoba uprawniona do kontaktów:

Tel……..Fax…………..

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZZ- 2122/P -01/2010.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na usługę: „Wykonania wyceny nieruchomości”, składam niniejszą ofertę:

1) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę umowną ogółem:

brutto ………zł (słownie złotych:……… ) w tym podatek VAT w wysokości……….%

stanowiącą sumę cen umownych (wraz z podatkiem VAT) poszczególnych wycen:

Lp. Numer i obręb działki Gmina

Powierzchnia działki

Stawka podatku

VAT

Cena za wycenę

brutto 1. dz.ewid: 34/5 obr. Łozienica Goleniów 6200 m2

2. dz.ewid: 49/3 obr. Łozienica Goleniów 35900 m2 3. dz.ewid: 64/5 obr. Łozienica Goleniów 96107 m2 4. dz.ewid: 50/3 obr. Łozienica Goleniów 9700 m2 5. dz.ewid:89/2obr.Nadleśnictwo

linKliniska

Goleniów 31200 m2

Razem wartość w PLN

2) Oświadczam, Ŝe akceptuję warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy.

3) Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z treścią ogłoszenia oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeŜeń.

(12)

12

4) Oświadczam, Ŝe zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty oraz wyraŜam zgodę na poprawienie oczywistych pomyłek w tekście oferty.

5) Oświadczam, Ŝe załączony do ogłoszenia projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wyŜej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

6) Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, Ŝe załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.

297 k.k.)

7) Oferta zawiera ... ponumerowanych kartek.

8) Załącznikami do formularza ofertowego są:

a) ...- zał.1 itp.

imię, nazwisko i podpis

Wykonawcy lub upowaŜnionego pełnomocnika

miejscowość ………… dnia …………

(13)

Załącznik nr 2 do SIWZ

(Miejscowość i data) ZAMAWIAJĄCY:

Skarb Państwa PGL, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska

z siedzibą w Kliniskach Wielkich Pucko 1

72-123 Kliniska Wielkie tel. 091 4312124 fax. 091 4181560

WYKONAWCA

Nazwa:………

Adres:……….

Osoba uprawniona do kontaktów:

Tel……..Fax…………..

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZZ- 2122/P -01/2010.

OŚWIADCZENIE

1. Niniejszym oświadczam, Ŝe posiadam uprawnienia państwowe w zakresie szacowania nieruchomości i osobiście będę wykonywał/a przedmiot zamówienia osobiście.*

2. Niniejszym oświadczam, Ŝe dysponuję nw. osobami, która będą wykonywały zamówienie.*

Wykaz osób lub podmiotów, które będą wykonywały zamówienie lub będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia

*niepotrzebne skreślić.

imię, nazwisko (nazwa) i podpis Wykonawcy lub

upowaŜnionego pełnomocnika Nazwisko i imię Zakres wykonywanych

czynności w realizacji zamówienia

Kwalifikacje. Opis uprawnień

(14)

14

cz. III SIWZ- WZÓR UMOWY

Umowa Nr ...

W dniu ... roku w ……… pomiędzy:

www. e-mail:

reprezentowaną przez

Nadleśniczego – inŜ. Ryszard Brygman Gł.Księgowego – mgr inŜ. Irenę Sienkiewicz zwaną dalej „Zamawiającym”

a

………

reprezentowanym przez:

………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

w rezultacie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, złoŜonej w przetargu nieograniczonym (zorganizowanym na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego, z uwagi na wartość zamówienia poniŜej 14 000 EURO), na „Wykonanie wyceny nieruchomości” (dalej: „Przetarg”), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego w zakresie wyceny (sporządzenia operatów szacunkowych) następujących nieruchomości:

Lp. Numer działki i obręb ewid. Gmina Powierzchnia

działki

1. dz.ewid: 34/5 obr. Łozienica Goleniów 6200 m2

2. dz.ewid: 49/3 obr. Łozienica Goleniów 35900 m2

3. dz.ewid: 64/5 obr. Łozienica Goleniów 96107 m2

4. dz.ewid: 50/3 obr. Łozienica Goleniów 9700 m2

5. dz.ewid: 89/2 obr. Nadleśnictwo Kliniska Goleniów 31200 m2 Ogółem powierzchnia:

179107 m2

(Przedmiot zamówienia) a Zamawiający zobowiązuje się za nie zapłacić.

2. Oferta Wykonawcy złoŜona w Przetargu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowią integralną część niniejszej Umowy.

(15)

3. Szczegółowy zakres rzeczowy i termin realizacji zamówień dotyczących wyceny poszczególnych nieruchomości, o których mowa w ust 1, będzie kaŜdorazowo określony przez Zamawiającego na podstawie odrębnych zamówień, składanych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 2.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia Przedmiotu zamówienia w stosunku do zakresu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla Przetargu.

