• Nie Znaleziono Wyników

Metodologia psychologii i nauk społecznych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Metodologia psychologii i nauk społecznych"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Karta przedmiotu

obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych

Kierunek studiów: Psychologia Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: Psych

Stopień studiów: Magisterskie, jednolite

Specjalności: Psychologia edukacyjna i wychowawcza

1 Przedmiot

Nazwa przedmiotu Metodologia psychologii i nauk społecznych Kod przedmiotu WPINH PsychAJednolite magisterskieS P7 14/15

Kategoria przedmiotu przedmioty podstawowe

Liczba punktów ECTS 5

Język wykładowy polski

2 Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr W C K S L I Ew Ec

3 14 28 0 0 0 0 0 0

Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/językiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — Laboratorium, WarsztatyI — Inne, PraktykiEw — E-Learning W Ramach Wykładu Ec — E-Learning W Ramach Ćwiczeń

(2)

Cel 1 Zapoznanie studentów z podstawami metodologii nauk w ogóle, metodologii nauk społecznych a w szczegól- ności metodologii badań psychologicznych. Nauczenie świadomości metodologicznej, myślenia i rozumowania naukowego i empirycznego, w kategoriach hipotez badawczych, nauczenie zasad planów eksperymentalnych i quasi-eksperymentalnych, zapoznanie z etycznymi problemami badań naukowych, zapoznanie z najważniej- szymi podstawami analizy statystycznej.

4 Wymagania wstępne

1 brak

5 Modułowe efekty kształcenia

MW1 Zrozumienie istoty poznania naukow go i odróżnienie go od innch form poznania i opisu rzeczywiostości, zrozumienie najważniejszych funkcji i celów poznania naukoqwego, odróżnienie podejścia nomotetycznego od idiograficznego, poznanie zasad metododologii ogólnej, zasad metodologii nauk społecznych oraz medodologii psychologii jako nauki. Student powinien zapoznać się z teoretycznymi podstawami najważniejszych metod badawczych w psychologii, a zwłaszcza takich metod jak eksperyment, quasi-eksperyment, obserwacja, badania korelacyjne, badania jakościowe.

MU2 Student powienien umieć zaprojektować i przeprowadzić badanie naukowe w dziedzinie psychologii. W szcze- gólności powinien umieć przeprowadzić prawdiłową obserwację psychologiczną, prawidłowy eksperyment psy- chologiczny, prawidłowe badanie korelacyjne. Ponieważ w tym samym czasie odbywać będzie także zajęcia z podstaw statystyk, pod koniec semestru powinien umieć w pełni zinterpretpować wyniki badania pod kątem analizy matematycznej i umieć wyciągnąć z nich właściwe wnioski. Powinien także opanować wiedzę i umie- jętności w zakresie zasad przedstawiania wyników badań naukowych i publikowania ich w pracy naukowej z dziedziny psychologii.

MK3 Student powinien rozumieć wagę prawidłowo zaplanowanych i przeprowadzonych badań naukowych w zakresie psychologii. Powinien nauczyć się myśleć naukowo, a więc w sposób racjonalny, krytyczny i ścisły.

MK4 Powinien w pełni przyjąć etyczną postawę naukowca, a wiec służyć przede wszystkim prawdzie, pod żadnym pozorem nie naciągać, nie fałszować ani wymyślać danych, nigdy nie dopuszczać się jakiejkolwiek formy nauko- wego plagiatu a jednocześnie dbać o to, aby jakiekolwiek badanie psychologicznie nie przyniosło jakiejkolwiek szkody badanym osobom.

6 Treści programowe

Wykład

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych W1

Wstęp do metodologii. Metoda naukowa. Cele nauczania metodologii. Cechy poznania naukowego, zasada racjonalności, schematy sprawdzania: pozytywny

(konfirmacjonizm) i negatywny (falsyfikacjonizm).

2 W2 Rodzaje nauk. Metodologia ogólna i szczegółowa. Poznanie psychologiczne jako

poznanie naukowe. Psychologia jako nauka empiryczna 3 W3 Etapy badania naukowego (psychologicznego). Problemy i hipotezy badawcze.

Model Bunge’a 3

W4 Etyczne problemy badań naukowych. Etyka psychologa i etyka naukowca.

Świadomość metodologiczna 3

W5

Metody jakościowe. Metody nieinwazyjne: badanie śladów, badanie wytworów, badanie dokumentów. Obserwacja i wywiad psychologiczny. Metody diagnostyczne. Eksperyment podsumowanie metodologiczne. Ankiety,

kwestionariusze i testy psychologiczne. Sprawozdawczość naukowa.

3

Razem 14

Strona 2/5

(3)

Ćwiczenia/języki

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych C1

Wstęp do metodologii. Metoda naukowa. Cele nauczania metodologii. Cechy poznania naukowego, zasada racjonalności, schematy sprawdzania. Omawianie

projektów badań

2 C2 Cechy poznania naukowego, zasada racjonalności, schematy sprawdzania.

Omawianie projektów badań 2

C3 Etapy badania naukowego (psychologicznego). Planowanie kolejnych

kroków badania. Ćwiczenia nad projektami badań studentów 3 C4 Problemy i hipotezy badawcze. Model Bunge’a. Sztuka stawiania hipotez.

