• Nie Znaleziono Wyników

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm"

Copied!
35
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

www.een.org.pl www.een.org.pl

Seminarium z cyklu

„Europejskie Przedsiębiorstwo”

Finansowanie działalności z funduszy UE.

Instrumenty dla małych i średnich firm

28 kwietnia 2017 r., Warszawa

(2)

2017

Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw

Warszawa, 28 kwietnia 2017 r.

(3)

Instrument doradczy – wsparcie przedsiębiorcy w:

 diagnozie swojego potencjału pod kątem internacjonalizacji,

 przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu (sprzedaży zagranicznej),

 aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych, w celu wprowadzenia produktów (wyrobów lub usług) na nowy rynek zagraniczny.

Wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu

biznesowego związanego z internacjonalizacją.

(4)

Szablonu Modelu Biznesowego (ang. Business Model Canvas) autorstwa Aleksandra Osterwaldera.

(5)

Wsparcie adresowane jest do MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terytorium

makroregionu Polski Wschodniej obejmującego województwa:

 lubelskie,

 podlaskie,

 podkarpackie,

 świętokrzyskie,

 warmińsko-mazurskie,

w szczególności do przedsiębiorców inicjujących

działalność eksportową.

(6)

Warunki dostępu do działania:

 Prowadzenie działalności potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru (KRS- siedziba lub co najmniej jeden oddział; CEIDG – co najmniej jeden adres wykonywania działalności), określony

przedmiot i zakres działalności oraz liczba pracowników zatrudnionych na tym terytorium)

 Wnioskodawca jest MŚP w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014

 Projekt ma bezpośredni związek z zakresem działalności

gospodarczej Wnioskodawcy zlokalizowanej i realizowanej na terenie makroregionu Polski Wschodniej

 Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu (oświadczenie) i przedmiot projektu nie dotyczy wykluczonych działalności (w tym wykluczony handel wyrobami lub usługami obcymi)

 Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o

dofinansowanie i okres realizacji projektu nie przekroczy 18 miesięcy

(7)

Wydatki kwalifikowalne:

 usługi doradcze prowadzące do opracowania nowego modelu biznesowego (wyd. poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie)

 usługi doradcze związane z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego

 udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach handlowych

 zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji

procesów biznesowych w związku z internacjonalizacją

(8)

Pomoc wywozowa – niedozwolone wsparcie działalności eksportowej

Wsparcie w działaniu 1.2 przyznawane jest zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013, które wyłącza możliwość udzielania pomocy na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej.

Wyjątek:

Pomoc na pokrycie kosztów uczestnictwa w targach handlowych bądź kosztów badań lub usług doradczych potrzebnych do wprowadzenia nowego lub już istniejącego produktu na nowy rynek w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim zwykle nie stanowi pomocy wywozowej.

(9)

usługi doradcze – opracowanie nowego modelu biznesowego

 analiza możliwości eksportowych firmy (zbadanie produktów oraz ocena konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych),

 wskazanie rynków docelowych (uhierarchizowanie i identyfikacja potencjalnych kontrahentów),

 analiza dotychczasowego modelu biznesowego

przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian,

(10)

usługi doradcze – opracowanie nowego modelu biznesowego

 wybór najefektywniejszych narzędzi i metod

marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji

gospodarczych);

 rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej

(organizacji działu eksportu, logistyki etc.);

 opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny;

 rekomendacje w zakresie zakupu oprogramowania

niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji

działalności (tam gdzie dotyczy).

(11)

Doradztwo dot. przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego obejmuje w szczególności:

 wyszukiwanie, selekcja, nawiązanie kontaktów z partnerami

zagranicznymi (doprowadzenie do etapu negocjacji handlowych),

 pozyskanie zewnętrznego finansowania działalności eksportowej (nie może dotyczyć finansowania za źródeł publicznych – krajowych+UE),

 przygotowanie produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in.

badanie marketingowe / konsumenckie na rynku docelowym),

 przygotowanie do budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi

otoczenia formalno-prawnego,

(12)

 przygotowanie do certyfikacji, akredytacji, koncesji lub pozyskania innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym,

 Przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowanie materiałów reklamowych i promocyjnych, stron oraz aplikacji internetowych,

 wzornictwo opakowań, projektowanie katalogów i opisów technicznych produktów, projektowanie logotypów i marek produktowych,

 uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą

(13)

Udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach handlowych

 wynajęcie i zabudowa powierzchni wystawienniczej

 zakup usług w zakresie organizacji o obsługi stoiska

 transport eksponatów oraz zabudowy

 podróże służbowe

 zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi

 koszty organizacji pokazów, prezentacji lub degustacji produktów

(14)

Zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z internacjonalizacją

 projektowanie systemów oraz narzędzi teleinformatycznych,

 zakup niezbędnego oprogramowania

 doradztwo w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do

wdrożenia zakupionego oprogramowania

(15)

Wysokość i forma wsparcia

Wsparcie ma charakter finansowy (zaliczka na poczet ponoszonych

wydatków lub ich refundacja). Udzielane jest na zasadach de minimis do wysokości 550 tys. PLN i nie może przekraczać 80% sumy wydatków

kwalifikowalnych.

Zaliczka – do 40% wartości przyznanego wsparcia.

Wartość wsparcia dotyczącego doradztwa prowadzącego do opracowania nowego modelu biznesowego w związku z

internacjonalizacją nie może przekroczyć 30 tys. PLN.

Koszt usług doradczych musi stanowić nie mniej niż 60% sumy wydatków kwalifikowalnych,

zaś wartość nabywanego oprogramowania nie może przekraczać 20%

sumy wydatków kwalifikowanych.

(16)

Nabór wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków

w terminie od 28 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Konkurs podzielony jest na etapy:

1. od 28 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 r.

2. od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (w dniu 30 czerwca 2017 r. do godz.

16:00:00)

Etap konkursu obejmuje nabór wniosków, a następnie ich ocenę oraz opublikowanie

listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów z wyróżnieniem projektów

wybranych do dofinansowania.

(17)

Kryteria wyboru projektów

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Działania 1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP

(zatw. 31 stycznia 2017r.)

(18)

KRYTERIA FORMALNE – WNIOSKODAWCA

Lp. Nazwa kryterium Sposób

oceny

Wymagane minimum

1. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

TAK/NIE TAK

2. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 1.2 POPW.

TAK/NIE TAK

3. Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą.

TAK/NIE TAK

(19)

KRYTERIA FORMALNE – PROJEKT

Lp. Nazwa kryterium Sposób

oceny

Wymagane minimum 1. Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski

Wschodniej.

TAK/NIE TAK

2. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 1.2 POPW.

TAK/NIE TAK

3. Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych działania 1.2 POPW.

TAK/NIE TAK

4. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla działania 1.2 POPW.

TAK/NIE TAK

5. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

TAK/NIE TAK

6. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

1303/2013.

TAK/NIE TAK

(20)

KRYTERIA FORMALNE – SPECYFICZNE

Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane

minimum

1. Wnioskodawca przed dniem złożenia wniosku zamknął przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy.

TAK/NIE TAK

2. Wnioskodawca osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia.

TAK/NIE TAK

3. Wartość wydatków kwalifikowalnych netto (bez podatku VAT) nie przekracza dwukrotności maksymalnej wartości wskaźnika EBITDA w okresie dwóch ostatnich zamkniętych lat obrotowych.

TAK/NIE TAK

4. Wnioskodawca złożył jeden wniosek o dofinansowanie w konkursie.

TAK/NIE TAK

5. Projekt nie dotyczy działań internacjonalizacji, których przedmiot i kierunek był objęty wsparciem ze środków publicznych.

TAK/NIE TAK

(21)

KRYTERIA MERYTORYCZNE (obligatoryjne)

Lp. Nazwa kryterium Liczba

punktów

Wymagane minimum 1. Wnioskodawca posiada w ofercie co najmniej jeden produkt

(wyrób lub usługę), który może być przedmiotem sprzedaży zagranicznej - posiada potencjał do internacjonalizacji.

0-1 1

2. Projekt dotyczy przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją.

0-1 1

3. Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu. 0-1 1 4. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i

uzasadnione.

0-1 1

6. Efektywność kosztowa projektu - prognoza finansowa wskazuje na opłacalność projektu.

0-1 1

7. Wskaźniki rezultatu projektu są obiektywnie weryfikowalne, adekwatne do założeń projektu.

0-1 1

(22)

KRYTERIA MERYTORYCZNE (fakultatywne)

Lp. Nazwa kryterium Liczba

punktów

Wymagane minimum 5. Przedmiotem projektu jest Produkt Polski Wschodniej. 0-2 0 8. Przychody ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku

obrotowym Wnioskodawcy są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług.

0-4 0

9. Działalność Wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski

Wschodniej.

0-3 0

10. Realizacja projektu przyczynia się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.

0-1 0

KRYTERIUM ROZSTRZYGAJĄCE

Nazwa kryterium Sposób oceny

Wskaźnik przedsiębiorczości w powiecie Polski Wschodniej, w którym znajduje się lokalizacja projektu.

Wskaźnik przedsiębiorczości

(23)

za

PARP

www.parp.gov.pl

www.polskawschodnia.gov.pl

(24)

Materiał dodatkowy:

Opisy kryteriów

formalnych specyficznych

i merytorycznych

(25)

Wnioskodawca osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia.

• Wnioskodawca deklaruje, że przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym przynajmniej 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, wysokość osiągniętych przychodów netto ze sprzedaży jest nie mniejsza niż 200 tys. PLN, przy czym nie mniej niż 100 tys. PLN przychodów w jednym z tych lat osiągnięto w wyniku sprzedaży produktu/-ów zgłoszonych w projekcie do internacjonalizacji.

• W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezobowiązanych do stosowania ustawy o rachunkowości rokiem obrotowym jest rok podatkowy.

(26)

Wartość wydatków kwalifikowalnych netto (bez podatku VAT) nie przekracza dwukrotności maksymalnej wartości wskaźnika EBITDA w okresie dwóch ostatnich zamkniętych lat obrotowych.

• Czy skala finansowa projektu jest proporcjonalna do efektywności działalności operacyjnej Wnioskodawcy. Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu netto (bez podatku VAT) nie przekracza dwukrotności maksymalnej wartości wskaźnika EBITDA w okresie dwóch ostatnich zamkniętych lat obrotowych . Wskaźnik EBITDA obliczany jest jako suma EBIT (zysk operacyjny przed odliczeniem podatków i odsetek) oraz amortyzacji w poszczególnych latach obrotowych.

• Ocena dokonywana jest w oparciu o informacje prezentowane we wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (w szczególności w Tabelach finansowych składanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie).

(27)

Projekt nie dotyczy działań internacjonalizacji, których przedmiot i kierunek był objęty wsparciem ze środków publicznych.

• Wnioskodawca przedstawił informacje o wszystkich realizowanych przez siebie projektach finansowanych ze środków publicznych, których realizacja trwa obecnie lub zakończyła się (w tym została przerwana) nie dalej niż 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, a które w części lub w całości dotyczą/dotyczyły procesów internacjonalizacji.

• Wnioskodawca przekazuje informacje dot.: podmiotu udzielający wsparcia i numeru identyfikacji projektu/ umowy wsparcia (jeśli dotyczy), formę i wartość wsparcia, dat rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu; głównych działań projektu dotyczących internacjonalizacji i ich produktów, rynków docelowych projektu, produktów Wnioskodawcy przeznaczonych do internacjonalizacji.

• Projekt będący przedmiotem oceny nie dotyczy żadnego z rynków docelowych, których dotyczyły ww. projekty, w odniesieniu do któregokolwiek z produktów wskazanych do internacjonalizacji we wniosku o dofinansowanie (w tym do wcześniejszych wersji/modeli tego produktu).

(28)

Wnioskodawca posiada w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę), który może być przedmiotem sprzedaży zagranicznej - posiada potencjał do internacjonalizacji.

• czy Wnioskodawca posiada w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę), który może potencjalnie być przedmiotem sprzedaży zagranicznej. Ocenie podlega potencjał rynkowy internacjonalizacji produktu z oferty Wnioskodawcy, w tym metodologia dokonania diagnozy tego potencjału oraz przedstawione wnioski, dowody i źródła danych.

• we wniosku o dofinansowanie przedstawiono Produkt Wnioskodawcy (wraz z dotychczasowym rynkiem, poziomem sprzedaży oraz projekcją możliwości sprzedaży na nowym rynku zagranicznym).

• czy przedstawiony produkt nie posiada cech wykluczających go ze sprzedaży zagranicznej (np. usługi świadczone na rynku lokalnym, usługi mające zastosowanie wyłącznie na rynku krajowym, itp.).

(29)

Projekt dotyczy przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją.

• We wniosku o dofinansowanie przedstawiono dotychczas stosowany model biznesowy Wnioskodawcy oraz koncepcję nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją, którego wdrożenie jest niezbędne w celu rozpoczęcia sprzedaży na nowym rynku zagranicznym.

• Wskazano istotne zmiany względem dotychczasowego modelu biznesowego proponowane do nowego modelu biznesowego wraz z uzasadnieniem ich wdrożenia.

• Charakterystyka dotychczasowego oraz nowego modelu biznesowego zawiera odniesienia do przynajmniej następujących elementów: kluczowi partnerzy, kluczowe działania, kluczowe zasoby, oferowane wartości, relacje z klientami, kanały dystrybucji, segmenty klientów, struktura kosztów, struktura (źródła) przychodów.

(30)

Projekt dotyczy przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją.

• Nowy model biznesowy musi być kompletny pod względem funkcjonalnym, w szczególności musi określać i oszacowywać koszty wszelkich zmian w dotychczasowym modelu biznesowym przedsiębiorstwa oraz działań towarzyszących tym zmianom (np.

koszty promocji), od których uzależnione jest powodzenie procesu internacjonalizacji działalności w zakładanej w tym modelu formule.

• W ramach oceny weryfikowana będzie wykonalność projektu w zakresie: kompletności i spójności logicznej nowego modelu biznesowego i planu jego wdrożenia, potencjału organizacyjnego wnioskodawcy, realności założeń odnoszących się do otoczenia biznesowego (na rynkach, na których wnioskodawca prowadzi lub zamierza prowadzić działalność).

(31)

Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu.

• czy Wnioskodawca znajduje się w kondycji finansowej umożliwiającej realizację projektu;

• W przypadku finansowania projektu z innych, niż dotacja zewnętrznych źródeł (np. kredyt, pożyczka) ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania, w tym wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania;

• W przypadku deklarowania zewnętrznych źródeł finansowania projektu, Wnioskodawca, którego projekt zostanie rekomendowany do wsparcia, zostanie zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających powyższe, (np. promesy/umowy kredytowej, promesy/umowy leasingowej) na etapie kompletowania dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie;

• Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do wniosku Tabelach finansowych za ostatnie dwa lata obrotowe.

(32)

Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione.

• Wydatki planowane do poniesienia i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być kwalifikowalne, uzasadnione i racjonalne do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania;

• czy wydatki przewidziane do dofinansowania są zgodne z kategoriami wydatków kwalifikowalnych dla działania wskazanymi w Regulaminie Konkursu;

• czy wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii wydatków.

(33)

Przedmiotem projektu jest Produkt Polski Wschodniej.

Produkt (wyrób lub usługa) będący przedmiotem projektu spełnia jeden z następujących warunków:

• zakład produkcyjny/usługowy, w którym jest i będzie wytwarzany wyrób/świadczona usługa; znajduje się na terytorium Polski Wschodniej (bądź końcowy wyrób powstaje na terenie Polski Wschodniej);

• produkt jest i będzie wytwarzany/usługa jest i będzie świadczona przez osoby zatrudnione na terytorium Polski Wschodniej lub w przypadku usług

zdalnych/automatycznych – za pomocą środków technicznych obsługiwanych przez osoby zatrudnione na terytorium Polski Wschodniej.

• produkt jest wytwarzany /usługa jest świadczona w oparciu o wykorzystywany przez Wnioskodawcę patent, w którego opracowaniu brała udział uczelnia wyższa bądź instytut badawczy zlokalizowany na terenie Polski Wschodniej bądź został opracowany przez

Wnioskodawcę na terytorium Polski Wschodniej.

(34)

Efektywność kosztowa projektu – prognoza finansowa wskazuje na opłacalność projektu.

• Porównanie prognozowanego we wniosku o dofinansowanie wzrostu zysku z działalności operacyjnej (EBIT) w związku z wdrożeniem nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją (rozpoczęciem sprzedaży produktów przeznaczonych do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym) w okresie 2 lat obrotowych po roku zakończeniu realizacji projektu (względem EBIT z roku poprzedzającego rok zakończenia projektu) ze wszystkimi kosztami związanymi z opracowaniem, przygotowaniem do wdrożenia i finalnym wdrożeniem nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją (koszt całkowity projektu bez podatku VAT) wskazuje na opłacalność projektu;

• Uzasadnienie wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją, powinno również wskazać ceny produktów porównywalnych do produktów wskazanych do internacjonalizacji oraz potwierdzić, że koszty działalności pozwolą na ustalenie ceny produktu konkurencyjnej w stosunku do cen innych, substytucyjnych produktów na danym rynku lub też wskazać na przewagi oferowanego produktu (wyrobu lub usługi) uzasadniające wyższą cenę.