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązania, a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

§3.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu zamówienia, w ilości …. szt kaŜdego z operatów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych.

2. Strony zobowiązują się do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, w szczególności podjęcia współpracy w celu sprawnego, terminowego i prawidłowego wykonania Przedmiotu zamówienia.

§ 4.

1. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska wszelką dokumentację, w tym fotograficzną oraz inne dane informacyjne, niezbędne do wykonania Przedmiotu zamówienia. Wycena zostanie poprzedzona przez Wykonawcę, wizją lokalną dokonaną na Przedmiocie zamówienia,.

2.Wykonawca zapewnia Zamawiającego, Ŝe posiada wszelkie niezbędne kompetencje i uprawnienia zawodowe do wykonania prac objętych niniejszą umową.

§ 5.

Termin wykonania Przedmiotu zamówienia: ……….

§ 6.

Miejscem odbioru dokumentacji jest siedziba Zamawiającego, a dokumentem potwierdzającym jej przyjęcie - protokół przekazania dokumentacji, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę

§ 7.

1. Zamawiający dokona sprawdzenia złoŜonej dokumentacji w terminie 14 dni od daty jej złoŜenia w siedzibie Zamawiającego.

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu Przedmiotu zamówienia lub zaŜąda usunięcia wad i braków oraz usterek w dokumentacji, dokonania poprawek bądź złoŜenia wyjaśnień.

3. W przypadku o którym mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i braków oraz usterek w dokumentacji, dokonania poprawek lub złoŜenia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru stwierdzającego istnienie wad w przekazanej dokumentacji.

4. Przyjęcie przez Zamawiającego Przedmiotu zamówienia w stanie wolnym od wad uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT.

(16)

16

§ 8.

1. Wynagrodzenie wynosi : ...zł (słownie...), w tym podatek VAT (... %).

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy.

3. W sytuacji, o której mowa w §2 ust 1, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie skorygowane o kwoty przewidziane w Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy złoŜonej w Przetargu, jako ceny za wykonanie operatu szacunkowego z wyceny danej nieruchomości, w stosunku do których nastąpiło ograniczenie.

§ 9.

1. Rozliczenie za Przedmiot zamówienia nastąpi fakturą końcową wystawioną za sporządzone, dostarczone i odebrane wyceny nieruchomości, wolne od wad, na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

2. Termin płatności ustala się na 30 dzień od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

3. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. Za termin zapłaty ustala się dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego.

§ 10.

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: ...

2. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 856-000-48-07.

§ 11.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

b) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień przekroczenia terminu ustalonego zgodnie z § 5, ale nie więcej niŜ 30 % wynagrodzenia umownego,

c) za kaŜdy dzień opóźnienia w terminie usunięcia wad – w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień przekroczenia terminu, o którym mowa w §7 ust 3, ale nie więcej niŜ 30 % wynagrodzenia umownego.

2. Strony mogą dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 12.

Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest: Roman Borowski Tel. 0914312127 Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest: ...

§ 13.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania ewentualnej zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy uzyskanie przez Wykonawcę dokumentów formalno – prawnych, niezbędnych do realizacji Przedmiotu zamówienia przekroczy okres 21 dni od daty złoŜenia wniosków o wydanie w/w dokumentów.

(17)

§ 14.

W razie wystąpienia okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 15.

W przypadku, gdy Przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi przez nich wykonane.

§ 16.

Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie moŜe być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

§ 17.

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

§ 18.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŜdej ze stron.

Wykonawca Zamawiający

Załącznik Nr 1 do Umowy z dnia……..

WZÓR

(18)

18

…………, dnia ...

Nr sprawy ...

Z A M Ó W I E N I E

Działając na podstawie § 1 ust. 3 umowy nr ... z dnia ... pomiędzy Nadleśnictwem Kliniska, 72-123 Kliniska Wlk. Pucko1 z siedzibą w Kliniskach Wlk.

(Zamawiającym), a ... ... ... ...

Zamawiający zamawia wykonanie wyceny działki…….. nr ... obręb……..

SZCZEGÓŁOWY OPIS

1) ... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

(numer obrębu, numer działki, powierzchnia, połoŜenie, numer księgi wieczystej, właściciel nieruchomości, cel wyceny, dodatkowe warunki)

2) Termin wykonania zamówienia: ... ... ...

(podać ilość dni nie mniej niŜ 7 dni od otrzymania zamówienia)

3) Osoba prowadząca sprawę i wyznaczona do kontaktowania się z wykonawcą

w sprawie zamówienia:

...

imię i nazwisko telefon pokój

...

podpis

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :