SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

29  Download (0)

Full text

(1)

str. 1 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

W KAMIEŃCU WROCŁAWSKIM

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

rok szkolny 2022/2023

(2)

str. 2

,,Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może.”

(J. Korczak)

I. WIZJA I MISJA SZKOŁY

Program stworzono w oparciu o wizję i misję szkoły: „Kiedy w oczach dziecka jego własny wizerunek nabiera wartości, towarzyszą temu znaczne postępy i osiągnięcia w nauce, a co istotniejsze, dziecko coraz bardziej zaczyna cieszyć się życiem. Dążymy, aby wychować ucznia, który akceptuje siebie, ma poczucie własnej wartości, jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje.” Zaplanowane przez nas działania wychowawcze, profilaktyczne, edukacyjne i informacyjne mają na celu wszechstronny rozwój ucznia, który zmierza do pełnej dojrzałości w sferach: fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, społecznej. Skierowane są do nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców uczniów, których rola w wychowaniu własnych dzieci jest zadaniem fundamentalnym i niezwykle istotnym. Program ten stanowi wytyczne do pracy wychowawczej i profilaktycznej dla dyrektora szkoły, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, pedagoga szkolnego, samorządu uczniowskiego, pracowników niepedagogicznych oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę Szkoły. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań skierowanych do uczniów.

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

• obowiązujące akty prawne

• dotychczasowe doświadczenia szkoły

• zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli sygnały występujących problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku

• diagnozę sytuacji wychowawczej przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

(3)

str. 3

Jesteśmy szkołą wspierającą rodziców w wychowaniu dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.

Naszym uczniom służymy pomocą w wytyczaniu drogi, wybieraniu celów oraz dążeń życiowych, ukierunkowanych na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna. Wprowadzamy ich w świat wiedzy.

Wychowujemy w duchu patriotycznym i uniwersalnych wartości humanistycznych. Kształtujemy postawy uczniów minimalizujące negatywny wpływ zagrożeń rozwojowych.

Absolwent naszej szkoły będzie:

• dobrze przygotowany do następnego etapu kształcenia,

• w pełni wykorzystywał swoje możliwości intelektualne, rozwijał swoje zdolności i zainteresowania, a także będzie dbał o własną kondycję fizyczną i psychiczną,

• potrafił samodzielnie i we współpracy z innymi zdobywać wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji i doskonalił swoje umiejętności życiowe,

• kreatywny, pracowity, uczciwy i odpowiedzialny za słowa i czyny, będzie szanował tradycje i środowisko naturalne,

• tolerancyjny wobec przekonań innych, szanował odmienność religijną i kulturową, gotowy

|i przygotowany do współpracy z innymi,

• świadomy potrzeby przestrzegania praw i obowiązków ucznia, dziecka, obywatela, rodzica, będzie wyróżniał się kulturą osobistą i wrażliwością na potrzeby innych,

• potrafił umiejętnie skutecznie rozwiązywać konflikty i potępiał wszelkie przejawy agresji i niesprawiedliwości,

• będzie posiadał wiedzę na temat zagrożeń współczesnego świata i umiejętność reagowania w sytuacjach zagrożeń.

II CELE I ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI UWZGLĘDNIAJĄCE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ NA ROK SZKOLNY

2022/2023

Nauczanie i wychowanie w naszej szkole opiera się na najlepszych wartościach zaczerpniętych z polskiej tradycji i kultury, a także na szacunku dla wszystkich tradycji i kultur. Cele i zadania szkoły realizowane są podczas wszystkich zajęć dydaktycznych, wychowawczych i pozalekcyjnych oraz w pracy świetlicy szkolnej. Za główny cel oddziaływań wychowawczo- profilaktycznych szkoła stawia sobie zwiększenie skuteczności działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych w szczególności przez:

(4)

str. 4

• wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych,

• wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro poprzez kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie,

• działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych poprzez szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych,

• podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów,

• zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa,

• roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne,

• wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach poprzez rozwijanie postawy szanującej środowisko,

• odpowiedzialności za środowisko naturalne,

• zapewnienie dzieciom uchodźców \ obcokrajowców spokoju psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i pomocy w przezwyciężaniu trudności szkolnych ( przyzwyczajanie do naszej kultury),

• otoczenie rodziny obcokrajowców i ich dzieci pomocą i wsparciem w trudnym okresie adaptacyjnym w szkole. Na lekcjach dostosować wymagania do możliwości ucznia.

• zapewnienie dzieciom możliwość nauki języka polskiego jako obcego (zgodnie z przepisami na prośbę rodziców),

• upowszechnianie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawie do prywatności,

• otoczenie szczególną opieką uczniów z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form, programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych,

• stosowanie daleko rozumianej indywidualizacji w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

• w ramach zajęć EDB zapoznanie uczniów ze sposobami reagowania w różnych sytuacjach zagrożenia, w tym kryzysowego i wojennego.

III. NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

(5)

str. 5

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z czynnikami zagrażającymi bezpieczeństwu i zdrowiu oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.

2 Wspieranie rozwoju intelektualnego poprzez edukację patriotyczną, szersze poznanie polskiej kultury oraz wprowadzanie uczniów w dziedzictwo cywilizacyjne Europy .

3. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej.

Kształtowanie postaw, szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

4. Motywowanie do zdrowego stylu życia. Uświadamianie szkodliwego oddziaływania na organizm różnego rodzaju substancji psychoaktywnych. Zapobieganie uzależnieniom od urządzeń elektronicznych (komputer, telefon). Zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi cyfrowych oraz metod kształcenia, które opierają się na technologii informatyczno- komunikacyjnej.

5. Wdrażanie do budowania relacji międzyludzkich opartych na tolerancji, szacunku, zaufaniu i życzliwości. Zapobieganie występowaniu zachowań ryzykownych i agresywnych.

6. Kształtowanie właściwych umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi. Zwrócenie uwagi na konieczność właściwej higieny oraz dezynfekowania rąk, zachowania odpowiednich procedur w razie kolejnej fali epidemii.

7. Propagowanie ekologicznego stylu życia poprzez rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

8. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia uwzględniającego jego indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

9. Zapewnienie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego w szczególności w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią w tym Covid-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy.

(6)

str. 6

10.Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia we współczesnym świecie oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.

11. Przygotowanie uczniów do radzenia sobie z zagrożeniami wywołanymi działaniami wojennymi (bezpieczeństwo państwa, pierwsza pomoc, edukacja obronna).

IV OCZEKIWANE EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH

Uczeń:

• umie okazać sympatię i przyjaźń, jest otwarty i życzliwy,

• ma adekwatne poczucie własnej wartości,

• zna symbole narodowe i regionalne, wie jak się wobec nich zachować,

• potrafi korygować własne postępowanie i postawy zgodnie z normami moralnymi i społecznymi,

• samodzielnie dokonuje oceny i samooceny, jest obiektywny i sprawiedliwy,

• rozpoznaje postawy negatywne społecznie, nie akceptuje ich i przeciwdziała im,

• włącza się w prace samorządu klasowego i szkolnego, jest zaangażowany w życie szkoły

• bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych,

• zna zagrożenia dla swojego zdrowia i zdrowia innych oraz skutecznie potrafi je chronić,

• potrafi ustrzec się przed uzależnieniami bo został zapoznany ze zgubnymi skutkami uzależnień,

• przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego i innych,

• dba o czystość i schludny wygląd obowiązujący ucznia,

• dba o najbliższe środowisko i chce pracować na jego rzecz , włączając się w działania sprzyjające ekologii bierze odpowiedzialność za środowisko naturalne,

• zdaje sobie sprawę z wartości jaką jest zdobyta wiedza i wykształcenie,

• potrafi w sposób bezpieczny i odpowiedzialny korzystać z Internetu oraz narzędzi wykorzystujących technologię informatyczo –komunikacyjną,

• przyswoił sobie najważniejsze informacje dotyczące istoty choroby Covid 19, sposoby ochrony przed chorobą oraz procedury do jakich należy się stosować w przypadku zakażenia,

• jest świadomy i rozumie rozmiary zagrożenia płynącego z internetu,

• potrafi umiejętnie przyjmować i korzystać z proponowanej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,

(7)

str. 7

• jest przygotowany do prawidłowego funkcjonowania uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych wychowania do życia w rodzinie,

• rozumie konieczność zdrowego stylu życia oraz płynących z tego korzyści,

• uczeń z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest objęty szczególnym wsparciem, dostosowanym do jego możliwości i potrzeb,

• zapewnianie dzieciom obcokrajowców poczucia bezpieczeństwa i pomocy w przezwyciężaniu trudności szkolnych,

• stosowanie daleko rozumianej indywidualizacji w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

• znajomość mechanizmów uzależnień w ogólnym aspekcie (klasy 7),

• znajomość mechanizmów uzależnień w ogólnym aspekcie jak również od środków psychoaktywnych oraz sposobu działania środków uzależniających na mózg człowieka (klasy 8). Umiejętność bycia asertywnym,

• zna zasady zachowania w sytuacjach zagrożeń, w tym sytuacji kryzysowych i wojennych, zna podstawy pierwszej pomocy.

V ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY

Potrzeby i zasoby szkoły z zakresu wychowania i profilaktyki diagnozowane są corocznie na podstawie:

• obserwacji i ankiet przeprowadzonych w klasach,

• rozmów indywidualnych i wywiadów prowadzonych z uczniami, ich rodzicami

i nauczycielami,

• bieżących obserwacji zachowań uczniów na lekcjach, podczas przerw, zajęć

świetlicowych i pozalekcyjnych, a także na wycieczkach oraz imprezach szkolnych

i pozaszkolnych,

• analizy niepowodzeń szkolnych dokonywanej systematycznie, nie rzadziej niż

co semestr,

(8)

str. 8

• analizy dokumentacji dotyczącej diagnozowania, monitorowania oraz podejmowania interwencji wychowawczych, którą stanowią dzienniki lekcyjne, dokumentacja wychowawców, nauczycieli pedagoga i psychologa szkolnego, notatki służbowe,

• indywidualnie zawierane kontrakty.

VI CZYNNIKI RYZYKA:

Wnikliwa analiza posiadanych informacji pozwoliła wyłonić podstawowe problemy występujące w szkole, którymi są:

• naruszenia dyscypliny szkolnej, łamanie regulaminu,

• agresja słowna i przemoc rówieśnicza ( incydentalne ),

• ryzykowne korzystanie z zasobów Internetu, niewłaściwe korzystanie z komunikatorów społecznościowych , nadużywanie urządzeń cyfrowych,

• problemy okresu dorastania (konflikty, zachowania opozycyjno – buntownicze),

• problemy emocjonalne, adaptacyjne, integracyjne, lęki, trudności w akceptacji siebie i własnego ciała, poczucie odrzucenia, niekonstruktywne sposoby radzenia sobie z emocjami, poczucie samotności i niezrozumienia,

• brak umiejętności prawidłowego funkcjonowania w grupie (problemy socjalizacyjne),

• niepokój i smutek związany z brakiem umiejętności sprostania oczekiwaniom rodziców (trudności w relacjach z rodzicami),

• lekceważenie obowiązków szkolnych i skutki takich zachowań (cierpienie z powodu ograniczenia swobody, przyjemności),

• obawy uczniów i rodziców związane z własnym zdrowiem oraz zdrowiem bliskich w kontekście choroby Covid-19,

• lęki związane z zagrożeniami wywołanymi działaniami wojennycmi.

Przeprowadzona analiza dokumentacji oraz obserwacji wykazały, że istnieją w szkole miejsca, w których najczęściej dochodzi do niewłaściwych zachowań, relacje uczniów nie zawsze są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu, uczniowie nie zawsze przestrzegają norm i regulaminów obowiązujących na terenie szkoły.

Czas zdalnej edukacji przyniósł ze sobą konieczność funkcjonowania szkoły w wirtualnym świecie.

Oprócz dobrodziejstw z tego wynikających: rozwój kreatywności uczniów, umiejętności organizacji pracy własnej , używanie nowych narzędzi cyfrowych w nauce- zaobserwowano ich nadużywanie.

Stąd też obecnie ważne jest wdrożenie działań profilaktycznych w tym zakresie. Wprowadzone

(9)

str. 9

działania w obszarze właściwego i bezpiecznego korzystania z Internetu zmniejszyły ilość przypadków cyberprzemocy, jednak nadal należy edukować i przypominać o obowiązujących zasadach zachowania w Internecie.

Rzeczywistość szkolna w obliczu panującej pandemii Covid-19 wpłynęła na uczniów, nauczycieli i rodziców. Ograniczenia w bezpośrednim kontakcie nie sprzyjały w sposób wystarczający w rozwiązywaniu wszystkich napotkanych trudności. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na budowanie w szkole atmosfery bezpieczeństwa i zrozumienia. Na poziomie klas ważne jest wdrożenie działań rozwijających umiejętności rozpoznawania emocji i konstruktywnego radzenia sobie z nimi. Warto również wprowadzić zajęcia rozwijające umiejętności społeczne oraz działania reintegrujące zespoły klasowe. Na uwagę zasługuje potrzeba wspierania rodziców w przezwyciężaniu trudności- wynikających z okresu dojrzewania, adekwatnych wzajemnych oczekiwań: rodziców wobec dzieci i dzieci wobec rodziców. Ponadto nadal z jednej strony zauważa się małe zaangażowanie niektórych rodziców w pomoc i rozwiązywanie problemów swoich dzieci, z drugiej – niską samodzielność niektórych uczniów i nadmierną opiekę rodzicielską. Sytuacja ta niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji związanych z realizacją podstawowych funkcji rodziny.

Czas nauki zdalnej, brak bezpośredniej weryfikacji pracy uczniów spowodował u niektórych dzieci lekceważenie obowiązków szkolnych. Sytuacja ta spowodowała trudności w późniejszym przezwyciężaniu napotkanych kłopotów w nauce oraz pojawienia się obaw, co do wyników w dalszej edukacji. Nauczyciele w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej wspierają uczniów - współdziałają z rodzicami w celu lepszego funkcjonowania dziecka w szkole i w domu oraz w zakresie poprawy wyników w nauce.

Zagrożenie wirusem Covid-19 jeszcze nie minęło dlatego w dalszym ciągu będzie wpływało na wszystkie dziedziny życia wywołując emocje i obawy. W związku z tym nadal ważna jest edukacja dotyczące istoty choroby Covid 19, sposobu ochrony przed tym wirusem oraz w zakresie procedur do jakich należy się stosować w przypadku zakażenia.

VII. CZYNNIKI CHRONIĄCE UCZNIA:

• silna więź emocjonalna z rodzicami,

• zainteresowanie nauką szkolną, odnoszenie sukcesów,

• posiadanie zainteresowań, zamiłowań, pasji,

• uwewnętrzniony szacunek do norm, wartości i autorytetów,

• wrażliwość społeczna, pogodne usposobienie, życzliwość, wzajemne zrozumienie,

• wiedza na temat skutków zagrożeń, wynikających z różnych zachowań ryzykownych,

• poczucie przynależności do grupy rówieśniczej i dobre relacje z kolegami,

• pozytywny klimat szkoły, klasy, grupy rówieśniczej,

(10)

str. 10

• okazje do przeżywania sukcesów i rozumienie wagi własnych osiągnięć

• zdecydowany brak akceptacji dla zachowań agresywnych, przemocy rówieśniczej,

lekceważenia innych, braku kultury osobistej, lekceważenia obowiązku szanowania mienia własnego i szkoły,

• prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza mająca wytyczone cele,

• akceptująca i życzliwa postawa nauczycieli wobec uczniów,

• uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów,

• podejmowanie działań profilaktycznych i wychowawczych we współpracy z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (warsztaty, pogadanki, programy, projekty),

• zaufanie ze strony uczniów do dyrekcji, nauczycieli, pedagogów, psychologa i innych specjalistów szkolnych,

• wspieranie działań szkoły przez rodziców i wzajemna życzliwość dla dobra dziecka,

• roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne,

• przekazywanie rzetelnej wiedzy na temat obronności i bezpieczeństwa państwa.

VIII. STRATEGIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNA SZKOŁY

1. Identyfikacja sfer rozwoju ucznia

• fizycznej (rozwój biologiczny)

• psychicznej (rozwój poznawczy i emocjonalny)

• społecznej i aksjologicznej (rozwój moralny)

2. Obszary działań profilaktyczno-wychowawczych

• szeroko rozumiana edukacja zdrowotna dziecka,

• zwrócenie uwagi na konieczność stosowania się do procedur obowiązujących w czasie trwania epidemii w tym Covid 19, stosowanie się do zdrowego stylu życia,

• rozwijanie w szkole atmosfery bezpieczeństwa i zrozumienia,

• integracja i adaptacja ucznia w szkole dla jego prawidłowego funkcjonowania i rozwoju,