Ćwiczenia właściwego stawiania hipotez ze studentami 3 C5 Operacjonalizacja zmiennych. Ćwiczenia operacjonalizacji zmiennych na

przykładzie projektów badawczych. 3

C6

Etyczne problemy badań naukowych. Etyka psychologia i etyka naukowca.

Przedstawienie i omówienie sławnych eksperymentów (Milgrama, Zimbardo) pod kątem etycznym. Dyskusja etycznych aspektów projektów badawczych.

3 C7 Eksperyment psychologiczny. Eksperyment naturalny i laboratoryjny.

Eksperyment kliniczny. Przykłady i omówienie zanych eksperymentów. 3 C8 Metody jakościowe. Metody nieinwazyjne: badanie śladów, badanie wytworów,

badanie dokumentów. 3

C9 Obserwacja i wywiad psychologiczny. Metody diagnostyczne. Ankiety,

kwestionariusze i testy psychologiczne. 3

C10 Metody neuropsychologiczne. Sprawozdawczość naukowa. Przyjęcie i ocena

projektów. 3

Razem 28

7 Metody dydaktyczne

M13. Studium przypadku M16. Wykłady

M9. Praca z podręcznikiem M10. Prezentacje multimedialne M11. Projekty

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 42

Konsultacje przedmiotowe 14

Egzaminy i zaliczenia w sesji 6

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 30

Opracowanie wyników 30

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 3

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z

całego nakładu pracy studenta 125

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5

(4)

9 Metody oceny

Ocena podsumowująca P1. Egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu

1 Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego oraz zaliczenie ćwiczeń

Kryteria oceny

Na ocenę 3 60%-64%

Na ocenę 3.5 65%-70%

Na ocenę 4 70%-80%

Na ocenę 4.5 80%-90%

Na ocenę 5 90%-100%

10 Macierz realizacji przedmiotu

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MW1

K_W01, K_W04, K_W14, K_W15, K_W17, K_W18

W1, W2, W3, W4, W5, C1, C2, C3, C4,

C5, C6, C7, C8, C9, C10

M13, M16, M9,

M10, M11 P1

MU1

K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U10, K_U11, K_U16, K_U07

W1, W2, W3, W4, W5, C1, C2, C3, C4,

C5, C6, C7, C8, C9, C10

M13, M16, M9,

M10, M11 P1

MK1 K_K09, K_K11

W1, W2, W3, W4, W5, C1, C2, C3, C4,

C5, C6, C7, C8, C9, C10

M13, M16, M9,

M10, M11 P1

MK2

K_K01, K_K02, K_K04, K_K05,

K_K09

W1, W2, W3, W4, W5, C1, C2, C3, C4,

C5, C6, C7, C8, C9, C10

M13, M16, M9,

M10, M11 P1

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

[1] Babbie, E — Badania społeczne w praktyce, Warszawa, 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN

[2] Brzeziński, J. — Metodologia badań psychologicznych., Warszawa, 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN [3] Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B., Zechmeister, J.S. — Metody badawcze w psychologii, Gdańsk,

2002, GWP

(5)

Literatura uzupełniająca:

[1] G.A. Ferguson, Y. Takane — Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa, 2007, PWN [2] Jan Strelau i D. Doliński — Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk, 2008, Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę dr Andrzej Mirski (kontakt: artmir@o2.pl)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Eksperyment za- tem jest tą metodą badawczą, za pomocą której można wskazać związek przyczynowo-skutkowy, a cele eksperymentu, podobnie jak każdego pozna- nia naukowego,

Student powinien zapoznać się z teoretycznymi podstawami najważniejszych metod badawczych w psychologii, a zwłaszcza takich metod jak eksperyment, quasi-eksperyment, obserwacja,

Student powinien zapoznać się z teoretycznymi podstawami najważniejszych metod badawczych w psychologii, a zwłaszcza takich metod jak eksperyment, quasi-eksperyment, obserwacja,

Kontrakt nr AB 383 CV AAS- metoda zimnych par z zastosowaniem detektora absorpcji atomowej PB - Procedura Badawcza FIAS PE- metoda przepływowego wstrzykiwania – aplikacja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszej karcie dla potrzeb procesu rekrutacji na studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych UAM zgodnie z Ustawą

Program prowadzenia prac dyplomowych zgodnie z etapami procesu projektowego w Katedrze Architektury Obiektów Biurowych i Strategii Projektowania powstał z potrzeby

Przedstawia metody, sposoby, zasady, techniki i procedury stosowane w pracy położnej, w specjalistycznej opiece nad ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem oraz

DKS_K2_W09 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu, wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich teorie naukowe właściwe dla dyscypliny nauki o komunikacji społecznej