(35)

Wskaźniki rezultatu projektu są obiektywnie weryfikowalne, adekwatne do założeń projektu.

• Metodologia określania wartości wskaźników rezultatu – wnioskodawca podając wartości wskaźników powinien wskazać, na podstawie jakich danych je skonstruował, wg jakiej formuły i przy jakich założeniach;

• Wartości docelowe wskaźników rezultatu w zakresie ich adekwatności (w szczególności do wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu) i realności wobec założeń projektu.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W celu zobrazowania takiej sytuacji podjÍ≥am siÍ charakterystyki s≥uøby porzπdkowej pielgrzymki na przyk≥adzie pielgrzymki wroc≥awskiej, potraktowanej jako szczególny

In the same period also in Poland, at the Faculty of Environmental Engineering of the Cracow University of Technology, the phe- nomenon of light pollution has

Kanibalizm definiuje się jako zjadanie ca- łości lub części ciała osobników należących do tego samego gatunku... do młodszego

Zainteresowanie rodziców tym, co nauczyciele robią z ich dziećmi, jest więc (powinno być) w pełni uzasadnione?. Czy nauczyciele będą wywierać dobry, czy zły

Voilà pourquoi l’Union européenne investit tant de ressources dans la qualité des textes et de la terminologie, et pourquoi elle a décidé de construire IATE, la base

Zgłaszający może, w okresie 12 miesięcy od daty dokonania pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku dokonywać dalszych zgłoszeń tego samego wynalazku również w

Diagnozę wykorzystywanych źródeł finansowania działalności innowacyjnej przez polskie podmioty zaliczane do sektora małych i średnich przedsiębiorstw oparto na

Podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; udzielające świadczeń

Biorąc pod uwagę ogromną rolę sektora MMSP w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa warmińsko-mazurskiego, a także szereg barier utrudniających funkcjonowanie

Artykuł zawiera część teoretyczną uzasadniającą priorytety finansowania kultury oraz wyniki badania, jakie zostało przeprowadzone wśród wszystkich beneficjen- tów Działania

Kto bezprawnie wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu przedsiębiorstwa, składu towarów, statku wodnego, posiadłości ogrodzonej w związku z mieszkaniem lub służącej

Such a model of theodicy is comprehensive because it is rooted in a metaphysics of God (a theory of divine action in the world included) and is compatible with the Christian

Czas trwania akcji ratowniczej, polegającej na otoczeniu rozlewu olejowego zaporami, opisany wzorem (5), zależy nie tylko od liczby dostępnych sił i środków, ale również

Miasta uczestniczące w projekcie predefiniowanym nie tylko będą miały do dyspozycji środki finansowe (102 mln euro), ale także znacząco zwiększą swoją zdolność do

Na potrzeby ustalenia statusu Przedsiębiorcy (z wyłączeniem podmiotów powiązanych) jako podmiotu uprawnionego do udziału w Programie przez Pracownika rozumie się osobę

Mierzą one wilgotność powietrza i ciśnie- nie, a także dostarczają takie informacje jak obliczany dynamicznie współczynnik chłodzenia w szafi e rack (Rack Cooling Index, RCI)

Dziew iąty sezon

Wydaje się, iż ta ostatnia jest zarówno dobrym wstępem do zainteresowania się teorią społeczeństwa sieci, znakomitym komentarzem w trakcie jej studiowania, jak też krytycznym

Monika Urbaniak, Aspekty publicznoprawne organizacji i fi nansowania ochrony zdrowia w Republice Włoskiej (Public law aspects of organisation and fi - nancing of public health in

A le jakkolwiek wczesny mrok jesienny roz* taczał się już przed ich oczyma, jednak paryski detektyw siedział w skupieniu i milczący i bacz* nie śledził front

Aby zatem mogła być ona postrzegana wyłącznie jako środowisko kształtujące wartości oraz dające poczucie bezpieczeństwa i przede wszystkim miłości, należy z jednej

Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności do oferowanego w projekcie wsparcia dla wszystkich jego uczestników oraz zapewnienie dostępności wszystkich

W przypadku ubiegania się w ramach projektu o ochronę na sfinansowanie wydatków ponoszonych w ramach faz regionalnych/ krajowych procedury międzynarodowej w sytuacji, gdy