• diagnoza potrzeb i możliwości ucznia (diagnoza funkcjonowania),

• pomoc w przezwyciężaniu problemów edukacyjnych i rozwojowych dziecka,

• przeciwdziałanie przemocy fizycznej i psychicznej, w tym cyberprzemocy,

(11)

str. 11

• profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, gier komputerowych, internetu, hazardu, zakupów oraz innych zachowań ryzykownych,

• rozpowszechnianie postawy właściwego korzystania narzędzi cyfrowych,

• ochrona przed zagrożeniami współczesnego świata,

• współpraca i współdziałanie z rodzicami i opiekunami dla dobra dziecka i pomoc w rozwiązywaniu ich problemów,

• integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym, poznawanie polskiej kultury, edukacja patriotyczna, wprowadzanie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy,

• realizacja autorskich i rekomendowanych programów i scenariuszy,

• organizacja i udział w imprezach szkolnych zgodnie z kalendarzem imprez,

• organizowanie wycieczek edukacyjnych Szczegółowe cele rozwojowe ucznia,

3. Szczegółowe cele rozwojowe ucznia

• dbanie o własny szeroko rozumiany rozwój psychofizyczny,

• rozumienie i akceptowanie swojego miejsca w społeczności szkolnej i środowisku,

• znajomość ogólnie akceptowanych norm zachowania i przestrzeganie ich,

• przygotowanie do prawidłowego funkcjonowania w szkole, w domu i środowisku,

• rozumienie potrzeby przynależności regionalnej, obywatelskiej, patriotycznej, europejskiej,

• kierowanie się tolerancją, szacunkiem i zrozumieniem potrzeb innych,

• umiejętne korzystanie z dóbr kultury,

4. Zadania wychowawczo - profilaktyczne

• zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa i przynależności do społeczności klasowej, szkolnej,

• rozwijanie kompetencji kluczowych ucznia (sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych, sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego, poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł, kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie, rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych, praca w zespole i społeczna aktywność, aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju),

• kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich poprzez propagowanie idei wolontariatu,

(12)

str. 12

• zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami oraz pomoc w ich przestrzeganiu,

• diagnozowanie potrzeb, możliwości i uzdolnień uczniów oraz przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych,

• kształtowanie przyjaznego klimatu oraz budowanie prawidłowych relacji (integracja zespołu klasowego i społeczności szkolnej oraz pozaszkolnej),

• przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, agresji i przemocy, kształtowanie właściwych postaw, nawyków i umiejętności służących bezpieczeństwu uczniów

• edukacja prozdrowotna ( z uwzględnieniem zagrożeń epidemiologicznych), ogólnorozwojowa oraz dotycząca problemów okresu dojrzewania,

• profilaktyka uzależnień,

• kształtowanie systemu wartości uczniów, w tym promowanie zdrowego stylu życia,

• edukacja oraz wzmacnianie kompetencji wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów,

• przygotowanie uczniów do radzenia sobie z zagrożeniami wywołanymi działaniami wojennymi.

4. Zadania wychowawcy klasy

• we współpracy z rodzicami i uczniami opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczo – profilaktycznej na podstawie Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego oraz Kalendarza Imprez Szkolnych zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców,

• zapoznaje uczniów z procedurami dotyczącymi zapobiegania epidemii w tym COVID 19,

• zwraca uwagę na bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu oraz w zakresie właściwego korzystania z narzędzi cyfrowych,

• opracowuje oraz koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla uczniów swojej klasy, dokonuje diagnozy funkcjonowania dziecka,

• utrzymuje systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami dotyczący realizacji oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych, współpracuje z rodzicami włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych i ustala z nimi zasady wzajemnych kontaktów,

• współpracuje z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz logopedą,

• monitoruje frekwencję uczniów na zajęciach lekcyjnych,

• kształtuje właściwe relacje między uczniami w oparciu o zasady tolerancji i poszanowania godności osobistej,

• utrzymuje regularny kontakt z rodzicami i prawnymi opiekunami, systematycznie przekazuje im informacje o postępach i trudnościach uczniów,

(13)

str. 13

• interesuje się postępami w nauce swoich wychowanków, rozpoznaje ich uzdolnienia, mocne i słabe strony,

• prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczą (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne),

• wspólnie z pedagogiem i psychologiem opracowuje obowiązującą dokumentację

• opracowuje tematykę godzin wychowawczych zgodnie z potrzebami uczniów lub zgodnie z zaleceniami prawa oświatowego.

5. Zadania pedagoga, psychologa szkolnego

• ściśle współpracują z wychowawcami i nauczycielami w celu rozpoznania problemów i trudności i rozwiązywania ich,

• prowadzą obserwacje i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozują indywidualne, potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,

• wspieranie rozwoju uczniów,

• udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej adekwatnie do rozpoznanych potrzeb,

• podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,

• minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowania oraz zapewniają różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

• inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;

pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

• wspierają nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią w tym COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy,

• współpracują z instytucjami wspomagającymi szkołę, PP - P, Sądy, GOPS, Policja, PCPR, Zespoły Interdyscyplinarne, Poradnie Interwencji Kryzysowej itp.

• zapoznają uczniów z procedurami dotyczącymi zapobiegania epidemii w tym COVID 19

• zwracają uwagę na bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu oraz właściwego korzystania z urządzeń cyfrowych,

• wdraża Zintegrowaną Strategię Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej (zgodnie z planem pracy w bieżącym roku szkolnym),

• prowadzenie profilaktyki z zakresu zdrowia psychicznego adresowanej do uczniów i nauczycieli.

(14)

str. 14

6. Zadania logopedy

• przeprowadzenie diagnozy logopedycznej w klasach 0 – III

- badania przesiewowe

- badania szczegółowe

• ustalenie zasad współpracy z uczniem i rodzicem oraz planu pracy stymulującego rozwój mowy i eliminującego zaburzenia natury logopedycznej,

• prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych,

• udzielanie informacji rodzicom o postępach i efektach ćwiczeń w szkole podczas indywidualnych konsultacji,

• przygotowywanie ćwiczeń i zestawów do pracy w domu,

• współdziałanie z poradniami specjalistycznymi, kierowanie na dodatkowe badania i konsultacje medyczne – zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów (foniatra, ortodonta, laryngolog i in.),

• podejmowanie we współpracy z rodzicami uczniów działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,

• wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w pracy z dziećmi z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych oraz rozpoznawaniu ich indywidualnych potrzeb,

• prowadzenie dokumentacji zajęć i kart ćwiczeń uczniów uczestniczących w zajęciach.

IX. DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE W KLASACH

W oddziale przedszkolnym:

• adaptacja dzieci do nowych warunków oraz integracja zespołów,

• odnajdowanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej,

• kształtowanie samodzielności i nawyków higienicznych,

• kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy i pracy,

• budowanie systemu wartości,

• kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach,

(15)

str. 15

• wspieranie dzieci nieśmiałych i z trudnościami w relacjach społecznych,

• dostrzeganie uzdolnień i rozwijanie ich,

• identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych; sposoby radzenia sobie z nimi - kontrola zachowań,

• tworzenie sytuacji pozwalających poznanie możliwości własne dziecka i innych ludzi,

• przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, zachowaniach służących i zagrażających zdrowiu,

• przekazywanie wiedzy na temat właściwego korzystania z technologii cyfrowych,

• udział w akcjach prozdrowotnych i proekologicznych,

• wspieranie samodzielnych działań dziecka,

• umożliwianie dziecku dokonywanie wyborów i ponoszenia konsekwencji swoich działań,

• zapoznanie z procedurami związanymi z epidemią w tym COVID 19 i bezpieczeństwem w szkole,

• utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas zabawy, pracy, spacerów, wycieczek,

• tworzenie okazji do wymiany doświadczeń, uczenie dyskutowania i dochodzenia do kompromisu,

• wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych - dobro, prawda, miłość, piękno,

• wykorzystywanie codziennych sytuacji do podejmowania prób samooceny i oceny zachowań innych,

• rozwijanie poczucia odpowiedzialności,

• tworzenie okazji do pełnienia przez dziecko różnych ról interpersonalnych,

• uczenie wspólnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,

• kształtowanie postaw rodzinnych,

• poznanie najbliższej okolicy,

• poznanie hymnu narodowego i symboli narodowych,

• rozwijanie postaw patriotycznych.

1. W klasie pierwszej:

• troska o budowanie atmosfery bezpieczeństwa i zrozumienia,

• stwarzanie jak najwięcej sytuacji sprzyjających zdobywaniu przez uczniów pozytywnych doświadczeń,

• poznawanie najbliższej okolicy,

• poznanie symboli narodowych i rozwijanie postaw patriotycznych, nauka hymnu państwowego,

• poznanie historii szkoły, dokonań jej patrona,

(16)

str. 16

• pogłębianie więzi rodzinnych i koleżeńskich,

• kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach społecznych,

• orientacja w szkole – bezpieczna szkoła, bezpieczna przerwa,

• znajomość podstawowych praw i obowiązków ucznia,

• przestrzeganie zasad zachowania w szkole,

• kształtowanie więzi z klasą i szkołą,

• rozpoznanie uzdolnień i trudności uczniów,

• wprowadzenie edukacji informatycznej ,ze szczególną uwagą na bezpieczeństwo cyfrowe,

• kształtowanie postaw szacunku i tolerancji wobec innych,

• poznawanie podstawowych zagadnień ekologicznych, wdrażanie zasad segregacji śmieci,

• propagowanie zdrowego i higienicznego stylu życia,

• zapoznanie z procedurami związanymi z epidemią w tym COVID 19 i bezpieczeństwem w szkole,

• uwrażliwianie na piękno otoczenia,

• opieka nad uczniami z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi,

• wspieranie rodziców w zakresie wychowawczej roli rodziny,

2. W klasie drugiej:

• troska o budowanie atmosfery bezpieczeństwa i zrozumienia,

• stwarzanie jak najwięcej sytuacji sprzyjających zdobywaniu przez uczniów pozytywnych doświadczeń,

• kształtowanie postaw proekologicznych,

• kształtowanie dyscypliny szkolnej, zachowanie zasad bezpieczeństwa w szkole,

• poznawanie tradycji narodowych, znajomość hymnu narodowego,

• kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i europejskiej,

• poznanie symboli Unii Europejskiej oraz tradycji wybranych państw Unii,

• kształtowanie umiejętności zgodnej i efektywnej współpracy w grupie rówieśniczej,

• wspieranie uczniów uzdolnionych i uczniów z trudnościami,

• edukacja informatyczna, ze szczególną uwagą na bezpieczeństwo cyfrowe,

• poznawanie zasad etykiety,

• troska o ekologię, higienę i zdrowy styl życia,

• zdobywanie wiedzy o regionie,

• poszerzanie wiedzy o patronie szkoły,

• reintegracja zespołu klasowego,

• rozwijanie umiejętności społecznych,

(17)

str. 17

• opieka nad uczniami z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi,

• zapoznanie z procedurami związanymi z epidemią w tym COVID 19 i bezpieczeństwem w szkole,

• zajęcia profilaktyczne dotyczące Covid-19,

• wspieranie rodziców w zakresie wychowawczej roli rodziny.

3. W klasie trzeciej:

• znajomość tradycji rodzinnych i narodowych,

• znajomość i przestrzeganie praw i obowiązków ucznia,

• poszerzanie wiedzy o patronie szkoły,

• znajomość historii naszego regionu,

• wykorzystywanie wiedzy ekologicznej w życiu codziennym,

• przestrzeganie zasad i procedur bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą,

• troska o higienę psychiczną i fizyczną oraz zdrowy styl życia,

• znajomość zasad etykiety,

• zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo cyfrowe,

• przygotowanie do kontynuowania nauki na dalszym etapie edukacyjnym: samodzielność, samoobsługa, znajomość zasad pracy, wewnątrzszkolny system oceniania,

• opieka nad uczniami z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi,

• zapoznanie z procedurami związanymi z epidemią w tym COVID 19 i bezpieczeństwem w szkole,

• wspieranie rodziców w zakresie wychowawczej roli rodziny.

4. W klasie czwartej:

• wspieranie wysokiego poziomu kultury osobistej,

• utrwalanie właściwych postaw wobec symboliki godła i hymnu państwowego,

• rozumienie idei samorządności uczniowskiej,

• poznawanie: Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Sytemu Oceniania,

• Przedmiotowych Zasad Oceniania, Punktowego Systemu Oceniania, Konwencji Praw Dziecka,

• kształtowanie postaw proekologicznych,

• właściwe korzystanie z różnych źródeł informacji,

• doskonalenie umiejętności efektywnej pracy w grupie,

• dbanie o kondycję fizyczną i psychiczną oraz nawyki higieny i dbałości o zdrowie,

(18)

str. 18

• poznanie i akceptacja ogólnie przyjętych wartości etycznych,

• określanie uzdolnień uczniów, motywowanie ich do rozwoju i kreatywności,

• profilaktyka uzależnień – informacje o zagrożeniach i skutkach uzależnień,

• respektowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczniów klas starszych, troska o bezpieczeństwo swoje i innych,

• opieka nad uczniami z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi,

• bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych,

• zapoznanie z procedurami związanymi z epidemią COVID 19 i bezpieczeństwem w szkole.

5. W klasie piątej:

• rozumienie pojęcia narodu i państwa w kontekście praw i obowiązków obywatela (nauka pieśni patriotycznych, projekcja filmów patriotycznych),

• poznanie korzeni kultury europejskiej,

• kształtowanie postaw tolerancji wobec przekonań innych,

• poznanie i stosowanie w praktyce zasad ekologii, higieny i zdrowego trybu życia,

• przestrzeganie norm społecznych, zgodnego współdziałania w relacjach z innymi,

• kierowanie się życzliwością i uczciwością w relacjach z innymi ludźmi,

• stosowanie w życiu codziennym zasad bezpieczeństwa,

• profilaktyka uzależnień – informacje o zagrożeniach i skutkach uzależnień,

• kształtowanie postaw asertywnych,

• doskonalenie kompetencji cyfrowych, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo cyfrowe,

• wspieranie uzdolnień uczniów, promowanie działań kreatywnych,

• otoczenie opieką uczniów wymagających wsparcia,

• wspieranie uczniów i rodziców w radzeniu sobie z problemami okresu dojrzewania,

• opieka nad uczniami z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi,

• uświadomienie uczniom skutków zachowań ryzykownych młodzieży,

• zapoznanie z procedurami związanymi z epidemiąw tym COVID 19 i bezpieczeństwem w szkole.

6. W klasie szóstej:

• kształtowanie świadomości prawnej i wiedzy o obowiązkach obywatelskich,

• dostrzeganie bogactwa kulturowego regionu, uczestnictwo w życiu kulturalnym społeczności lokalnej,

(19)

str. 19

• kultywowanie tradycji szkoły,

• poznawanie zagadnień związanych z integracją europejską,

• wykorzystanie umiejętności informatycznych w praktyce zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo cyfrowe,

• uświadomienie swoich mocnych i słabych stron, praca nad sobą,

• poszerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, Internetu, hazardu, zakupów, itp.

• uświadomienie uczniom skutków zachowań ryzykownych młodzieży,

• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole, kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych,

• doskonalenie umiejętności efektywnej współpracy, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów,

• wspieranie uzdolnień uczniów – inspirowanie do kreatywności,

• opieka nad uczniami z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi,

• rozwijanie postawy proekologicznej,

• reintegracja zespołu klasowego,

• rozwijanie umiejętności społecznych,

• realizacja projektów i programów szkolnych, powiatowych i ogólnopolskich,

• zapoznanie z procedurami związanymi z epidemią COVID 19 i bezpieczeństwem w szkole.

7. W klasie siódmej

• określenie predyspozycji i uzdolnień pod kątem wyboru dalszej ścieżki kształcenia,

• wspieranie rodziców w radzeniu sobie z problemami okresu dojrzewania dzieci,

• uświadomienie uczniom skutków zachowań ryzykownych młodzieży,

• profilaktyka uzależnień – informacje o mechanizmach działania na mózg człowieka środków psychoaktywnych, zagrożeniach i skutkach uzależnień oraz kształtowanie postaw asertywnych z tym związanych,

• udzielanie wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się trudności w nauce, komunikacji interpersonalnej,

• wzmacnianie poczucia własnej wartości,

• budowanie postaw empatii i zaufania,

• reintegracja zespołu klasowego,

• rozwijanie umiejętności społecznych,

• rozwijanie u uczniów umiejętności radzenia sobie z presją rówieśników,

(20)

str. 20

• wzmacnianie postawy szanowania siebie i innych w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa,

• wzmacnianie umiejętności efektywnej pracy w grupie,

• opieka nad uczniami z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi,

• przygotowanie do wyboru dalszej ścieżki kształcenia i korzystania z porad doradcy zawodowego,

• bezpieczeństwo cyfrowe,

• rozwijanie postaw proekologicznych poprzez działania na rzecz ochrony środowiska,

• zapoznanie z procedurami związanymi z epidemią COVID 19 i bezpieczeństwem w szkole,

• wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i poza formalnej,

• wspieranie rodziców w zakresie wychowawczej roli rodziny i prawidłowych relacji z dziećmi w okresie dojrzewania.

8. W klasie ósmej

• rozwijanie konstruktywnych umiejętności radzenia sobie ze stresem,

• wspieranie rodziców w radzeniu sobie z problemami okresu dojrzewania dzieci,

• uświadomienie uczniom skutków zachowań ryzykownych młodzieży,

• pomoc i wspieranie w wyborze dalszej ścieżki kształcenia i korzystania uczniów z porad doradcy zawodowego (udział rodziców w szkoleniu zawodoznawczym),

• ugruntowanie wiedzy z zakresu zachowań ryzykownych w tym powtórzenie zasad bezpieczeństwa cyfrowego,

• reintegracja zespołu klasowego,

• rozwijanie umiejętności społecznych,

• rozwijanie postaw proekologicznych poprzez działania na rzecz ochrony środowiska,

• wsparcie uczniów i rodziców w pokonywaniu trudności związanych z nadchodzącym nowym etapem edukacji,

• opieka nad uczniami z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi,

• profilaktyka uzależnień – informacje o zagrożeniach i skutkach uzależnień, mechanizm oddziaływania środków psychoaktywnych na mózg człowieka.

• kształtowanie postaw asertywnych w tym związanych z odmową przyjmowania środków psychoaktywnych, trening umiejętnego odmawiania,

• zapoznanie z procedurami związanymi z epidemią w tym COVID 19 i bezpieczeństwem w szkole,

(21)

str. 21

• wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej,

• wspieranie rodziców w zakresie wychowawczej roli rodziny i prawidłowych relacji z dziećmi w okresie dojrzewania,

• przygotowanie uczniów do radzenia sobie z zagrożeniami wywołanymi działaniami wojennymi: umiejętnego reagowania w sytuacjach zagrożenia, udzielania pierwszej pomocy, poznanie zasad bezpiecznego państwa i Misji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej- ich roli, zadań oraz struktury organizacyjnej,

• zapoznanie uczniów z tematyką edukacji obronnej: terenoznawstwo, cyberbezpieczeństwo w wymiarze wojskowym, teoretyczne przygotowanie do szkolenie strzeleckiego.

X. DZIAŁANIA ORAZ UROCZYSTOŚCI O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM I KULTURALNYM

Bardzo ważną rolę w wychowaniu odgrywa wychowanie patriotyczne. Służą temu celowi przede wszystkim uroczystości szkolne i pozaszkolne, które pozwalają poznać i szanować polską tradycję narodową i pobudzają do dalszego wspólnego działania. Ma ono szczególnie istotne znaczenie w kształtowaniu poszanowania dla symboli narodowych – godła, sztandaru i hymnu państwowego.

Symbolami istnienia państwa i narodu polskiego są: godło, flaga i hymn państwowy. Symbole te stanowią trwałe elementy wiążące uczniów ze szkołą. W czasie uroczystości sztandar jest eksponowany poprzez wniesienie go przez poczet sztandarowy. Poza uroczystościami, sztandar jest wyeksponowany w oszklonej gablocie w holu głównym szkoły, aby uczniowie mogli zapoznać się z wyglądem sztandaru. Na uroczystości szkolne uczniowie przychodzą odświętnie ubrani. Hymn państwowy śpiewany jest przez uczniów na uroczystościach szkolnych i patriotycznych a godło państwowe jest umieszczane w salach lekcyjnych i w innych reprezentacyjnych pomieszczeniach szkoły.

Oprócz uroczystości o charakterze patriotycznym w szkole odbywają się uroczystości i imprezy oraz działania ogólnoszkolne, integracyjne ,charytatywne, wolontariat. Szczegółowy plan tych działań zawarty jest w opracowywanym na każdy rok szkolny Kalendarzu Imprez.

XI. UCZESTNICY PROGRAMU

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

1. Dyrektor

(22)

str. 22

• dba o prawidłowe funkcjonowanie Szkoły, poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,

• koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze i profilaktyczne w Szkole,

• stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i etnicznej, czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

• dba o bezpieczeństwo i przestrzeganie regulacji prawnych dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania Covid-19.

1. Nauczyciele

• wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania; udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

• kształcą i wychowują dzieci zgodnie z zasadami określonymi w programie wychowawczo – profilaktycznym,

• reagują na sygnały zagrożenia niedostosowaniem społecznym podopiecznych,

• zapewniają uczniom bezpieczeństwo podczas pobytu w Szkole,

• zorganizowanych wyjść poza teren szkoły,

• diagnozują przy współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym problemy dydaktyczno- wychowawcze uczniów,

• kształtują prawidłowe postawy uczniów oraz dbają o ich szeroko rozumiane bezpieczeństwo w tym bezpieczeństwo związane z zagrożeniem epidemicznym.

2. Wychowawcy klas

• poznają uczniów oraz ich środowisko, a także utrzymują stały kontakt z rodzicami,

• organizują spotkania, wspierają i wspomagają rodziców w działaniach wychowawczo- opiekuńczych,

(23)

str. 23

• integrują zespół klasowy, dbają o dobre samopoczucie ucznia,

• rozwiązują indywidualne i klasowe problemy poprzez udzielanie uczniom wszechstronnej pomocy,

• interesują się postępami uczniów w nauce, monitorują frekwencję uczniów i analizują wspólnie z pedagogiem przyczynę nieobecności,

• wdrażają uczniów do samorządności i demokracji (wybór i działalność samorządu klasowego, wypełnianie poszczególnych funkcji klasowych),

• propagują zasady kulturalnego zachowania oraz przestrzeganie regulaminu szkoły,

• troszczą się o zdrowie uczniów, w szczególności poprzez wdrażanie uczniów do dbałości o higienę osobistą oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu szkolnym i poza szkołą,

• czuwają nad wszechstronnym rozwojem osobowym ucznia oraz przygotowują go do

samodzielnego funkcjonowania poprzez wzmacnianie postawy odpowiedzialności,

• utrzymują kontakt z rodzicami wychowanków, systematyczne informują o postępach ich dzieci, włączają rodziców w życie szkoły i dążą do uzgodnienia wspólnych zasad wychowania,

• wspólnie z podopiecznymi dokonują ewaluacji i oceny rezultatów działań wychowawczych,

• pomagają poznać mocne i słabe strony ucznia w celu doskonalenia jego rozwoju,

• wspierają i prowadzą działania profilaktyczne oraz te dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania epidemii.

3. Pedagog, psycholog, logopeda

• rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,

(24)

str. 24

• określa formy i sposoby udzielania uczniom pomocy, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami,

• udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb,

• organizuje i prowadzi różne formy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

• podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły

• wspiera działania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze nauczycieli w sposób szczególny te związane z sytuacjami kryzysowymi wywołanymi epidemią,

• działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

• dokonuje bieżącej analizy sytuacji wychowawczej w szkole,

• udziela uczniom porad i konsultacji, wspiera uczniów, rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,

• prowadzi badania i działania diagnostyczne dotyczące poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,

• dodatkowo dla uczniów i rodziców/opiekunów prawnych podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych w sposób szczególny te związane z sytuacjami kryzysowymi wywołanymi epidemią,

• przygotowuje opinie o uczniach,

• promuje działania profilaktyczne na terenie szkoły.

 Rodzice

(25)

str. 25

• ściśle współpracują ze szkołą (nauczycielami, wychowawcami klas, dyrekcją, oraz innymi pracownikami placówki),

• współtworzą Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły i dbają o jego realizację,

• pomagają w organizacji imprez szkolnych i środowiskowych i w nich uczestniczą,

• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci i dbają o ich bezpieczeństwo w sposób szczególny dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania epidemii,

• współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 Rada Rodziców

• reprezentuje ogół rodziców oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy Szkoły,

• jako przedstawiciel rodziców tworzy wspólnie z nauczycielami Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły oraz zatwierdza go do realizacji,

• współorganizuje większe uroczystości szkolne i w środowisku lokalnym.

 Samorząd Uczniowski

• inspiruje i organizuje życie kulturalne i intelektualne na terenie Szkoły,

• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,

• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.

 Pracownicy niepedagogiczni:

(26)

str. 26

• reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym wychowawcę klasy, wyrażają swoją opinię na temat oceny zachowania uczniów,

• wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych,

• przestrzegają zasad dotyczących bezpieczeństwa i przeciwdziałania epidemii .

XII. EWALUACJA PROGRAMU

Działania wychowawczo-profilaktyczne zakładają powodowanie pozytywnych zmian w wiedzy, postawach i zachowania młodych ludzi. Niezbędne więc będzie sprawdzanie, czy zmiany te rzeczywiście zachodzą i czy program jest pożądany. Należy sprawdzać, czy zrealizowano zakładane cele wychowawczo-profilaktyczne i w jakim zakresie, co ułatwiło, a co utrudniło realizację. Taka kontrola umożliwi podjęcie decyzji o zakończeniu programu, kontynuacji lub wprowadzeniu korekt podnoszących jego jakość.

Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. W tym celu na początku roku szkolnego i w trakcie jego trwania należy przeprowadzić wśród uczniów, rodziców i nauczycieli diagnozę potrzeb szkoły.

Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba).

Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.

Sposoby ewaluacji:

- obserwacja,

- wywiad,

- ankiety ,

- raporty wychowawców klas, arkusze ewaluacyjne dotyczące pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

(27)

str. 27

- analiza sprawozdań półrocznych i rocznych wychowawców, pedagoga i psychologa,

- sprawozdanie pielęgniarki szkolnej

- sprawozdanie ze współpracy z instytucjami wspierającymi proces wychowania

- rozmowy indywidualne z nauczycielami, rodzicami

- analiza problemów zgłaszanych pedagogowi lub psychologowi

- formułowanie wniosków

- modyfikacja programu wychowawczego

Powyższe założenia stanowią podstawę do opracowania planu pracy wychowawczo-profilaktycznej dla poszczególnych klas.

(28)

str. 28

XIII ORGANIZACJA NAUKI NA WYPADEK NAUCZANIA HYBRYDOWEGO LUB ZDALNEGO :

W przypadku przejścia szkoły lub klasy na tryb nauczania hybrydowego lub zdalnego:

1) całość rozwiązań dotyczących nauczania zdalnego znajduje się w aneksie do wewnątrzszkolnego systemu nauczania, z wyłączeniem udzielania pomocy pedagogiczno – psychologicznej,

2) NAUCZYCIEL SPECJALISTA

• znając problemy dziecka ustala plan pracy na czas pracy zdalnej,

• raz w tygodniu, zgodnie z planem pracy przesyła poprzez wybrane przez siebie platformy internetowe, pocztę, dziennik elektroniczny, itp. zadania do wykonania,

• dopuszczalne są spotkania na platformach internetowych, o ile ustalono je przy rozpoczęciu pracy lub wynikają z pilnych potrzeb związanych z prowadzeniem terapii psychologicznej,

• konsultacje z rodzicami, instruktaż ćwiczeń mogą odbywać się przez wybraną platformę internetową,

• zadania do wykonania mogą mieć różnorodną formę – kart pracy, filmików lub plików dźwiękowych,

• odnotowywany jest brak pracy podczas zajęć w przypadku nieodbierania wiadomości, nieobecności podczas ustalonych spotkań online oraz nieprzesyłania zadań kontrolujących postępy.

Program został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców oraz Radę Pedagogiczną Szkoły.

(29)

str. 29

Figure

Updating...

References

Related subjects :